Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1940 (8. évfolyam, 50-98. szám)

1940-04-06 / 78. szám

BL oldal S2Ä BÖLCS! HÍRLAP (Trianon 20.) 1940 április hó 6. Marci néni közkedvelt Bableves Csárdájában MINDEN ESTE: FARKAS ICA a gyönyörű hangú fővárosi énekesnő énekel Kitűnő ételek és italok! | a népszerű Gandi cigányprímás zenekara élén. | REGGELIG NYITVA! ■napokon is permanensen folytatjuk a munkát. — Az áxdrágítási visszaéléseket drákói szigorral kell büntetni, mert nemcsak embertársa, de az egyete­mes magyarság érdeke ellen vét, aki indokolatlanul drágít, vagy áruelrej­téssel ügy spekulál, hogy másokat megkárosítson. Igen sok névtelen feljelentés ér­kezik az ügyészségre — mondotta Jeney ügyész. — Ezeket a feljelen­téseket is kivizsgáljuk s ha úgy vél­jük, hogy csak zaklatásról, ártatlan ímeghurcolásról van szó, nem foglal­kozunk tovább az üggyel, de ha a feljelentésekben foglaltak igazak, ak­kor kivétel nélkül minden egyes esetben megindítjuk a bűnvádi eljá­rást. Hogy eddig nagyobbszabású órdrágítási ügyek nem voltak, az fő­leg a nyomozóhatóság, a rendőrség, «. csendőrség és a közigazgatási ha­tóságok alapos és hozzáértő ellen­őrzésének köszönhető. Ez a tény nagy örömmel tölt el bennünket, de nem jelenti azt, hogy egy pillanatra is megszűnjünk őrködni a közgaz­dasági élet alattomos vámszedői, az árdrágítók és áruelrejtők felett. A törvényszéki bíró és az ügyész kemény szavai megnyugtatóan hat­nak mindnyájunkra, mert tudjuk, ha ez a nagy kérdés az ő kezükben van letéve, akkor nem lehet baj. tát is kerüli a dicsekvésnek. Minden túlzástól megóvja humanista szelle­me: ellenfeleinek is mindig megadja a kellő tiszteletet. S a háború leg­véresebb tombolásában is tud és akar békére és szeretetre gondolni. Egy-két fejezete a legmaradandóbb és legemberibb írások közé tarto­zik. Vitéz Hefty Frigyes könyve történeti hitelességén és javarészt eddig kiadatlan képanyagán túl iro­dalmi értékével is fejjel magaslik ki a legutóbbi évek háborús irodal­mából. 108 képpel. Kötve 14 pengő. A Fraoklin-Tá rsukt kiadása. Kútfúrást vízvezetéket lakatos munkát megbízhatóan és ‘jutányosán készít RADOSZTA BÉLA Vay Ádám utca 37. — Telelőn : 243. az. nyíregyháza lakosságának 3 54 százaléka tizenkétgyermekes család A város a sokgyerekes családok lakáshoz juttatását családi házak építésével biztosítja Vitéz Hifty Frigyes: Repülök elfire József kir herceg előszavával Ez a könyv az első magyar repülő emlékirat; szerzője a világháború három arany vitézség! éremmel ki­tüntetett repülője. Könyvében a közvetlen élmény hangján írja meg gyermekkorának ábrándozásait a .repülésről, készülődését a férfias re­pülői pályára, majd hadb avonul ását s halálos küzdelmeit, szenvedéseit és sikereit. A könyv gerince a szer­ző háborús repülőtevékenysége. A megrendítő légi események egész sora nyűgözi le itt az olvasót. Vitéz Hefty Frigyesnek különös jó tulaj­donsága, hogy sehol sem túlozza a maga jelentőségét; ellenkezőleg, so­hasem mulasztja el kiemelni mások érdemeit, a maga hadifetteit pedig tárgyilagosan adja elő, még látsza-i Több ízben foglalkoztunk a vá­rosnak avval a szociális szellemtől' áthatott kezdeményezésével, amely- lyel minden más vidéki várost meg­előzve, a sokgyerekes családokat megfelelő házhoz és kerthez juttat­ja. Az első ilyen házakban már egy éve laknak a sokgyerekes családok s a sokatígérő akcióról a következő­ket jelenti a polgármester: iSzaboksvármegyében (4.2%) és főként Nyíregyháza városban (18.4 %) a természetes népszaporodás jóval meghaladja az országos átlagot A sokgyermekes családok lakáshoz juttatása igen nagy nehézségekbe üt­közik. A bérlakásokat azoknak a családoknak, ahol két-három gyer­mek van, már nem szívesen ad­ják ki, ennél nagyobbszámú család pe­dig úgyszólván lakáshoz sem tud jutni Lakást keresek azonnalra vagy május 1-re 3—4 szobásat fürdőszobával, kerttel, le­hetőleg a Sóstó felé, villa is lehet. Közvetítőt díjazok! Ujfalussy Szent István Ht 4. — Telefon 201. A vidékiek kedvenc találkozó- helye. Kitűnő onyha. Állandó, friss sör. Bor különlegességek. TULAJDONOS Mike Sándor Sörház tel. 604. Étterem tel. 553. A város összlakosságának 42.89%-a az egy- és kétgyermekes, 20.65%-a a négytől hatgyermekes és 3.54%-a a 12 gyermekes család. A sokgyermekes családok lakás­hoz juttatásiát a város vezetősége í családi házak építésével kíván­ja biztosítani. Az 1939. év július havában kezdő­dőt el az ilyen irányú munka és az 1939. évben felépült az első három ■ház. Egy-egy lakóházban egy 5.25X4.00 méter méretű lakószoba, egy 3.50X 3.52 méter méretű konyha és egy 1.57%3.52 méter méretű kamara van. A lakásokhoz gazdasági udvar és mellékhelyiség, sütőkemence tar­tozik. A lakások építési költsége 2247 pengő volt. Egy-egy lakóházhoz 1000 négyszög­öl, művelésre alkalmas földterület [ tartozik. A behelyezett családok a r gazdasági hivatal irányításával mű­it vélik és az a törekvés, hogy a sze- > rényebb háztartás zöldfőzelék házi- ■ szükségletét, burgonyaszükségleté­1 ' nek nagy százalékát, egy sertés hizlalásához szüksé- i ges tengerit termeljen. :• A kitűzött célt első évben, amikor is a föld még nem volt előzőleg gazdasági művelés alatt, a követke­zőkben sikerült elérni. Átlagosan termett: 4 q burgonya és 2 és fél í q csöves tengeri. Minden beköltöztetett család egy tejelő kecskét kapott, amellyel napi 4 liter átlagos tej­meny iséget biztosított. Minden csa­lád 15 egynapos csirkét kapott, ami átlagosan 12 apró jószágnak a felne- I velését eredményezte. Egy-egy telken 12 gyümölcsfát ültettünk úgy elosztva, hogy az a legszüksége­sebb gyümölcsöt biztosítja a lakók­nak. Az 1939. év június havában dr.. Korompay Károly igazgatófőorvos, lemondva a Villamossági Részvény- társaságtól mint a képiviselötestülef- áltai kiküldött igazgatósági tagnak járó tisztelet díjról, — felépíttette a negyedik lakó­házat. Három ugyanilyen típusú lakóház építési munkálatai most vannak be­fejezés alatt. Az I. számú lakásban tíz, a II.-ban nyolc, a IM.-ibam tizenkét személy kapott elhelyezést, míg a IV. szá­mú lakásban kilenc személy lakik. A beköltöztetett családok első év­ben bért nem fizettek azért, hogy ea: alatt az idő alatt gazdaságilag meg­erősödjenek. Egy étv eltelte után la­kásonként havi 10.— pengőt fognak fizetni. Az így befolyó összeget tel­jes egészében újabb családi házaké építésére fogjuk felhasználni. Bocskay utca 30. sz. ház nagy kerttel eladó M. Kir. Meteorológiai Állomás Nyíregyháza Időjárás jelentése 1940. Április 5, reggel 6*SS-tóf Ápriiis 8. ;6*í£Mg Hőmérséklet: maximum "15 Hőmérséklet: minimum 3 0. Talajmentén : 2 2. Szél erőssége, iránya (0—12) 5. Erős északi. Felhőzet nagyság (0—10) 4. Gomoly felhők. Csapadék milliméterekben reggel 7- től reggel 7-ig 0. Látás: 2 km Hóréteg magassága cm-ben. Napfénytartam: 5 óra. Diák. Testvérek BUD1PESTRŰL yj Itöiiyfodrász érkezett Kovácshoz Modern uj frizurákat készít vas és viz hullámmal. — Gyógydauer villany és villanynélkőli gépeimmel. Olajos dauer egujabb eljárás szerint. Kovács Gyula hölgy is úri fodrász, Bessenyei tir 2 Egészségügyi haskötők fűzök és bőrkesztyűk legolcsóbb beszerzése a készítőnél KATOMA kesztyűs, fűzős és kötszerésznél. Bethlen utca 4. sz

Next

/
Oldalképek
Tartalom