Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1940 (8. évfolyam, 199-223. szám)

1940-09-18 / 213. szám

(Trianon 95.) 1940 szeptember 28. SZABOLCSI HÍRLAP 3. oldal fi ülil^ly f Rézgálic a csávázáshoz nem lesz. — Ezért csak az SííöíSlSSsS „RBRVlT" Higanytartalmu szert használja Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél Nyíregyháza, Zrin.i Ilona utca 7. szám. I. emelet. Műtrágya félék : SZUPERFOSZFÁT, PÉTISÓ, KÁLISÓ állandóan raktáron! Kapható a Egy tokaji bányamester balesete j Szabó Károly bányamester, tokaji lakost súlyos sérülésekkel szállították be a nyíregyházi Erzsébet kórházba. ' Szabó Károly munkaközben, a kőzuzó­rosta ház lépcsőjéről a korláton kiha­jolva megcsúszott és leesett a rostaház alatti vágányzatra. Balesetéért nem okoz senkii, az a saját vigyázatlan­ságának volt a következménye. Szalay Károly csere­társulata Békéscsabán játszik A cseretársulati rendszer ujabb el­osztása során Nyíregyháza — mint is­meretes — B. körzetű beosztásba ke­rült. Az egyik cseretarsulat igazgatója Szalay Károly, akinek a társulata Bé­késcsabán kezdi meg működését. Sza­lay Károly most szervezte meg társu­latát. A tagok sorában több ismerős nevet találunk. Hont Erzsi, Takács Margit, Zemplényi Zoltán, Ekecs Fe­renc, Szalay Károly és Déri Béla neve Nyíregyházán is ismert. Az igazgató a tájékoztatóban azt is közli, hogy ál­landó vendége lesz Sárdi János, az operaház tenoristája. A beharangozás után kíváncsian vár­juk, hogy milyen sikere lesz Szalay Károly társulatának Békéscsabán. A kereskedők petróleum ellátása !A petróleum 'forgalmának korlá­tozásáról szóló rendelteik az. adókö­teles petróleumnak a fogyasztók kö­zötti elosztásával a polgármesteri hivatalt bízta meg. Ezzel kapcsola­tosan úgy a kereskedők, mint a fo­gyasztó közönség gyakran fordulnak a polgármesteri (hivatalhoz a.zzal, hogy a szükséges mennyiséget a nagykereskedőktől., illetve a fogyasz­tókat közvetlenül ellátó kiskereske­dőktől nem tudják megkapná. Ez­úton is tudomására hozzuk az érde­kelteknek, hogy a polgármesteri hi­vatal hatáskörébe a kereskedők petróleum-ellátása nem tartozik. A kereskedő a rendelet szerint ott kap­ja meg a múlt év hasonló 'hónapjá­ban vett kontingens 80 százalékát, ahol eddig vásárolt, amiről az eladó­nak nyilatkozatot köteles adni. Ha másnál akar vásárolni, vagy új üzle­te van, vagy ez ügyben bármi más panasza, vagy kívánsága van, az Ásványolaj Olajipari Bizottsághoz {(Budapest, IV., girőf Tisza István­utca 8) kell a rendeletben előírt ifor­mák betartásával fordulnia. Amennyiben a nagykereskedők­nek, illetve ezáltal magának a város­nak a petróleum ellátása általaiban nem kileégítő, a város polgármeste­re már interveniált az Ásványolaji Bizottságnál, .ahonnan a jövőre néz­ve megnyugtató ígéretet kapott. Így 'remélhető, hogy amire a hosszú őszi és téli esték és késői reggelek ideje elérkezik, a petróleum ellátás miatt panaszra ok nem lesz. Hatalmas részvét Nánássy 'Nyíregyháza és Szabolcs társadal­ma hatalmas részvét mellett temette el a magy ar megújhodás ha rcost küz­dőjét, Nánássy Imre dr. ügyvéd, or­szággyűlési képviselőt. A gyászoló sokaságban ott láttuk a .madai kerü­Üet népének képviselőit Kriskó Sán­dor gör. kait. lelkész kerületi 'elnök­kel. Felvonultak a Nyíregyházi Ügy­védi Kamara küldötted, a HONiSZ csoport tagjai zászlóval, a MÉP vármegyei íh. elnöke, vitéz szentka­tolnal Elekes Gábor, titkára Uzoni Jenő és ott láttuk a vármegye kö­zönséglének reprezentánsait, Borbély Sándor dr. alispánt a központi tiszti­kar élén, Be.nyó Bertalan dr. főszol­gabírót, a lelkészi, a tanítói kar szá­mos képviselőjét a madai kerület községedből. Az ág. h. ev. egyház képviseletében Túróczv Zoltán püs­pök jelent meg a lelkészi kar élén, a róm. kiat. egyházalt Török Dezső apátkanonok, főesperes, Korompay Károly dr. egyházközségi elnök képviselte, a vármegye vállasztóker rületeinek képviselői közül Bertalan Kálmán Nyíregyháza város, Ger­gelyfify András a nagykállói kerület képviselője jelent meg. Ott voltak Szohor Pál polgármester, a városi tisztikar és képviselőtestület számos tagja, az intézmények, egyesületek, iskoláik, hivatalok képviselői és el­kísérte a lelkes, jóságos embert, a haza önfeláldozó fiát a barátok, tisz­telők ezernyi sokasága. Bocskay-utcai gyászház udvarán a pirosodó levelű, hatalmas geszte­nyefa lombja alatt, virágok között pihent a fáradalmak, a megharco.lt küzdelmek katonája az .ideálok ál­modója és munkása, Nánássy Imre dr. fekete érckoporsóban. A nemze­ti színű, a vármegye kék-fehér, a város piros-kék színeit •viselő sza­lagokkal díszített hatalmas koszorúk egy termet töltöttek be. Ott láttuk közöttük dr. .vitéz Jékey Ferenc fő­ispán gyönyörű koszorúját, a szala­gon ezzel a felírással: „Utolsó üd­vözlettel — Jékey Ferenc". 'Délután két órakor felhangzott a zsoltár Tebenned biíztunk eleitől mellett temették el Imre dr.-t | fogva (fogva... és Solymár János ág. ev. lelkész megkezdte az egyházi szertartást. Mélyen megható és fel­emelő ima után gyönyörűen felépí­tett búcsúbeszédben! méltatta Ná­nássy Imre dr. soha el nem múló értékeit. Fegyvere-s harcos katona volt Nánássy Lmre dr. Az igazság­szeretet és páratlan bátorság emlbe­re. Nagy kincsek .fegyveres őrzője, az ilyen kincs a boldog, meghitt családi élet. Egy ember sem szeret­heti jobban, féltőbb gonddal család­lelefon Szeptember 18-19. ját, mint Nánássy Imre dr. szerette. .'De tágabb kenetei is voltak palotája kincseinek: a választókerület népe. Ügyvédi irodája menedékhelye volt a szegénynek, a szenvedőnek, aki­nek könnyeit amyiszor letörölte. És még tágabb kerete volt a haza, ame­lyet állhatatlan, forró szenvedéllyel szeretett. Könnyes áhítattal 'beszélt arról a kis magyar zászlóról, ame­lyet a kassai bevonuláson . a Kor' máinyzó Ürtál kapott és amely zászló ott van a szíve felett a ko­porsóban is. A Konmányzó Üt ko­lozsvári bevonulásának idején ott ült a rádió mellett és akkor, amikor a Főméltóságú Ür a felszabadultak üdvrivalgása közben, az emelvényre lépett, ő szívéhez kapva zuhant le holtan. Nem bírtta szíve azt a fáj­dalmat, Ihogy nem lehetett ott azon a boídog magyar ünnepen, amelyre ügy vágyott. Rendkívüli értékeket visz el ma­gával ez a koporsó, de nem, nem tűnnek el ezek az értékek, mert Krisztus szellemében élő ember volt, I aki él, aki sóba el nem múlhat. A magyar képviselőház, a választók, a párt nevében Bertalan Kálmán búcsúztatja Nánássy Imre dr.-t Az egyház mély megillet ődést keltő szőnoka után Bertalan Kál­mán, Nyíregyháza város képviselője a parlament, a választók, a párt ne­vében. búcsúztatja Nánássy Imre dr.-t. — Szomorú meglbízást kaptam at­tól a párttól— kedves Imre Bátyám, .atyai barátom, — mely a magyar életnek áldozatos terhét hordozza — mondotta. Szomorú megbízatás ez •valóban részemre, hiszen annyi víg, kedélyes, derűsen együtt-töltött órák emlékét kell most ebben a szomorú órában gyásszal 'bevonnunk. Veze­tőségünk és képviselőtársaid nevé­ben utolsó búcsút mondok a Magyar Élet Pártja hűséges katonájának, aki nem kérdezett soha semmit, amikor parancsot kapott, hanem azt gon­dolkodás nélkül teljesítette. Hosszú út, fáradtság, betegség nem számí­tott akadálynak, ha hívtak, bizony jól tudom, sokszor a pihenésit érde­meltled volna és Te helyette a mun­kát, a fáradtságot választottad, mert zet kívánták Tőled és Te ezt a kívánságot teljesítetted. .És ez a búcsú a szívből szól, hi­szen Te a szívnek voltál az. embere .s ha megtudtad volna állani, hogy a kérések teljesítetlenül maraidjatnak, ha nem igyekeztél volna a könnye­ket letörölni a síró arcokról, hanem Uránia Filmszínház Budapesttel egyidőben ! Szerda-csütörtök Csak egyszer élünk! A főszerepben : IRÉNÉ DUNA és DOUQLAS FAIRBANKS JR. Előadások mindkét napon Vi6, 7*8, 7*10 órai kezdettel — minden idődet anak a népnek szen­telted .volna, amelyiknek ígéretet tettél és amelyiket anyira szerettél ' s ha az ő bánatuk inem a- Te bána­tod is lett volna, .talán ma nem ál­lanánk itt utolsó búcsúra. Milyen is * a gyarló emberi soirs. ' Egy áldozatos életnek utolsó ak­:tusa zajlik most itt le akkor-, ami­kor egy új .élet kezdődik ott azon a határon túl, amelynek .visszhang­jára betgágyadból is vágyva-vágytál és sí rva-ne vetve figyeltél. 6s egy ál­dozatos életnek most becsukódó kapujára hullik nemsokára tompa dübörgéssel az a föld, amelyt annyi­ra szerettél, itaöáthi éppen abban az óráiban, amikor mielőttünk egy új, igazi boldog életnek a kapuja nyílik meg friss, vidám, az igazi jövőt sej­tető és ígérő ujjongással. Erdély fővárosába a napokban vo­nult be a magyar hadsereg. Mi, akik azon résztvettünk, sokait emleget­tünk Téged és hidd el nekem, oly sokan képviselőtársaid közül emle­gettek s érdeklődtek hogy.léted felől s mindenkinek a hangjában betnine volt az aggódás, a szeretet, a sajnál­kozás és a jókíváná® érzelme. Te is szerettél volna ott lenni, kezednek utolsó remegésével a rádió gomb­jait kerested, hogy halljad és erez­zed ennek a hiadialmas 'bevonulás­Hungária Filmszínház Teleion 503. szám Szeptember 19-20 Budapesttel egyidőben! Csütörtök-péntek HEINZ RÜHMANN világhírű vígjátéka: 5 millió keres egy örököst Élőadások mindkét napon 8A5, "U7, 7*9 órai kezdettel — Ma, szerdán utolsó nap: RIÓI REJTÉLY Izgalmas bünügyi dráma.

Next

/
Oldalképek
Tartalom