Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1940 (8. évfolyam, 275-298. szám)

1940-12-28 / 296. szám

!•. oldal 1 MOLNÁR ingatlaniroda, Kálvin tér 14. (Református templom mellett) Eladók: 2-3-4 szobás adómentes házak, emeletes adómentes bérpalota, 3 lakásos adómentes bérház, 2 üzletház, [5, 10, 24 hold tanyás birtok. 24 holdas búzatermő fóld, több szóló, gyümölcsös, 90 holda tanyásbirtok 7 hold kaszáló kiadó bérbe vagy felesbe. NYILT-TÉR*) Alulírott értesítem a n. é. vásárló közönséget, hogy Szöcs Antal Rózsa utcai fűszerüzletét 1941. január 1-én átveszem. Kérem a hitelezőket, hogy 3 napon belül jelentkezzenek. TISZA ISTVÁN *) E rovat alatt közlöttekért sem a szer­kesztőség, sem a kiadóhivatal fellelőséget nem vállal. Adó 17071 — 1940 Hirdetmény a 2 százalékos kamattéritési kedvez­mény meghosszabbításáról. A fennálló törvényes rendelkezés szerint 2 százalékos kamattéritési kedvezményben csak az a természe­tes személy "részesülhet, aki hátrá­lékát és folyó évi adóját november hó 15 ig befizette. Értesítem az adófizetőket, hogy a pénzügyminiszter ur 164.409—1940. VIII, sz. körrendeletével kivételesen engedélyt adott arra, hogy a 2 százalékos kamattéritési kedvez ményben azok a természetes sze­mélyek is részesíthetők, akik hátra­lékos és folyó évi adótartozásukat december 31-ig kifizetik. Nyiregyháza, 1940. november 26. RAJTIK, tanácsnok. Ejcpress hirdetések INGATLANOK vételével, eladásával és bérletével forduljon bizalommal GRÜNSPAN ingatlan irodához Vay Adám u. 10, 'udvarban) Felvilágosítás díjmentes. Frissen érkezett sváb és rnszliirtó por és biztoshatásu patkányirtószer kapható NANASSY ClfiNOZÓNÚL Kossuth utca 9. Telefon : 427 Sakk, dominó tivoli, szobahinta, tornakészlet, száj harmónikák, gyökérpipák, pénz és cigarettatárcák, zsebkések, legol­csóbban Szv. Sándorffyné űztetében Nyiregyháza, Nyirvizpalota Hintalovakban óriási választék. — Babák, kocsik, szobák, konyhák, katonák, tankok, ágyuk, autók, társasjátékok, stb. a legolcsóbban űzv. Sándorffyné játékáru üzletében Nyiregyházán. — Nyirvizpalota (Vasúti ui) (Trianon 21.) 1940 december 28 1 " VMMMNMMHKUMMmMtfKÍnHMMMMMaMOBMMB Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további szi 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 6C fillér, minden további szó 6 fillér. N4gy szobáből, szép hallból álló parket­tás, fürdőszobás, összkomfortos lakás január 1-ré kiadó. Szent István ut 71. sz. Érdeklődni a főmolnárnál lehet. 64 2 Különbejáratu, cserépkályhás csinosan bútorozott utcai szoba kiadó. Krúdy Gy, utca 8. 6219 Különbejáratu udvari bútorozott szoba cserépkályhával kiadó. Cim a kiadóban. 6482 i « Különbejáratu udvari bútorozott szoba • kiadó. Mező utca 4. 5584 j 5 Bútorozott sióba központban 1 személy részére kiadó. Cim a kiadóban. 6585 Családi házat, bérházat, földet, telket és mindennemű íhivaíIamI közvetít ingatlant Arató m. kir. föidmivelésügyi minisztérium állal engedélyezett INGATLANFORGALMI IRODÜii Nyíregyháza, Széchenyi ut 1. Nyírvíz-palota. — Telefon 601. Csinosan bútorozott különbejáratu utcai szoba január l-re kiadó. Bujtos utca 24. BETÖLTENDŐ ÁLLASOK Nős középkorú gyakorlott ispán január l-re vagv későbbre felvétetik. — Kovách Ödön Nyírtass. 6470-2 Festékszakmában jártas segédet azon­nalra felveszünk. Izsák rt. Zrinyi Ilona u. 5. szám . 6490-2 Fiatal fűszeres segédet felveszek Bils­tyán, Hatzel tér 7. 6512-2 Mindenes bejárónőt l-re felveszek. — Ugyanott egy szobás lakás kiadó. Közép utcá 2. 6682 Mindenes bejárót fogadok elsejére. — Ószőlő utca 8 6580 Bejáró mindenest felveszek kéttagú csa­ládhoz január 1 ére. Szarvas utca 3. sz bejárat balra.6583 KULÖNFfcLÉK Leltár, mérleg készítését, alkalmi és órakönyvelést jutányosán vállalok. Cim a kiadóban. 6467-5 46 éves iparos házassági célból isme­retséget kötne szolid özveggyel vagy idő­sebb hajadonnal Cim „Komoly" jelige a kiadóba. 6508-2 Bejárónőt keresek reggeli takarításhoz elsejére. Jelentkezés délután. Bocskai utca 4. balra. 6516 Kirakatok, irodák, rendelők, magania­kások, stb. ablakainak tisztítását, valamint festés utáni kitakarítását, parkettek be­eresztését, fényezését jutányos áron válla­lom — Szíves megrendelést kér REtCH Egyház utca 18. Lőtt vadakat exportra a legmagasabb napi árban vásárol Batta Testvérek Takaréhp. Telefon 78. Átvételi telep Vay Adám utca 53. — Telefonszám: 3 -98. Szorgalmas megbízható bejárónőt 1-ére felveszek Víz utca 14. Jóravaló bejárólányt keresünk. — Kiss Ernő utca 47. 6255 Szerényigényü urínőt kisebb háztartás önálló vezetésére, azonnali belépésre, részletes referenciával és fizetési igény megjelölésével keresek. Tóth György gör. kat. esperes, Nyirpazony. 6554 Könyvelésben jártas keresztény gyakor­lott pénztárnoknő azonnalra felvétetik. — Cim a kiadóban. 6483 Megbízható mindenes bejárónőt felve­szek. Jósa Andrát utca 5 Fleioer. 6527 Keresek elsejére megbízható ügyes min­denest, Bethlen utca 14 tánciskola. Bejárónő napi 3-4 orai munkára azon­nal fel /étetik. Uj utca 39. 65á5 A vidéki uriközönség kedvenc hotelje az Esplanade nagyszálloda, Budapest, III. Zsigmond utca 38/40. - Telefonok J51-735. 151-738. 157-299 Szemben a világhírű Lukácsfürdővel és Császár-fürdővel, a Rózsadomb alján. Teljes komfort, folyó melegvíz, köz­ponti fűtés. A Ny agai i pályaudvartól 1 kisszakasz távolságra. A szálloda teljesen átalakítva, uj veze­és alatt áll Elsőrangú cafe restau­rant polgári árak! — Olcsó szobák pensióval, vagy anélkül Hosszabb tartózkodásná) külön ENGEDMÉNYEK. ­E'adó uri lakóház Adómentes, 3 parkettás szoba, hall, fel­szerelt fürdőszoba és minden mellékhe­lyiség, kedvelt utcában. Dr. Tóth László ingatlaniroda, Nyiregyháza Zrinyi Ilona utca 4. Telefon 6—15 Jó karban lévő használt, ruhát, cipőt, csizmát, vasúti egyenruhát, gvermek ruhát fehérneműt, stb. veszek. Zsibáru üzlet Kossuth utcai. 6096-3 Keresek megvételre 2 darab fíaial fox­terrier patkányfogó kutyát. Városi gazda­sági hivatal, Városháza emelet 18. 6214 2 Szakoly községben 23 kat. hold első­rendű uradalmi fajszölö é< 8 kat. holdas belsőség uri lakással és gazdasági épüle­tekkel, valamint 2 dohánypajta eladó — Értekezni a községi főjegyzőnél lehet 6049-15 ALKALMI ELADÁS Komplett szép hálő, rekamié plüs dí­vány, ebédlőkredenc, könyvszekrény, angol garnitúra, álló tükör, faágy, fotelok, piros garniturás 8 darab ebédlőasztal, fehér szekrény, festmény, nói bicikli. Krámer Jenó bizományi lerakata, Zrinyi Ilona utca 9, udvar, ZONGORA Angol mehaníkás, bécsi rövid kereszt­huros és egy bécsi félhosszu igen jó hangú strapa zongora kéz alatt olcsón eladó. Megtekinthetők Erdélyi János bi­zományi leiakatában, Vay Adám utca 5. FIGYELEM 1 Elköltözés miatt, vagy lakás felosztás esetén a feleslegessé vált bútorait, sző­nyegeit, dísztárgyak, porcellánok, zongorák festmények, vagy egyéb értéktárgyak a legjobban értékesíthetők bizományi lera­katomban, esetleg készpénzért átveszem. Erdélyi János bizományi lerakat. Vay Ádám utca 5 Pénteken a polgári vonat egyik 11. oszt. fülkéjében, esetleg a helybeli villamoson elveszett sgy antik ezűit bross. Megtaláló 50 pengő jutalmat kap, ha beadja Báthory utca 28. alá. adatai üa*.? 6474 Jour tolőasztalKák, teraiotta és bronz ' szobrok, kerámiák, festmények, dísztárgyak , zongorák, szőnyegek bizományi ieraka­, tómban o csón vásárolhatók. Erdélyi lános >; Vay Adám utca 5. » Egy komplett kemányfa háló, löször j matraccal, egy sötét igen szép ebédlő 12 ) személyes asztalok, 2 darab irodai iró­1 asztalok, egy irodai szalongarnitura, kár­tyaasztal, bizományi lerakatomban olcsón eladó, Erdélyi Já nos, Vay Adáin ulca 5. i Kellemes szépíiangu becsi gyártmányú j pianínó eladó K ossuth u Ekes vendéglő. | ELADÓ feterneletes adómentes modern i jövedelmező bérház. Tsaroképület) Egyház | Utca 4 Kerekes ü gyvédnél. 6510-2 Keresek 2—3 szobás lakást bérbe, lehetőleg azonnalra. Meilinger Jó­zsef, Toldi-utca 21. 6509-2 Egy asztalspór eladó. Fecske-utca 10. szám. Tangóba rmonikák, minden nagy­ságban, hegedűtokok, .vonók, m&n­dolin és imiiiniden hangszer alkatré­szeik: Hangszerszaküzlet, Bethlen­utca 3. Egy szoba, konyhás lakáis elköl­tözés miatt sürgősen eladó. Vécsey­köz 25. szám. 6528 iKözéipiskolai diák egyszerű kis szobát keres januárra. Címeket ki" s adóba kérek. 6581 I Egy adómentes sarokház, mely fűszer, | trafik és italmérési engedéllyel bir, más f vállalkozás miatt eladó. — Érdeklődné j a Merkúr nvomdádan lehet. 5 KERESKEDELMI nyomtatványok ? levélpapír, számla, memoran­Í dum, cégkártya stb. egy vagy, több színben nyomtatva, ízléses , kivitelben, jutányos árban { készülnek OROSZ KÁROLY S nyomdaüzemében Nyíregyháza, Bercsényi-utca 3. Telefon: 577. A szerkesztésért felelős: Jóba Elek. A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hírlap lapkiadó batMI társaséi 1 Kováok B. és Tártai kladótalajdoaee. Alkalmi házvétel 4 szobás, előszobás felszerelt fürdőszoba, száraz pince, déli és keleti fekvésű, 30 éves adóm. évi adója 78 P, jövedelme 1300 P, 14.600 P ért eladó, 8000 pengővel átvehető. 3 szobás modern adómentes, palatetős masszív épület 1 hold búzatermő földel 6500 P, — 2 szobás és 1 szobás száraz pirtce, stb évi jövedelme 840 P adómsntes 7500 P-ért eladó. — 20 hold szőlő és termő gyümölcsös 13000 P-ért Eladd tanyásbirtok 100 hold tanyás, búzatermő 48 0(J0 P-ért 105 hold tavyás, szőlővel, gyümölctössei, városhoz 2 km 58 000 P, fcO hold nagy­részt búzatermő tanyés 32 000 P, kövesut vasút 2 km továbbá 50 800 holdig príma fekete 550 650 pengőig, város alatt Hauberger aclás-vlteiTIs főlc'parcellázási irodája. — Bencs L.-tér 1. Telefon 845. (pótfüzet) •<«h - - M«rknr"-»voa»<iábam. NWra«vbáa&a Bercaénvi-atca 3. k alatt. _, Felelóei Oroea Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom