Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1940 (8. évfolyam, 147-173. szám)

1940-07-01 / 147. szám

2. oldal „ JfttKKBÉR SZABolcsi HIB sz HIRLAP A szegény népen száz év alatt sem segítettek annyit, amennyit napjainkban • MÉP baklalérénlhizi választmányi ülésén elitélték a Hubai—Vágó léla nemzetiségi javaslatai Még a Kormányzó urunkat ért mélységes és országszerte fájdalmas gyász előtti napokban tartotta meg a baktalóráotíházi MÉP. szervezet •impozáns sikerű választmányi ülését. Az ülésem Simon György gör. kat. esperes-Lelkész elnök, miniden aktuá­lis ügyre kitérő 'beszédet mondott. — 'Nagy törté ne'mi időkét élünk, — mondotta, — világot formáló, átalakító ese­mények játszódnak le. A raaigyon nehéz és sok körültekin­tést kívánó elyzetben kormányza­tunk nagy bölcsességgel, sok fáradt­sággal vezeiti, irányldtja országunk, nemzetünk sorsát. A nehéz külpolitikai viszonyok között sem szűnik meg a szük­séges szociális és népjóléti kér­dések és feladatok megoldására törvényjavaslatokat tenni és in­tézkedni. Fölötte sok a megoldásra váró fel­adialtl, igaz, niines minde-n rendben, tudjuk. De pártatlanul ítélve, el kell istmermünik, Ihogy kormányzatunk szinte emberfeletti munkát 'végez. Annyi népjóléti, szociális irányú tetteidben és eredményekben nyilvá­nyutó kormányintézkedés, a nép, különösen a földműves és általában a legszegényebb nép érdekében eddig talán száz év alatt sem történt, mint az utóbbi időben. Klefltl iis. Igaz, ez mind csak köteles­ségteljesítés a mai nehéz időkben, amint azt a kormányelnök szavával, de főképpen példájával hirdeti. Há­láit aduink a Gondviselésnek, hogy ma bölcs vezetőket és kormányfér­líiakat adott. Bizalommal vagyunk a kormány iránt és ennek ez alkalommal is kifejezést adunk. A jelenlevők sokáig éltették a Kor­mányzó urunkat és a kormány tag­jait, élükön gróf Teleki Pál minisz­terelnökkel. Simon György pántvezető a továb­biakban kifejti, hogy a kormányzat fenlkök gondolkodású és lankadatlan tevékenységű tagjain kívül elismerés jár a nemzet fiainak és leányainak, akik általában és nagy többségben mindenütt ko­moly és helyes magatartást ta­núsítanak, és meghozzák .a helyzet által megkí­vánt, aránylag kicsi áldozatokat. A többség: általábaim helyesen ítél, elte­kintve a mindenáron gánsoskodókítól és sajnos, a komolytalan elemektől. iNem vagyok — úgymond — elfo­gult az ellenféllel szemben, a más felfogásuaknál is lojálisán elismerem a jót, de nem tudom megérteni, hogyan foganatott meg egyesek agyában azi a szörnygoindolat és terv, melynek célja az annyira szükséges egység helyett a szétosztás. A választmány elítélte az orszá­got, a nemzet testét darabokra szag­gatni aikaró Hubay—'Vágó-féle nem­zetiségi javaslatot. A párltvezető ki­fejtette, ihogy bebizonyított igazság: A különböző nemzetiségek sehol a világon nem élveztek és nem élveznek olyan teljen egyenjogú­ságot, szabadságot, mint nálunk, a szenti sitváni magyar birodalomban. Iváncsó Jenő Ödön gör. kat. igaz­gató-tanító határozati javaslatot ol­vas fel, mely szerint a baktalóránt­házi M'ÉP választmány a Hubay— Vágótféle országdaraibolő indítvány ellen erélyesen tiltalkozik és azt tel­jes egészében elítéli. A pártvezető ezekután vázolja a jelenlegi világhelyzetet? Amiit- szinte uun i elképzelni is nehéz és merész volt, — immár valóság. Franciaország nagy­része is a németek kezén van. Ahol ezelőtt 20—21 évvel a gyalázatos „békét" diktálták, — reánk is Tria­nonban — emlékeztet és idéz a ma­gyar /békedelegáció munkájából s megaláztatásáról, — ottan most a diadalmas német lobogó leng. Még nem tudjuk, mit hoz a jövő, de re­ménykedünk. Reméljük, hogy megszűnik a triánoni átok, hogy széthullanak a biünsek, melyeket ránk raktak. Miért? Ismételten is hallottuk a győztesek ajkáról, hogy ők az igaz­ság győzelméért harcolnak. Céljuk a páriskörnyéki békediktátumok meg­semmisítése. Ez tehát reánk is vo­natkozik. És bizton reméljük, hogy beváltják Ígéretüket és így újra miénk lesz az, amit 20 évvel ezelőtt jogtalanul és igazságta­lanul elraboltak tőlünk. Feltámad az ezeréves Nagy-MagyaiT­ország! Azt kívánjuk és azt kérjük Isten­től, hogy ez minél hamarabb bekö­vetkezzék. A választmány egyangú lelkesedés­sel és helyesléssel hallgatta a páirt­vezető szavait és melegen ünnepel­ték Simon György elnököt. Egy 16 éves nyíregyházi tanyai gyerek felakasztotta magát Vasárnap délután a Nyiregyházá­hoz tartozó Hosszúhát-tanyán, az egyik gyümölcsfára felakasztotta ma­igát Kucsmár József ló éves földmű­ves, mire tettét felfedezték, már nem volt benne élet. Hogy a kis Kucsmár József miiért halt meg, senki sem tudja, mert szándékairól senki előtt sem tett említést és 'búcsúsorokat sem 'hagyott hátra. Eltemetésére a kir. ügyészség megadta az engedélyt. Ma és holnap adakozik az ország hazafias közönsége a Vörös Kereszt javára Elhangzott a honvédelmi miniszter szívbemarkoló felhívása az o szag népéhez. A rádió hullámai eljuttat­ták a felhívásban k'fejezésrc jutó, meggyőző crejü érveket, gondolato­kat és a lelkesedést ébresztő érzése­ket. Megértette, átérezte mindenki, hogy elérkezett az áldozatos tettek ideje. Háborús világ van és a harcok gyilkos eszközei ma nemcsak a fron­tokon ölnek és sebeznek, hanem a békés városokban, községekben, ta­nyákon is. Mindent meg kell ten­nünk a védelem biztosítására. Min­denkinek támogatnia kell a nemzete és saját maga érdekében is a Vörös Kereszt Egyletet. Ma, július 1-én és holnap, 2-án lesz az o>rszágos gyűj­tés: adakozzatok! CSAK AZÉRT IS tegyen próbát, hogy kivitelben mennyivel jobban és árban mennyivel előnyösebben szerezheti be nyomtatványali Orosz Károly nyomdaüzemé­ben, Nyíregyháza, Bercsényi-utce 3. szám. — Telefon szám: 577. Jégszekrények, fa és szőlő permetezők, kerékpárok olcsó áron, nagy választékban Wirtschafter Ármin vaskereskedésében, Nyíregyháza. Telefon 90. st. Előírásos mentőszekfények cséplőgépekhez kaphatók (Trianon 21.) 1940 július hó 10. FERENCJÓZSEF KESERŰVÍZ MegulagcuSt a legfelsőbb gazdasági fanács JA Eelsődunántúl'i Mezőgazdasági Kamara javaslatát — mint a Ma­gyar Vidéki Sajtótudösító Budapest­ről jelenti — elfogadta a kormány és máris megalakult a Legfelsőbb Gaz­dasági Tanács, amelynek elnöke Varga József kereskedelem- és ipar­ügyi miniszter tót, .adminisztratív vezetője pedig Kacsóh Bálint á lam­titkár, árkormánybiztos. A Tanács tagjaiul a magyar agrártársadalom, pénzügyi, kereskedelmi és iipari élet legjelentősebb reprezentánsait nevez­ték ki. A Tanács hatáskörébe (tarto­zik minden országos jelentőségű gaz­dasági kérdés. A Tanács egyébként véleményező szerv és határozatai a. gazdasági minisztertanács e-lé ke­rülnek. Az agrárkörök — a/honnan a Ta­nács felállításának terve kikerült — azt remélik, hogv a nehéz viszonyok között küzdő mezőgazdaság reális érdekeit a Tainács szem előtt tartja maijd. Ügy vélik, szükséges a terme­lési költségekből kiinduló és a jöve­delmezőségi számvetés alapján való megítélése a mezőgazdaságnak. Szük­ségesnek tartják egy árka taszter megállapítását, amely viszonylagosad tünteti fal az egyes termelési ágazar tokban a különböző termeivények árát. .Áiltalábanvéve az agrárkörök szükségesnek vélik a Tanács behatá­sát a mezőgazdasági és ipari terme­lés irányításába és mindezeken ke­resztül végeredményben a közgazda­ság egyes ágait összefogó célszerű termelési és értékesítési rendszert kívánnak. GSbbels Hágában A Német Távirati Iroda jelenti: GöbbeJs birodalmi miniszter tegnap Háigálban tartózkodott, ahol megte­kintette a várost és a repülőtereket. Göbbels a délutáni órákban hagyta el Hágát. (MTI.) A vidéki uriközönség kedvenc hotelje az Esplanade nagy szálloda, Budapest, III. Zsigmond utca 38/40. — Telefonok 151-735. 151-738. 157-299 Szemben a világhírű Lukácsfürdővel és Császár-fürdővel, a Rózsadomb alján. Teljes komfort, folyó melegvíz, köz­ponti fűtés. A Ny agai i pályaudvartól 1 kísszakasz távolságra. A szálloda teljesen átalakítva, uj veze­és alatt áll Elsőrangú cafe restau­rant polgári árakl — Olcsó szobák pensióval, vagy anélkül. Hosszabb tartózkodásnál külön ENGEDMÉNYEK. ­—- Töltőtoll, vacumatie szerkezet­tel, <12 összes márkák, nagy válasz­tékban, olcsó árak: Jóba papfrüzi*­tében, Bethl-en-u. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom