Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 146-171. szám)

1939-07-01 / 146. szám

L ofci<ai RM&J'-! Uj utasítás ment Londonból Moszkvába Londonbói tegnap uj utasításokat küldtek Strangnak, Anglia megbí­zottjának. Európaszerte az az érzés, hogy Moszkva ismét ujabb követe­lésekkel lép fel, de most már Anglia teljesít minden kérelmet és elLgad minden kikötést. Parisban és Lon donban óriási izgalmat keltett a moszkvai Pravda szokatlanul éles cikke Anglia és Franciaország ellen. A cikk megdöbbentő hatását fokozza az az értesülés, hogy a támadást Sztálin bizalmasa, Ivanov irta. A Maiin felháborodva kérdezi, hogy meri Moszkva kétségbe vonni Fran­ciaország jóhiszeműségét. A kom­munista érzelmű lapok is rendkívül súlyosnak tartja a Pravda állásfogla­lását. Halifax beszéde elszánt ás fenyegető volt Lord Halifax tegnapi bsszéde ha­talmas visszhangot kelt világszerte. A francia sajtó megállapítja, hogy ilyen határozott kijelentés rég netn hangzott el és az jó szolgálatot tett a békének. Az olasz lapok hatalmas cikkek­ben foglalkoznak a beszéddel kap­csolatosan és megállapítják, hogy az éles és fenyegető volt, amely elütött a szokásos diplomáciai formáknál. Julius 2. Ünnepet jelent ez a dátum az Evangélikus Nőe.gyletbe.n és minden melegszívű evangélikus családban. Ekkor avatja fel Turóczy Zoltán püapök úr az Ev. Nőegylet új Sze­retet-Otthonát, a Csillag-utca 3. sz. alatt öregek árvák, elhagyottak, nél­külözők, segítségre szorulók kicsiny fészkét, amely a jó Isten segítségé­vel egyszer terebélyes fává lesz. 'Az új, az egészségesebb, a tágasabb ott­honra, s az annak falai között meg­indult munkára a püspök úr fogja Isten áldását kérni, hogy megfelel­hessenek hivatásuknak: a szeretet gyakorlásának s eze.n keresztül Isten országa munkálásának. Kérjünk mindenkit, aki szereti az árvákat, mert elhagyottak, aki tisz­teli az öreg, fáradt anyókákat, mert öreg édesanyjának egy vonását ke­resi bennük s aki szeret másoknak örömet szerezni, hogy ő is örülhes­sen, az jöjjön el erre a szép, benső­séges, testvéri összetalálkozásra, hogy egymás terihét hordozva, Krisz­tus lábainál tudjunk testvérekké lenni! Az ünnepély részletes programjá­ra még rátérünk. Minden érdeklődőt szívesen lát és szeretettel hív az Ev. Nőegylet Elnöksége (Csillag-utca 3.) •••••••aHnBnanv — öngyilkosság vagy véletlen? Tóth Zsigmondné 30 éves botpaládi asszony az orvos által rendelt gyógy­szerből olyan nagy adagot vett be, hagy mire hozzátartozói ráakadtak, halott volt. A halálesetről jelentést tettek a nyíregyházi ügyészségnek, amely elrendelte a vizsgálatot annak megállapítására, hogy véletlen vagy öngyilkosság történt-e? Eljegyzési értesítések, esküvői meghívók a legszebb kivitelben és előnyös áron készülnek OROSZ KAROLY nyomdaüzemében Nyír­egyháza, Bercaényi-u. 3. Telefon: 577. - JVyírvidék JZABOLCSI HÍR HIRLAP Külöovonat Nyíregyházáról Ungvárra esi vári Mrásdsiéis fis? A két daíegylet boldog öröm­mel késiül a Visárnapi ungvári ki­rándulásra. A Dilegylet vezetősége kéri, hoaty akik az ungvári Kirándu­lásra jelentkeztek, vasúti jegyüket juüus 1-én szombaton dé'urán 3 7 órakor a városháza 39. sz. szobá­jában vegyék ái. Akik jegyaket a Menetjegyirodában igényelték, még szombaton vegyék át. A kirándulás programjáról holnapi számunkban részletesen megemlékezünk. Óriási az érdeklődés a Hadik huszárok országos lovasmérkózése iránt Vasárnap kerülitek eluSüíésie a legérdekesebb versenyszámok A m. kir. Hadik András 4. hon­véd huszáreired háromnapos orszá­gos lovas mérkőzésének első napja ma kezdődött. Ma került eldöntésre az a íiszíi lovaglás, a könnyű díj­lovaglás. A vtrseny izgalmakban és érde­kességében bővelkedő számai szom­baton és vasárnap kerülnek eldön­tésre a huszárlaktanyában, A közön ség részéről rendkívül nagy érdek­lődés mutatkozik a verseny irá*t és különösen kíváncsisággal várjak az ország világ előtt hírneves olimpi­konjainknak a bemutatkozását. A verseny időbeoszlása a követ­kező : Julius hó 1-én délelőtt Caprillidij elölovagláaa 8 6. Közép oszt. dij lovaglás 8 ó. Dílatán: Nyereüe i lovak díjugratása 15 6 Amerikai díj­ugratás 130 cm. 17 ó 14 p. Urlo­vasnők 120 cm. vadászugratása 18 ó 15 p Ju'ius hó 2 áll délelőtt: Olimpiai dij!ovag;áü fél 10 ó. Karpaszományo­goK díjugratása 11 ó. Dilután : Cap­ril í dij díjugratása 14 ó 30 p D j ugratás 120 cm. 15 ó. Díjugratás 140 ctn. 17 6 30 p. Urlovasnók 130 cm. díjugratása 18 ó 15 p, A mérkőzés befejeztével díjkiosz­tás, mijd fél 9 kor tánasvacsora a Sóstógyógyfürdőn A mérkőzések délelőtt 9 órakor, délután padig 13 órakor kezdődlek. Jegyek a helyszínen és elővéle'ben a Mív. Menetjegyirodában kaphatók. (Eiői/ételben 20 százalék kedvez­mény) Mindhárom napra; Páholy­ülés 3, I. hely 2 P. Napijegy: Pá­hgyűlés 1-20 P, I. hely 80 fiiI. II. hely 50 fill. III. hely 20 fill. Diák­jegy 10 fill. Kiváló eredménnyel zárultak a vármegyei leventeversenyek A vármegyei levente .mozgalom­nak nagy napjai voltak Nyíregyhá­zán. A leventelőtéren és a Vasutas Sporttelepen adtaik találkozót egy­másnak a vármegye legkiválóbb le­ventéi. A .vármegye járásaiban az elmúlt napokban lefolytatott leven­teversenyék eredményei alapiján minden járás elküldte legjobb 30 le­ventéjét a nyíregyházi nagy küzde­lemre, hogy itt dűljön el, kik a vár­megye legkiválóbb leventéi. A versenyt a Szabolcsvármegvei Katonai Parancsnokság rendezte s ezzel a verseny eredményének meg­állapításánál a teljes szakszerűség és pártatlanság érvényesült. A ver­senybíróság az elbírálásnál a legszi­gorúbb mértéket alkalmazta, így az elért eredmény valódi értékeknek lett a kifejezője. A versenyrendezés munkájának, irányításának élén Petihes Miklós ezredes és Mikes László alezredes állott, akik hivatásuk magaslatán álló bírálókkal pontozták a bemu­tat o tt ve r se n ys zá m ok at. Elöatórkfizisak - TábirlUz A vidéki leventék a sporttelep környékén épített sátorvárosban töl­tötték nyíregyházi napjaikat. A tá­bor területére zöld lombokkal és zászlóikkal, címerekkel díszített ka­pun át léptünk be. A leventék fe­gyelmezetten fogadták az érkező vendégeket. Az előmérközések so­rán lázas izgalom ült minden csa­patban, hiszen a legjobb levente ne­véhez nagyszerű díjat csatölt a ver­senyrendezőség. Harmincegy értékes díj és egy se­reg éremdíj élén vándorzászló az a csapat nyer el, amelyik az össze­tett versenyben a legtöbb pontszá­mot éri el. A szombati előmérközések során már kiderült, hogy az értékes ván­dordíjért nagy küzdelmet kell foly­tatni minden csapatnak. Az elő­mérkőzésekből azonban «z is kide­rült, hogy a vármegye leventéi or­szágos .viszonylatban is kiváló ered­ménnyel szerepeltek s különösen a céllövésben még nőtt is a teljesítő­képesség. Szombaton este nagyszerű tábor­tűz zárta be a versenyzés első nap­ját. A budapesti I. számú kék regős­csoport szórakoztatta a lobogó lán­gok köré telepedő leventéket és ka­tonákat. Zengett a magyar dal s összeszo­rultak a szívek é9 az öklök, amikor a magyar vágyak csendültek ki a költemények és dalok nyc'mán. A régi katonanóták lázba hozták a fiatalokat s az emlékezés fáklyáit gyújtották meg a régi katonák ki­kében. Szinte extázisban tapsolták (Trianon 20.) 1939 július hó 1. »e« — A vastagbél megbetegedéseinek kezelésében a régóta bevált, tisztán természetes „Ferenc Jó»sef" keserű­víz, rendkívül enyhe, de mégis ala­pos hashajtó hatása következtében, gyakran nagyon értékes szolgálatot tesz. Kérdezze meg orvosát! 1 s, . .. ... - 1 1 1 Strand kabátok és anvapok / - o aagy választékban f £ Hartosná! • Ádám uíca 2. 1 "93. xtei. i • meg a regősök dalát az ifjú leven­! ték, amikor felihangzott a katona­Í nóta: Mikor megyünk Románia felé... « Este 9 órakor takarodó jelezte « í tábortűz végét. Leventék kaszaruia a bfisök szobrán Vasárnap délelőtt forró napsü­tésben vonult ftíl a vármegyei le­venték négy százada a Hősök szob­rálhoz, hogy a példaadásiban előttük járt magyar hősök emlékművére el­helyezzék a hatalmas, másfél méter átmérőjű 'tölgyi ovelekből és piros szekfübol font koszorút. A koszorú elhelyezése előtt Ho­molay Géza, az egyetemi levente­század tagja elszavalta Csáki Meny­hért besztercei levente Magyar va­gyok c. költeményét. A költemény formai és tartalmi tekintetben fi­gyelemreméltó. Szinte árad belőle a magyar föld osercjének lendülete. A katonai parancsnokság az egyszerű földműves fiút értékes és szép köl­teményéért több költői művel aján­dékozta meg. Keikazdfiillk a ööatö küzdelem Az emlékmű megkoszorúzása után pihenésre tértek a leventék, hogy a délutáni döntő küzdelemre felké­szüljenek. A döntő küzdelmeken részt vett vitéz Eötvös Sándor tá­bornok vezetése alatt a helyőrség tisztikarának igen sok tagja. A leventék felvonulása után vité<z Petihes Miklós ezredes köszöntötte a leventéket s lelkesült szavakkal hívta fel figyelmüket a budai Vár lakójának, Horthy Miklós kormány­zónak 71. születése napjára. A le­venték az ezredes szavaira három­szoros éljent kiáltottak a kormány­zó életére. A lélekemelő jelenetek után meg­kezdődött a döntő küzdelem, mely­nek adataira még visszatérünk. Csépiési mázsakönyvek Terményszállítási perforált tömbök — kaphatók J ^^ A, CD pa p' r * r° sze r ötletében Nyír­egyháza, Bethlen utca 1. sz. — Tücsök a eíme Babay József hangulatos, kedves novellájának, melyet a Magyar Lányok számára írt. Tutsek Anna népszerű ifjúsági lapjának eheti száma Harsányi Gré­te és T. Hallósy Márta regényeit, V. Sipos Ida, Nagy Mózes Erzsé­bet elbeszéléseit, Pogány Elza szín­darabját, ibrányi Farkas István, Zir­czy Loli, Geöcze Anna cikkeit, Fe­hér Lídia, gráf Festetich Pálné .ver­seit közli a sok kedves rovat s a német Jfrancia nyelvlecke mellett Az Otthonunk melléklet sok szép nyá­ri ruhája, kézimunkája, a Finom fa­latok-rovata különösen nagy nép­szerűségre tarthat számot. Elöfiae­tési díj negyedévre 4 pengő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom