Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1940 (8. évfolyam, 99-146. szám)

1940-05-01 / 99. szám

2. oldal SZAbolcsi HÍRLAP »heb »ama (Trianon 20.) 1940 méjus hó 1. mbmbbrarow« Pnch, Atilla, Csoda és 25 különböző márkájú gép a legelőnyösebb fizetési feltételek mellett olcsó árban beszerezhető KATZ MIKSA cégnél, Takarékpalota Csánky Dezső igazgató levele Szobor Pál polgármesterhez a tójjtss ítuszanleiledikén kezdSdd nagy Benczúr felállítás gazdag anyagárét lA nyíregyházi Művészeti Hát ék egyik Legszenzációsabb eseménye a májas 22-től június 3-ig tartó Ben­czúr Gyula kiállítás !es>z. Gyönyörű gondolata volt a rendezőségnek, hogy az országos .figyelmet keltő nyíregyházi maipok a város hallhatat­lan művész fiának, Benczúr Gyulá­nak műalkotásait a közönség elé hozzák és a városházán rendezendő nagy Benczúr-tárlaton egy arra hi­vatott esztétikus, Oroszlán Zoltán egyetemi im. tanár előadásban mél­tatja Benczúr Gyula művészetét. A gazdag tárlat anyagát Csánky De­zső, az országos nevű esztétikus, a Szép mű vészetil Múzeum igazgatója gyűjtötte a nyíregyházi napokra ösz- sze. Csánky Dezső mindjárt a nyár­egyház i hetek első terveinek megbe­szélése idején olyan lelkesedéssel karolta fel a tárlat ügyét, hogy csak a legthálásabb köszönettel gondolhat reá az igazi szépben gyönyörködni tudó nagyközönség. A levélnek a Benczur-képre vonatkozó része a következő: „Végtelen örülök, hogy a Benczur- anyagról a legjobbat írhatom. A főváros gyűjteményeiből sikerült 11 darabot szereznem, ezeket annakide­jén, mikor a fővárosi gyűjtemények élén álltam, én vásároltattam. Ebihez az önmagában is szép kollekcióhoz csatlakozik hét darab a Szépművé­szeti Múzeum anyagából. így 18 darab, köztük nagyértékű képek már alkalmasak arra, hogy a tárlat a nagy magyar mester oeuvréjét bemutassa. Képviselve van benne a korai Ben­czúr is néhány jelentékeny portré­val. ciklushoz, melyek részben kivitelre is kerültek a királyi palotában. Kü­lön meg kell emlékeznem az arcké­pekről. melyek közül nővéréről ké­szített képmása a régi nagy mesterekkel tart köz­vetlen stiláris rokonságot és a magyar újabbkori festészet egyik remeke. Látni fogja Nyíregyháza közönsége a tájfestőt is, akinek ecsetje e terü­leten kötetlenül és szabadom szárnyal és az erdő bársonyosan meleg tó­nusaiban a sejtelmet szuggerálő nagy poéta Lelke szólal meg. Amint láthatod. bőkezű gesztussal mértük Nyír­egyháza számára nagy szülött­jének örökéletü kincseit. Kötelességeimnek tartottam, hogy minél gazdagabb anyagot bocsássák | rendelkezésre és ezzel az lérdekes- / nek ígérkező Művészeti Hetek egyik f fővonzóerejét is megadjam. Megígér­tem a kultuszminisztérium illetékes tényezőinek azt is, hogy e szép anyagot személyesein fogom elren­dezni és időt fogok szakítani arra, hogy ezt a helyszínén tehessem. Őszintén örülök, hogy legalább részben tájékoztathattalak és meg­nyugtathatlak abban az irányban, hogy méltó keretibe állítjuk a ne­mes város nagy művész-fiának em­lékét.“ Női és férfi ruhák száraz vegytisztitását és bármely színre való festését Papp László vegyiüzeme Vay Ádám utca 65. Telefon: 510. — Fióküzletek: Széchenyi utca 2. sz. Telefon 509. Véső utca 3. és Kis tér 2. ALAPÍTVA : 1914-ben. — Ezüst éremmel kitüntetve. — f\ vármegyei Gazdasági Egyesület a kis­gazdákat bevonja az egyesületi életbe Lapunk előző számában ismertet­tük a gazdasági 'egyesület elmúlt évi működéséről az egyesület igazgató- választmányi ülésén elhangzott je­lentést. Ezen a közgyűlésen a.z egye­sület elmúlt évi zárószámadásait Balogh Gyula m. kir. gazdasági ta­nácsos, az egyesület számvizsgáló- bizottságának elnöke ismertette. Az egyesület tiszta vagyona az elmúlt év végén 28.685 pengő 03 fillér, amelynél az év végén a pénztárban és betéti könyvekben 7730 pengő 50 fillér készpénz áliott az 'egyesület rendelkezésére. Papp Géza titkár bemutatta az egyesület folyó évi költségelőirányzatát és működési tervezetét, amelyet a választmány 6810 pengő bevételi és 6992 pengő kiadási tétellel egyhangúlag elfo­gadta, ugyancsak elfogadta a műkö­dési tervezetet is. Az egyesület terv­be vette, hogy a kisgazdákat fokozottabb mér­tékben megkísérli a gazdasági egyesület kötelékébe tömöríteni, Illetve velük szorosabb összekötte­tésbe lép. Ez évben tervbe vette az egyesület mezőgazdasági szakelőadá­sok és állat díj a zások rendezését is, amelyek költségeire 400 pengőt állított be a költ­ségvetésbe. A titkár előadásai után hozzájárult Nyiradony község két országos ál­latvásárának kirakóvásárral való ki­bővítéséhez, majd Búj község havivá- sáiri helypénzdíjszabásához is párt­fogóig csatlakozott és határozatait •az alispánhoz terjesztette be. A kir. p énz üg yig a z ga tósá g megke rés ésér e az eddigi gyakorlatnak megfelelőien, Megszereztem a Bazilika számá­ra készült Mise-ciklus két nagy­méretű darabját, i melyek szinte pompázatos alkotá­sok és kitünően jellemzik érett stí­lusát. Ezek nélkül csonkának érez­tem volna a mester nagyszerű téma­körét. Ugyancsak találunk kései darabokat is, vázlatokat a Hunyadi­a valóságnak megfelelő adato­kat adott a mezőgazdák jövede­lem- és vagyonadója igazságo­sabb kivetéséhez, Kiár Gyula választmányi tag elő­adása utáin úgy határozott, hogy a mezőgazdasági szegődményes iparo­sok felmondási idejének február hó elsejéről november 1-ére való vissza­állítását kéri a kormánytól. Ugyan­csak állást foglalt a leventeképzés idejének megváltoztatásában, -ameny­nyiben kérni fogja a kormányzattól, hogy a nyári munkaidőszakokban a leventeképzést 4 hónapig vasár­napokra, 8 hónapig pedig azt hétköznapokra tegyék át. Tudomásul vette a választmány, hogy ez év tavaszán az egyesület az évente megtartani szokott nyíregy­házi tenyészbika1 vásárját nem tart­hatja meg, mivel 10 dg főzó csokoládé 10 dg drage 10 dg tea keksz 10 dg dióbél 10 dg mogyoróbél 10 dg mandula 10 dg mazsola Vs liter likőr í/a lit. tearum .. 1 liter tokaji hárslevelű Fél kg Anna sajt 1 kg. jomthán alma 1 kg. batul alma Testvérek fűszer és csemege kereskedők ÍT Nyíregyháza, Takarékpalota. TELEFON : 78. szám — arra mindössze 8 darab minősí­tett tenyészbikát jelentettek be és azok egyrésze is már eladás alatt áll. A titkár beszámolt arról, hogy mivel az ezévi rendkívüli téli Idő­járásban, az állandó hófúvások miatt választmányt összehívni nem lehe­tett, az 'elnökség több, mezőgazdá­kat érintő ügyben, saját hatásköré­ben felirattal fordult a kormányzat­hoz. Óvást emelt a pénzügyminisz­ternél a Magyar Nemzeti Bank dol­lárárfolyam emelése ellen, mivel a dollár 341 pengő 50 filléres ár­folyamát 382 pengő 50 fillérre emelte fel, mely intézkedés in­dokolatlan többletjövedelmet juttat a pénzintézeteknek és a mezőgazdák vállára újabb sú­lyos terheket rak. Az óvás indokolására felhozta, hogy > a külföldi dölilárköksön köbvénye- I két a bankok már régebben össze­vásárolták és letétjükben őrzik, íj ugyanakkor más termelési ágak tevékenységét maximális árak mellett megkötötték. Kérte, hogy a külföldi dal Iánk ölesö­nök árfolyama ezen emelés előtti árfolyamon stabilizáltassék, úgy, amint ezen kölcsönök kamatlába is stabilizálva van. Kérte az egyesület a kormányza- I tot, a Futuna Részvény társaságot hívja fel, hogy a takarmány olajpogácsákat ne diszponálja el a vármegyéből, tekintve, hogy az itteni gazdák még abrak-takarmányokat sem tudnak be­szerezni és ezen körülmény, külö­nösen a tejgazdasággal bíró gazda­ságoknak okoz nagy károsodást. — .Igazga tőválasztmány elhatározta, . hogy az olajpogácsának időközbeni | 5 pengővel való árfelemelése el­len átír az árkormánybiztosság- hoz. Interveniált az egyesület a tél folya­mán minduntalan »elmaradt vagy^ ké­sedelmesen szállított szénszállítások ügyében, mivel a mezőgazdasági szeszgyárak üzemükben mindunta­lan megakadtak és egyesek i emiatt üzemüket le is kellett, hogy állítsák. Ezek után a titkár beszámolt a leg­utóbbi ülés óta történt tagmozgia- 1 ómról. Választmány elé utalta azon javaslatot, hogy a Tiszátok község­ben létesítendő téli gazdasági isko­la felállításához, illetve tanulmányi célra a lehetőséghez képest ado­mányt juttasson. Ezután megtarta­tott \z egyesület összehívott köz­li gyűlése is, amely közgyűlésen elnök Tégla és cserép nagyméretű, kisméretű és hódfarkú cserép Barzó-íéle tégla és cserépgyárban vásárolható. Iroda: Bercsényi utca 13, szám. Teieionszám 4 06 Gyártelep: Hunyadi u. 57. Sz. Telefonszám 2-11.

Next

/
Oldalképek
Tartalom