Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1940 (8. évfolyam, 50-98. szám)

1940-03-23 / 67. szám

18. oldal Apróhirdetések JffitKVWtK „ SZÄBOLC8! HíRlfiP —KniiMiaMiiiwBui gg (Trianon 20.) 1940 március Í5. 10 szóig 80 fillér, minden további szó 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fillér. KIADÓ LAKÁSOK Szép tágas, parkettás utcai szoba május 1-re bérbeadó emeleten. Kossuth fér 7 — Érdeklődni Propper ingatlaniroda, Zrínyi Hona utca 4. 1248-4 2 szoba, konyha, fürdőszobás lakás Árpád tatca 11. sz. alatt május 1-re kiaoó Két szobás lakás mellékhelyiségekkel május 1-re kiadó. Toldi utca S8, Értekezni vasárnap 11 —12-ig, IP Központi fütéses utcai nagys^oba. elő­szoba és fürdőszoba haszná attal intelli­gens és csendestermészetti egyén részére aionnalra is kiadó Nyirvizpalota előeme- let 2 sz. alatt. Ugyanott egy különbejáratu ■dvari szoba szintén központi fűtés és fürdőszoba használattal áprilistól kiadó, Egy különbejáratu utcai bútorozott szo­ba kiadó április 1-re. Ér utca 36. Különbejáratu utcai bútorozott szoba elsejére kiadó. Sólyom köz 2 Szoba, konyha, speiz magánosnak má­jus 1-re kiadó. Virág utca 34. ‘ 2 háromszobás kertes fürdőszobás la­kás május 1-re kiadó. Telefonszán» 3-16. Egy bútorozott &zoba, fürdőszoba használattal a.zonnalra Jeladó. Cím a kiadóban. 1306 'Egy szoba, konyha, éléskamara, pincével, tágas konyhakerttel május 1-re kiadó. Cím a kiadóban. Kétszobás, fürdőszobás, parkettás, összkomfortos, emeleti lakás május hó 1-re átadó. — Érdeklődni lehet Faragó úridivatüziletében. 1335 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK F Szobalányt elsőrendű munkaerőt, éves bizonyítványokkal, jó fizetéssel keresünk. Góth László .Nyírbátor 1247-2 * Gyors e» gépirónő keresztény, azon­nali belépésre felvétetik. — Fried Andor Vty Adam utca 19. Jól főző mindenest 1 re felveszek. — Segítség van. Rácz Ervin Deák Ferenc utca 24. Feznitndó mindenest t keresek elsejére. Márjeszky gépgyár Mindenes főzőnőt keres Buda­pestre nőtlen orvos. Jelentkezni le­het Nyíregyházán, Hunyadi utca 10 szám alatt. 1330 Fehérnemű foltoizónőt keresek, aki házhoz jön varrni. — Cím a kiadó­ban. 1307 Április 1-re tizenhat év körüli be- járóleá.nyt felveszek. — Címeket a kiadóhivatalban kérem leadni. 1334 Vincellért keresek fél hold szőlő­höz és gyümölcsöshöz. Címem : Krúdy Gyula-utca 18. 1331-2 Keresek április elsejei belépésre gazdasági kovácsot, ki szivógáz ben­zinmotor és traktorhoz is ért. Cím Horváth András gazdasága, Beszte- jeczi vár, u. p. Telektanya. 1305 _________KÜLÖNFÉLÉK_________ Ki rakatok,^irodák, rendelők, mágánlaká *ok stb. ablakainak tisztítását, valamint festes utáni helyiségeknek kitakarítását jutányos árbau vállalom. Szives rendelést kér Reich, Egyház utca 18. 1586-10 HARMONIKÁK Tangó- és huzóharmónikák érkeztek. Nagy választékban kaphatók KVANDUK h»i.gszerszaküzlet Rtth en utca 3. 984-8 Eladó 6 szabás lakás szép udvarral és garagéval a város központjában ti-zta tég Iából épült ház. Érdeklődni Luther u. 5. Hitelszövetkezet. 