Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 224-250. szám)

1941-10-16 / 237. szám

Ara lO íillér Nyíregyháza, 1941. október 16. (1 liánon 22.) öC. évfolyam 237 .2535.) szám. YÍRVIDÉK Csütörtök HIRLAP jmtmmumam <&6»rkesztőség és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. . ö/^l 11*11/A I M A Díl AD feítatakaréki csekkszámla: 47.130. Teleién: 77. 1 1J\/\1 INAK1LAI * Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P. A moszkvai kormány Kazánba menekült A Zora című bolgár ilap anlkairai jelentést közöl, aimel'v szerint Moszk» váiban megkezdték a kormányhiva­talok kiköltöztetését. Sztálin és a népbiztosok Kazánba mentek ülnek. Ez a város hali'szá.z kilométerre van Moszkváitól. A diplomáciai kar is el­hagyta a szovjet fővárost. A .moszkvai japán nagykövet érte­sítettig Tokiiót, hoigy a moszkvai kül­ügyi népbiztosság távbeszélőn feil* hívta a japán követséget, hogy szer­da 'estére legyen, kész: az elutazástra. Hogy hova kell utazniok. egyelőre •nem mondta; meg a külügyi nélpbiz­tosság. (MTI.) Négyezer ágyn, kilencszáz páncélos kocsi a németek új zsákmánya A német véderő főparancsnoksága közli: A braijniszki és vjazimai, kettős csata befejezéshez közeledik. A mai nap folyamán a Brjanszktól északra tevő katlLainlokban bezáirt lerőkiet cs szétvertük az ellenség légsúlyos ab b veszteségei, mellett. .A Brijanszktól délre fekvő erdős vidék megtisztítá­sa folyamatban van. Az ebiben a hatalmas átkaroló csatában eddig 560.000 hadifoglyot ejtettünk, 'ezenkívül 888 páncélos harckocsit és 4133 ágyút zsákmá­nyoltunk. .MTI.) A szovjet azonnali katonai beavatkozást követel Angliától A Poipolo Di Roma értesülése sze­rint Szitaliln találkozott Timosenko­'vai. A találkozás Timosenko főhadis szállásán történt. Megegyeztek alb­bao, hogy a távoilkeleti hadsereget, amelynek létszáma 500.000 főre be­csülhető, a nyugati arcvonalra ve­zénylik. 'Molotov és LitVinov rövidesen Londoniba érkezik és utimátumszerű jegyzéket nyujtalnak át az angol kormánynak. A szovjet* azt követeli, hogy Anglia azonnal kezdjen vala­milyen katonai akciót, .mert külön­ben Moszkva elhárít magáról minden felél ősséget az elkövetkezendő ese* méiniyekért. (MTI.) Moszkva éjszakai jelentést közölt a szovjetfront áttöréséről A Reuter-ügynökség jelentése sze­rint a moszkvai rádió az éjszaka közölt ihadiiljielemitésiben vésziltíálr.lásí szerűen számol ibe a szoivjetfront is­mételt áttöréséről. A német páncélo­sok óriási erővel törnek elle/nünk — mondja a Táldró — és újra áttörték frontunkat. Csapataink visszavonu­lóban vamnak. (MTI.) Olasz és német csapatok elfoglaltak egy fontos csomópontot Az egyesített olasz és német erők na:g,v támadást intéztek egy sz'Ofvjet csomópont ellen. A községet roham­mal elfoglalták, a szovjet csapatok ellenállását megtörték és számos fog* i'yoit ejtettek. Az egész fronton győ­zelmesen halad előre a szövetségesek naigy támadása. (MTI.) Megzavarták az olasz rádiót ós szópárbajt vívtak vele az angolok Az este az olasz .rádióban: MáTisu Appciliius közíró előadását az anigiol rádlió olasz nyelvű szpíkere közbe ­szólásokkal akarta megzavarni. Ape­lius válaszolt a közlbeszólásokra és valóságos szócsata, fejlődött ki a két fél között. .Az angol szpiker a töb­bek között kéitságbievointa az olasz nép értékeit. Appelius erre azt vála­szolta, hogy az olaszok hatalmas kultúrát tereimitebtlek, amelynek az angolok mindig báimulói voltak. Az olasz nép termékeny, szapora, doi= gos nemzet. A szpíker azt is mön­doltta közibeszólásálban, hogy Appe­lius eladta magát. Igaz, mondotta, eladtam magamat hazámnak és hű szolgálatában' dolgozom is. de ön olasz létére idegeneknek adta ell ma­gát. Majd hangoztatta Appeliius, hogy Olaszország meggyőződéses hű* seggel harcol együtt a német nemzét­tel. Az angolok a világháborúban cs enben hagyták az olaszokat és K félrevezetésüknek Olaszország ke- | nek csúfos vereségével végződött, serveselm adta meg az árát. A szópár* (MTI.) baj az angol zsoldban álló szpíker- I Anglia és Amerika hadvezetése tehetetlen A Poipolo Di ítalia Hadvezetési te­ihete:ldnség halálos ítélet címen ve­zércikkben foglalja össze azt a hatat* mas ceredméinyt, amelyet a. szövet­ségesek elértek diadalmas hadjára­.íaikkaL Ezek az eredmények tehe­tetlenségre kárhoztatják Angliát é.s Amerikát. Németország nagyszerű közlekedési hálózata lldhietővé teszi, hogy oda szállíthassa haderejét, ahol az ellenséget összezúzhatja. míg •Anglia kénytelen haderejét szétosz­tani olyan helyek között, amelyeket egyenként köinnyen elintézhet a né* ímet haderő. Sem Anglia, sem a Fehér Ház nem •támogathatják szövetségesüket és a szovjet felett kivívott diaidal meg­semmisíi mindaz óikat a terveket, .ame­lyeket a Potomac fedélzetén Ohurchillil és Roosewelt olyan optimizmussal és hatalmi gőggel gomdólltiak ki. MTI. Kicserélték a magyar-bolgár kulturális egyezmény okiratait Ffilav bolgár minisztereinökniek és kultuszminiszternek budapesti tartóz­kodása ma nagyjelentőségű ünnepi aktussal vált gazdagabbá. A Nemze­ti Múzeum Sz étiben yi-könyvi árába in a gróf Apponyistlereimbein a magyar és bolgár előkelőségek jelenlétében kicserélték a magyar—bolgár kultu­rális egyezmény okiratait. Az okira­tokat piros bőrbe köttettek és a díszkötést a magyar, Illetve a bolgár címer ékesíti. Az ünnepi aktus alkalmából a Nemzei Múzeum épületét magyar és bolgár zászlók, címerek, d.é'szaki'nö­vények díszítették. A kicserélés meg­történtje után Hómalni Bálint kultusz­miniszter, valamint Füov Bogdán bolgár ,miniszterelnök aláírták az ok* imányok kicseréléséről szóló jegyző­könyvet, majd Hóman Bálint nagv­ihatású beszédben méltatta a magyar­bolgár rokonság és tömttélnielmi külde­tés nagyszerű közös élményeinek je­len tőségét. (MTI.) Elfogadták Roosewelt javaslatát a kereskedelmi hajók • felíegyverezéséről A Német Távirati, Iroda washingí toni jelentést közöl, amely szerónlt! a képviselőház elfogadta Roose.welt ja­vaslatát a semlegességi törvény meg­vált ozltatásáról. A javaslat szeriint ezután felfagyverzik az amerikai ke­reskedelmi hajókat is. (MTI.) Japán nem folytathatja végle tekig a tárgyalásokat Amerikával Tokióból jelentik. A féilhivatalois Domeiíiroda jelentése szerint a Ja­pán és Amerika közötti tá'rgyalások nagyon elhúzódnak. Negyvenkilenc nap óta tárgyalnak s még mindig niem jutottak eredményre. Az Eöve­sült Államok kormánya diplomáciai tárgyalásokat folytat J apáin inal, és ugyanakkor azonban olyan .magatar­tást tanúsít, ami elöenséges cseleke­detnek minősíthető Japánnal szem­ben. Ha Japán továbbra is (hajlandó ilyen tárgiyailásoklbami résztvenná, na* gyon könnyen beleeslhet Amerika csapdájába. Megállapítja a hírszol­gálati iroda, hogy Japán nieim folytat­hatja a végletekig ezeket a tárgya­lásokat. (MTI.) KiiifaűSí J * A bábom még tart, de a transkontinentális műnt épül A háború uneim akadályozza meg 1 a szövetségeseket ' aba,n, hogy ki ne építsék már most a megkezdett transkontentiáll's utat. Ez az út Os­temidébői iinldul Iki, Kölnön, Bécsen, Budapesten, Belgrádon át Szófiáiba és Isztainiblba vezet. Azt is terfvezik. hogy Budapesttől elágazása lesz a hatalmas útnak Bukarest fellé. (MTI) Anglia a Kaukázns védelmét megerősíti A Popöto Dl Roma értesülése sze­rint a Kaukázus vonalánál éllénk te* vékemysiég észlelhető. Wa.wel tábor­nok tárgyalásokat folytat a védelmi vonal megerősítésére. Anglia niagy súlyt helyez arra, hogy a Kaukázus védelmi vonalát kiépítsék. .A britt birodalom 800.000 főnyi sereget ivezényelt kii ennek a ivional­nak a vdelméire. Ezek közül azonban csak legfeljebb 100.000 főre tehető az angol katonák száma, a hadsereg .zöme bennszülött gyarmati és dami­Inlumi katonákból! áll. (MTI.) KIVÉGZÉSEK BRÜNNBEN A TÖgltőníítélő bíróság ujabb 4 ha­lálos ítéletet hozott lés hajtott végire Briünnlben nietmzetie'lenes bűncselek* .mények miatt. (MTI.) . _ j j

Next

/
Oldalképek
Tartalom