Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 26-48. szám)

1942-02-11 / 33. szám

C. oldal m nmu& (Trianon 22.) 1942 február 11. Szabályozták a közerő igénybevételét szükség esetén A hivatalos lap szombati száma közölte a kereskedelem és közle­kedésügyi miniszter szabályrende­letét az állami közutakon hófúvás, hegyomlás és árviz alkalmából elő­forduló közlekedési veszélyeknek és akadályoknak elhárításáról, il­letőleg megszüntetéséről közerő Igénybevételére. A rendelet szerint az államépitészeti hivatal minden év szeptemberében javaslatot ter­jeszt a törvényhatóság első tiszt­viselője elé, amelyben megjelöli, hogy a következő évben mely köz­ségek, városok lakosai milyen ér­tékben és mely állami útszakaszra rendelhetők ki az emiitett célból. A vármegye alispánja évenként az érdekeltséget megállapítja és hatá­rozatát közli az államépitészeti hi­vatallal, az érdekelt községek elöl­járóival, a megyei városok pol­gármestereivel. —• Törvényhatósági városokban az érdekeltséget a polgármester állapítja meg. Kívül a kaszarnyán... és egyéb hanglemez újdonságok nagy választékban kaphatók Garay Zoltán műszaki üzletében, Luther utca 8 Javító műhely: A brit bombázók szegény görög lakosokat tettek tönkre A brit bombázók Athén mellett megtámadtak egy menekült telepet, összerombolták hatvannyolc sze­gényember házát és megöltek 15 munkást, 16-ot pépig súlyosan megsebesítettek. — Hatvan ember fedél nélkül maradt az ész nélkül vezetett bombatámadás miatt. Express hirdetések 10 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. A legtökéletesebb patkányirtószer kapható Nánássy ciánozónál Kossuth utca 9. Telefonszám;: 935 leghivó. A Nyíregyházi Gabonakereske­delmi Részvénytársaság 1942. évi február hó 19-én délután 6 óra­kor tartja Nyíregyházán Zrínyi Ilona utca 7. szám alatti iroda­helyiségében XIX. évi rendes közgyűlését, amelyre a részvényeseket tiszte­lettel meghívjuk. Tárgysorozat^: 1. Igazgatósági és felügyelőbí­zottsági jelentések kapcsán az 1941. évi zárszámadások előterjesztése és határozat hozatal a felmentvény megadása tárgyában. 2- Határozathozatal a nyereség felosztása tárgyában. 3. Felűgyelőbizottságí tagok vá­lasztása. A közgyűlésen az alapszabály 17. §-a értelmében csak az a rész­vényes vehet részt, aki részvényeit a le nem járt szelvényekkel együtt a közgyűlés előtt legalább 3 nap­pal a társaság pénztáránál letétbe helyezi. Nyíregyházi Gabonakereskedelmi Rt. igazgatósága. Mérlegszámla 1941. december 31-én. Vagyon; Készpénzkészlet P 9.862.23, Ingatlan P 216.463.44, Felszerelesek P 13.508 76, Áru­készlet P 437 338.86, Értékpapír készlet P 6.500.-, Zsákkészlet P 16.876.44, Váltók P 638-600.—, Adósok P 855.376.14, Óvadékok P 18 000.—, Összesen P 2,212.525.87 Teher: Részvénytőke P 125 000.— Tartaléktőke P 11.500— Visszle­számitolt váltók P 638 600.—, Ér­tékkülönbözeti tartalék P 17 607.93, Hitelezők P 1.377.128.36 Óvadé­kok nyilvántartása P 18.000—. Mult évről áthozott nyereség P 3.863.69, Folyó évi nyereség P 20.825 89, Összesen P 2 212.525.87. Veszteség-nyereség számla 1941. december 31-én Teher: Tiszti fi zetések P 53 850,33, Költségek P 49.649.76, Kamatok P 27.673 51, Adók és illetékek P 21,559 70, g eruházásí hozzájárulás P 2.160—, gynöki jutalék P 5 791.59, Leírá­sok ; Ingatlanból P 4 522.04, Fel­szerelésekből P 2.284.81, Zsákkész­letből P 8 312.28, Mult évről át­hozott nyereség P 3.863 6.9, Folyó évi nyereség P 20 825.89, Összesen P 200.493.60, Jövedelmek : Mult évről áthozott nyereség P 3 863 69, Tárház jövedelme P 7 955.11, Bi­zományi jutalék P 34 983 04, Er­tékkülönbözeti tartalék P 893.63, Nyereség áruszámlán P 152 798.13, Összesen P 200.493.60.-. ír BESSENYEI" tömb levélpapír 50 darab boritékkkal, minden szinben vászon kivitelben: 2 pengő 70 fillér. — Kapható: „BESSENYEI" levélpapír 10/10 darab csont vászon és felhős papírral 1 mappa 58 fillér. — Jóba papirüzletében Nyíregyháza, Bethlen ntca 1. szám. — Telefonszám: 77. NíyÍTegyiiátza megyei város poJflÉw mesteri hawtWáitfll K. 3460-1942. Hirdetmény Az 590—1942. M. E. számú ren­delet 12. §-a illetve a 6740—1941 M. E: számú rendelet 10. §• a alap­ján közhírré teszem, hogy a ház­tulajdonosoknak (bérbeadónak, vagy a használat átengedésére jo­gosult személynek) azt a lakást, vagy lakás céljára használt egyéb helyiséget, amelynek bérlete vagy egyéb jogcímen fenálló használata felmondás következtében vagy más okból