Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1940 (8. évfolyam, 147-173. szám)

1940-07-01 / 147. szám

/ (Trianon 21.) 1940 július hó 1. ^^^^••••••••••ÉHMHMBNiBMi n szociális Misszió Társulat évzáró ülése Tailátn. kevesen vannak városunk­ban azok, akik közeilelbbről ismerik a Szociális 'Misszió iSzent Erzsébet Leányklub járnak lélekemelő, szociá­lis, karitatív munkáját, amely Török Dezső aipátkanonok pártfogásával Sinegh Erzsébet tanítónő ag.iiis ve­zetése .allatt működik. (Redves, fiatal üeáinyok seregéit találjuk itten, akik .még nemrégen .az iskola padjaiban drukkoltak a jó érettségi bizonyít­vány, svaigy másfajta oklevél meg­szerzéséért. Lelkes leányok tábora ez, olyamioké, akiik megértették, hiogy az egyesülésben, az összefogásban iviam. az erő, .mert közös erővel és aka­rattal sok könnyet leihet letörölni, lelkivigaszban lehet részesíteni olya­nokat is, akikihez személy szeriint el­jutni léhetetlen .volna. Hétfőn este fél 6-koir tar|t!otta az egyesület évzáró gyűlését az Énekes-iskoláiban. amely­nek (fényét emelte pártfogónk és egyházi vezetőnk, Török Dezső apáit­kanonok jetenléte, aki lelkes támogatója és megértő barátja minden szociális és val­lásos egyesületnek. Az elnöki beszámolóból tűnjt ki, hogy mit dolgozott egész évben ez az egyesület, milyen, sendben, hány iskOlá&gy ermeket öltöztetett fel tető­től ttlalipig. Hányat és hányszor uzsanná'ztatott meg azoknak a sze­gény elemisitiaigyermekek közül, akik­nek bizony otthon .sokszor még ke­nyériből sem jut elég. Karácsonykor a (fogéz szomorú lakóit keresték fel, hogy enyhítsék a rabság keserű ke­nyerét, szerefcejtsamagokat osztottak ki kö­zöttük és lelik vigaszitalásban része­sítették. Ugyancsak .felkeresték a fog|báz ilakóit húsvét előtt is, hogy a húsvét öröme az ő lelki fel­támadásuk örömét is jelentse. A szükséges pénz előteremtésére igen jól sikerült .táinlco9 teákat ren­deztek, ahol városunk /fiatalsága mu­latott együtt. Ezenkívül igen fonítos p,rogramja volt a klubnak: az egyéni telki elmélyülés, amelyet a kéthetenként tartott ülé­sek elmélkedései, előadásai szoJgád­Iták. (Az éirítiélkes beszámoló után Török Dezső apát,kanonok tartotta meg .előadását, amelyben rámutatott az akarat értékére és fontosságára s minit a leányleLkek nagyszerű is­merője az ideális leánylélek kialakí­tásáról szólott. Bailicza Valléria tanár mondott köszönetet Török Dezső értékes gondolataiért, majd megtar­totta előadását „Ütravalók a nyári vakációra" címen. Előadásában az egymás iránt érzett felelősség­teljes szeretetet emelte ki, hiszen mindenki jobb egy árnyalat­tal, mint aogy mii gondoljuk. Hi.vat­kozertjt Szunyo^h Xa.vér dr. bencés tanár előadására, ha gondolat olvasók tialáilkozniak, csattan a pofon. Az a győztes, aki állja a harcot, hiszen ez a föld 'nem a ipihenés, ha­nem az örök harc tere. A leányok­nak is fel kell .vértezniük magukat a vakációban, nyaralás alatt, mert az a. igyőz|tes, aki kiállja ezt a harcot. A tetszéssel fogadott előadással zárult a Leányklub értékes munka­éve. ^J^trariDfeK ZABOlcsi HUR ^.i-r^iMWrfBKiawi' ywtíM-wonntm ^ .r, 3. olá«l 23 év ulán derült ki, hogy izraelitának anyakönyveitek tévedésből egy fiatalember, akii most áriásiiani kell Nem mindenina.pi esete volt egy 23 éves fiatailemíberniek az egyik kö­zeli városka anyakönyvi hivatalá­ban. Iparügybein keresztlevélre volt szüksége, annak igazolásául, hogy nem esik a zsidótörvény rendelke­zései alá. Nyugodt szívivel ment fel az anyakönyvi hivatalba, ahol annak rendje és módja szerint megkezdték részére az irat kiállítását, amikor egyszerre csak a derült égből fecsa­pott a mennykő! — Raj van, — mondták neki. — Maga valami furcsa tévedés folytán nem keresztény. — Én? — hüledezett a fiatalem­ber. — Éin ne lennék keresztény?! Hát akkor mi vagyok? — Zsidó! — hangzott a tömör és lesújtó válasz. A fiatalember meg­csípte a- karját, mert azt hitte, hogy álmodik, de amikor meggyőződött róla, hogy -valóban ébren van s ő áll az anyakönyvi hivatal íróasztala előtt, mégegyiszer megkérdezte, nem viccelnek-e vele? Nem vicceltek, megmutatták neki az anyakönyvi bejegyzéseket, hogy sajátszeműleg győződjék meg arról, amiről huszonhárom év óta álmában sem mert volna gondolni... Bizony, csak ott állt a saját neve midlett, hogy azt mondja: „Vallása : izraelita". Megfoghatatlan rejtély! Huszomihá rom évig keresztény volt, most egy szerre zsidó! De hogyan? Hisz ha valaki tudja, hát ő csak tudja, hogy keresztelőjén semmiféle rituális fél­reértések nem támadtak. Csak itt lesz valahol a .félreértés. A beírás körül. Nosza, lássuk a többi bejegy­zéseket, mert ha a szülei melllett is ott van az „izr." szócska, akkor már derenghet valami. Ám az anyaköny­vi hivatalban is gyorsan ráeszméltek arra, ami az első pillanattól kezdve nyilvánvalónak tetszett, hogy itt fa tális tévedésről van szó. Persze ipeir­sze: Atyja gör. kait., anyja gor. köt., hát hogy lehet a gyermek — izraeli­ta? Csak úgy, hogy 1917-ben atz ak kori anyakönyvvezető — háborús idő lévén — egy kicsit elírta magát. Veszedelmesen, mert ha refonmá tust, vagy római katolikust ír, nin­csen semmi nagyobb baj, most azon­ban a véletlen tévedés nem irigylem dő áldo.zatát „áírj ásítani" kell... — mert a keresztlevelet csak mint iz­raelita kaphatja meg, addig, amig a tévedést .megfelelő hivatalos eljárás­sal nem korrigálják. Egyelőre iparügvével Is várhat, amig — tollvonással — ismét ke­reszténnyé válik. n Providenta Biztosító Részvénytársaság 1939. évi eredménye Június 26-án tartotta meg az inté­zet ezévi endes közigyűlését dr. Sci­tovszky Tibor m. kir. titkos tanácsos, a Magyar Általános Hitelbank alel­nökének elnöklete alatt. Az igazga­tóságiak a közgyűlés elé terjesztett jelentése részletesen beszámol az el­múlt évben elért eredményekről: Mind éneké lőtt szembeötlő az össz­díj'bevételeknek számottevő emelke­dése. A társaság összes kárhiztosí­it.ási ágazataiban kereken 4,133.000 pengő, az életbiztosítási ágazatban pedig 655.000 .pengő bruttó díjbevé­telt mutat ki, úgyhogy az összdíjbe­•vételek erősen megközelítik az öt­millió pengőt, szemben a (tavalyi kereken 4,145.000 pengővel. A díjbe­vételi .többlet nagyrészt annak kö­szönhető, hogy a társaság a- Felvidék visszacsatoláséval kapcsolatban több csehszlovák biztosító vállalat állomá­nyát magába olvaszította. Amint az igazgatósági jelentésből kitűnik, a kárarány az ágazatok több­ségénél igen kedvező volt és e.z tette lehetővé azt, hogy a társaság az elmúlt évhez viszonyítva, na­gyobb tiszta nyereség mellett is képes volt az 1939. év össz­költségeinek keretében elszámolni a felvidéki tranzakció összes költségeit. A kimutatott tiszta nyereség lil4.856 pengő 31 fillér, az osztalék pedig (a tavalyival a.zonosan) részvényenként 1.50 pengő, vagyis 6%. Az igazgató­sági jelentés beszámol arról is, hogy a társaság ingatlanbirtokát egy újabb béliházzal gyarapította. A közgyűlés a társaság igazgatósá­géba új tagul beválasztotta dr. Vit­torio Cerutiti volt olasz királyi .nagy­követet. A társaság igazgatósága to­vábbá kinevezte Neubarth László al­igazgatót igazgatóvá, Kozmér Pál és Telefon lf. sz. Uránia Filmszínház Telefon il. sz. Julius 2-3. Budapesttel egyidőben! Kedd-szerda Családi titok PIERRE WOLFF világhírű regénye filmen. Előadások kezdete mindennap 5-7 és 9 órakor. Ma hétfőn utolsó nap: D. III. 88 Koloszár Ferenc cégjegyzőket 'aligaz­gatókká és Egeinolffer Péter fő tisztvi­selőt icég jegyzőivé, FERENCJOZSEF KESERŰVÍZ fl Vörös Kereszt Egylet ujabb tagjai Alapító tag egys^ersmindenkorra 50 pengő tagdíjjal: Stibi József, Wiirt­sehaífter Ottó; örökös tagi, egyszers­mind enkorr a 20.pengő tagdíjjal: Klátr Jenő, öz.v. Kubafla Ferencné, Irsay Gusztáv, Jóba Elek, Glück Jenő, Paipp Lajos; rendes tag, évi 4 pengő tagdíjjal: Friedmann Henrik, Éried Zoltánmé, dr. Eckerdlt Lajos, özv. Bogdáin Ferencné, dr. Bernstein Béla, dr. Erdős László, iBlau és Reich áru­ház, dr. Böhm Ignác, Barabás Jenő, Kaibay Sándor, Földes Márton, Hu­ray Ist/ván, vitéz Hunfalvy Artúr, vitiéz Huinfalvy Artűrné, Jamsen Fe­renic, Kriston Ferenic, Kiss Kéroly, Mezey Kálmán, Mikecz Pál, Maurer Károly, dr. .vitéz Nagy Lajos, Oltvá­nyi Ödön, Olehváry Pál, Róna Mik­lós, Sándor Rezső, Schwarcz Jak ah, Szdller Aladár, dr. Szabó Miklós, Zoltán Béla, dr. Weis Sándor, dr. Virányi András, dr. RózsavölfWi László, Pisszer János, Tündér Sán­dor, Török László, Rajtik MiklÓ9. Szeptembertűi olasz nyelvet is tanítanak azev. Kossuth leánygináziumban A ivalilás- és közoktatásügyi .mi­nisztérium az idegen nyelveknek a középiskolákban .való tanításánál ki­váló gondot fordít azokra a tények­re, amelyek az új Európa kialakítá­sában nagy szerepet játszanak. Ez érlellfe meg a minisztériumban azt. a felfogást, hogy módot kell nyújtani a tanulóifjúságnak arra, hogy min él szélesebb körben ismerthesse meg a körülöttünk élő nagyhatalmak nyél­ivét. Az újjáéledő német birodalom mellett most éli reneszánszát az o'asz birodalom s ezért -i.aitározta el a miniszter azt, hogy az olasz nyelv megtanulására módot nyújt a közép­iskolákban is. Nyiregyházám az evangélikus fiú­•és leánygi.mnáziumo.kba,n az ősztől kezdődően olasz .nyelvet is -leihet ta­nulni. Egyelőre természetesen ez csak az V. osztályba lépő tanulókra 'voniajtkozmak. ,Az V. osztályba léipő tanulók tehát a beiratkozás alkalmá­val szabadon 'választhatnak, vájjon a francia vagy az olasz nyelvet kíván­ják-e tanulni. A két e.vangélkus iskolában egy­előre egy tanár tanítja az olasz nyel­vet, akinek így sem lesz meg: a teljes heti óraszáma. Négy év rnulva má.r valószínűleg mindkét iskolának kü­lön-külön olasz nyelvi tanára lesz, amikor már mind a- .négy felső osz­an tanítani fogják az o-liasz et.

Next

/
Oldalképek
Tartalom