Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1940 (8. évfolyam, 250-274. szám)

1940-11-25 / 269. szám

6. oldal tffiSlII (Trianon 21.) 1940 november 25. A nagykállói kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. 3477—1940. tksz. Árverési hirdetmény kivonat Dr. Berlha Jenő ügyvéd áttal kép­viselt Szabolcsmegyeí Takarékpénz­tár végrehajtatónak, Czimer Ferenc és neje néhai Gurály Mária végre­hajtást szenvedők ellen indított vég­rehajtási ügyében a tkvi hatóság a a végrehajtató kérelme következté­ben az 1881. LX. tc, 144, 146, 147 §§-ai értelmében a végrehajtási ár­verést 999 P 98 f. tőkekövetelés és jár, behajtása végett a Napkor köz­ségben fekvő s napkori 124. sz. betétben A. I. 2—3. sorszám s 485 és 484|1. hrsz. alatt felvett Czimer Ferenc (nős néhai Gurály Máriával) és néhai Czimer Ferencné Gurály Mária jogutódai Czimer Ferenc, Er­zsébet, Jung Mihályné, kk. Czimer János, Antal, Etelka nevén álló há­zas belsőségre és belteleki szántóra 1073 P 50 fillér kikiáltási árban Czimer Popovits Jánosné Szabó Er­zzébet haszonélvezeti jogának sérel­me nélkül. A. II. 1—2. sorszám s 1419126. 1418(33. hrszám alatt felvett ugyan­azok nevén álló szántóra 675 P, az ugyanoítani 125. sz. betétben A. kereszt. 2, sorszám s 1923. hrsz. alatt felvett szántónak a B. 6. 8-12 sorszámok szerint ugyanazok nevén álló egykettedére 7 P 50 f. kereszt 3. sorszám s 1298. hrsz. alatt felvett ^szőlőnek B. 6. 8—12. sorszám szerint ugyanazok nevén álló egykettedére 28 P 25 f. kiki­áltási árban, kereszt 4. sorszám s 1342|78. hrsz. alatt felvett ároknak a B. 6. 8—12. sorszám szerint ugyanazok nevén álló egykettedére 0 P 10 f. kereszt 5. sorszám s 1342)80. hrszám alatt felvett ároknak a B. 6 8—12. sorszámok szerini ugyanazok nevén álló egykettedére 0 P 30 fill. kikiáltási árban éspedig kereszt 2-3 sorszám alatti Gurály Mihályné Csordás M?ria javára bekebelezett tartás kikötményi, mig a kereszt 3. sorszám alattira ugyanennek javára bekebelezett ha­szonélvezeti jogsérelme nélkül, az ugyanottani 359. sz. betétben A. kereszt 1. sorszám s 1292. hrsz. alatt felvett szántónak B. 16. 18 22 sorszámok szerint ugyanazok nevén álló egynegyedére 3 P 30 fillér. kereszt 2. sorsz s 1299 P. hrsz. szőlőnek a B. 16. 18—22. sorszá­mok szerint ugyanazok nevén álló egynegyedére 15 P 25 fillér kereszt 3. sorszám s 1342|77. hrszám alatt felvett ároknak B. 16. 18—22. sorszámok szerint ugyan­azok nevén álló egynegyedére 0 P 10 fillér, az 1108. sz. tkvi betétben A. ke­reszt 1. sorszám s 1418|16. hrszám alatt felvett szántónak a B. 3. és 8—12 sorszám szerint ugyanazok nevén álló egykettedére 122 P 50 f. kikiáltási árban, mig egyedül Czimer Ferenc (nős volt Gurály Máriával) tulajdonát képező fenti ingatlan és illetőségeket a már megállapított kikiáltási ár egyketted részében, azaz 536 P 75 f, 337 P 50 fillér. 3 P 75 f„ 14 P 12 f., 0 P 05 f„ 0 P 15 f., 1 P 65 f„ 7 P 63 f., 0 P 05 f., 61 P 25 fillér kikiáltási árban elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árverés­nek Napkor községházánál meg­tartására 1940. évi december hó 11. napjának délelőtt 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. LX- tc. 150. §-a alapján megállapítja. Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt telekkönyvi hatóságnál (Nagy u. 1. szám. 9. ajtó) és Nap­kor község elöljáróságánál tekint­hetők meg, (1881. LX. tc. 147. § g. pont.) i A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogy a tkvi iroda az árverés elren­delését a napkori 124, 125, 359 és 1108 sz. tkvi betétekben jegyezze fel. A telekkönyvi hatóság e hirdet­mény egy példányát kifüggesztés egy példányát pedig az árverési fel­tételek megtekinthetése végett Nap­kor község elöljáróságának továb­bá egy-egy példányát szabályszerű közzététel végett Nagykálló, Kálló­semjén és Apagy községek előijá róságainak megküldi, végül az ár verési hirdetmény törvényszerű ki­vonatát a Szabolcsi t Hírlap cimü helyi lapban egyszeri közzététel vé­gett a végrehajtató képviselőjének kiadja. (1881, LX. tc. 152. §. 1908. XLI. t. c. 23. §.) Az árverési feltételek a kővet­kezők : 1. Az árverés alá eső Ingatlano­kat és illetőséget végrehajtató ké­relmére megtartandó árverés esetén a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabb áron eladni nem lehet. (1908: XLI. t. c. 26. §.) Az árverés alákerülő 123. számú betétbeli ingatlant, ha az árverés megtartását Baranyai Sámuel kéri 3741 P-nél, ha az Apagyi Hszö­vetkezet kéri 4074 P 61 f. a 125. betétbeli illetőséget, ha az árverés megtartását Baranyai Sámuel kéri 4255 P, ha az Apagyi Hitelszövet­kezet kéri 4588 P 06 f. a 359. sz. betétbeli illetőséget, ha az árverés megtartását Baranyai Sámuel kéri 3570 P, ha az Apagyi Hitelszövet­kezet kéri 3903 P 06 f. az 1108. sz. tkvi betétbeli illetőséget, ha az árverés megtartását Baranyai Sámuel kéri 4243 P, ha az Apagyi Hitel­szövetkezet kéri 4576 P, mig Czimer Ferenc (nős volt Gurály Máriával) nevén álló és a 124. sz. betétbeli egyketted iiletőséget, ha az árverés megtertását az Első Magyar Álta­lános Bizt. kéri 4345 P 41 f., ha a Gazdák Bizt. Szövetkezete kéri 4361 P 51 f. ha a Villamossági és Ipari rt. kéri 4471 P 20 fillér, ha Mikle Mihály kéri 4498 P 48 f. ha Hartstein László kéri 6096 P 99 f, ha Pataki Ferenc kéri 6229 P 65 f, ha Potrohai Gábor kéri 8011 P 81 f, ha az Országos Vitézi Szék kéri 9749 P 57 f, ha a Napkori Hitel­szövetkezet kéri 11411 P 46 f-nél, ugyanennek a 124. 125. sz. betét­ben nevén álló egynegyed rész ille­tőséget, ha az árverés megtartását az Első Magyar Ált. Bizt. Szövet­kezet kéri 4858 P 86 f, ha a Gaz­dák Biztosító Szövetkezet kéri 4874 P 96 f, ha a Villamossági és Ipari rt, kéri 4935 P 49 f, ha Mikle Mi hály kéri 4962 P 78 f, ha Hartstein László kéri 6482 P 78 f, ha Pataki Ferenc kéri 6861 P 12 f, ha Petro hai Gábor kéri 6982 P 12 f, ha az Országos Vitézi Szék kéri 9863 P 36 f, ha a Napkori Hitelszövetkezet kéri 11525 P 25 f, ugyanennek a 359. sz. betétben nevén álló egynyolcad rész illetősé­gét, ha az árverés megtartását az Első Magyar Ált. Bizt. Szövetkezet kéri 4173 P 86 f, ha Gazdák Bizt. Szövetkezete kéri 4189 P 96 f, ha a Villamossági és Ipari rt kéri 4250 P 49 f, ha Mikle Mihíly kéri 4277 P 78 f, ha Hartstein László kéri 5886 P 28 f, ha Pataki Ferenc kéri 6262 P 96 f, ha Petrohai Gábor kéri 6383 P 96 f, ha az Országos Vitézi Szék kéri 9265 P 20 f, ha a Napkori Hijelszövetkezet kéri 10259 P 09 f, Eladók kedvező fizetési feltételekkel a Rákóczi-utca végén lévő „Városi kislakások" néven ismert, tiszta" téglából épült, még 14 évig adómentes házak 1 szoba, előszoba és mellékhelyiségekből álló ház 3000 P 2 szoba, előszoba és mellékhelyiségekből álló ház 4000 P Arató ingatlanforgalmi iroda Nyiregyhaza, Széchenyi ut 1. Nyírvíz-palota. — Telefon: 601. ugyanennek az 1108. sz. betétben nevén álió egynyolcad illetőséget, ha az árverés megtartását az Ehő Magyar Alt. Bizt. kéri 4185 P 86 f, ha a Villamossági Ipari rt. kéri 4251 P 12 f, ha Mikle Mihály kéri 4278 P 91 f, ha Harstein László kéri 5876 P 91 f, ha Pataki Ferenc kéri 6009 P 57 f, Ha Potrohai Gi­bor kéri 6130 P 57 f, ha az Or­szágos Vitézi Szék 9011 P 81 fillér ha a Napkori Hitelszövetkezet kéri 10673 P 70 fillér vételárnál