megszűnik, bérbeadnia, használatát más címen átengednie, vagy saját használatába vennie csak ak­kor szabad, ha a polgármester a bérbeadó, vagy a használat átengedésére jogosult személy kérelmére nyilatkozatot adott arról, hogy a lakást, vagy a lakás céljára használt helyisé­get a fenti rendelet alapján igénybevenni nem kívánja, illetőleg saját használatbavétel ese­tében megállapítja, hogy igénybe­vételnek helye nincs. Ha a pol­gármester a kérelem előterjeszté­sétől számított nyolc nap alatt az igénybevétel tárgyában nem nyi­latkozik, ugy kell tekinteni, hogy az igénybevétel jogát gyakorolni nem kívánja. Ez a rendelkezés a lakáscserére is vonatkozik. Lakáscsere esetében nincs helye igénybevételnek, ha a csere a fe­lek életviszonyait tekintve mél­tánylást érdemlő érdekeik szem­pontjából indokolt. Ennek megál­lapítása végett a felek a tervezett cserét a polgármesternek előre be­jelenthetik. — Ha a polgármester megállapítása szerint a csere nem indokolt, a felek a cserétől eláll­hatnak. Ha a polgármester a be­jelentéstől számított nyolc nap alatt nem nyilatkozik, ugy kell tekin­teni, hogy a csere indokoltsága tekintetében nem merül fel észre­vétel. Ezen rendelkezések ellenére kötött szerződés érvénytelen s az a lakás igénybevételét nem gátolja. Amennyiben a cselekmény sú­lyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és 2 hónapi, háború idején pedig hat hónapig terjedhető elzárással bün­tetendő az a bérbeadó vagy a la­kással rendelkezni jogosult az a személy, aki ezen rendelkezések megszegésével ad lakást bérbe, vagy a lakás használatát másnak átengedi, vagy azt saját használa tába veszi, úgyszintén aki a lakás­cserét be nem jelenti. Nyíregyháza, 1942. február 10. Szohor Pál s. k. pofllgáirmiester. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további szó 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fillér. — Cim a kiadóban és jeligés hirdetések­nél beiktatásonként 20 fillér kezelési költséget számítunk. KIADÓ LAKASOK Bútorozott szoba a város központjába* fürdőszoba használattal magános urnák azonnalra kiadó, Cim a kiadóban, 756-2 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Takarításhoz értó mindenest felveszek 15 ére. Deák Ferenc utca 24. 823 Iroda takarításhoz napi 2 Tai elfoglalt­sággal bejárónőt Keresek. C<m a kiadö­hivatalban. 82§ hcdába izr. nót kejesek. Ajanlatokat „Komoiy, szerény" jeligére a kiadóhiva­talba bére*. 8J7 Keresztyén fiatal festékkereskedö segé­det és kiszolgáló leányt azonnal felveszünk Ajánlatot ifj. Boruzs és Erdős festéküz íeibe, Luther utca 6 853-2 Fiatal gyermekszerető rendes lányt fel­veszek azonnalra. Kiss Ernó utca 40. Perfekt szakácsnő március l-re felvéte­tik Károlyi tér i0 752 Március 1-éiól alkalmazást nyerhet egy főznitudo mindenes hosszú bizonyitvá nyokkal. Cim a kiadóban. 85§ KÜLÖNFÉLÉ K PERFEKT szakácsnő ajánlkozik urasági házhoz. Lehet Zemplénben Cim a kiadó­hivatalban. 817 Friedmann telep Kassa utca 22 számú ház eladó. Értekezni Szabolcs utca 10 sz. alatt Postás otthon. 8C8 2 Központban 4-5 s?.obás helyiséget ke restink azonnalra vagy míjus 1 ére. Cim kiadóban, ,684-4 Márkás zongora Antik butorók háromajtós könyvszekrény., komót, szekreter, sarokvitrin, íróasztal, asztalok, festmények. 5x4 keleti szőnyeg ováltükör. — Krámer Jenő bizomámi lerakáta Zrínyi Ilona utca 9. udvar. Rekamié, 2 fotel, 2 ruhaszekrény, két ágy, ebédlő, sza'ongarnitura, ebédlőkre­denc, falióra, asztal, székek, hangulatlám­pa, íróasztal, 2 fehér üvegeiett szekrény. Krámer Jenő bizományi ierakata zrínyi Ilona utca 9 udvar Háromszobás lakást keresek azonnalra Kardos Lajos pénzügyi tanácsos, Nagy­kálló. 822 1—8 méteres épület tetóanyag, cserép, léc, szarufa, 8 darab gerenda és vetett muhar eladó a rozsréti szőlőben Nándori­nál, eset>eg beszállítva. 81S Eladó Demecserben 13 magyar hold föld községhez, állomáshoz közel, ebből 5 hold akácos a többi mind termő. Érte­kezni főjegyző, Nyirpazony. 854-3 Eladók 6 és 12 személyes cérna da­maszt asztalnemOek. Cim a kiadóbsn 857 — JATÉKKARTYA ELADAS A JÓBA-PAPÍRÜZLETBEN. A szónk asz téséní felelős: Jóba EUk A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hí*, lap lapkiadó betéti társaság. Kovácfe B. és Társai kiadótulajdonos. Mindennemű vasáruk Wirtschafter Ármin vaskereskedésében Nyíregyháza, Vay Ádám utca 3. — Telefonszám : 90. ~ Kerékpárok nagy választékban, Felelete: Oroee Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom