Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 122-145. szám)

1939-06-14 / 132. szám

(Trianon 20.) 1939 június hó 14. sz JVyírvidék ABOJLCSI HÍR HIKLAP 3. oldal a szervezetnek szüksége van jódra, a SZOBOSZLÓÍ H8JDUVIZBEN ezt is' me g t alálj a — Sok a malária és kanyaró megbetegedés a vármegyéden Szabolcs vármegye 'tiszti főorvosa most adta ki a vármegye május havi egészségügyi állapotáról készített je­lentését. .A jelentés .nevezetesebb adatai a következők: A vármegye népmozgalmi adatai szerint 915 születés, 530 halálozás történt az elmúlt hónapiban, ami a lakosság számának 385 fővel való természetes szaporodását eredmé­nyezte. A bejelentett fertőző betegségek közül legtöbb megbetegedés történt maláriában, 420 esetben, ami az elő­ző havi 98 és a mult év május haivi 284 esettel szemben jelentős emelke­dést .mutat. Nagymértékben emelke­dett a kanyaróban történt megbete­gedések száma is, amennyiben most 362 megbetegedést jelentettek be az áprilisi 314 és a tavaly májusi 271 megbetegedéssel szemben. A fertő­ző megbetegedésben elhaltak számá­ban azonban változatlanul a gümő­kór tartja a rekordot. A halálozások száma 56 volt, mig az egyéb fertőző megbetegedésben elhaltak száma mindössze csak 9 volt. Rendőri hullaszemle 15, törvény­széki boncolás 3, öngyilkosság 6 eset­ben fordult elő. Veszettségre gyanús állat által 9 esetben történt marási sérülés. Mind a 9 megmart egyént felszállították a Pasteur-intézetbe. A m. kir. tiszti orvosok május fo­lyamán 66 községiben végeztek egész­ségügyi vizsgálatot iskolákban, üzle­tekben s más közhasznú vonatkozá­sú intézményeknél. Légvédelmi ,elszerelése k oktató anyagok. -o— álarcok V1H4 védelmi cikkek -0­„MINIMAX" és „PIROFUGA" tűzoltó készülékek -o­Tiizoltó felszerelések -0­9} MOVE" Légoltalmi és Felszeielési KFT. megbízottja Kreskai Gyula rádiótechnikus laboratóriuma és szaküzlete iskola utca 6. szám. TELEF0 N 777. Országzászló mögött. Oltási telepeket létesítenek Szabolcsban a sertéspestis ellen Szabolcs vármegye törvényhatósá­ga még a mult év májusában (fel­irattal fordult a földművelésügyi miniszterihez a sertéspestis elleni védőoltás megkönnyítése tárgyában. A feliratra most érkezett .meg a vá­lasz, amelyet a közigazgatási bizott­ság ülésén a gazdatagok nagy érdek­lődése meHetit ismertettek. A válasz hangsúlyozza, hogy az előterjesztett kérelmet a miniszter elsőrendű közgazdasági érdeknek tekinti és azt a lehetőséghez képest elősegíteni igyekszik. Ettől az elgon­dolástól vezéreltetve, gondoskodás történt már, hogy a szimulíásoltások miatt elren­delt helyi zárlatokat 30 nap he­lyett csak 21 napig kell fenntar­tani, ugyancsak intézkedés történt arra­nézve is, hegy a sertéspestis elleni szimultáns-oltásoknak vészmentes községekben lehetővé tétele céljából oltótelejjek létesítését kezdemé­nyezzék, illetőleg az ilyen irányú törekvése­ket saját hatáskörükben a hatóságok tőlük telhetőleg a lcgmesszebbme­nően támogassák. Újítás az is, hogy a védőoltásokra vonatkozó be­adványok ezentúl illetékmente­sek. A földművelésügyi miniszter a szi­multánozás engedélyezését továbbra is az elsőfokú állategészségügy-rend­őri hatóságok elbírálására bízza. Ilcsiik András, 3. Megyeri András. Tanyaiak. I. csoport: 1. Kazár Jó­zsef Manda I., 2. Kukucska Mihály Felsősóskút, 3. Kazár Elemér Man­da I. bokor. II. csoport: 1. Márkus András Sú­lyán b., 2. Kukucska János Felsősós­kút, 3. Szmolár András Manda II. Magasugrás Városiak. I. csoport: 1. Stcvanyik Sándor, 2. Gál Sándor, 3. Zentai István. I/I. csoport: 1. Bálint Pál, 2. Szatke Sándor, 3. Major József. III. csoport: 1. Baloglh János, 2. Mit ró István, 3. Virányi Béla. Tanyaiak. I. csoport: 1. Kazár Jó­zsef Manda I., 2. Ginesai János Sú­lyán b., 3. Barta Mihály Manda II. II. csoport: 1. Petrusák György Királytelek p., 2. Garai Sándor Hagy nevelő értékkel és ered­ménnyel zajlott le a Levente-nap Június 4-én, a kora reggeli órák­ban megindult a tanya és a város if­júsága a levente-gyakorlótér felé. 2200 tanyai és városi levente gyűlt össze, hogy egy esztendő munkájá­nak eredményességéről tanúbizony­ságot tegyen, hogy kezet fogon és nemes versenyre kelljen egymással. A megjelent érdeklődők között ott látjuk a felszabadult Antalóc község főjegyzőjét, aki éppen ezt az alkalmat, a leventenapot választotta ki, hogy először látogassa meg vá­rosunkat, mely Antalócot, mint test­vériközséget szeretetébe fogadta. De megjelentek a levente-ügy rep­rezentánsai és meleg barátai, Pebh.es Sándor ezredes, vitéz Muzsay Fe­renc, vitéz Mikecz Kálmán és Péclhy Ferenc őrnagyok, Szohor Pál pol­gármester, Virányi Sándor tanács­nok, Bogdán Ferenc, a levente egy­let lelkes alelnöke és Tőrös Pál fő­számvevő. A Hiszekegy akkordjai után Má­tis Béla főoktató méltatta a-leven­tenapot. Midőn vázolta a levente­munka kézzelfogható eredményeit szeretettel és nagyrabecsüléssel em­lékezett meg ennek a városnak múltjáról, dicső elődeinkről, akik­hez hasonló szeretettel kell ezt a vá­rost szeretetünkbe fogadni és érte küzdve, áldozatokat hozni. Horváth János v. főoktató a kö­zös gyakorlatokat vezényelte. Lélek­emelő látvány volt 2200 levente egyszerű, de fegyelmezett szabad­gyakorlata. A közös gyakorlatok után a ver­senyterv szerint a leventeoktatók 15 bizottsága kezdte meg nehéz, de eredményes munkáját, hogy úgy az egyes •sportágakban, mint a katonás magatartásban és összetett katonai versenyben elért eredményeket számba vegye és értékelje. A versenyhijakat délután fél 6 órakor Szohor Pálné osztotta ki. A verseny eredményei a követ­kezők: 100 m-es síkfutás Városi csoportok. I. csoport: 1. Szilágyi István, 2. Ritli János, 3. Szlenvár Béla. II. csoport: 1. Major József, 2. La­katos József, 3. Sztankóczi András. Ili. csoport: 1. Kassai Miháb- 2. Virányi Béla, 3. Gutmann Ernő. Tanyaiak. I. csoport: 1. Kazár Jó­zsef iManda I., 2. Veres Mihály Ki­rálytelek p., 3. Fekete Pál Királyte­lek puszta. II. csoport: 1. Szmolár Mihály Sú­lyán b., 2. Csernyik András Halmos b., 3. Duszka András Antal-bokor. 400 m. síkfutás Városiak. I. csoport: 1. Béres András, 2. Tarpai Ferenc, 3. Timkó Pál. II. csoport: 1. Lakatos Zoltán, 2. Hurai Zoltán, 3. Gajdos János. MI. csoport: 1. Tar Albert, 2. Kas­sai iMühály, 3. Leskó Mihály. Tanyaiak. I. csoport: 1. Prokkai Kálmán Hosszúhát, 2. Bábos Pál Sí­pos b., 3. Csernyik József Jakus b. II. csoport: ,1. Horányi András Kisteleki b., 2. Kovács István Király­telek szőlő, 3. Csernyik József Ja­kus-bokor. 800 m. síkfutás Városiak. III. csoport: 1. Balosíh János, 2. Gerda András, 3. Szilágyi János. Tanyaiak: 1. Horányi András Kis­teleki b„ 2. Kovács István Király­telek szőlő, 3. Csernyik József Ja­kus-bokor. 1500 m. síkfutás Városiak. III. csoport: 1. Szilágyi István, 2. Veréb Péter, 3. Szaniszló Bertalan. Tanyaiak: 1. Garai Sándor Rozs­rét b., 2. Márkus András Súlyán b., 3. .Bálint Sándor Királytelek p. Távolugrás Városiak. I. csoport: 1. Verdes Miklós, 2. Varga József, 3. Géc.zi László. II. csoport: 1. Megyesi Lajos, 2. Acs Miklós, 3. Sós Miklós. Ilii. csoport: 1. Balogh János, 2. JM wxJUM5mka{i/<aIű-! "Msakot: AUesrföe^nát, J^ÍMcykáML mmmmsmwmmnmmmammmam Rozsrét b„ 3. Bálint Sándor Király­telek puszta. Súlydobás Városiak. I. csoport: 1. Scitov&zki Tibor, 2. Farkas Kálmán, 3. Petro­vánszki Sándor. II. csoport: 1. Szene Olivér, 2. Szekeres Mi'hály, 3. Pazár József. III. csoport: 1. Bercsényi Gyula, 3. Makara László, 3. Kiss István. Tanyaiak. I. csoport: 1. Csernyák József Sipos b., 2. István János Sú­lyán b., 3. Malecki János Kisteleki b. II. csoport: 1. Fáhri András Jakus­bokor, 2. Greszka József Súlyán b., 3. Jávor Mihály. Összetett rajverseny Városiak: 1. Bajtársi szd. levente raja, 2. az 1917. évif. Dávida raja. Tanyaiak: 1. Királytelek szőlő le­vente-raja, 2. Halmos-bokor levente­raja. Az összetett verseny állt: raj zárt rendje, kézigránát-, céldolbás és lövé­szet számokból. Zártrendi rajverseny Városiak. I. csoport: 1. az 1926. évf. Kovücs-raja, 2. 1924. évf. Fé­nyes-raja. II. csoport: 1. 1920. évf. Ficshausz­ki-raja, 2. 1921. évf. Sándor-raja. Telelőn il. sz. Uránia Filmszínház Telefon 11. sz. Junius 13-14. Reprizben, közkívánatra ! Kedd-szerda. Bors István Az idény legnagyobb magyar filmje. Főszereplők Págar Antal, Tolnay Klári Nyári helyárak! Előadások 5-7 és 9 órakor Nyári helyárak

Next

/
Oldalképek
Tartalom