Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 248-272. szám)

1939-11-02 / 248. szám

4. oldal Reformáciéi emlékünnep az ev. templomban A reformáció ünnepéivel kapcso­latosan a nyíregyházi av. templom­ban egy héten át e 1 őad áss oroza tct tartottak az egyházközség lelkészei. Az ünnepi hetet október 31-én este 6 órakor Turóezy Zoltán püap.ök előadása zárta be. Előadásában a személyes reformáció .szükségességé­ről szólt. Bevezetőben rámutatott arra, hogy a reformáció örökké tar­tó folyamat, amely volt, amióta csak ember van e földön és Lesz, míg ember lesiZ e földöm. Az örök reformációt az ember lelkében élő nyugtalanság kelti. Az -ember sza­badulni akar bűneitől s ez készteti arra, hogy lelkének nyugalmát meg­keresse. Az igazi reformáció min­dig személyes reformáció. Az emlbernek éreznie kell, ihogy benne él a bűn s e.z elí'en küzdenie kell. Hiába fárad a szülői iház min­den szeretetével, hiába áldozzák fel magukat és égnek el a nevelők az iskolákban, hiába büntet az igazság­szolgáltatás, a vége mindennek még­is csak az, hogv az ember nem tud .megszabadulni bűnétől. Az önmagát gyötrő és a bűneitől szab adu 1 ni aka­ró embernek klasszikus alakját raj­zolta meg Luther alakjában s itt mutatott rá arra, hogy az egyéni bűntudatra ébredés és az egyéni re­formáeó elvezeti az embert ahhoz a kereszthez, amely egyedül képes megadni a lélek nyugalmát. Krisz­tusnak kiomlott vére a mi bűnein­ket, ha olvan pirosak voltak is, mint a karmazsin, hófehérre mossa. De csakis Krisztus vérében tisztul meg az ember bűneitől. A szeméilyes reformációnak Krisz­tus keresztjéhez kell elvezetni. A mélyíhatású beszéd után Algö­ver Gézáné énekelt Kiecsák László karnagy orgonakísérete mellett. Vasárnap itthon hiszik a NyTVE Vasárnap délután újra idehaza látjuk játszani a NyTVE Nbb.-csa­patát. Ellenifele a jóképességü felvi­vidéki, csapat, a többszörös kerületi bajnok. Porecesi TK lesz. A NyTVE szerdán délután eirös edzéssell készült a vasárnapi játékra, a NyTVE II. csapatával! játszott kétkapus tréninget. A vezetőség munkáját igen megnehezíti az, hogy a csapat összeállításánál két jó já­tékost. Négyessi III. és Gerdát kénytelen nélkülözni. Ennek elle­nére bizakodó a hangulat, mert Ál­mos II. játéka az utóbbi mérkőzé­seken nagyon sokat javult, ami által a csatársor jobbszárnya megerősö­dött és ezáltal nemcsak mezőny­játékban, hanem a kapu előtt is biz­tosabbak lesznek, különösen a gól­lövésekben. A közönség minden­esetre szép játékot fog látni. 10 dkg. mazsola .... á —"14 10 d g mandula .... á —-44 10 d g mogyoró .... á —MO 10 dkg dió á — 36 Va kg Heller sajt .... á —-56 10 dkg nápolyi á - '28 1 eres polen.i, szoly Margit viz (üveg nélkül) i — 40 Kávé, tea, kakaó kapható BATTA Testvérek fiiszer csemege és vadkereskedők. — I 1:3 '•sas* MMUKF 1 (Trianon 20. ) 1939 november 6. Bensőséges kegyelettel ünnepelt Nyiregybáza a halottak emléknapján Ma van halottaink emlékünnepe, a halottak naipja. A nap előestéjén virágipampában és fényárban úsztak a nyíregyházi temetők. Az élők tíz­ezrei indultak a halottak országába s, a fehér Őszirózsák, a gyertyáik i!o­bogő lángja az örök lélek találkozá­sának jelei voltak. Az Északi, Déli­temető sírjainál könnyes emléke­zéssel keltették szellemi életre az e: veszt e11 te.st'vé rek e t. Az Északi temetőbe a.z esti órák­ban zászi'ós precesszió indult a rótm. kat. plébánia-templomiból. A teme­tőben Faragó József káplán mon­dott megkapó erejű beszédet, mely­ben a vallásos lélek kegyeletének szépségét méltatta és az örök élet­ben való hit lángját lobogtatta. Be­szédében a következőkben emléke­zett meg a hősi hallottakról: — Test véreim! Halottak estéjén még egy kegyeletes szent köteles­ség vár reánk, amellett, hogv az öt szent sebből vérző Krisztus irgal­mába ajánljuk kedves halottaink lelkét. A világháború teleszórta Európa földjét a mi hős katonáink jeltelen sírjaival!. A Felvidék és a RuténföLd felszabadításakor is bő­ven oiml!ott magyar vér a Kárpátok megszentelt hegyeire és erdőire. Sok hősi halott alussza örök álmát mesze Ihegyeke.n, völgyeken túl, akinek sírjára ta.'á.n senki se tesz virá'sot, .senki sem gyújt gyertyát és senkii se mond értük talán 'egy Miatyánkot se. Gondoljunk orcá­juk is, öleljük át magyar hőseinket, névtelen honvédjainkat, rongyosain­kat is szerető kegyelettel és rebeg­jük el értük is: Uram, irgalmazz nekik! Engedd, hogy aiz örök vilá­gosság fényében megismerhessék minél előbb, hogy vérük nem hiába hullott a drága magyar hazáért. Ámen. A hősök temetőjében ma délelőtt 10 órakor volt gyászistentisztelet, amelynek keretében Gál Károly tábori lelkész, püspöki tanácsos mondott lelkesítő erejű beszédet. A Máv. zenekar játéka emelte a ke­gyeletes ünnep áhítatát. A hősök sírjait a nyíregyházi iskolák felvirá­gozták. Az utcákon leventeilfjak gyűjtöttek a hősök temetője javára. A vészcsengő elzavarta a betörőket Tegnapelőtt éjszaka betörők jár­tak Juhász Sándor Szent István-út 79. sz. alatti fűszerüzl'etében, azon­ban a vészcsengő megzavarta őket. Juhász Sándor fűszerüz! etében vészcsengő van felszerelve. Amikor a betörők álkulccsal kinyitották a fűszerüzlet ajtaját, megszólalt a vészcsengő éles hang ja, melyre legelőször a cse­lédleány ébredt fel, akinek első dolga az volt, hogy az udvaron levő villanylámpát felgyújtatta. A nagy világosság és a vészcsengő swítása megzavarta a betörői és azonnal meneküléshez látott. Mi­korra Juhász Sándor felöltözött és az üzletébe sietett, .már a betörőnek hűit helyét találta. A betörők .mind­össze .néhány pengő értékű kész­pénzt vittek el. A rendőri nyomo­zás megindult s remény is van rá, hogy a betörőt rövid idő alatt kéz­rekeríti'k. Anglia Oroszország semlegessé­géfel vigasztalódik — Székelési zavaróiknál és az ezekkel járó általános rosszullétnél a rendkívül enyhén ható természe­tes „Ferenc József" keserűvíz — reggeli felkeléskor egy pohárrall be­véve — a gyomoiibélcsatorna tartal­mát gyorsan kiü.rítii, a puffadtságot­csakhamar csökkenti, az anyagcse­rét és a vérkeringést előmozdítja s •tartós megkönnyebbülést szerez. Kérdezze meg orvosát! Üzletemben a legdivatosabb nöi- és férfi divatcikkeket vásárolhatja Svájci fehéremüek női retíkülök rövidáru cikkek. Fszialos László divatüzlelében, Vay Ádám utca 1. Ke§yeíeítel emlékeztek meg Jugoszláviában a magyar hősi halottakról Belgrádban gyászmise volt a ma­gyar hősi halottak lelki üdvéért. A misén részt vett Bakács Bessenyei György követ. A magyar hősök em­lékművét megkoszorúzták. Hasonló kegyeletes emlékünnep volt Verse­oen'is. (MTI.) ftégvévi öörlönt kapott taárs-M i¥áti A pestvidéki törvényszék ma hir­detett ítéletet Román-Tóth Iván és felesége többrendbeli csalási bűn­peréiben. A törvényszék mindkét vádlottat 4—4 évi börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet még nem jogerős. (MTI.) *w Rityiwiiw'wiww Mi iHii wi finiüit i i i i ii m— üjepress hirdetések NYÍREGYHÁZA, TolrarAlrn^lnta Tolofnn 7R «7Ím A berlini laipok • részletesen fog­lalkoznak Molotov beszédével és megállapítják, hogy Anglia és Fran­ciaország azzal vigasztalódnak, hogy a Szovjet megtartja semlegességét. Egyébként a német kormány han­goztatja., miként a múltban, most is az az álláspontjuk, hogy egyedül akarják megvívni harcukat, de öröm­mel regisztrálják, hogy Oroszország annyi megértéssel viseltetik irán­tuk. (MTI.) 15 szóig 1 P 90 fiHér, mi»d«i tcvAbM íré 10 fillér. Lakást kerts ? Legyen óvatos, hivjt NANÁSSYT vizsgáltassa meg, nem-e p^Ioskás, vagy tnolyos. — Nánássy ciánozó, Kossuth utca 9. Telefonszám : 742 i Finnország megőrzi semlegességét Erko finn külügyminiszter tegnap a finn véderő gyűlésén beszédet mondott s kijelentette, hogy Finn­ország a szovjet követeléseiben orosz imperialista törekvéseket lát. Finnország nem egyezhet bele sem­mi olyan követelésbe, ami semle­gességét veszélyeztethetné. Finnor­szág önként vállalt kötelezettségei­nek készségesen eleget tesz, de nem Nem blikád, hanem gazdasági Az angol blokádügyi miniszter tegnap kiadott jelentésében hangoz­tatja, hogy Anglia nem blokádot 'tervez Németország ellen és a tör­téntek csupán a gazdasági háb'orú folyományai. A jelentés szerint a lefoglalt dugáraiknak csak 14 száza­léka volt élelmiszer, 9 százalék olaj, amit ,német hadianyagnak akartak felhasználni. Ezenkívül lefoglaltak nagyobib mennyiségű rezet és alu­íniniii.mot. ÍMTI.1 engedi magát befolyásoltatni egyet­len hatalomtól sem. Finnország nagyon nehéz helyzet­ben van. Óvatos gondossággal kell eljárnia és távoil kell tartania magát a nagyihatalmak viszályától, hogy megőrizhesse semlegességét. Meg­említette végül a miniszter, hogy a körülmények nem olyanok, mint amelyek teljesen kizárnák a békés megegyezés lehetőségét. (MTI.) üzietmegszilntetÉs .miatt fáórák beszerzési áron alól. Ólomkristály, ezüsttel kombinált tár­gyak rendkívül olcsón VRABECZ UNDOR órás és ékszerés. — Uj cim VAY AD&M UTCA 8. SZ. (Qlück bútoros mellett.) — Megérkeztek a legszebb és legalább téli ni- férfi- és gyermek divat SllAT ÉRDEKÉBEN VÁSÁROLJON I BATTA TESTVEREK Illl ll l II ÍMI1MU WI B— II H' ll 'iliti llll M IIHHIIiMm aM WH BagM— divatüzletében, Takarékpalota. Telefon : 78.

Next

/
Oldalképek
Tartalom