Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1940 (8. évfolyam, 99-146. szám)

1940-05-03 / 100. szám

Ara 10 fillér Nyíregyháza, 1940 május 3 •• j • « JL**t (Trianon 20.) vni . évfolyam iOO (2113.) szára. \_sS fái 0yt(JK* m Sft««rkesziŐ3ég és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1 ^ DAS 11**1 If AI MAI? 11 AD Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P. Konrta takar ék i csekkszám: 47.139. Telefon: 77 • vLf : Íl\r$l ff fii V § LM s Köztisztviselőknek 20%-os engedmény. ■ ■ Szombaton este fél 9 órakor kezdődik a Koronában a művészeti Hetek gazdag műsora irodalmi estje Holnap, . szombaton zászlódíszbe kell, hogy öltözzék a város a Művé­szeti Hetek megnyitása alkalmából. Délután 3 órakor lesz a kultuszkor­mány képviselőjének jelenlétében a z Észak i - temet oben Besse n yi ei i György testőr író sírjának avatása, 5 óraikor nyílik mieg a városházán a fővárosi és szabolcsi művészek gyö­nyörű tárlattá, fél 9 órakor kezdődik a gazdag műsorú irodalmi est, a Művészeti Hetek .zengőszavü nyitá­nya. Ma már alkalmunk van arra, hogy közöljük az irodalmi est teljes műsorát, amely a következő lesz: 1. Megnyitót mond: Harsány i Zsolt. 2. Kölcsey Ferenc: Költő; Csoko­nai Vitéz Mihály: A reményhez. Előadja: Abonyi Géza. 3. Előadás Bessenyei Györgyről. Tartja: Cs. Szabó László. 4. Poldiinii Ede: Himfy-szerenáid (a j .,Kisfaludy“ c. dalműből); Szabados Béla: .Szedjük életünk virágát (a „Fanny“ c. operából). Előadja: Ta­más Ilonka, zongoráin kíséri: M. Ér­sek Mária. 5. A Magyar nemesi testőrség ta­nulmányi rendje. Felolvassa: Sizent - péteri László József. ó. Kodály Zoltán: Magánosság (Berzsenyi Dániel költeménye); Ko­dály Zoltán: Búsan csörög a lomb (Kölcsey Ferenc költeménye). Elő­adja: Koréh Endre, zongorám kíséri: M. Érsek Mária. — Szünet. — f 7. Mátrai Sándor felolvas „Szimd- bád hazamegy“ c. Krúdy Gyula em­lékére írt regényéből. 8. Krúdy Gyula: „Sobri“ c. elbe­szélését felolvassa: Somogyi Erzsi. 9. Reviczky Gyula: Jézus Pilátus előtt; Vargha Gyula: Már érzem a tavasz leihét. Előadja: Abonyi Géza. 10. Fedics Mihály mesél. Felol­vassa: Ortutav Gyula. dl. Népdal ok. Előadja: Koréh Endre, zongorán kiséri: M. Érsek Mária. Aki még nem váltott jegyet, szom­baton még előjegyzik a Nyirvidék | kiadóhivatalában. Jegyek: 3, 2, 1 P ülő, 50 fillér álló. Bérlet négy estére 6 és 9 pengő. Tiszalök község nagy vasárnapja lesz május 5-e Tiszalök községnek az egész or­szág figyelmét felkeltő nagy vasár­napja les.z május 5-ike. Ezen a na­pon a nagyközség elöljárósága a kultúnház nagytermében képviselő- testül éti díszközgyűlést tart s ennek keretében ünnepélyes formák kö­zött adja át a díszpolgári oklevelet két kiváló szülöttének, báró Vay László és bár Vay Miklós ország­gyűlési képviselőknek. Délelőtt ki­fejnie órakor a Mép. kerületi pártér­deke zleteit tart >a községháza nagy tanácstermében. Ezen az ülésen ik­j tátják be az új kerületi pártvezetőt, I majd a kerületi titkár beszámol a | választókerület pártszervezeteiről. \ Délelőtt 10 órakor az ünnepségre i érkezettek a róm. kát., illetve a ref. | templomban testületileg vesznek , részt az istentiszteleten, majd dél­előtt 11 órakor lesz a kultúriházbam ■a díszoklevelek átadása. Délben 12 órakor a Kultúr házban a Mép. tiszalöki szervezete felavat­ja párthelyiségét, valamint Vay László és Vay Miklós báró díszpol­gárok arcképét, utána 1 órakor a Kultúrház nagytermeiben társasebéd lesz. A tiszalöki ünnepségeken, ne­vezetesen a díszpolgári oklevelek átadási ünnepén megjelennek vitéz dr. Jékey Ferenc főispán, Borbély Sándor dr. alispán, a vármegye or­szággyűlési képviselői, felsőházi tag­jai, a magyar országgyűlés számos neves képviselője. Tiszalök az ün­nepségek rendezésével a magyar haladás és munka, a történelmi időkben szükséges összefogás nagy gondolatát szolgálja. A Földközi tenger ügyében a kialakulás teljesen bizonytalan A Magyar Távirati Iroda római íjelentése szerint az olasz főváros hangulata nyugodt és a diplomáciai tárgyalások ás bizonyítják, hogy a Földközi-tenger kérdésében közvet­len aggodalomra nincs ok. A lapok ezt a kérdést hallgatólagosan mellő­zik) s nem tulajdonítanak komo­lyabb jelentőséget annak, hogy az ■angol hajók a Földközi tenger elke­rülését határozták el, ugyancsak kommentár nélkül közlik Chamber­lain miniszterelnökinek azt a beje­lentését, hogy a Földközi tengerein megerősítik az angol flotta harci egy­ségeit. Diplomáciai téren legfonto­sabb esemény Mussolini megbeszé­lése az angol nagykövettel, valamint Colonna herceg amerikai olasz nagy­követnek washingtoni megbeszélése Roosevelt elnökkel. Politikai és dip­lomáciai körök úgy látják, hogy a Földközi tengeri helyzet súlyos és megoldatlan problémák olyan nagy számban vannak, hogy a kialakulás teljesen bizonytalan. Olaszország nem avatkozik bele a háborúba Parisból jelentik: A francia lapok ’ ■véleménye szerint Olaszországnak a háborúba való beavatkozása egyelő­re a közeli időben nem várható. A helyzet azonban arra indítja Fran­ciaországot, hogy az eseményeket a legnagyobb óvatossággal figyelje és kezelje. Ezzel kapcsolatosan a fran­cia lapok rámutatnak arra, hogy egyes hírek szerint a németek Kla­genfurtnál nagyobb csap átfestek et vontak össze, ami fokozott óvatos­ságra indít. A lapok ezután az északi harctér eseményére térnek át s elismerik, hogy Németország most már Dá­nián és a Skaiger rákom keresztül za­vartalanul szállíthatja utánpótlásait Norvégiáiba. Norvégiában most már a háború harmadik szakasza kezdődik. Né­metország hatalmas repülőtereket épít ki Norvégiáiban. Egyes hírek szeriint Haakon nor­vég király Londonba repült, más hí­rek szerint pedig a király és csa­ládja hajóra* szállt, hogy elhagyja Norvégiát. (MTI.) XUlpolitÜTal hírek cáfolata Bukarestből jelentik: A Tornán propaganda minisztérium vezetője a sajtó képviselői előtt több olyan hírt cáfolt meg, amelyek Románián val és más Balkán-állammal kapcso­latosam terjedtek etl a külföldön. A nyilatkozat szerint Göring né­met vezértábornagy nem járt Romá­niában és nem folytatott tanácsko­zás t senkivel sem. iNem felel meg a valóságnak az a hír sem, hogy Károly román király az ortodox húsvét ünnepéin találko­zott volna Pál jugoszláv kormányzó herceggel. Hivatalosam cáfolják azt a hírt is, hogy Románia és Jugoszlávia között megegyezés jött volna létre. (xMTI.) Összeesküvést lepleztek le Bekarestben Bukarestből jelentik: Római je­lentések szerint Romániában nagyobb arányú összeesküvést lepleztek le. Az összeesküvés célja az volt, hogy a kormányt megbuktassák, iíletve, hogy a kormányban nagyobb átala­kításokat hajtsanak végre. Bukaresti újabb jelentés szerint az összeesküvés hire neai felel meg a valóságnak 8 nem történt letar­tóztatás sem. A norvég csapatok leszerelése folyamatban van A Német Távirati Iroda jelenti a norvég helyzetről: Miután az* utolsó ellenséges . csapatok is visszavonul­tak, Norvégia nagyrésze német ké­zen van s most már gyorsain halad *ai megbékélési akció. A norvég csa­patok leszerelése folyamatban van. Trondhjemíől északra nyugalom van. Narvioknál az ellenséges erők lassan előrevonulnak. A Skaigerrakban német hajók két angol tengeralattjárót semmisítettek meg. A repülők egy ellenséges hajó- rajt szétoszlattak, melynek során egy cirkálót derékon két találat ért, a másik pedig elsüllyedt. Egy ’né­met csap átszállító hajó megsérült, de sérülését a sűrű ködben nem le­hetett megállapítani. (MTI.) Nyugaton néhány tüzérségi lövés volt csupán Párisi hivatalos jelentés szerint az éjszaka első felében a tüzérség •néhány lövést tett. Észak-Francia- 'országban rövidebb időre légiriadót rendelitek el. (MTI.) A török német nagykövet Berlinbe utazntt A Német Távirati Iroda jelenti: Papén ankarai nagykövet ma reggel állomáshelyéiről repilőgépen Berlinbe utazott. Utazásának céljáról neon szivárgott ki semmi. (MTI.) Itf&S&ás Élénkcbb szél, sok helyen eső várható A hőmérséklet kissé emel­kedik. Budapesten ma délben a hő­mérséklet 15 C. fok volt, a légnyo­más 760 mm. erősen süllyedő irány­zat«.

Next

/
Oldalképek
Tartalom