Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1940 (8. évfolyam, 99-146. szám)

1940-05-01 / 99. szám

(Trianon 20.) 1940 május hó 1. ...................................... n ít —■M _ .NtfRiriDfcC jZABOLC01 Hifi rnRtftP 3. oldal eggariaig»PKswíEBa<^^ Gazdák, gyümölcstermelők szerezzék be szükségleteiket a „Mezőgazdáim ál“ NÖVÉNYVÉDELMI SZEREN: arzéntartalmu Meritol, Neodendrin, Schell Dormant Wasch, kénpor, permetezőgépek, stb GAZDASÁGI VETŐMAGVAK: lucerna, lóhere, répamagvak, fűmagvak. stb n ' * t * MŰTRÁGYÁK : Szuperfoszfát, Kálisó, Pétísó. GAZDASÁGI GÉPEK JveZgailC ALLATíAPSZEREK : szénsavas takarmány mész, ,,D“ VITAMINOS BIODIT PÓTSZER, kapható a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete kirendeltségénél Ilona9]!. 7. I. em! moni'in —> kegy etette! emlékezett meg Bogdán Ferenc nyíregyházi földbirtokos el­huny tárói, laki az egyesületnek hosszú időn át buzgó és agilis igaz­gató választmányi tagija volt és egy- kieig az egyesület titkári teendőit is végezte, azonkívül gyakran vállalt önzetlen munkát az egyesület beléletében is. A közgyűlés azonban nem lévén ha­tározatképes, tárgysorozatát tehát legközelebb összehívandó újabb;köz­gyűlés tárgyalja majd. Szombaton délután öt érakor nyílik meg a Művészeti Hetek képkiállitása a városháza összes termeiben Nyíregyháza nagy napok lázában ég. Nem érdekli az embereket a há­borús politika. Nyíregyháza a béke szigete, az örömérzéseket ígérő Mű­vészeti Hetek várományosa. Min­denki a programot nézi, a részletek iránt érdeklődik. Hálás a közönség a m. kir. kul­tuszminiszter elhatározásáért, amellyel a Művészeti és Irodalmi Hetek székhelyéről ennek az évnek gyönyörű tavaszán Nyír­egyházát választotta. Hiszen ezek a hetek hozzáférhetővé teszik a legmagasabb színvonalú kultúrát, a fővárosi erők a legneve­sebb tehetségek adta élményeket mindenki számára. Irodalmi est, hangversenyek, színházi előadás, két remek tárlat vannak a progra­mon és a mesteri alkotások', alakí­tások, zene- és énekszámok olyan azépségsugárzást ontanak a Nyírség székvárosára, amilyenben hosszú­hosszú éveken át sem vo.lt része a városnak. De nemcsak maga Nyíregyháza, hanem a vidék lakossága is ré­szes lesz a műélvezetnek éts már szombatra több mint százan jelentették be részvételüket a Mű­vészeti Hetek eseményeinek átélésé­ben. Országszerte hatalmas nemzeti- színű plakátok hirdetik a Nyír­egyházi Művészeti Hetek mű­sorát. A Nyirvidék-Szabolcsi Hírlap kiadó hivatalának telefonja szünet nélkül dolgozik, hogy megadja a jegyekre vonatkozó felvilágosításokat. Szombaton délután 5 órakor nyí­lik meg a városháza emeleti ter­meiben a képkiállítás. Kétszáz olyan, remekmű ontja szép­ségét a hivatali termekben, amelye­I két Csánky Rezső igazgató -váloga­tott össze Nyíregyháza részére, mű- éntő szemével, a nevelő leikéinek m-e- i fegségével és örömével. A tárlat megnyitásán résztvehet bárki belépődíj nélkül. A tárlat megtekinthető május 20-ig, naponta délelőtt 9-től délután 6-ig. Nem hisszük, hogy lelsz valaki is, aki nem szentel néhány félórát a többé soha ne,m látható műélvezet­nek. A képek és szobrok kedden dél­előtt érkeztek meg. A városháza emeleti termeit a tár­lat fényhatásainak, reflexkövetelmé­nyeinek megfelelően alakították át. A falakat burkolat borítja s a képek tónusuk, koloratúrájuk figyelembe­vételével kerülnek a falakra. Május 12-én és 13-án dr. vitéz Nagy Zoltán fővárosi esztétikus tárlatvezetést tart és beható ismertetést nyújt a ké­pekről, pikturális m ű vészéttö r térnie ti jelentőségükről. Ez a tárlatvezetés is igazolja, hogy a kultuszkormány áldozatot nem kímélve, teljessé 1 liter finom édes EZERJÓ BOR 96 fillér ,!,„ Tornay István ■WVWM—MWIUMIBUUIBBM fűszer és csemege üzletében Zrinyi Ilona utca 9, Telefon 126. Hungária Filmszínház TelefoDszám: 5C3 Május 1 2 3 Csak 16 éven felülieknek! Szerdi csütörtök péntek .< ekarja tenni a Művészeti Hetek j este fél 9 órai kezdettel az iro- kulturális erőhatását. t dalmi est, Szombaton délután 3 órakor Besse- jj amelyre máris tömeges jegyelővétel nyei hamvainak temetésével nyílnak t vain a Nyirvidék-Szabolcsi Hírlap . meg a Művészeti Hetek, ezt követi I kiadóhivatalában, a tárlat,nyitás, majd Halálra gázolta a székár Szócsi János Csengeri lakos 2 éves * az magára hagyta s eközben történt Rebeka nevű kislányát halálra gá- j aj szerencsétlenség. A nyíregyházi zolta Gróza József fuvaros kétlovas \ kir. ügyészség utasítást adott a nyo- szelkere. A kis Szécsi Rebekát egy ■ mozás lefolytatására 13 éves leány gondjaira bízták, de enge déli yt megadta. s a temetesi Lámpa, amely jól világit Éjjel, áttekinthetetlen rossz utakon, esőben és viharban is megbízható világítás kell a kerék­párra. A kerékpározók millió dicsérik az utat székében, hosszában besugárzó BQS6H kerékpánrífágltást Szabadalmazott prizmás üvegü Bosch fényszórókat bemutatja bármely kerékpárűzlet Rz áll. tanítóképző népművelési előadása a László-tanyán Az oláh megszállás utáni években a nyíregyházi áll. tanítóképző ifjú­sága elhatározta, hogy népművelési csoportokat alakít, amelyek az ön­képzőkör és a Bessenyei Bajtársi Egyesület kötelékében felkeresik a szabolcsi tanyákat és községeket és a nép számára nevelőhatású műsort és oktató előadásokat rendeznek. — Akkor még nem volt megszervezve ■a népművelési tevékenység sehol. Ajak község volt az 'első hely, aho­vá a képzősök a huszas évek elején kiszállták és a későbbi években több tanyán rendeztek műsoros elő­adásokat. A népművelési tevékeny­séget a városban a kultúrdélutánok és a bábszínház-előadások, továbbá a karácsonyi népi betlehemes elő­adások egészítették ki. A népműve­lési vállalkozás akkor még új volt és a győri bajtársi követtábor példa­ként állította a nyíregyházi képző­söket az ország ifjúsága elé, amire a Magyarság c lap vezércikke is rá­mutatott annakidején. Most, amikor a népművelési bizottság tevékeny­sége vármegyénkben hatalmasan ki­épült és nagyszabású eredményeket értünk el a népművelés terén, külö­nösen tanítói karunk ügybuzgó, ön­zetlen fáradozásának segítségével, a diákok, a leendő tanítók, szép pél­dát látnak a népművelésben. Leg­utóbb a nyiregyházi népfőiskolamu­tatott ilyen példát a nevelői mun­kára készülő tanítóit jóságnak. A régi elvek szerint folyik a népmű­velési munka ma is a tanítóképzők­ben és mind a Kálvineum ref. tanító- nőképző intézete., mind az áll. ta­nítóképző és líceum tevékeny részt vesz a hivatásszerű munkáiban. Vasárnap László-tanyán volt az áll. tanítóképző egy harmincas nép­művelési csoportja Doha.nics János igazgató, Aradvári Béla tanárelnök, B óivá rí Zoltán zenetanár vezetésé­vel. A Lász,ló-tanya ismerős Nyír­egyházán, sőt országszerte idézik a város eredményeit. A tanyán a feles gazdálkodás okszerű menetét és si­kerét Márkus József intéző szak­értelme és lelkes buzgósága bizto­sítja. A .nagykállói határban, a László-tanyán kiváló eredménnyel folyik a mindennapi tanítás is a községi tanyai iskolában, amelynek Gáspár Béla ig.-tanító a vezetője. Gáspár Béla, aki székely magyar szívének lángoló szere tetővel foglal­kozik a magyar néppel, igen érté­kes tevékenységet fejt ki az iskolán kívüli oktatás terén is. A vasárnapi műsoros délutánon ő fogadta a nyir­egyházi képző gárdáját, akikkel együtt ’egy igazi népi levegőjű és pompásan megjátszott darabbal a László-tanyaiak is szerepeltek. A műsort Dohanics János igaz­gató nyitotta meg lelkes szavakkal Rámutatott a tanya és a város kö­Telelon ii. sz. Uránia Filmszínház Teieion 11. sz. Május 1-2 3. Csak 16 éven felülieknek! Szerda-csütörtök péntek f!6 ifi A Egy rei dkivül izgalmas és vívJnäJI ÄJrAÄ érdekfeszitö francia bűnügyi film AA j9tt Egy rendkívül izgalmas és VIvBh VaA érdekfeszitö francia bűnügyi film Előadások szerdán és pénteken 'U6, V48 és órakor Csütörtökön lA4 7i6, 7*8 és 7410 órai kezdettel. Előadások szerdán és pénteken *U5, 3U7 és 3U9 órakor Csütörtökön 8 43. 8/*5 és 8/<9 órai kezdettel,

Next

/
Oldalképek
Tartalom