Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1940 (8. évfolyam, 99-146. szám)

1940-05-03 / 100. szám

2. oldal »•» KS58H9ES33! (Trianon 20.) 1940 május hó 3. .... lm állmuk. BI HON ISTVÁN I lA májusi hetekben most a leg­szebb a b'imbólfaikadás, a virágos ágak költészete s mi Ivem döbbene­tes ellentét a viruló fiatal és a halál zord fensége között: a legszebb ta­vaszban egy fiatal, üde magyar élet váratlan összeomlásáról érkezik a döbbenetes hír: a virágos május első •napján 'elragadta a halál a .hajdú­dorogi egyházmegye székeská.pt a kín­jának 'nagy tehetségű, közkedvelt egyéniségű, fiatal tagját, Bihon Ist­ván kanonokot. Mindenki ismerte, szerette. Vonzó kedvessége, szerete­tő t sugárzó meg jelenése, ragyogó szelleme, társaságának, barátságának mély bensősé-ge szinte különleges szemepet szánt a fiatal, erővel teljes impozáns felkészültségű fiatal fő­papnak, az egyházi és világi érté­keknek harmonikus egységbe voná­sára, az egyházban, a magyar görög- kát olifcu s ságbain h a g y cmá n yszerűem élő társadalmi öntudatosságnak ápo­lására. Felejthetetlenül magunkon érezzük kutató, fürkésző, okos szeméinek tekintetét, amely a j óra- való szándékot, a tisztességet, a ba­ráti szeretettet, a tudás és méltóság iránt való tisztelet őszinteségéit in­tuitive mérte fel és értékelte; az ajaka körül játszó mosolyt, amely­nek árnyalatai a -derűs, boldog kedv ragyogásától a finom irónia villanásáig jelezték az intellektus és az emóció gazdagságát komolyság é9 merevség nélkül, kedvesség ma­gáitól edke zés, így mesterkéltség nél­kül, a hivatás büszke és boldog sze­retet jellemezték ezt a kivételes te­hetségű és küldetésü fiatal lelkipász­tort. örökké előttünk lesz, amint Miklóssy Istvánt, a vértanús ág, ra szánás örök glóriájával járó püspö­köt kísérte a nyíregyházi utcákon, tereken, a sóstói tölgyek alatt, majd amint magános sétái közben meg- mjegállt egy-egy rövid beszélgetésre, mint egyházmegyei tanfelügyelő, a tanítói rend ügyes-bajos dolgait sze­rető érdeklődéssel, buzdító megér­téssel intézi. Érdekes, értékes egyé­niség vált álomképpé, emlékké most, -amikor a pályatársak, barátok, tisztelők szívébe villámként sújtott a fájdalmat keltő hír: Bihon István kanonok meghalt. Ércesen szárnyalt életének dallama a csillagok felé, az ■Ég Ura felé s ez a dallam érces szárnyalása közben tört meg, mint a hegedű melódiája, mikor a leg­szebb zenei álom. a legfenségeseibb zenei gondolat ívelése közben elpat­tan' a húr. * Hús vét inás o din-apján dönt ötté be­tegágyba betegsége s p-éidaadó lel- külettel elviselt súlyos szenvedésük után, május 1-én, délután fél 6-kor, a betegek szentségeivel megerősítve — visszaadta nemes lelkét Terem- tőjének. •Életének 44-ik, áldozópapságának 21-ik évében érte utol a halál s erős szervezete napokon át küzdött a halál követével, míg az végül mégis győzedelmeskedett rajta. iBihon István 1896 augusztus 14-én született a szatmármegyei Bukszá­don. Gyermekkorát és tanulóé veit Debrecenben töltötte, ahol a piaris­ták gimnáziumában 1914-ben érett­ségizett. ehetségével -már a gimná­ziumban magasan kitűnt társai kö­zött. IA hajidüdorogi egyházmegye pap­növendékei közé vétetett fel s a teológiai tanulmányokat a budapesti Pázmány-egyetem hittudományi ka­rán végezte. i!920 december 19-én szentelte pappá b. -e. Müklósy Is-t-ván hajdú- dorogi püspök s azonnal kinevezte püspöki iktatóvá és levéltárossá. 'Két év .múlva szentszéki jegyző, öt év múlva szentszéki tanácsos s újabb egy é vm.uilivia .püspöki titkár lett. XI. Plus pápa 1930-bam pápai ka­marássá nevezte ki, megyés-püspöke pedig 1933-ibám. kancellár-kanonokká nevezte ki. Elnöke és tagja volt több egyházmegyei bizottságnak. 1939-ben egyházmegyei fő tanfelügyelő lett. íRendkívül értékes munkát fejtett ki az .egyházi köz,igazgatás terén, minit' 19 évem át volt püspöki ihiva- talnok. Az utóbbi időben nagy lel­kesedéssel látott hozzá az egyház­megye iskola ügyeinek intézéséhez, terveinek és 'elgondolásainak meg­valósításában- azonban megakadá­lyozta korai halála. (Betegágyát hozzátartozóinak szű- kebib köre vette körül. Vérszerinti családjából -édesapja .és m ostoba- anyja állott mellette; egyetlen test­vére, Bihon Miklós — szintién gör. kát. lelkész — a debreceni bonniba- merénylet egyik -sebesült je, még 1931-ben elhunyt. Betegsége -alatt, haláltusájában s halálos ágya körül ott volt főpásztora, dr. Dudás Mik­lós hajdúdorogi püspök és lelki csa­ládjának tagjai: a székeskápta-lam tagjai, f! Koporsója felett szerdán este s gyászszertartást végzett Básnyay Je- i nő pápai prelátus, nagyprépost, a | megyéspüspök és a káptalan tagjai- | maik jeleni étében. Csütörtökön egész ! nap szakadatlan sorban jöttek el ra- | vaitiailához tisztelőd és- barátai. A te- [ rne-tés első részét (az ú. n. papi te- I mietest) csütörtökön délután végezte a székeiskálpfalan- a templomban fel- ravatal o zott koporsó felett. A igyászmisével kezdett tulajdonkép­peni temetést ma délelőtt végezte dr. Dudás Miklós megyéspüspök Óriási részv-éit mellett. — Gyomor bélhurutok és az ezek­kel járó erős bomlási és erjedési folyamatok a gyomorbélhuzamban, bélbaktérium- és gyomorsavtúlten­gés a régóta bevált, tisztám termé­szetes ,,Ferenc József“ kes'erűvíz használata álltai — reggelemként fel­keléskor egy pohárral véve — igen gyakran rövidesen megszűnnek. Kérdezze meg orvosát! Nyíregyháza, Vay Ádám utca 8 azám. — Alapítva: 1903. évben ftmig a balottvirrasztóbaa voltak kifosztották a lakást Olcsón és jól vásárol Mayer Ágoston dtvatOzletébea női és férfi divatcikek, kötött áruk, fehéremük, divatsely­mek, szövetek. Halaivá János kislétai lakos és fe­lesége ez év januárjában egyik kö­zeli rokonuknál halottvirrasztáson voltak. Hajnal felé H-alaviné -elhatá­rozta, hogy hazamegy háza körül sz-éjj-elmé-zmi. Amikor belépett a la­kásba, meglepetve látta, hogy a szekrényt é-s fiókokat feltörték éá a lakás minden értéke hiányzik. Már éppen el akart indulni, hogy férjét értesítse, az ágy alól egy ismeretien -férfi ugrott elő, aki megtámadta, földr-eteperte és megrugdosta, az­után kiosont a szobából és vad iram­ban menekülni alkart. H-alaviné kiál­tó zásaira azonban elfogták a betö­rőt Varjas Imre többszörösen bün­tetett előéletű napszámos személyé­ben. Varjas.t őrizetbe vették és be­hozták a nyíregyházi kir. ügyészség fogházába. A büntetőtörvényszék dr. Bőn is-tanácsa most ítélkezett Varjas felett, aki részegségével igye­kezett védekezni, ez -azonban nem = használt, mert a bíróság jogerősen egy esztendei börtönbüntetésre ítélte. Kihágás! büntetések o gyiregyházl reodfirkapltáiy- ságon Dr. Birtha József rendőrfogalmazó, mint rendőrbüntető bíró, a kővet­kező kihágási ítéleteket hozta az el­múlt héten. Gafrik Barzó József Kert utca 60. szám alatti lakost, mert két éve nem tett eleget levente kötelezettségét 12 napi elzárásra Ítélte, Kovács József 19 éves kórház utca 19. sz. alatti lakost leventekötelezettség elmulasz­tása miatt 5 napi, Budai Zoltán 19 éves városi baraklakót ugyancsak a leventekötelezettség elmulasztása miatt 3 napi elzárásra Bodnár János 19 éves Pacsirta u. 21, sz. lakost ugyanezért 4 napi elzárásra, Abula Adrás 19 éves városi barak lakost 5 napi, Mikler Imre Bethlen u. 67. sz. alatti lakost 3 napi, Farkas Ala­dár 19 éves városi baraklakót 3 napi elzárásra Ítélte a rendőrbüntető biró. Mindannyian elmulasztották a leventefoglalkoztatáson való megje- lehést. Kiss Mária 28 éves nyirpazanyi lakost tiltott visszatérésért 15 napi elzárásra, Tóth Mária 20 éves sze­rencsi lakost ugyancsak tiltott visz- szatérés miatt 7 napi elzárásra | itéllék. — Cselédkönyv, bér le vél, dothA- 1 nyoskÖny-v, napszámkönyv és a me- < eőgazdaságok részére szükséges ösa- ? szes nyomtatványok beszerezhetők | Jóba nyomtatványraktár, Nyiregy- i háza. (x) i A nyíregyházi igazságügyi tisztviselők adománya az áiviz- károsnltak javára A -mai nap folyamain ismét na­gyobb összeggel gyarapodott a,z ár­vízkárosultak) javára megindult gyüj- fesünk. Eljuttatták hozzánk a kir. 'törvényszék, a kir. ügyészség, a kir. járásbíróság és a kir. fogház tiszrt- visalőimék 334.67 pengős adományát is -s a .mai napon befolyt többi ado­mány-okik a 1 együtt gyűjtésűnk ered­ménye már a nyolcezer pengő 'felé halad. A .mai napon a-z alábbi adomá­nyok érkeztek: Ki r. _tö rvényszék, üg yészség, (járásbíróság és fogház tiszt­viselőinek adománya P 334.67 Németh Jolán iS zenész y Gyula Ha-vrics Mihály Oltványi Ödön 'Bihari Már ny. számv. főt.-Bartos Pál Nádasboikor 10. 5 Szilivássy József 3 God ácsy György Kovács Pál, Epreskert-u. 52. —.50 Beniczur Gyula áll. el. iskola tant es'tülete 16.90 All. e'1. iskola, Virányos 6.70 Kó'taji József, Virányos 3.50 id. Kreskay Gyula, Nádor- utca 46. szám 3.-— dr. Kreskay Miklós tvsz. jző 3.— dr. Bernstein Béla 3.— Kelemen Lajos, őz-utca 4.— Károlyi József, Epreskert-u. 38. 2.— Hécz-ey Imre, István,-u. 8. 2.— Bü ds zentmihá ly, forgácshá t - tanyai áll. el. iskola 2.50 Márlföldy József, Szarvas­utca 48. szám 10.—­ifj. Mánföldy József, Markó- hokor 25. szám 5.— Mánföldy István, Markó-b. 15. 5.— Miaá gyűjt.: P 426.77 E heti gyűjt.: P 1032.20 1., 2. és 3. heti gyűjt, átüt.: P 6382.02 Eddig befolyt: P 7740.99 CSAK AZÉRT IS tegyen próbát, hogy kivitelben mennyivel jobban és árban mennyivel előnyösebben szerezheti be nyomtatványait Orosz Károly nyomdaüzemé­ben, Nyíregyháza, Bercsényi-utca 3. szám. — Telefon szám: 577. . - •. - - ; í-:< HHSnöcD szárakozhat a kSzkedvell Marci néni „Bableves" csárdájában. Egész éjjol hideg és meleg ételek. KltSnfi italok. Esténként KÉRY BABY fővárosi mővésznő a kedvenc GANDI énekes p.imás zenekarával szerepel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom