Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 224-250. szám)

1941-10-15 / 236. szám

* oldal iBOiCSl (Trianon 22.) 1941 október 14. Mennyiért lehet kapni az egységes cipőket A cipőgyár.i léis cipőké resíkede lm i érdekeltségek megkapták az árkor­roányibiiztosisiági értesítését a forga­tómba kerülő úgynevezett típus cipők Aráiról. A íférifi munkásbakaincs áiria 38 számig 23.60 pengő, annál na« tíycubíb baikaincs 29.40 pengő, fekete férfi félcipő 35.60, barna félcipő 36.— pengő, férfi magas fűzős, feke­te cipő 37.50, ugyanilyen fiúcipő 34 számig 27.60, animál nagyabb 32.80 pengő, női magas, fűzős, fekete ciipő 29.40, banna 30.— pengő, női fekete félcipő 27.90, barna 28.30 pieimgő, magas fekete 'leáinycipő 34 számiig 25.20, barna 25.60, annál nagyobb fekete 30.—, barna 30.50, magas gyer­mekcipő, fekete, 26 sízámig 17.50, barna 17.80, annál nagyoibb, fekete 19.40, barna 19.80 pielngő. A típus-cipők mind bőrtalppal kés stzülniek és csak utalványra kapha­tók. Az egységes cipők október vé­gén keriílnek forgalomba. Sem a gyárak, sem a kisiparosok nem aid* haltiják el szabadon az előállított ci­pőket, hanem kötelesek a készletet a Kiereskedelími Hivatal által kijelölt cip őkenesked őknék át adni. Nyiregyháza m. város adóhivatalától 10775—1941. adó. Hirdetmény 4 csekkszámla számának megváltoz­tatása tárgyában. Közhírré teszem, hogy a 31.608. számú Városi Adóhivatal Nyiregy­háza elnevezésű csekkszámla száma 1941. évi október hó 16-tól 87.879 szómra lett változtatva. Ennek alapján felhívom az adófi­zetőket, hogy 1941. október 16 tói fcezdve a Városi Adóhivatal, Nyir­egvhá ának szöló befizetéseiket a 87.879. számú csekszámlára fizes­sék be. A csekkürlapok a városi adóhi­havatalban kaphatók. Nyíregyháza, 1941. október 14. RAJTIK sk. tanácsnok. Nyiregyháza m. város polgármesteri hivatalától. K. 28726—1941. Hirdetmény Nyíregyháza megyti város kelv­batósága közhírré leszi, hogy októ ber 20. mpján hélföm országos vá­sárt fog tartani, amelyre véfzmtn­tes hnlnöl mindenfele állat felhajt­ható. Közhírré teszi azt is, hogy a november 1. napjára eső hetivásárt mindenszentek ünnepire tekintettel l nappal előbb ok'óöer 31. napján pénteken tartja meg. Nyíregyháza, 1941. október 13 Sz»hor Pál ak.. polgármester. Nyíregyháza m. város polgánmesterli 'hivatallá tál!. K. 27.934—1941. szám. Hirdetmény A m. kir. Honvédelmi Miniszter Ur 60.000—1939. sz. rendle'llete, vala­mint a 8250—1939. M. E. rendelét alapján az 1941. évi lóosztályo'zás és rizsgálaitok helyéit) és ideiét az aláb­bi sorrendben tűzöm ki: 1941. október hó 14-én, 8 órakor: Jalktussbokor, Alsósóskut. — 9 óra­kor: Dankó- és Szekeres-bokor. — 10 óra 30 perékor: Király telki sző­lők. — 12 óra 30 perckor: Felsőssós­kdf. — 14 órakor: I., II. Cugosrész, Felsőpázsit I. 1941. október hó 16-án, 8 Órakor: Felsőpázsit II. és Antal-bokor. — 9 órakor: Füzets-bokor. — 10 óra 30 porckor: Horvát, Halmos, Fortene* bokor. — 13 óra 30 perekor: Bedő és Debrő-bokor. — 14 órakor: Varga-bokor. 1941. október hó 17-én, 8 órakor: Puposhalom. — 10 óra 30 perckor: Bánfi és Lakatossbokor. — 11 óra 30 perckor: Bundás-bokor. — 12 óira 30 perckor: Markónbokor. — 14 óra 30 perckor: Kazár és Szeles-bokor. 15 óra 30 perekor: Vajda és Kovács bokor. 1941. október hó 21=én, 8 órakor: Venbőczi és Bellii-hókor. — 10 óra­kor: Vadas és Nádas.i-bokor. — 12 órakor: Zöld- és Bájiabiokor. — 14 órakor: Magyar-bokor. 1941. október hó 22-én, 8 óraikor: Beinkő és Sulyáln=fookor. — 10 óra 30 perekor: Móhos lés Cigány-ibokor. 11 óra 30 iperckor: Sipos-bokor. — 13 óra 30 perckor: Tamás-bokor. 1941. október hó 23 án, 8 órakor: Sváb 'és Zombori bokor. — 9 óra 30 porckor: János, Nádas, Gerhátuba­kor. — 10 óra 30 perckor: Róka­bokor. — 11 óra 30 perckor: Felső­sima (Saimóka). — 13 óra 30 perc­kor: I'stván és Polyák ókor. 1941. október hó 24-én, 8 órakor: Salamon-bokor. — 9 óra 30 perckor: Újtelek és Kaiuzsay-tainya. — 10 óra 30 pereikor: Hosszúhát. — 11 óra 30 perckor: Nagylapos. — 13 óra 30 pereikor: (Messzelátó, Csengery M. tanya. 1941. október hó 27*én. 8 órakor: Szélső-bokor. — 9 óra 30 perckor: I—1IL Mamda, Lóczi, II. Rozsirét-lbo­kor 'és RozSrét szőő. — 11 óira 30 perckor: Báliint, Kordován-bokor, Alsóbadur, Cseimgery Kálmánmé és Allsósiimaatanya. 1941. október hó 28=án : 8 órakor: Görögszálitós 'és Belegrád-puszta. — 9 óra 30 perekor: Varjai'.aipos. — 10 óra 30 perckor: Kiirállyteiek-puszta, Gyulai és Ferenc-tanya. 1941. október hó 30-án: 8 órakor: ALsópázsit, Felsőpázsit III., örökös földek I—41. szakasz. — 10 óra 30 perckor: O- és Ujkislteleki szőlők, I. Rozsirlét és Kisteleki =bokor, örö­kös földek III—IV. szakiasz. és örö» kös földek V. szakasz. 1941. december hó 15»én: Nyiregv­Mindennemü vasáruk Wtrischafter Ármin vaskereskedésében Nyiregyháza, Vay Ádám utca 3. — Telefonszám : SC. •• — : Kerékpáros nagv választékban, =— Családiház, bérház ^ föld, villa, telek, szöllö és gyümölcsös vételével-eladásával forduljon Iraté ingatlanforgalmi irodához Nyíregyháza, Széchenyi ut 1. Nyirvlzpalota. leleten 601. faázia városiban osztályozás a Búza­téren. 1941. december hó 16-án: Pótoszs táilyozás a tanyaibokrok ; részére a Búza-téren. 1941. december hó 22-én: Nyiirs •ŰVlháza város riészére pótosztállyo­eáa a Búza átérem. Az állatulaj dánosok. akiknek lova w«gy öszvérje 1941. október hó 1-én m 3 évet betöltötte, — a fent jelzett he 1 yen és időben a tanyabíró házá» nát — az egy lóval bíró tulajdono­sok, ezen lovakat szakéribe, kocsiba vaigy taligáiba fogva, — a több lovai! bíró tulajdoinosók- 2*2 lovamként l-l szekérbe (személykocsiiba, vaigy la­pos tárkocsüba) fogatolva a kiszálló bizottságnak osztályozás céljából be­mutatod tartoznak. Az .áMattulajdonosok tartozraak ItOvábbá magokkal hozni az állataik* ről kiállított piirosnyomású Ijáriiats levelet. Azők az állattulajdonosok, akilknek lova, vagy járműve a szemle idejién még honvédségi szolgálatban van, — szintén Itiartozinak a bizottsáig előtt megjelenni 'és az igénybevételi jegyüket ifelmutatnii kötelesek. Aki fenti kötelezettségének eleget nem tesz, kihágást követ él és 600 pengőiig terjedhető pénzbírsággal sújtható. Ebben az esetben a bi­zótlttság a mulasztó költségére újból ki fog szálltai Utasítom a tamyaibírákat, hoigy körzetük lakosságát a szemléiről aizonmal táijékoztassák és gondos­kodjanak arról, hoigy a figyelembe jövő állatok, vailaiminit járművek a megjelölt időben' és helyen legyenek. Nyiregyháza, 1941. évi; október hó 3. napján. Szohor Pál sk., polgár/mester. press hirdetése* 15 szóig 1 F 50 fillér, minden tovább* szó 10 fillér. Uj lakását vizsgáltassa meg beköltözés előtt Nánássy féregirtóval Sváb és pafkányirtÓ8zer kapható. _ Kossuth utca 9. Telefon : 935 sí Apróhirdetései­10 sióig 80 fillér, minden további «z# S fillér, állást keresőknek 10 szóif 6C (illér, minden további szó 6 fillér KIADÓ LAKASOK Szépen dutorozott különbejáratu szoba kiadó. Kófaji utca 26. Magáno* ur kellemes otthent ttiá hat külön szobával uri helyen Cim a kiadó hivatalban. 586? BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Megbízható gyermekízeielő mindenes bentlakó, e«eíleg bejáró felvétetik Sza­badka urca 4. 5858 Jó bizonyítvánnyal mindenes fézónö fel­vétetik. Szent István utca 25. (x) KÜLÖNFÉLÉK Bérbeadó azonnalra 'JísO magyar holdas eisóosztályu tsnyásbirtok Kisvárda köze­lében Megbízott dr. Wallér Béla ügyvéd Kisvárdáa. 5753 5 Cserépkályha eladó Károlyi tér 5. szám alatt 5827-2 24 éves, nőtlen, mesterviz-gát tett fod­rász üzletetet bérbe kivenne vagy üzlet­veietőnek elmenne. — Lévélcim: Kovács Ferenc fodrász, Nagykáiló 5844 Veszek használt bútorokat hálót, ebédlőt, kombinált szobát, szalon­garniturát, bőrgarnitúrát, egyes antik bú­torokat, keleti vagy magyar perzsaszőnye geket, zongorát, pianinót, porcellánokat, stb. A legmagasabb napi árat fizetem. — Erdélyi János DizomáLví lerakat, Vay Ádám utca 5. Telefon 888. 7 erös méh család jó betelepített Boco­nádi kaptárakkal együtt eladó Bashalom, Vavrik József gépésznél. 5852 Harmadoaztályu református középisko­lás fiam részére november 1-étől telje® ellátást keresek, lelkiismeretes felügyele­tet tartó helyen. Címet a kiadóba kérem leadni. 58S5 Egy jó karban lévő modern háló eladó. — Ugyanott egy női gáhaeneti kabát férfi télikabát és két függöny eladó. Megtekint­hető délig Nádor utca 17. 5854 Egy jó karban lévő íróasztalt és egy ruhaszekrényt megvételre keresek. Kálmán utca 4. MÁRKÁS ZONGORÁK Ekédlék, íróasztalok, szalongarnitura, abéd­lőkredenc, fotelok, antik szekreter, komót, ruhaszekrény, asztatok, á'lótükör, hangu­latlámpa, festmények. Krámer Jenő bizo­mányi lerakata. Zrinyi Ilona utca 9. udrar. ELVESZET I' kedden este 7 óra körül a Garat cukrászdától a Kir. kat gimná­liumisr egy „Falum környékének népd-lai" c. tanulmány- Becsületes megtaláló juta­lomban részesül. 5864 Cserépkályhát keresek megvételre vagy kitebb fehér uj vaskályháért cserébe — Kürt a tea 3 5861 Eladó egy betegtolókocsi, gumirádlis, bőrhuzattal. Nagy József műszerész Nagy­ká ló. 5883 Fa és kovácsolt vascsillárok Fa és va«c?illároa, márkás zongora, ma­gyar perzsaszőnyegek, antik bütorok fest­mények, porcelláno* dísztárgyak nagy vá­lasztékban. Olcsó árak. — Erdélyi János műkereskedő bizományi lerakata, Vay Adftm utca 5. Telefon 888. VaC7Q^ használt bútorokat, hálót, ebéd­lOdtOA löt. kombinált azobát, irodai berendezést, bőrgarnitúrát, zongorát, sza­longarniturát mindenféle lakberendezési tárgyakat magas árban — Krámer Jenő bizományi lerakata, Zrinyi Ilona utca 9. udvar. Feles konyha, vagy gyümölcskertészetet január 1 re keresek. Cim Varga Lajos, Nyirpazony. 5880 A szerkesztésért fele43»: Jóba ESafe., A kiadásént £«4e)0a: A Saabobai Hftr, lap lapkiadó batttj társas** KméM* B. é* Társai kiadótulajdonos. Hirntmmm « f^ytoetUUla. Rwsate^-atea aa. Ocom ILtooto,

Next

/
Oldalképek
Tartalom