Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 74-97. szám)

1942-04-18 / 87. szám

4. oldat ^ & j^j •iMiiT- i -iT­, ,niifflrr-nr^frm-iir' ,T»i"ff'n»'Wi»M>i>iii 11 m ÉiiiiiifTWOTirTiiMW>fffl (Trianon 22.) 1942 április 18. i. i..íL" jiMWiTTlHTíiTnir 11 inmrnn i MvmpimwHiflXStf? Papp László Vay Adám utca 63. szám. Telefonszám: 25 Véső utca 3. és Kiss tér 9. ­MODERN GÉPEKKEL FELSZERELT VEGYÍÖZEIE női és férfi ruhák vegy tisztítását és festését modern dántípusu gépen TÖKÉLETESEN KÉSZÍT. ­10. Fióküzletek Széchenyi utca 2. Telefonszám 25—09. Ballon kabátok impregnálását vállalom, Szabolcsmegye büszke­ségéről, Czóbel Uiinkáról lesz előadás Az ,,Egyeteimet és Főiskolát Vég­zett Magyar Nők Egyesülete" nyír­egyházi csoportja ifolyó hó 23*ám (csütörtökön) délután fél 6 órai kez­dettel a Városháza kistermében ösz­szejövetelt tart, mely alkalommal Kiss Margit kálvineumii tanárnő is­merteti Czóbel Minka (kiváló író­nőnk írói munkásságát. Czóbel Minka nemcsak országosan ismert költőnőnk, 'hanem külföldön is. Szép munkái francia nyelvire le­fordítva köteteket tesznek ki. Kiss Margit tanárnő tüzetesen fog­lalkozott Czóbel Minka egész mun­kásságával. hiszen doktori dissertá­clójának is ezt választotta s ezért ő a legszakavatottabb ennek a tárgya­lására és ismertetésiére. Többször személyesen is felkereste a 84 'éves írónőt amatresi kastélyában és így alkalma 'violt vele, mint ma­gánemberrel is megismerkedni. Elő­adásában a magányában élő költői 'lélekre is ki fog térni. Az Egyesület nemcsak a tagokat, hanem mindenkit, akit ez a szép előadás érdekei, hazafias tisztelettel hív és vár, annál is inkább, mert Czóbel Minka a mienk, szabolcsiaké elsősorban. lErősen reméljük, hogy ha az írónő egészségi állapota meg­engedi, az összejövetelen személyes megjelenésével is megörvendeztet. Az ipar íaggyugisaiasa Az ország ipari faggyúéilátását a múlt évben egy fébivatalos szerv, a Zsiradékgyüjtő és Elosztó Kft. ke* zébe tették le, amely most számolt be munkájának 1941. évi eredményé­ről. Jelentéséből kiderm hogy a mult évben a szervezet 1332.072 kg. fagy­gyút osztott szét a különböző ipar­ágak között, mégpedig a következő arányban: a szappanipar a mennyi­ség 62.06, a vegyészeti ipar 16.23, a bőripar 13.64, a vas- és gép- és nyomdaipar 3.62, a textil* és faipar 2.80, az élelmiszeripar 0.93, a közin­tézmények 0.52 és a cukoripar 0.20 százalékához jutott, A jelentés meg­állapítja, hogy a faggyút igénybevevő üzemek ellátottsága a mult évben az előző évhez képest erősen javult, ma kielégítőnek mondható és az ér­dekelt vállalatok beszerzési nehézsé­gei e téren megszűntek. Szabolcs egyes belyeiD már a közeli napokban megindul a zsidó birtokok kiosztása Sarvay Elek dr. országgyűlési képviselőt lelkes szeretettel fogadták beszámoló körútján Dr. Sanvay Elek, a nagyhalászi vá­lesztókarület országgyűlési képvise* lője körútat tett választókerületében, amélynek során 'Gáva, Nagyhalász, Buj, Kótaj, Kemecse, Beszterec, Kék, Demacser, Székely, Oros, Nyírpa­zony, Nyírtura, • Nyírbogidány, Sényö 'és Nyírtét községeket látogatta meg a vármegyei pártszervezet új h. elnöke. Hajdú Sándor és Heringh Andor vm. k. titkár kíséretében. Minden községben nagy lelkese­• déssel fogadták a kerület képvi­selőjét. aki a megtartott választmányi ülése­ken, — amelyek igen népesek és lá­togatottak voltak, — részletes és ki­merítő tájékoztatásit nyújtott a fon* tos :hei- és külpolitikai kérdésekről, valamint a hadihelyzetről. Beszédei folyamán rámutatott arra. hogy a kormány élére a vármegye nagy szülöttje, dr. Kállay Miklós ke­rült, aki a parlamentben történt bemutatkozása alkalmával máris olyan lépéseket tett a földbirtok­politikai kérdés, illetve ezzel kap­csolatban a zsidóbirtokok meg­váltása tárgyában, amelyek hi­vatva vannak ennek gyökeres és gyors megoldására, s ezék között különösen a házhely* rendezésre nézve tett olyan kijelen­tést, amely az érdekelteket nagymér­tékben megnyugtatta. Majd kiemelte államférfiúi nagy kvalitásait, ame­lyektől nemcsak az ország, hanem szűkebben vett hazája is -nagy alko­tásokat vár. Ismertette .részletesen a kormány­nak a mezőgazdaság fejlesztésére vo­natkozó törvényjavaslatát. minit amely hivatva lesz a földbirtokpolitikai reform kapcsán földhöz juttafan* dó kisbirtokosokat és gazdákat a többtermelés szolgálatába több elméleti és gyakorlati tudással beállítani. Élénk színekkel festette meg azt a Bogár József és felesége hozzátartozói 1000 P jutalmat fizetnek annak, aki a gyilkosság ügyében a tettesek nyomára vezet. jövendőt, amely előtt a kisbirtokos osztály áll, ha fel tud majd emelked­ni arra a fokra, amely őt a nyugati 'mezőgazdasági kultúra szolgálatába áliltíva, a minőségi .és itöbbtermelés győzedelmes harcosáivá fogja avatni s amelyei a magyar földmívelő osz­tály nagy értékeit be fogja bizonyí­tani. Mert a földhirtokpoli'tikai re­formmal szervesen^ kapcsolatban áll a gazdaközönség műveltségének fo­kozása. 'amellyel együtt a több 'és jobb termelés szolgálatába kell állí* tani. A mai ifeldtte nehéz és súlyos időkben kitartásra buzdította a hallgató­ságot, mert abban a harcban, amelyben a tengely oldalára álltva, velük együtt küzdünk, mindnyájunknak egynek kell lenni, magyar 'és magyar között különbségnek nem szabad lenni. Hajdú Sándor, a vármegyei MÉP szervezet elnöke mutatkozott be azután a választmányi üléseken, kijelentette, hogy nem ígér semmit, mert így tudja, hogy nem hazud­hat, de teljes munkáját felajánlja a köz­nek és a válszatópolgároknak s minden jogos és méltányos ké­relem és igény kielégítése cél­jából. Majd lelkes és buzdító szavakban mutatott rá ő is a mai súlyos idők* re és kérte hallgatóságát, hogy a győzelem érdekében türelemmel és megadással kell viselni a nélkülözé­seket is, mert életünkről vagy halá* lunkról van szó. ' A .választmányi üléseken sok köz­érdekű kérdést és ezek közö.t külö­nösen a földbintokpolitikai kérdése­ket tették szóvá az üléseken résztve­vők, amelyekre nézve megnyugtató kijelentéseket tett dr. Sarvay Elek országgyűlési képviselő és több helyien bejelentette, hogy a közein apókban már egyes helyeke* meg is fog indulni a zsidóbirtokofk kiosztása. A választmányi üléseken pamas®= napot is tartottak. FERENC JÓZSEF KESERŰVÍZ A tudomány legújabb felfedezése: Sülön baktérium termeli a vaj Izét A vaj aroma alapanyaga a Diactylkeion A tudományt' régóta foglalkoztatja az a kérdés, hogy tulaj donképen mi hozza létre a .vaj sajátos aromáját, amely különösen a.z európai ember­nek olyannyira ízlik. Általános meg­lepetést keltett tudományos körök­ben is az a felfedezés, hogy a vaj sa­játos ízének 'létrejöttében nagy sze­repet játszanak bizonyos baktériu­mok. Az aroma ialap anyaga, imirtt ahogyan azt a „Umsohau" közii, egy ecetsav keton: A Diaetylketon. Ennek a fejfedezésnek igen nagy praktikus jelentősége in van. A vaj ugyanis annál inkább vaj-ízű lesz, minél jobban sikerül elősegíteni a vaj ízét képező baktériumok szapo­rodását. Elsősorban elegendő meny­nyiségű levegőt, kell ju tárnunk a tej­felhez vajkészítés közben. Ha a le­vegő helyett indifereas gázt. például széndioxidot, vagy szénoxt.lot jutta­tunk mesterségesen a tejfelhez, úgy jóllehet vajat nyerünk, ennek a vaj­nak azonban nem lesz vaj íze. Eleinte úgy vélték, hogy ezek a baktériumok a tejben lévő citrom­savból képezik az aroma anyagot, mígnem a helsinkii biokémiai intézet nek sikerült bebizonyítania, hogy az ízbaktériumokat különféle tápanya­gokba helyezték el, amelyek köz ál az egyik szőlőcukrot, a másik ped'g citromsavat .tartalmazott. A citrom­savas tápanyagokból a batériumok nem termeltek va j a romát. A aroma anyag képződés felfedezése nemcsak a vaj esetében nagyjelentőségű, ha­nem fontos minden élelmiszernél, mivel ezek az aromák egyben ét» vágy gerjesztők is. Az élelmiszerek pedig köztudomás szerint annál in­kább táplálnak, minél nagyobb ét­vággyal fogyasztjuk el azokat. WiGYÁZZON i a vásárlási könyvecskére! Vegyeníhozzá védőfedelet. Ára 20 fillér. Kapható: Jóba papirüzletében

Next

/
Oldalképek
Tartalom