Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1940 (8. évfolyam, 224-249. szám)

1940-10-01 / 224. szám

• 2. oldal «VlMMMllí ll rtcai IfttiSSt (Trianon 21.) 1940 október hó 2. dZABOLCfl OLe«i HSSLAF 3. oldal Szakszerű kivitel! Szolid árak! Lelkiismeretes kiszolgálás Hálók, ebédlők, kombinált szobák nagy választékban szám. Kossuth tér 7. Törvényszék mellett. li*>MiMB^^H11 ifl 1 li'i '"i 1I1V 1 i ; '^''TSffliKRg?^^ Szolgálata közben elütötte a mozdony Súlyos baleset történt Mátészal­kán, a Máv. állomáson. Szolgálata közben egy vasutast elütött a. tolató mozdony. Virág Lajos 48 éves' mátészalkai lakos, Máv. raktári munkással tör­tént a szerencsétlenség. Virág a ren­des szolgálatát látta el s eközben történt, hogy a mozdony elé került, •amely elütötte. A szerencsétlen vas­utast súlyos sérülésekkel száll látottak kórháziba. Kihallgatása során azt mondotta, hogy nem okoz senkit a balesetéért, mert azt egyedül a s^ját vigyázatlansága idézte elő. A meteorológus a vénasszonyok nyaráról Enyhe hónapok következnek es a tél nem lesz hideg A „vénasszonyok nyara" az idén egy kis ízelítőt adott az igazi nyár­iból. Még a régi varázslatot is meg­törte: Eső nélkül múlt el a vásár, sőt az őszi „kánikulában" délidőben imég a kiskabát is lekívánkozik az emberről. A meteorológus erről a következő­ket mondja: — Miniden éviben szeptember vé­gén visszatér mégegyszer a nvár, a maga örömeivel. Rendszerint szep­tember elején rövid ideig tartó rossz időjárás következik, de azután utána jön a „vénasszonyok nyara", ami még kellemesebb is, mint a nyár, mert a nappalok rövidebbek és így mem melegedik fel túlságosan az idő­járás. A hőmérséklet megmarad azon a fokon, ami az emberi szer­vezetnek a legkellemesebb és legjob­ban megfelelő. Az idén azonban 'hi­deg és esős volt az időjárás. Még júniusban, júliusban, sőt augusztus­ban i9 alig volt egy-két meleg nap, gyakran volt lehűlés vagy eső, eset­leg mind a kettő. Ezért feltűnő a szeptemberi nyáriasan meleg idő. — Tekintettel arra, hogy április és július kivételével túlihideg volt az időjárás, inagyon valószínű, hogy ^rtesités! Értesitlük ugy a helybeli, mint a vidéki fűszer és csemege kiske­reskedőket, valamint vegyeske­reskedőket hogy folyó hó 15-től fűszer, gyarmatáru festék és rövidáru nagykereskedést nyitottunk. Szíves támogatást kér BATTA Testvérek fűszer gyarmatáru nagykereskedők Nyíregyháza. Telefonszám : 78. . enyhe hónapokból álló sorozat kö- télen volt, nem is szabad számolni, vetkezik és ebibe beleesnek a téli í hónapok is. Remélni lehet tehát, ^ hogy az idei tél enyhe lefolyású lesz. Olyan hideggel, mint az elmúlt mert a tavalyihoz hasonló rendkí­vüli hideg tél csak évtizedekben egyszer fordul elő. I Megalakította tisztikarát a nyír­egyházi Luther-Szövetség Az Országos Lutiher-,Szövetség ez év februárjában Nyiregyiházán evan­gélikus napokat rendezett s ennek során megalakult a helyi szövetség is. Akkor az ügyek ideiglenes vite­lét intéző '.bizottságra ruházták 9 imost, vasárnap >a meghirdetett köz­igyűlésen megtörtént a tisztikar és a választmány végleges megválasztása. A közgyűlésen Rőzse István dgaz­gató-iielkész elnökölt. Rámutatott ar­j-a, hogy a Luther-Szövetség helyi alakulata nem új egyesületet jelent, hanem azoknak a munkavállalását, akik Krisztus ügyének hordozói akarnak lenni. Az intéző bizottság javaslata alapján a közgyűlés egyhangúan a következőképpen választotta meg a tisztikart: Elnök: Rőzse István igazgató-lel­kész. Társelnökök: Bertalan Kálmán, Szohor Pál. Alelnökök: Hrenkó Já­,no9 II. felügyelő. Juhász Mihály. Igazgató: Belohorszky Ferenc. Tit­kár: dr. Sziklay László. Pénztáros: IMátis Béla. A számvizsgáló bizott­ság el'nöke: Maurer Károly. Tagok: Bar-cs Rezső, dr. Gsengerv Páil, Va­len,t Jó.zsef. Ellenőr: dr. Nyárády Mihály. Ügyész: dr. Vietórisz Jó­I zsaL Az egyházvédelmi szakosztály elnöke: dr. Sziklay László. A kultu­rális szakosztály elnöke: dr. Relo­Ihorszky Ferenc. A szociális szakosz­tály elnöke: dr. Váez Elemér. A választmány tagjai: Ambrózy Géza, dr. Aradiványi Endre, Agi Gé­.za, BaJczár István, Bal La István dr., Benigny Andor, Bogár Béla, Fiedler Ferenc, dr. Jesztrebényi Ernő, Joób Olivér, Kemény Péter, Kiss János, Krecsák László, Lejtényi Gyula, Margócsy Emil, Mauritz Ottó, Or­bán Bertalan, Orbán Sándor. Rezes­sy Zoltán, Solymár János, Szmolár Mihály, dr. Tahy Iván, dr. Tarpata­ky György, Tomasovszky Mihály, Turóczy Zoltán, Valent Mihály, Ve­czán János, dr. Vietórisz József, Weiszer Gyula, Zsolnai Vilmos. A választás után dr. Belohorszky Ferenc ismertette a szövetség eddigi tevékenységét, munkatervét. A szö­vetség teljes önálló előadások ren­dezésén kívül támogatója lesz az egyház kulturális és szociális intéz­ményeinek is. Jó gépiró és gyorsíró könyvelésben jártas fiatal keresztény tisztviselőt keresünk azonnd.i belépésre, ideiglenes alkalmazásra. — Személyes jelentkezés a Demecseri Ipartelepek Rt.-nál, Demecser. Fejszével ütötte le haragosát Még a mult évben történt, (hadi lábra került egymással szemben a Kocsmár és a Böjti-család Király­halma községben. A hanagra az adott okot, hogy Böjtiék árendás .földjét az előtte való esztendőben Kocsmár vette bérbe, miután többiét igért érte. Ettől kezdve a két tanya­szomszéd nem állhatta egymást. 1939. év május 5-é,n a kora reggeli órákban Kocsmár elindult hazulról, !hogy egyik ismerősét felkeresse. Az útjia Böjtiék tanyája előtt vitt el, aihol szintén fent volt már a család. Amikor Kocsmár a kapu elé ért, Böjtiné csúnya szidalmakkal illette íKocsmárt, aki idősebb ember :és akit ;ifj. Böjti István, kővel is megdobott s a fején megsebesített. Órákkal ké­sőbb Kocsmár János, amikor kerülő utakon hazatért, magához .vette a fejszét és a disznóölő kést s újból elindult. Megint csak a Böjti-tainya előtt kellett elmennie. A perlekedés elölről kezdődött, de Kocsmár nem sietett el és megmondogatta a ma­gáét. Böjti Istvánt ekkor annyira el­öntötte a düh, hogy kiszaladt az út­1940. évi október hó 2-án, szerdán, mulasztást követ el, ha nem megy el Dobos bácsihoz a Hai pomackr Őszise r hemutaiira A délelőtti Ízletes zónafélék ára csak 50 fillér, egész nap olcsó menü, vacsorára pedig a Dobos Bácsi féle házilag készült magyaros hurka-kolbász kerül az asztalra, persze lesz más izes falat is. — Kitűnő cigányzenekar játszik. ra s kicsavarta a fejszét Kocsmár kezéből, akinek aztán a fejére hatalmas ütst mért, mely­nek következtében Kocsmár vé­resen, eszméletlenül esett össze. A gazda hetekig nyomta a kórházi ágyat, amíg felgyógyult. A nyomo­zás a.zt is megállapította, ihogy Kocs­már azért vette magálhoz a fejszét é>3 a diszinóölőkést, hogy a Böjti­családdal leszámoljon. így a kir. ügyészség szándékos omiberölés kí­sérlete miatt vontla vád alá, viszont Böjti súlyos testisértés miatt került a vádlottak padjára. A főtárgyaláson azután bebizo­nyosodott, hogy Kocsmár csak azért vette magához a fejszét és a disznó­ölőkést, hogv a bognárnál megkö­szörültesse. A törvényszék fel is mentette Kocsmárt. Böjtit azonban 3 hónapi foglházra ítélte. FERENCJOZSEF KESERŰVÍZ Egy nyolcéves gyermeket alkoholmérgezéssel szállítottak a kórházba Marsi Károly 8 éves nyíregyházi, 'felsőpázsiti lakost súlyos alkohol­mérgezéssel szállították a nyíregy­házi Erzsébet-kórházba. A gyerme­ket egy ismeretlen ember elcsalta a kocsmába és leitatta. A sok szesztől a gyermek elvesztette eszméletét. A rendőrség szigorú vizsgálatot indított, hogy megállapíthassa a lel­ketlen kocsmázó személyazonossá­gát, aki majdnem megölt egy gyer­ímeket a vele megitatott nagy szesz­mennyiséggel. Kisvárdán a Nagyvendéglö étterme kávéháza és söntése előnyös feltételek mellett azonnal kiadó. Érdeklődni a helyszínen lehet Bristol aiiétgarázs KÍS TÉR 10. SZÁM ­Autógarazsirozás és javitás. Fogaskerekek és törött gép­részek heggesztése. Svéd golyós csapágyak raktára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom