Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1938 (6. évfolyam, 145-195. szám)

1938-07-02 / 146. szám

(Trianon 19.) 1938 július hó 2. m m mm m m m m m Szabolcsi hirLAF KD^1 ■miMMHB Illés József dr.: Ne engedje a józan magyar nép, hogy hatalomra tófű sötétben ólákodók üljenek nyakára, akikről nem tudja, mit hoznak R tlszamentl magyarok bizalommal várják Imrédy Bála kormányának szociális Intézkedéseit Vitéz Elekes Gábor: Ne engedjük a zsidókérdést elmérgesiteni — Nánássy Imre: II kéttűs kinyv vitel nagy temetőjében vannak eltemetve az adómilliók Már fényesre fent feles kasza áll 1 akit Hamisa László ny. pü. főtané­in unkára készen a szabolcsi ottiho- nokban, hogy megkezdődjék az ál­dott élet aratása, de Péter és Pál ünnepnapján senki sem fog kemény munkába. Ez a nap az ősi magyar reménykedés szép ünnepe, amelyet Ibrány, Viss, Kenézlő községeknek még ünnepibbé, szebbé tett az idén szeretett képviselőjüknek, a tudós magyarnak, a revízió nagy harcosá­nak, a népi nemzeti igazságok fana­tikus hirdetőjének. Illés József dr.- nak megjelenése, aki ezen a napon vitéz szentkatolnai Elekes Gáibor- nak, a Nép. vármegyei h. elnökének, Nánássy I.mre dr. országgyűlési kép­viselőnek, a nép rajongva szeretett, lelkesítő erejű követének, (ízony Jenő vármegyei titkárnak kíséreté­ben berekeszti heteken át tartott #• választmányi üléseinek sorozatát. — Ezt a nagy finálét fényessé fes felejt­hetetlenné tette, hogy a kenézlői akkordon megjelent maga a várme­gyei elnök, vitéz bulyi és jékei Jé­key Ferenc dr. főispán, feleségével, a nép sorsa iránt lebilincselő, őszin­te szeretettel viseltető főispánnéval, •Borbély Sándorné alispánnéval, aki annyi lelkes karitatív munkának irá­nyítója fes résztvevő fáradó munká­sa. A főispáni párt és az alispánnét, a képviselőt és kíséretét a községek bejáratánál virágokkal ékes diadal­kapu fogadja és mindenütt büszke szeretet és ragaszkodás övezi.,. A megelőző napok: Kólái, Nyírszőlős Kedden még Kótaj és Nyírszőlős községekben tart választmányi ülést Illés József dr. Vitéz Elekes Gábor ezen a napon a pesti nagygyűlésen van és a képviselő útján Uzony Je­nő, a fáradhatatlan titkár, a nem­zeti mozgalom csendes, de mély és áldozatos szeretettől áthatott mun­katárs helyettesíti. Kótaj ban a nyári kertek gyönyörű virágaival ékes díszkapun vonul be a képviselő, tokai Rádió Service Szakszerűen favit, modernizál. — Legújabb telepes rádiók raktára^ TOMPA MIHÁLY U. 3. TELEFON 7-77 esős fogad és üdvözöl, mint a köz­ség elnöke, majd a lelkes szavak után nagy közönség jelenlétében Il­lés József dr. mondott nagyhatású beszédet, amely a szentistváni gon­dolat-rendszer ma is aktuális igaz­ságainak fényénél mutatta meg a tennivalókait: kitartani magyar adottságaink mellett, megbecsülni szövetségeseinket, de megtartani ezeréves önállóságunkat, vallásos, hazafias, szociális lelkiségünket. Is­mertette a nagy pillanatok lelki rú- góit, Darányi miniszter elhatározá­sát, amellyel az ez er milliós 'beruhá­zás fináncpolitikai feladatainak meg­oldására Imrédy Bélát ajánlotta a kormányzónak miniszterelnöki ki­nevezésre. Hangoztatta, hogy most olyan nagyarányú beruházási akció indul meg, amely elsősorban a falu kisembereinek sorsát érinti kedve­zően. Nagy lelkesedést keltett, ami­kor azt fejtegette, hogy nem keli még jobboldalibb jelzésű frakciókra hallgatnunk, amikor Imrédy kormá­nya a leg job bold a 1 i b b. Beszéde után, amelyet szűnni nem akaró tetszés fogadott, Hanusz László elnök mondott gondolatok­ban gazdag köszönetét, majd Uzony Jenő hirdette, hogy a Nép-zászló mellett való hűséges kitartás a ma­gyar felemelkedés biztos útjára vi­szi a nemzetet és csak gratulálni le­het a választókerületnek, hogy ilyen európai hírnevű kiváló képviselője van, .mint Illés József dr. Nyírszőlősön ugyancsak népes •választmányi ülés lelkesedett a bölcs és meg.frissítő igazságokon, ame­lyeket- Illés dr. hirdetett és Uzony Jenő rezümált. Itt Dudinszky Sán­dor gör. kát. tanító Nép. elnök és Szokol Mihály jegyző üdvözölték szeretettel a képviselőt és kísére- ! tét-. Imrédy melleti tart ki a magyar nép, mert az ő javáért küzd Péter-Pál napján égető özönnel árad a nyári nap, amikor autónk Lb- rány felé szeli a kilométereket, öten ülünk a kocsiban, a sajtóelőadó ölé­ben 4300 pld. újság fes röplap. Az újságok a debreceni nap eseményeit mondják el, a röplapok az ezer mil­liós beruházás részleteit tárják fel, ahogy Nánássy Imre dr. tolla plasz­tikusan elénk tárja a nagy művelet minden részletét. Ibrány község há­zainál árnyékos fák alatt gyülekezett a magyarság. Itt látjuk a környék gazdáit-, intellektuális vezetőit, itt van vitéz Miké Bertalan járási fő­szolgabíró, Jármy László dr. fő­jegyző, aki meleg szeretettel kö­szönti a községben- áldott nevű, sok embernek segítséget, a falunak is ál­dást hozó llés dr.-t és kíséretét. — Majd vitéz Juhász István orvos, Ne-p. elnök beszél lelkes hévvel és a ragaszkodó szeretet tudatosságá­val és üdvözli a kiváló képviselőt, a nemzeti és népi igazságok fáradha­tatlan harcosát. Csakhamar kemény magyar mondatok igazsága vésődik az ibrányiak leikébe. Illés d-r. beszél. Kedves ibrányiak, ez a megszólítá­sa, mintha a családfő szólna gyer­mekeihez. A történelem vihara el­seperte erről a földről az avarokat, a hunokat és minden népet, de meg­tartották Szent István igazságai, a Telelőn Uránia Filmszínház Telefon 11. sz Julius 2-3 4. Szombat-vasárnap-hétfő. Budapesttel egyidőben j GANGSTEREK ALKONYA k físnptei EOWARQ S. ROBINSON CSAK 16 EVEN FELÜLIEKNEK! A „METRÓ" nagy­szabású izgalmas kalandor drámája. Előadások mindennap 5, 7 és 9 órai kezdettel magyarság és keresztény hittevés csodája, a tanácsra hallgatás, a ma­gyarságban való életforma ereje. Ma is utat jelölő gondolatokat idéz egyszerű tanító formáiban a népnek az intelmekből, a nagyszerű tanítá­sokból. Ma is tehetség, tudás, ta­pasztalat kell az ország dolgainak intézéséhez. Ne hallgassunk tehát gyanús suttogókra, akik majd ha romlásba sodorják a nemzetet, utó­lag hasztalan mondják, hogy téved­tek, mert a nemzet romlásba vivői­nek nincs bocsánat. Majd a Dará­nyi-kormány tetteit sorolja fel, azo­kat a reformokat, amelyek, mint a telepítés, az öregségi biztosítás — mind a népet emelték. Ismerteti az­után az európai és amerikai pénz- kapacitások által is lelkesen üdvö­zölt, mert nagyrabecsülte Imrédy Béla ezer milliós programjának a népre való hatását. Lelkesen, állva ünnepük az ibrányiak a kormányzót azért az elhatározásiért, hogy a kis­embereknek milliárdos beruházást biztosító finanszírozásáért, hogy a SZEBBNÉL-SZEBB Fürdőruhák Fürdőköpenyek Shortok pazar dús választékban. kisembereknek milliárdos beruhá­zást biztosító finánczsenit hívta meg a miniszterelnöki székbe. Kell-e ennél népiesebb, elevenebb tempó­jú, keresztényibb kormányzat, mint a néhány hét alatt 100 milliós hadi- munkát adó és a nép javára éjjel- nappal fáradó Imrédy-kormány? — Igen, ki kell tartanunk mellette, nem hallgatunk kísérletezőkre. Bá­torság ehhez a kitartáshoz, bátor­ság, de a józan magyar ész és ne­mes szív, a tiszta szentistváni er­kölcs és hűség bátorsága. Óriási a hatás, helyeslés hangzik a nép tömegéből, illés megfogta a szíveket a tiszta erkölcsi erő áramá­val... Vitéz Elekes Gábor bere- kesztené a gyűlést, de a nép Ná­nássy t is hallani akarja, akinek harsány, magyaros, jóízű Jónapot kívánok-ját kalaplevéve, pipakivéve kedves meleséggel viszonozzák. Az adó ellen hall panaszt, hát erről be­szél, eredeti szavak jó zamatéval és ha kell, magyarnak derűt és okossá­got adó bonhómiával. Nem az adó a baj, hanem az, hogy kevés ... Ke­vés, mert el van temetve sok min­dennel együtt a kettős könyvvitel, a társaságok rejtelmeiben. Jön majd az egyenes, világos, igazságos, a ter­heket a kisemberek válláról az erő­sekre helyező új adózási rendszer, akkor majd jaj annak, aki nem fi­zet. Elmondja a kígyó meséjét arról, amikor a farok fellázadt a fej .ellen, hogy miért kell mindig neki hátul csúsznia, míg a fej kényelmesen elől haladhat és mindent lát. A fej át is adta a vezetést, de a farok meg­járta, mert nem látott és még na­gyobb bajba jutott, mint azelőtt, így történt 1919-ben is, akkor is fel lázadtak a fej, az ok09 vezetők el­len és megjárták. Ma sem hallga­tunk másokra, mint a tanult veze­tőkre. Majd arról beszólt lelkes él­jentől foga dot tan, hogy a igával ke­rületnek hálás a nemzet azért, hogy olyan kiváló értékű embert küld a parlamentbe, mint Illés dr. Elekes Gábor: A zsidóktól szorgalmat és hozzáértést kell tanulnuk Bátor, szókimondó .magyar ember felszólalása volt ezután a nagy tapssal fogadott beszéd után vitéz szentkatolnai Elekes Gábor felszó­lalása, aki a többek között a kor­mány négyszázmilliós falumunkál- tatását ismertetve, a zsidókérdést is felemlítette. A kormány ezen a té­ren elment a lehetőségekig. Mi nem követhetjük azokat a szélsőséges felfogásokat, akik ma is azt hangoz­tatják, hogy üsd a zsidót... A zsi­dókérdést nem szabad elmérgesíte­ni. A magyar ifjúságnak el kell ta­nulni a zsidóktól az't, ami 'érték ben­nük, a szorgalmat, a kereskedelmi szellemet. Egy adomával világítja meg nagy derültséget keltve, de az igazságot szemléletesen aláfestve, hogy a zsidóktól tanulhatunk és a húszszázalékos arány meggondolt, józan megoldás. Ezután egységes közszellem megteremtésének szük­ségességét hangoztatta és áldást kért a hazafias ibrányLakra, akik szívvel-lélekkel támogatják a ki sewn hfM\pik k.ru’má n vilit. 0 kormány nemcsak lét akar, hanem amit akar meg Is csinálja a néppel a népért Ibrány népe lelkes él jennel búcsú­zik a képviselőtől és kíséretétől, kik most Vissre utaznak, itt is virágos díszkapu áll, a községházánál Somo­gyi József főjegyző mond üdvözlő­beszédet, majd Illés dr. nagyhatású szavai itt is a kormánytevékenység, jellemzésére mondanak nagyszerű példákat. Ez a kormány nemcsak jót akar, hanem amit akar, meg is

Next

/
Oldalképek
Tartalom