olacso­nyabb áron eladni nem lehet. (5610-1931. M. E. sz. r. 21. §) lAa érverelni szándékozók kötele­sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1911. I. t>c. 127. §-ában meghatáro­zott árfolyammal számított, óvadék­képes értékpapirosban a kiküldött­nél letenni, vagv a bánaltpénzek elő­legesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési fellté­teleket aláírni. (1881. LX. tc. 147., 150., 170. i 1908. XLI. tc. 21. $.) Az, aki aa ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet) tett, ha töb­bet senki sem igér, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint meg­állapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészí­teni. (1908. LX. tc. 25. §.) Nagykálló, 1940. augusztus 12. Dr. GÖRY sk. kir. jb. Á kiadmány hiteléül: NAGY, irodaigazgató. 338—1940. végrh. szám. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A nagykállói m. kir. járásbíró­ságnak 1939 Pk. 3493. számú vég­zése folytán közhírré teszem, mi­szerint özv. Vietórisz Pálné nyíregy­házi lakos végrehajtató javára 750 P töke, ennek 1936, évi feb­ruár hó 28 napjától járó 5 százalé­kos kamatai és eddig összesen 152 pengő 87 fillérben megállapított költ­ségek erejéig 1939. évi november 22 napján bíróilag lefoglalt és 1200 pengőre becsült sertésekből álló in­góságok 1940. évi november hó 28. napján délután 3 órakor Nagykálló község határában, a rom. kat pap­tanyán megtartandó nyilvános ár­verésen a legtöbbet ígérőnek azon­nali készpénzfizetés mellett, szükség esetén beceáron alul is el fognak adatni. Nagykálló, 1940. október 31. LÉVY ELEMÉR bir. vhajtó. Bérautó túrára és esküvőre FERENCZY Kossuth utca 2. Tel. 209. árverési iiirtónény Elárverezek Nyírbátorban Honvéd utca 27 szám aiatt 1940. évi no­vember hó 29. napján délelőtt 10 órakor 2160 P-re becsült bútorok, cséplőszekrény, 4 es eke, tengeri, tehén, fa és egyéb ingóságokat a becsérték kétharmad részéért. Nyirbáló-, 1940. november 9 FELEK GÁBOR bir. végrehajtó Ejcpress hirdetések 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. Frissen érkezett sváb fe rnszliirtó por és biztoshatásu patkányirtószer kapható NANASSY CIANOZÚNAL Kossuth utca 9. Telefon: 742: Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további ezé 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fillér. KIADÓ LAKASOK Luther házban udvari kisebb butorozot szoba, esetleg fürdőszoba használattal kiadó. Cim a kiadóban. 5488 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Házmesteri állásra fiatal házaspárt ké­resek. Jeleutkezni Széchenyi ut 11. 5813-2 Egy tanulót felveszek. Katz rádióüzlet, Takarékpalota, 5811-2 KÜLÖNFÉLÉ K Eladó ház Öt szoba, mellékhelyiségek, fürdőszoba furrott kút. Kedvelt helyen. Átvállalható bankteherrel. Azonnal elfoglalható. Dr. Tóth László ingatlaniroda, Nyiregyháza Zrinyi Ilona utca 4. Telefon 6—15 5857-3 Vincelléri állast keresek teljes szaktu­dással, szőlőhöz, gyümölcsfához, borkeze­léshez méhészethez is értek. Radics József, Liptai Berta telep Nyirpazony, 5867 Egy DKW autó eladó. Megtekinthető Vay Adám utca 51- 5868-2 KERESKEDELMI nyomtatványok levélpapír, számla, memoran­dum, cégkártya stb. egy vagy több színben nyomtatva, ízlései kivitelben, jutányos árban készülnek OROSZ KÁROLY nyomdaüzemében Nyíregyháza, Bercsényi-utca 3. Telefon: 577. A szerkesztésért felelős: Jóba Elek. A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hírlap lapkiadó betéti társaság. Kovách B. és Társai kiadótulajdonos. Nyomatott a „Merkur"-nyomdában, Nyír egyházán. Bercsényi-utca 3. sz. alatt. — Felelősi Oros* Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom