Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1940 (8. évfolyam, 275-298. szám)

1940-12-30 / 297. szám

fira 10 fillér Nyíregybáza. 1940. december 30 íT rtan013 21.) vm. évfolyam 297 (2305.) szám. Héttő YÍRTTIDÉK HÍRLAP *<*• '-mim Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. $ DAJ ITTl/AI ISJAPIÍ AP Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P. Postatakarék! csekkszám: 47.139. Telefon: 77. rVJUilIVrtl INrtriLrtI Köztisztviselőknek 20% engedmény. mi Hálaadás az országgyara­podásért Serédi Jusztin ián bíboros herceg­prímás rendeletet adott ki, hogy Szilveszter estjén, hálaadó könyör­gést tartsanak laz országgyarapo­dásert. (MTI) Szirénapróbák Romániában A román bel/ügyminiszter elren­delte, hogy mától kezdve minden nap reggel 8-tól 10 óráig egész Ro­mánia területén szirénaprőbákat tartsanak. (MTI.) Halálbüntetés az élelmiszer­rejtegetőkre Olaszország újjászervezi az élel­miszerrel való gazdálkodást. A pol­gárság és a katonaság élelmiszerrel •való ellátása a földművelésügyi mi­niszter hatáskörébe tartozik. A mi­niszternek szükség esetén joga van igénybe venni a katonai segítséget •is. Az élelimSszerrejltege,tőkre és áru­halbnozökra halálbüntetést, nagyon kivételes esetben életfogytiglani fegyházbüntetést szabnak ki. (MTI.) Olajhiány Romániában Bukarestből jelentik: Romániáiban komoly formában jelentkezik az ola|jhiány. A hiány oka a szállítása nehézségekben keresendő. (MTI.) Tizenkét román valutacsem­pészt tartóztattak le Bukarestből jelentik: Belényes köz­ségben nagy vailutaesempészésnek jöttek a nyomára. Egy csempésztár­saság összevásárolta a leüt a román területen, átvitte a magyar-román határon, a magyar területen levő er­délyi részen pengőre átváltotta s a magyar pengőt kicsempészte Romá­niáiba, ahol 100 százalékos nyeresége gel adott túl a pengőn. A vizsgálat megállapította, hogy a csempészés­ben az alsóhidasi román határőrök is benne voltaik, akik szabadon en­gedték át a csempészeket. Eddig 12 embert tartóztattak le. (MTI.) Elsüllyedt egy 9000 tonnás Angol hajó A néimet harci repülőgépek vasár­nap felderítő repüléseket végeztek az Atlanti Óceán ifelett s Észak­Írországtól nyugatra, 200 kilométer­nyire egy angol hajókaravánra buk­kantak. A német (bombázók egy 9000 tonnás kereskedelmi hajót teli­be találtak. A hajó felrobbant, ol­dalra dőlt, majd rövidesen elsül y­lyedt. (MTI.) Élénkebb nyugati, északnyugati szél, több helyen havaseső, havazás váltható. A hőmérsékilet az ország keleti felében még emelkedik, nyu­gaton ma nem változik, holnap való­színűleg csökken. Budapesten ima délben a hőmérséklet 0 Celsius fok volt, a légnyomás 760 mm., mérsé­kelten süllyedő irányzattal. fl szovjet megszünteti bukaresti diplomáciai képviseletét Belgrádból jelentik: A Politika ér­tesülése szerint a Szovjet azt terve­zi, hogy megszünteti Bukarestben levő diplomáciai képviseletét, illeté­kes helyen kijelentették, hogy ez a lépés nem jelentene még teljes dip­lomáciai szakítást, mert a diplomá­ciai kapcsolatok fenntartását a Szov­jet berlini nagykövetségre bízná. (MTI.) Eddig még nem tapasztalt nagy méretű légitámadás érte Londont Londonból jelentik: A német re­pülőik tegnap nagy támadást intéz­tek az angol főváros ellen. A bolmr 'bázó gépek mar este 7 órakor meg­jelenítek London felett. Stockholmi jelentés szerint a né­met támadás este 9 órakor -már bor­zalmas méreteket öltött. Szeptember óta ez volt a legnagyobb légitáma­dás, amely valaha is érte Londont. Először gyú(jtóibouitbákat dobtak le a német gépek, majd egymást köve­tő sűrű rajokban .megjelentek a bombázók is a főváros felett. Egy­másután gyúltak ki a tüzek s pusztí­tották London legismertebb középü­leteit. A lángok martaléka lett a Gilwel Hiall is. Az angol balbiztonsági miniszté­rium is megerősíti ezeket a jelenté­seket. A jelentés beszámol arról i®, hogy angol gépek támadást kísérel­ték meg a németek tengerparti állá­sai és berendezkedései ellen is, azon­ban a rossz időjárás miatt csak igen szük tére szorítkozott a támadás. (MTI.) Nem akarunk világháborút mondotta Roosevelt vasárnapi beszédében, de Amerika mindent elkövet, hogy minél többet szállítson Angliának Roosevelt elnöknek vasárnapra hirdetett rádióbeszédét feszült ér­deklődéssel .várta az egész világ. A beszéd európai időszámítás szerint ma a kora hajmaliban hangzott el. Az előzetes jelentések szerint kije­lentette Roosevelt, hogy sem neki, sem kormányának nam áll szándé­kálban, hogy Európába expedíciós hadsereget küldjenek. Nam akarunk világháborút! — mondotta Roose­velt. — Minden lehetőt elkövetünk azonlban, hogy Nagybritanniát mind­azokkal támogassuk, amelyek szá­mára a háború folytatásához szüksé­gesek. Elvárom minden munkaadó­tól és minden .munkaváMailótól, hogy a termeilés menetét nem fogják meg­akaddályozni. Roosevelt ezután kijelentette, hogy hadihajókat, fegyvereket, lőszert, haroikocsdkat és más hadfelszerelési cikkeket fognak szállítani Angliá­nak. (MTI.) A Német Távirati Iroda és a Reu­ter-iroda egybehangzó jelentése sze­rint Roosevelt a Fehér Házban 40 percig tartó beszédben részletesen foglalkozott a külpolitikai helyzettel és ismertette az Egyesült Állaimok­nak a jölvőben követendő magatar­tását. Megismételte azt a már koráibban is megtett kijelentését, hogy Német­ország és Japán veszélyt rejt Ameri­ka számára s csak Anglia az, ame­lyik állam el tudija hárítani a ve­szélyt Amerika felől, ezért Angliát ebben a háborúban fokozott támoga­tásban kell részesíteni. Felhívást in­tézett Roosevelt a gyárosokhoz, hogy a termelést fokozzák. Majd így folytatta beszédét Roose­velt: Ha Anglia elbukik, az Egye­sült Államok állatudó veszélyben fog élni, Ihía az Egyesült Államok segít­séget nyújt Angliának, iákkor a ve­szély csökken. Amerikának mindenit­meg kell tennie saját védelmére. Mi nem akarunk és nem is keressük a háborút, de nem engedhetjük, hogy Anglia megsemmisüljön. Beszéde végén kijelentette még, hogy Amerika nem járulna hozzá olyan 'békekötéshez, amely nem tár­gyalás útján jönne létre. (MTI.) Willer szenátor szembefordult Roosewelttel Wiiler szenátor, a demokrata párt egyik tekintélyes vezető politikusa élesen szembefordult Roosevelt poli­tikájával. Tiltakozott az ellen, hogy Amerika bármiképpen is beleavat­kozzék az európai háborúba, hacsak azáltal is, hogy hadianyagot szállít Angliának. Vigyázzon Amerika, ne­hogy ugyanazt a hibát kövesse el, amélyet 20 évvel ezelőtt elkövetett. A fegyverek szállítása szükség­a mÜMiókkál, amikor a fegyverek ké­szítéséről van szó, mintha filléreket adnának ki. Az amerikai kormány­nak ez a politikája a legélesebben szemben áll az igazi demokratikus poiMtikával. (MTI.) Telekiné beteg Gróf Teleki 'Pál miniszterelnök felesége tüdőgyul'adásiban megbete­gedett. Látogatókat 'egyelőre nem fogadnak. (MTI.) A román-magyar viszony Belgrádból jelentik: A Politika jelentése szerint a román-magyar viszony egyre jobban kiéleződik. A helyzetet a román vasgárdiístáknalk Magyarország elleni féktelen ter­rorja idézte elő. (MTI.) Petain levelet intézett Hitlerhez A .milánói Ambrosiana jelentése szerint Petain tábornok levelet inté­zett Hitler kancellárhoz. Hír szerint .létfontosságú kérdésekről volt szó a levélben. (MTI.) A tengelyhatalmak egyezkednek nem képpen maga után vonná a katona­ság szállítását is. Tulajdonképpen a kettő között nincs is különbség. Willer ezután élesen kikelt az almerikad fegyverkezési terv ellen. — Rámutatott arra, hogy állandóan azt hangoztatják, hogy nem akarnak háborút és mégis fegyverkeznek. De hogy miért és kik ellen fegyverkez­nek, azt sohasem árulták el még az amerikai nép előtt. Ügy dobálóznak Az olasz lapok nagy részletesség­gel foglalkoznak az amerikai kérdés­sel. A Starnpa imiqgálll.apítjla, hogy Angliának nincs elegendő hajója. Á tengelyhatalmak háborús oknak te­kintenék azt, ha az Egyesült Álla­mok elkoboznák azokiat a hajókat, amelyek az amerikai kikötőkben ke­restek menedéket. A Popolo di Roma azt írja, hogy nincs megalkuvás Angliával. Egyes amerikai körakiben ugyan most a tengelyhatalmak és Anglia közötti tárgyalásra keresnek alapot, de csak azért teszik, hogy abban az esetiben, ha a tengelyhatalmak nem fogad­hatnák efl a feltételeket, azt mond­hassák, hogy a tengelyhatalmak kí­vánják meghosszabbítani a háborút s ezzel a felelősséget is a tengely­hatalmaikra hárítsák. Az ilyen átlát­szó és kétszínű politikával teljesem tisztában vannak a tengelyhatalmak. Ezeknek az amerikai köröknek az a céljuk, hogy Angliát időnyereség­hez juttassák. A tengelyihatalmiak­nak nincs Okuk a meghátrálásra. — Gyávaság lenne a katonasággal szemben, ha a tengelyhatalmak egyezkedni akarnának Angliáival. (MTI.) Erős csata folyik az albán magaslatok birtokáért Belgrádból jelentik: A Politika értesülése szerint az albán harcté­ren 'kemény küzdelem folyik az egyes magaslatok elnyerése érdeké­ben. A görögök heves támadást in­téznek egy 1500 méter magas hegy­csúcs elfoglalásáért. Az olaszok csa­pataiban bersaglieri ezredek is küz­denek. Az olaszok a mókrai fensí­koin és a clissurai hegyekben több helyen ellentámadásba menteik át. (MTI.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom