Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 172-197. szám)

1939-08-22 / 189. szám

f\ra 10 fillér Nyíregyháza, 1939 augusztus 22. (Trianon 20.) Vll. évfolyam 189 (1905.)szám. Kedd 1D íH OLCSI Í»«rk«ösit6ség és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. i^wtotakaréki csekkszám: 47.139. Telefón: 77. A pápa békeközvetitése Németország és Lengyelország között Az egész világ nagy figyelemmel fogadta annak a hírét, hogy a pápa békéltető és kiegyenlítő akciót kez­dett Németország és Lengyelország között. A Szentatya egy magasállású főpapot küldött Varsóba, hogy üze­netét átadja a .varsói nunciusnak, .aki az üzenetet nyomban továbbítja a lengyel kormánynak és a danzigi népszövetségi főbiztosnak. Ezzel egyidőben a berlini nuncius is bizalmas utasításokat kapott. A Journal szintén tud arról, hogy egy főpap titkos utasításokat visz Varsóba. Az utasításokban azt az óhaját fejezi ki a pápa, hogy Német­ország és Lengyelország között köz­vetlen tárgyalások induljanak meg a danzigi kérdés elintézésére. Németország gazdasági szerződést kötött a szovjettel Berlinből jelentik: A Németor­szág és Szovjetoroszország között kölcsönös áruforgalmi szerződés kö­pésére irányjiló tárgyalások augusz­tus 19-én eredménnyel befejeződ­tek. A két ország közötti kereske­delmi és árucsereforgalmi egyez­ményt aláírták. Az egyezmény értelmében Német­ország 200 millió birodalmi márka értékű hitelt nyújt a szovjetnek né­met áru vásárlása céljaira. A szovjet két év alatt 180 millió birodalmi márka értékű árut vesz át Német­országtól. Berlini politikai és gazdasági kö­rök véleménye szerint a szombaton aláírt szerződés erősen fellendíti a két hatalom kereskedelmi kapcso­latait. * Németország és Szovjetoroszor­szág gazdasági téren egymást kiegé­szítik, mint ipari állam és mint ki­meríthetetlen nyersanyagokat szál­lító állam. Németország nyersanyag felvételi ké pess ége határtalan. A szerződés aláírásával kapcsola­tosan Berlinben utalnak arra, hogy Németország következetes kereske­deLempolitikót folytat s szorosan együtt kíván működni minden olyan állammal, amely erre hajlandó. II francia és angol sajtó bizalmatlanságot akar kelteni Magyarországon Németország iránt Rómából jelentik: Az olasz lapok élénken foglalkoznak az angol és francia lapoknak Csáky István gróf római útjához fűzött találgatásaival. A Lavoro Fascista szerint egyes angol lapok Csáky István gráfot Európa titokzatos emberének neve­zik. Érthetetlen ez a felfogás, írja a lap, mert osak természetes lehet, ha Csáky gróf a baráti Olaszország miniszterelnökével és külügyminisz­terével folytat megbeszéléseket. Nagyon csúnya játéka az angol sajtónak az, — írja a továbbiakban az olasz lap — hogy Magyarországot védtelen államként állítják be, mely­nek Németországgail szemben véde­keznie kellene. Bizonyára azért in­dult meg ez a hadjárat, mert Ma­gyarországot nem sikerült beugratni a garanciába. A GiornaLe d'Italia szerint a de­mokrata államok sajtójának ideges­ségére jellemző, hogy Csáky István gróf római útját magyar kérdésként fogta fel. A német lapok is foglalkoznak a demokrata államok sajtójának ezzel a beállításával s őrültségnek minősí­tik azt a feltevést, hogy Magyaror­szágnak éppen Németországgal szemben kell védekeznie. A Deutsche Diplomatisdh Politi­sühe Korrespondenz azt írja ezzel kapcsolatosan, hogy a nyugati hatal­mak arra törekednek ezzel a sajtó­hadjárattal, hogy Németország ellen Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 E. Köztisztviselőknek 20%-os engedmény, hangoljanak egyes államokat. A fra-ncia sajtó például azt terjeszi, hogy Németország törekvései Ma­gyarország ellen irányulnak, részben pedig azt állítja, hogy Magyarorszá­got csak ugródeszkának akarja hasz­nálni Németország Románia felé, amelynek természeti kincseit akarja magának megszerezni. Ezeknek a közleményeknek nem lehet más cél­juk, mint az, hogy a baráti nemze­tekben bizalmatlanságot keltsenek és ekkiép felbujtsák Németország ellen. Bármely pillanat meglepetést hozhat Rómából jelentik: Gayda és An­saldo ma reggeli lapjukban azt írják, hogy a legközelebbi 11 nap alatt dől el Európa sorsa. Rómában még általában súlyosnak •tartják a nemzetközi helyzetet s ha­bár nem is kell attól tartani, hogy küszöbön ál! a kirobbanás, a hely­zet mégis olyan, hogy bármely pilla­nat meglepetéseket hozhat. Csáky István gróf visszatért Budapestre Csáky István gróf külügyminisz­ter visszaérkezett Budapestre és ma reggel áXvette hivatala vezetését. Az olaszországi Stampa és a Ré­gimé Fascista budapesti telefón­jelentés alapján beszámol arról a visszhangról, amelyet Csáky István gróf látogatása a magyar sajtóban keltett. Megállapítják ezek a lapok, hogy különösen azért volt jelentős Csáky István gróf látogatása, mert budapesti vélemény szerint a döntés ismét a Duce kezében van. Zendülés a kistarcsai fogoly­táborban Néhány nappal ezelőtt a kistar­csai fogolytáborban zendülés tört ki, amikor a tábor parancsnoksága megtiltotta, hogy az internáltak köz­vetlen hozzátartozóikon kívül más­sal is érintkezzenek. A tá/borparancsnokság rendőri se­gítséget kért s a zendülők megtá­madták a riadóautón érkező buda­pesti rendőröket is. A zendülők ellen, akik csaknem valamennyien többszörösen bünte­tett előéletűek s több közülök válu­tasíber, megindult az eljárás. A vizs­gálóbíró a zendülők közül sokakat hatósági közeg elleni erőszak címién elrendelte az előzetes letartóztatást, 12 ember ellen az eljárást megszün­tették, mint akik nem voltak benne a zendülésben, azonban ezeket vis­szakísérték a fogolytáborba. Az elasz nagykővet nem járt Hitlernél Berlinből jelentik: A lapok meg­cáfolják azt a külföldön elterjedt hírt, hogy Hitler vezér és kancellár kihallgatáson fogadt«a Attolieo berli­ni olasz nagykövetet s hogy állítólag átnyújtotta Attolieo Hitlernek a salzburgi tanácskozásra vonatkozó olasz választ. Kijelentik, hogy ez- a hír merőben kitalálás. Az épitőmuakások sztrájkja Az építőmunkások sztrájkba lép­tek. Ma diélig Budapesten 5500, a környéken pedig 2500 munkás sztrájkol. Az iparügyi miniszter ma délben fogadta a munkások küldött­ségét. A tárgyalások lapzártáig még nem fejeződtek be. Újból megkezdődtek a moszkvai vezérkari tanácskozások Moszkvai jelentés szerint az angol és francia vezérkari tisztek küldött­sége ma újból megkezdte tanácsko­zásait a szovjetküldöttség tagjaival. A tanácskozásokat csütörtökön fél­beszakították, mert az angol és fran­cia kormány újabb utasításokat kül­dött a bizottságnak s ezeket össze kellett egyeztetni. MSIárás Mérsékelt északi, északkeleti szél, túlnyomóan derült idő. A hőmérsék­let emelkedik. Budapesten ma dél-i ben a hőmérséklet 29 Celsius fok volt, a légnyomás 759 mm., alig vál­tozó irányzattal. t

Next

/
Oldalképek
Tartalom