54 10 Prima 20 holdas nyolc éves szőlő gyü­mölcsösömet autóbusz 'megállónál, épüle­tekkel. felszereléssel (parcellázva is) el­adom. Kulcsár József, Kiskunmajsa. Birtok leírás ingyenes. 1169-3 MOZI Nyíregyházához közel, nagy kör­zettel sürgösea bérbeadó. Érdeklődni le­het dr. Bäcser ügyvédnél Zrínyi Ilona u. 2. szám. I. em. 100 magyar hold szántó eladó Nagy­halász község tu tárában közvetlen a köz­ség alatt. — Érdeklődni lehet Dr Bäcker József ügyvéd irodájában, Nyíregyháza Ilona utca 2, I. em. 1217 3 Szent István ut 29. (Kállai u.i számú ház két utcára szóló telekkel, évi 1700’— S engős bérjövedelemmel 14QÜ0'— P-ért. 'rökösföld 111, szakasznál, közvetlen a város alatt 3 magyar hold búzatermő föld házhelynek, gyümölcsösnek kiválóan al­kalmas, négyszögölenként 1 50 P-ért eladó — Közelebbi felvilágosítást nyújt Farkas Sándor Deák Ferenc utca 1G1. alatt 1309-3 Egy 800 mm. fiatal garnitúra Mav mo­torral, teljes fölszereléssel és egy jókar- ban tártott kovács szerszám is eladó. — Szilágyi Miklós Ujfehértó, 1238-2 Bérhíz, föld, villa, családik íz, TELEK, SZÜLŐ ÉS GYÜMÖLCSÖS vételénél — eladásánál forduljon Csillag Nándor ny. banktisztviselő M. Kir. Földmivelésügyi Minisztérium által engedélyezett ingatlan adás-vételí irodájához, Nyíregyháza, Nyirviz-palota. Széchenyi-ut 1. Tel. 601. Rozsszalma 30 szekérig kisebb mennyi­ségben is eladó Nyirbogdányban. Tárgyal dr. Hibján, Kemecse. 126 2 A város mellett lévő 50 holdas tanyás mintaszerű gazdaságom eladom. Nádor utca 66. 1322-2 Jó karban lévő fűszerüzlet berendezés és poriál eladó. — Cím a kiadóhivatalban 1277 Két magyar hold szántóföld rajta g ü mölcsöss' 1 bérbeadó. 2 szobás családi ház sürgősen 2500 P-ért eladó. Beköltöz­hető. Érdeklődni Virág utca 59 szám alatt lehet, hátul az udvarban. 1325-2 Áramvonalas, modern, zárt kisautó prí ma állapotban eladó. Ungvar Vitézi szék 3 ajtós iratsrekrény, Íróasztal, ebédló- kredenc, ovál és gömbölyű ebédló aszta lók, dívány, Weriheim szekrény, olcsón eladók Erdélyi János bizományi lerakat, Horthy Miklós tér 8 Eladó földek Nyíregyháza határá­ban és a környéken többszá.z hold elsőrendű búzatermő talaj kedvező fizetési feltétellel. — Nyíregyháza vi­dékén 20 h, 60 h, 140 h és 300 hol­das búzatermő tanyás birtokok. — Szabolcsban 400 h príma birtok tel­jes kontingensü szeszgyárral, fino­mítóval, úrilak és bőséges épületek­kel. — Különféle kisebb-nagyobb földek és tanyás birtokok. Szőlők. Gyümölcsösök és egyéb ingatlanok. Propper József ingatlanforgalmi iro­dája, Nyíregyháza, Zrínyi Ilona^utca 4. Telefon: 6—15. 1235—2 2 m hold föld tiadó a v roshoz közel az Alsópázsiton. Szarvas u'ca 97b. Ha kellemesen akar szórakozni jöjjön el a Háromrózsába Minden szombaton és vasárnap HAL vagy HURKA KOLBÁSZ, Minden vasárnap dé után ZENÉS DÉLUTÁN fővárosi zenész­nők közreműködésével - Dehr enni u'ca 7. szám. Tel, 712. Egy kitűnő állapotban lévő Singer varró­gép eladó és egy kétszobás lakás kiadó. Bocskai utca 26. 1324 2 Bort, pálinkát a húsvéti ünnepekre leg­jobban és legolcsóbban bes-erezhet Fried­mann Henrik bortermelőnél, Kossuth u. 5 szám alatt. >311-2 ELADOK r ktáron lévő használt modern és antik bútorokat, — VESZEK a legma­gasabb árban használt lakberendezési és irodai és antik bútorokat, zongorát, bőr­garnitúrát, gépi és keleti s/őnyeget, fest ményt, porcéi fásokat. CSERÉLEK minden raktáron lévő bútorokat. — Megtekinthető Kránaer Jenő bizományi lerakataban,Zrínyi Ilona utca 9 udvarban. ZONGORA, rövid, kereszthúros, barna, bécsi, márkás zongora és egy félbosszú, jóhangú zongora intéze­teknek vagy gyakorláshoz olcsón, kéz alatt eladó. Megtekinthető Erdélyi János bizományi lerakatban, Horthy Miklós-tér 8. (Országzászló háta mögött.) OLCSÓ ALKALMI VÉTELEK Alig használt sötét teli háló, ebédlő kredencek, ruhaszekrény, varrógép, könyv­szekrény, i hangulat lampa, festmények csillárok, asztal, éjjeli szekrények, dívány ö szekötő szőnyegek, sezlon takaró, 2 drb fa ágy, feher c^ő ágy sodronmal, antik butotok, komót, iróa ztal ruhaszekrény. Megtekinthet' Krámer Jenő bizományi )e- rakatáb n Zrínyi Hona utca 9 udvarban. ToU aj hegyaljai fajborok kaphatók a termeiénél. Malom utca 3. ANTIK BÚTOROK Könyvszekrény, viirin íróasztal, asz al olcsó árba» Megtekinthető Krámer Jenő bizományi lerakataban, Zrínyi Ilona utca 9. udvar ELADÓ Ótzólö «teában egy 2 azobás öss/k mfortos és egy 1 szobás ház gyü­mölcsössel. Sóstói utón egy villatelek. — Cim a kiadóban. 1317 Asztalágy, fürdőkád, ülőkád, női kosztü més más ruihanemüek olcsón eladók. Benes Lász!ó-tér 15. széna. Eladó 60 darab legújabb gr ama- fonkm-ez. Meghallgatható Héczey fodrásznál, Nagykorom. 1327-2 Szőlő-, gyümölcs- és zöldségter- melében hosszú bizonyítvánnyel ren­delkező vincellér azonnali állást ke­res. Cím: Színűiz-u. 18. 1328 Egy darab 1030-as I. ö. Magyar Gazdasági cséplő, teljesen kijavítva, minden felszereléssel eladó, ugyan­ott 3 darab kanalas vetőgép 12, 14, 16 soros és egy kis Singer varrógép jutányosán eladó. Kovács János ko­vács mesternél, Szentmihályi-u. 10. szám. 1326 Szakképzett kádár-vincellér több éves gyakorlattal április elsejére ■állást keres. Cím: Amrik Géza, To- kaj, Nagy-u. 525. 1255-2 Gyümölcs- és konyhakertész hosz- szü gyakorlattal állást keres. Vastag Miklós, Nyírpazony. 1257 Katonatiszt keres május 1-re össz­komfortos 1—2 szobás garzonlakást. Ajánlatot állomástisztihez kérem. — _________________________1259-2 ZO NGORA. Rövid, kereszthúros páncélbetétes zongora eladó. Kvan- duk hangszerüzlet, Bethlen-u. 3. s.z. Elsőrendű, ízletes és bőséges házi- kosztot adok, kihordásra is. Kevé9 pénzért jót és sokat kap. Luther-tér 12. szám, az udvarban. 1333-2 Olcsón eladó egy kisebb családi­ház kerttel. Róka-utca 11. sz. ZONGORA, pianinö, hhrwónium, a leg­jobban értékesíthető bizományi leraka- tomban. Veszek, eladok és cserélek. — Erdélyi János bizományi lerakat. Horthy Miliői tér 8. Használt újlaki tető Váy Ádám utca 31. cserép tető eladód Kiadó korcsmahelyiség. 14 év körüli árva kislány felvétetik. Fábián, Honvéd utca 61. Eladó egy újonnan ^lakkozott 1—2 ló után való fajdán kocsi és 4 darab gumi kerék. Cim Kereszt utca 12. Mielőtt gazdasági gépszükségletét be­szerezné, kérem saját érdekében is m'g-t tekirteni nagy raktárkészletemet, hol min­denfajta * legkedveltebb használatlan uj gazdasági gépek ieen versenyképesen be­szerezhetők. Ezenkívül különböző hasz­nált traktorok, cépiögégek, stb. használt gépezefek, esetleg csereüzletként avagy bérkö csönbe is kaphatók Lic'rímann- Lukács Vilmos gépkeskedósében Nyíregy­házin, Horthy tér 3. 20 kötet Révay glexikon, Jókai Mór re­gényei, Kelenn magyar és német, német es magyar fordításai és egyéb könyvtári könyvek olcsón eladók. — Megtekinthetők Erdélyi Jánes bizományi lerakatában Morthy Miklós tér 8 FIGYELEM ~~ Ha Önnek eladó bútorai vannak, akár légi, akár antik vagy modem, bőrgarni­túrák vagy uriszoba berendezés, továbbá zongora, pianinó, szőnyegek, gépi vagy keleti perzsa, festméiyen, porcellánok, dísztárgyak, a legnagyobb bi/aiommal forduljon a 12 éve feonálló rég jól beve­zetett céyemhez Értékesítés végett elvál­lalok teljem lakberendezéseknek értékesí­tését is. Erdélyi János bizományi lerakat. Horihy Miklós tér 8 ALKALMI VÉTELEK ” Egy 12 darabból álló modern ebédlő,, egy antik bárok garnitúra nagy tükörrel, egy szép romáu stil ebédló, kerosszékek. óval és szögletes asztalok, dísztárgyak, vitrinek, koaaot, szekreter, >2 személyes régi porcéban evökészlet, vitrin tárgyak, kerámiák, porceltánok, festmények, kara- mant keleti függönyök és egyéb lakbe­rendezési tárgyak állandó nagy rektára. Tekintse meg raktáromat minden vrtel- kényszer nélkül, Erdélyi János bizományi lerakat, Horthy Mikié* tér8^ Egy Wippett személyautó kai utca 21. eladó. Bocs- 1318-3 Eladó Hotfher és Sahranz 1200-as csép­lőgép elevátorral és 57 mtr. dohány pajta Minden jó karban Cim a kiadóban 1319 „ Eladó egy kijátszott jó hangú hegedű. Érdeklődni Krúdy Gyula utca 28 sz, alatt F' utcán fűszer és vegyeskereskedés italméréssel családi okok miatt átadó. — Cim a kiadóban 1346 2 Egy esetleg két szobás hazat kereset megvételre Cim Luther utca 7 Eszláii utón szólő gyümölcsössel a vá­roshoz közel kiadó Kétszobás lakás ki- adó Szent István ut 4 (volt Káli i ut 4) Földbirtokot keresek megvételre. Hauberger iroda Nagykoron* épület. Telefon 8 45, 1375-2 2 vagy 3 szobás komfortos száraz la­kást keresek május 1-re, ehet hamarabb is. Értekezni Rúzst nyi Pál üzleteben. Eladó hazak Nagy jövedelmű bérház legértékesebb telekkel, átvállalható bankteherrel. Hat- szobás legnagyobb |komfortu úri lakóház kr ■/ pont ban. Négy szobás, felszerelt f r- dőszobáva'. harmincéves adómentes köz­ponti fekvésű téglaépület, — Különféle kisebb nagyob > házak a város minden pontján. Villák, lelkek és egyéb ingatlanok Propper József ingatlanforgalmi irodája, Nyíregyházi Zrínyi Ilona utca 4. Telefon 6 15 A szerkesztésért felelős: Jóba Eták. A kiadásért felelős: A Se abolcal Hírlap lapkiadó betéti tároooég» Kovách B. ét Tároai kiadótulaj doa<* Nyomatott • „Mark*r“-oyomdábae, Nyíregyházén, Bercoéayi-tttoa 3. m. Folofo: Orowi Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom