Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1938 (6. évfolyam, 97-144. szám)

1938-05-28 / 119. szám

4. oldal BSB&aB«« 0 _ J1UAM lUJDIY ^ SZAbolcsi hirUVP (Trianon 18.) 1938 május hó 28* R Püspökladányi Máv. a Nytve-vel játszik vasárnap Befejezéshez közeledik a bajnoki j év. A bajnokság azonban csak most j az utolsó .mérkőzéseken dől eh Hár­man vannak még verseny zen: a P. Máv., a DVSC és a NyKISE. Min­den mérkőzés csupa izgalom 'tehát. Ha a NyKISE megveri a DVSC-t és a NyTVE a P. Máv-ot, úgy a Ny. KISE esélyei igen erősen .megnöve­kednek. Ez a körülmény kölcsönöz különös jelentőséget a vasárnapi P. Máv.—-NyTVE mérkőzésnek, amely vasárnap délután 5 órakor a bujtosi sporttelepen kerül lejátszásra. A NyTVE azzal a csapattal áll ki. amelyik a NyKISE ellen szere­pelt. Nyíregyházi Kereskedelmi Rt. Iroda: Luther palota. Telefon 3 83. Telep: Aisópázsit 91. Telefon 2-67. Szállít: hazai szenet és mindenfajta száraz és hasáb aprított tűzifát. Borbély Sándor dr. alispán ssétes fronton küzd a vármegye népének egészsége érdekében a Revízió, feltámad s újra virulni fog a régi hires Pannónia, Szűz Maria országa, Szent István biro­dalma. Színház O— Mostly országa Mintha egy kissé felengedett vol­na a közöny s Lehár Ferenc nagy­operettjét már legalább is elfogad­ható ház nézte végig. Az operett előadása minden tekintetben jól sikerült s a közönség nagyon sok­szor a függöny elé hívta a darab két főszereplőjét, Zimonyi Mártát és Madarász Lászlót. Mindketten magasabb rendű én ekm ű vésze tt el jut­tatták kifejezésre az operett szépsé­geit s dalszámaikat többször is cl kellett én ékelni ők. A sikerhez hoz­zájárult Gáti Pál és Bekéssy Magda kiválóan jó játéka is, valamint a ki­sebb szerepében is jó Pillér Ferenc alakítása. Sonja, operettbemutató ma, pén­teken. Mindazt, amit 1938-ban egy igényes színházlátogató megkíván operettől, százszázalékosan megta­lálja a Sonja című látványos, remek zenéjü izgalmas revüopcrettben. Az operettet elsőrendű kiállításban, látványos előadásban, szenzációs táncokkal gazdagon hozza színre a színház Mihtdszenthy Magda első felléptével. A Sonja pénteken, szom­baton, vasárnap e9te szerepel a szín­ház műsorán. Szombat délután 4-kor a Csoda- tükör, a rnegnyitóelőadás diadalmas sikere. Filléres helyárakkal. Vasárnap délután, mérsékelt hely- árakkal Sárgapitykés közlegény, slá­geroperett, a legvidámabb, legnép­szerűbb operett van műsoron. Jézusfaragó ember. Az országszer­te nagy szeretetnek örvendő erdélyi irodalom -nagynevű reprezentánsá­nak, N virő Józsefnek „Jézusfaragó ember“ c. havasi színjátéka, kedden és szerdán szerepel a színház mű­során a jövő héten. A jövő hét szenzációja: Bomba­üzlet. A rádió miskolci közvetítésé­ben óriása sikert aratott operett- újdonság. Bombaüzlet! Biztosítsa .jegyét! Csak lelakatolva szakad kerékpárt az utcán hagyni A nemrég megjelent új kerékpár- rendelettel kapcsolatban a rendőrség illetékes ügyosztálya felhívással for­dul a közönséghez, amelyben figyel­meztet arra, hogy szigorúan tilos kerék pair okát lelakatolatlanul az ut­cán hagyni és aki vét e rendelkezés ellen, .meg fogják bírságolni. A rendőrség ennek a rendelkezés­nek megtartását gyakorta ellenőrzi, mert csakilyen erélyes intézkedések­kel! lehet a mindjobban garázdálko­dó kerékpártolvajok működését le­hetetlenné tenni. Függöny és szőnyeg Hartosnái Nagyíabarékpalofa. 4 Borbély Sándor dr. alispán műkö­désének kezdetétől csendben, de erős aktivitással küzd a vármegye népének egészség védelme érdeké­ben. A vármegye májusi közgyűlé­sén méltatták az alispán szociális rnunkásságán ak jel e.ntőségét. a.me 1y munkának adatait kevesen ismerik közelebbről. E közleményükben az alispán jelentése alapján világítunk reá a megtett út érdekes állomásai­ra. Borbély Sándor dr. a vármegye egészségvédelméről szóló részben a többek között ezeket mondja: Az elmúlt évben a csecsemő- és gyermekhalandóság elleni küzde­lemben 12 Stefánia anya- és csecse­mő védő dispensaire működött és pe­dig Nyíregyházán, Kisvárdán, Nagv- kállóban, Űjfehértó«, Nyírbátorban, ennek munkaköre a járás összes •községeire kiterjedt, Nyíradony, Büdszentmihá'iy, Polgár, Ti szád ob. Tis-zal ök, Ra.ka.maz (Tímár és Tisza- nagyfalu körzettel) és Ibrányban. Ez intézmények négyirányú tevékeny­séget fejtenek ki és pedig 1. anya­védelmi, 2. csecsemő- és kisdedvé­delmi, 3. szociális, 4. ismeretterjesz­tő. A m. kir. tisztifőorvos az év fo­lyamán mindegyik védöin.tézetet többször meglátogatta s az ő jelen­téseiből örömmel állapíthatom meg, hogy mindegyik intézet — dacára annak, hogy annyi nehézséggel küz­denek — feladatának híven és lel­kiismeretesen felelt meg. Terjed a zöldkeresztes mozgalom Az általános egészségvédelmi munka, az ú. n. Zöldkereszt is mind jobban terjed, ma már 12 ilyen in­tézet működik és pedig Nyirábrá.ny, Balkán v, Nagyhalász. Domb rád. Ve ne s ellő székhellyel Gáva, Balsa, Búj székhellyel Tiszahercel, Pás zab, Kemecse székhellyel Vasmcgyer, Ti­szafád, Kótaj székhellyel Nyírsző­lős, Oros székhellyel Nyirpazony, Demccser székhellyel Kék, Gégény, Bér kész, Fényeslitke székhellyel Pap, Jéke, Komoró, Nyírtass szék­hellyel Pátroha községekben, ez év július havában kezdi meg működé­sét Böiköny, Gésztered községekben az egyik, Nyirbbgdány, Székely, Nyírtét községekben a másik inté­zet is. A Zöldikereszt az anya- és csecsemővedclmen kívül az iskolás- gyermekek és felnőttek egészségi gondozásavai f o gl a Ik oz i k, úgyszinté.n az egészségügyi ismeretek terjesz­tése, valamint a babona és kuruzs- lás elleni küzdelem is a munkaköré­be tartozik, de legfőbb és legszebb feladata a családvédelem. Í Főzőtanfolyamok Évenként több községben főzőtan­folyamokat tart, ahol a felnőtt leá­nyokat és fiatal asszonyokat tanít­ják meg a mindennapi ételek ízle­tes, gazdaságos és változatos elké­szítésére. ilyen főzőtanfolyam volt Tiszailökön, Tiszaeszláron, Tiszada- dán, Tiszadobon, Ti szabiid ön és Balkányban, e tanfolyamokat a tisz­tifőorvos és a tisztiorvosok állan­dóan ellenőrizték. ígéretet kaptam a kormánytól, hogy a Zöldkeresztek részére úgynevezett egészségházakat építtet még ez évben, az egészség- házban 'esz egy várószoba, orvosi tanácsadói helyiség, egy szoba-kony­hából s kamarából álló lakás a védő­nő számára, az iskolásgyermekek ré­szére 12 zuhanyfürdő, továbbá 2 fürdőkád a közönség részére, ez az A-típusú egészségház, ilyen fog épülni Nyirábrányban, Oroson, Bal­kányban, Fényeslitkén, Kemccsén, Nyirbogdánybam, Domb rád on, Nyír­tasson, Gá-ván, Nagyhalászban és Demecsenben, B-típusú egészségház épül Bökönyben, Búj on, Kótaj,ban, P át rohan, V asm eg yenen és Nyirpa- zonyban, az ilyen B-típusú házban egy várószoba és orvosi tanácsadó .helyiség lesz. A községeiknek az egészségház építéséhez csak egy 300—400 négy­szögöles telekkel kell hozzájárulni. A Zöldkereszttel kapcsolatban meg kell emlékeznem az úgyneve­zett Zöldkereszt cukor akciói-ól. A szegény, rosszukáplált és fejletlen két éven aluli gyermekek testi gya­rapodásának elősegítésére a kor- máin’ 200 mm. cukrot bocsátott ren­delkezésre, ezen cukor szétosztása a tisztifőorvos felügyelete és ellenőr­zése mellett a Stefániák és Zöldke­resztek útján történik, ahol .ilyen intézmények nincsenek, ott a köz­ségi és körorvosok adják a cukor- utalványokat. Tűd őket cggondozó intézet Nyír­egyházán és Nyírbátorban van. Je­lenleg szervezés alatt áű a harmadik Kisvárdán. Hiszem, hogy rövid idő alatt ez is megkezdi á működését. Mind a két intézet — dacára annak, I hogy sok anyagi nehézséggel kell I megküzdeniük — áldásos és hasznos í tevékenységet fejt ki. Uj, modern díspansaire Nyíregyházán Az Országos Tüdőbeteggondozó | Egyesület megígérte, hogy még ob­Í * ben az évben Nyíregyházáin, a vá­ros által felajánlott telken egy új, ; modern felszerelésű, a dispensaire • céljainak megfelelő épületet fog i építtetni. — Agy- és szívérelmeszesedésben szenvedőknek reggel felkeléskor egy fólpohár természetes „Ferenc Jó­zsef“ keserűvíz — a legkisebb eről­ködés nélkül — igen könnyű szék- űr ülést biztosít, azonkívül a gyo­mor és a belek működését előmoz­dítja és kielégítő emésztést hoz lét­re. Kérdezze meg orvosát. Férfi dívatingek és nyakkendők i nagy válasitékban FRIEDMBII Testvéreknél HsafinaasaaauaEHnBHnKäHiMHHMeii Rákóczi utca 4. szám. SjWBaaags^^itLik^^|M , n »■hmm—i , A kórházakkal kapcsolatos men­tőállomások az elmúlt év folyamán is igen szép cs hasznos eredménnyel működtek, igen sok emberéletet meg lehetett menteni azáltal, hogy a be­tegeket, szülőnőket, szerencsétlenül jártakat a legtávolabbi községekből is gyorsan kórházba lehetett szállí­tani, ahol azonnal szakszerű kezelés­ben részesültek. A szegénygondozás Szabolcsban A lakosságnak jó .ivóvízzel való ellátása egyik legsürgősebb és .leg­fontosabb feladat. X m. kir. Orsz. Közegészségügyi Intézet a községek hozzájárulásával az elmúlt- évben több községiben összesen 38 mé,ly- furatú kutat csináltatott, ebben az évben is a kútépítési akció folytató­dik, sajnos, az anyagi lehetőségek állják az útját annak, hogy évenként nuigyobbszámú kút nem készülhet. Az évek óta tartó rossz gazdasá­gi viszonyok következtében a sze­gény lakosság ruházata és táplálko­zása hiányos, gyermekeik satnyák, rosszulfejlettek, sok közöttük a vér­szegény, sápkóros, angolkóros, goly- vás. Ez indította a kormányt arra, hogy azokban a községekben, ahol nagy a szegénység, étkeztetési és tejakció megszervezését rendelte el s e célra 6200 pengőt bocsátott ren­delkezésre. Az ínségakció pénzéből 12.400 pengő lett adva. A tisztifőor­vos lett megbízva az akció megszer­vezésével, felügyeletével és ellenőr­zésével. 53 községben naponként 3951 gyermek kap naponta 2 deci­liter tejet és 10 deka kenyeret, 13 községben pedig 1034 gyermek kap reggelire 2 deci tejet, 5 deka kenye- ret és délben egy tál ételből álló ebédet és szintén 5 deka kenyeret. .Az étkeztetési akcióval kapcsolat­ban 13 községben az óvodákban ú. n. időleges napközi otthont is léte­sítettek, célja pedig ennek az, hogy azok a 3—6 éves korú gyermekek, akiknek a szülei kora reggeltől késő estig munkában vannak s felügyelet nélkül kénytelenek hagyni a gyer­mek kot, az óvodákban reggelit és ebédet kapnak, ott töltik felügyelet alatt a déli szünetet is és csak este térnek vissza a szülei házba, így a kisgyermekekre való felügyelet igém sok szerencsétlenségnek a megelőző­je s a szülőket sem hátráltatja a mindennapi kenyér megkeresésében. Az étkezési akció javítja a tanítási eredményt A tanítóktól és óvónőktől hoz­zám beérkezett jelentésekből öröm­mel állapítom meg, hogy mióta a tej- cs étkezési akció .megindult, sok­kal több az iskolába és óvodákba járó gyermekek száma és sokkal jobb a tanítási eredmény is. Ezzel még nincs megoldva min­dem szociális probléma, de a tej- és étkeztetési akciónak jövőre való to­vábbfejlesztésével egy-egy lépéssel közelebb juthat a kitűzött feladat eléréséhez.

Next

/
Oldalképek
Tartalom