Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1940 (8. évfolyam, 99-146. szám)

1940-05-01 / 99. szám

Ara 10 fillér msmmmmm S8»»i’jk«ixt6iség és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1, | pa i ÍTlif Ai NAPI S HP & Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P» Eöstat&karéki csekkszám: 47.139. Telefon: 77. ■ ÜLI 1 il\MI HMr l&rMr Köztisztviselőknek 20%-os engedmény. Van-e drágaság Érthető feltűnést keltett az utóbbi időben szórványosan előfordult né­hány sztrájkmozgalom, amely rend­kívüli időkben kétségkívül rend kí­vüli károkat okozott volna mind a te nme lésnek, mind a munkásságnak, ha az illetékes körök tapintatos, vagy ha kellett, erélyes közbelépése a jogos érdekeket összhangba nem hozza. A munkaviszályokkal kap­csolatban, gyakran esik említés drá­gaságról és munkabérekről s ezért fontosnak tartjuk, hogy a közvéle­mény tisztán lásson e nagyjelentő­ségű kérdésekben. Mindeneké,lőtt tisztázni kell tehát azt a kérdést, hogy van-e drágaság és hogy célsze­rű volna-e manapság a munkabérek általános emelkedését elősegíteni. Sokak fülében talán különösen hangzik a megállapítás: drágaság nincs. Nincs drágaság ugyanis Ma­gyarországon olyan értelemben, mint a legtöbb küIáUamban. Az eu­rópai háború kitörése óta ugyanis csaknem mindenütt erős ütemben emelkedtek az árak. E.z érthető, hi­szen sok ipari nyersanyag beszer­zése csak nagy áldozat árán történ­hetik és számos ország komoly élel­mi szerhiányban, is szenved. Ezzel magyarázható a.z, hogy vannak nyu­gateurópai államok, amelyekben a háború óta a létfenntartás költségei negyven—ötven százalékkal drágul­tak, sőt .még a ke let európai semle­ges' agrár állam okban, is napirenden van a tizenöt—húsz százalékos ár­emelkedés. -Magyarországon ezzel szemben a létfenntartás általános árszínvonala pontosan megegyezik az 1938. évivel és a tavalyi bőtermé- sü esztendőhöz viszonyítva is alig magasabb négy-öt százalékkal.-Vitathatatlan, hogy a szigorú tél több tekintetben is nagy nehézsége­ket okozott s átmenetileg a fűtési és az élelmezési költségek ennél na­gyobb mértékben emelkedtek. De lényegében véve itt csak átmeneti jelenségről van szó, amely a tavaszi idő beálltával megszűnik s így azt kell mondanunk, hogy az átmeneti kisebb ingadozástól eltekintve, a drágulás népi jelentős és nem is tartós. A másik kérdés már most az, hogy vájjon érdekében áll-e a dol­gozó széles nép rétegeknek az, hogy a munkabéreket azonnal hozzáállít­sák a pillanatnyi áringadozáshoz. A válasz erne is tagadó, .mert a fix:fize­tések az árak emelkedését amúgy is ■csak későbben követik. Ez gazdasá­gi törvényszerűség, amelyből az kö­vetkezik, hogy az általános áremel­kedésnek kárát elsősoriba is a fix fizetéses munkás és tisztviselő réteg volna kénytelen viselni. A felületes megítélés szerint a pengőben és fil­lérben kifejezett bérjavítás megja­vítja a munkás helyzetét Az élet ta­pasztalati törvénye azonban azt mu­tatja, hogy általános és nagymérvű A magyar királyi ban jelentette a Bessenyei Megírta a Nyirvidék-Szabolcsi Hírlap, hogy szombaton délután 3 órakor .mély kegyelettel, ünnepélyes keretek között helyezik el a nyir- egyházi Északi-temetőben készült ideiglenes sírboltba-n Bessenyei Györgynek, Szabolcs vármegye nagy testőrírő fiának hazaszállított ham­vait. Az ünnepségen közreműködik a testőrség távirat­be részvételét ünnepségen Városi Dalárda és az ünnepi beszé­det S z oh ol r Pál polgá rmesit'e.r mondja. Ma délelőtt a polgármesternek a m. kir. testőrség parancsnoka táv­iratban jelentette be, hogy Besse­nyei hamvainak elhantolási ünnep­ségén a királyi testőrséget két testőr tiszt és négy testőraltiszt képviseli. indít Jugoszlávia ellen. Már arról: is tudnak, hogy gépesített olasz oszta­gok állanak menetkészen. A hírek közlése után megállapítja az olasz sajtó, hogy mindezeknek a híreknek semmiféle alapjuk sines. A demokrata államoknak nincs más céljuk ezekkel, minthogy zavart keltsenek a Balkánon. Németország és Olaszország nem egy ízben a leg­határozottabban kijelentették, hogy érdekükben áll az, hogy a Balkánon béke legyen. (MTI.) Anglia válsága Newyorkból jelentik: A Newyork Tribün mai száma Anglia beiyzeté­A magyar-iugoszláv viszony mérlegelési szony fejlődött ki s arra törekszik Beigrádból jelentik: A Zágrábban megjelenő iHrvatski Dennik buda­pesti tudósítója hosszabb cikket közöl a magyar-jugószláv vÍ9zony alakulásáról. Rámutat a lap arra, hogy egyes külföldi lapokban olyan hírek jelenitek meg, mintha Magyar- ország csak az alkalmas pillanatot várná Jugoszlávia megtámadására. •A kp ezután megállapítja, hogy Magyarország nem pillanatnyi op­portunizmusból keresi Jugoszlávia barátságát. Magyarország és Jugo­szlávia között spontán baráti vi­lánói lapok mai száma bő terjede­lemben foglalkozik Csáky István gróf külügyminiszter tegnapi felső­házi beszédével. A Popolo di Roma arról ír, hogy a beszéd intelem volt azok ellen a szlovákok ellen, akik a magyarság ellen manóvriróznak. ihír-oififenzivát indítottak azzal a cél­lal, hogy a Balkán -államok és a Du­ma-mellékének békéjét feldúlják. — Olaszországban a leghatározottab­ban állást foglalták ez ellen az oif- ifenziva ellen. Néhány nap óta az a hír röppent szárnyra, hogy Németország Szlo­mótndkét állam, hogy ez a viszony minél szívélyesebb legyen. A két állam biztonságát és nyugalmát a közöttük levő baráti határok bizto­sítják. A lap ezután rámutat arra, hogy a két ország közötti baráti közeledés­nek a legerősebb harcosa és támo­gatója a kormányzó, akinek szemé­lye is garancia arra, hogy a fennálló viszony még barátságosabbá fejlőd­jék. (MTI.) Bő kivonatban ismertetik Csáky beszédét az angol lapok is. Rámutat­nak arra, hogy a Szlovákiáiban élő magyarság üldözései miatt a magya­rok kezdik elveszíteni türelmüket. A Daily Mail .szerint Csáky be­széde határozott és* erélyes figyel­meztetés volt Szlovákia felé, hogy szüntesse be a magyarság üldözését. (MTI.) Arról is írnak a nyugati hatatlanak lapjai, hogy Németország Karinthdá- ham nagyoibb csapat test eket vont össze. Törökország és Románia nagy aggodalommail figyeli ezeket a ké­szülődéseket s Olaszország fellépé­sét várják. lAzt is írják ezek a lapok, hogy Ol aszország Albán ián át offenzívat vei foglalkozik s megállapítja, hogy a történelem során Anglia sohasem volt olyan válságos, helyzetben, mint ma. (MTI.) Teleky Mihály kárpátaljai ulja Nagyszőlősről jelentik: Teleky Mihál v gróf földművelésügyi mi­niszter az éjszaka hosszabb útra in­dult a Kárpátaljára. A miniszter először a Tarac cidékét, maj,d a Ti­! sza völgyét szemléli meg. Ütja so­rán megtekinti az állami fűrésztele­I pékét és fakitermelő, feldolgozó üzemeket. A miniszter azt szeretné az útja során megismerni, hogy mi­lyen formában lehetne a termelést* még jobban fokozni. (MTI.) íz angol csapatok visszavonu­lásáról irnak a londoni lapok 'Az angol lapok közül több lap kiemeli, bogy a norvég hadjárat vál­ságos szakaszhoz érkezett el. A Ti­mes ezt a címet adja cikkének: „Visszavonulás Trondhjemnél“ és kifejti, hogy bár még angol részről hivatalosan nem erősítették meg, miniden percben beköivetkezhefik az angol haderő kudarccal egyet jelen­tő visszavonulása. Az a terv, hogy a: Trondhjem és Oslo között küzdő német csapatok találkozását elvág­ják és bekerítsék, meghiúsult s most az ott küzdő angol csapatot fe­nyegeti az utóbbi veszély. A Szö­vetséges csapatok számára nem ma­radhat más feladat, minthogy meg­vessék lábukat a jelenlegi helyükön i9 megakadályozzák a német csapa­toknak északi irányába történő elő­nyomulásukat. Nagybritannia népe — írja a Daily Telegraph — a bal­sikerek ellenére i.s szilárdan kitart a háború végig küzdés mellett. Megvonták a posta szállítás jogát egy párisi magyar laptól A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Párisban megjelenő Párisi Hírlap c. magyarnyelvű újságtól a m. kir. kereskedelemügyi miniszter a po*sta szállítási jogát megvonta. drágulás esetén hiába kap a munkás | lent ős. emelése azonban feltétlenül több bért, ha kevesebbet tud rajta • általános és nagymérvű drágulást •Vásárolni. A bérek általános és je- | okozna. Csáky beszédéi élénk figyelemmel kisérte a külföldi sajtó Rómából jelentik: A római és mi­A nyugati hatalmak álhir- offenzivája Rómából jelenti a Stefani Iroda | rvákián át támadást intéz Románia diplomáciai levelezője. Londoni je- j ellen. Magyarország ebben a harcban lemtések alapján megállapítható, teljes passzivitásban maradna, hogy a nyugati hatalmak újabb ál-

Next

/
Oldalképek
Tartalom