Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1938 (6. évfolyam, 97-144. szám)

1938-05-28 / 119. szám

(Trianon 18.) 1938 május hó 28­SZAj BÖLCS! hirLAP 1 (Lili 5. oldal »mot Idehangzik a vidék messze mezőire is. ami a budapesti Eucharsztikus Gyűlés szónokainak ajakéról az ég felé szárnyalt. Meg illetőd ve hajolunk meg az ihletett szavak varázsá­ban, mert éppen ezek a földfeletti igazságok azok, amelyekért epe- kedtünk. Ezekben a szavakban tiszta jóság méze rejlik, olyan böl­csesség és olyan exakt tudomány, amelyet az elme óhajtva sejt, de megközelíteni alig tud. Amit a pápa követe, Pacelli államtitkár mondott, telítve van az égi me­laszt csodálatos erejével és áldó impulzusával. Béküljenek meg az ellentétes szándékok, hajoljanak egymáshoz az eltérített szívek, közös csillagot keressenek a této­va néző százezrek. A magyarság ügyének senki sem tett több és hathatósabb szolgálatot, mint azok, akik a kongresszus helyéül Budapestet nyerték meg. Nincs senki, aki hívőén vallásos ember, akit meg ne rendítenének a pápa követének igazságai és örvendő szívvel ne magasztalná azokat, akiknek részük volt a szenzációs élmények előkészítésében, a kong­resszus megrendezésében. NAPIREND Május 28. Szombat. Rám. kát. Ágoston. Gör. kát. Eutik. Prot. Emil. Izr. Bekhukot. A nap kél 4 óra 10 perckor, nyug­szik 19 óra 44 perckor. A hold kél 3 óra 16 perckor, nyug­szik 18 óra 43 perckor. Magyar napirend: Érthető izgalom­mal, de végül is az igazság gyözedel- mébe vetett hittel várja a magyar köz­vélemény a szudetanémet-cseh kon­fliktus e'simulását, amelynek érdeké­ben a nagyhatalmak mindent elkövet­nek. A kérdés békés elintézése maga után fogja vonni a magyarság kérdé­sének elintézését is, A cseh blőff-állam végül is visszaszorul abba a kereteibe, amelybe való. Bízunk benne, hogy egyszer már nem a fegyverek, hanem az értelem arat győzelmet. Egész héten a következő gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgálatot: Osgyáni (Bessenyei-tér) és Illés (Deák Ferenc-utca). MÁJUS hónapban a közgyógyszerel­látás, a tüdőbeteg-szanatórium, gyermek- menhely, Stefánia vényeire a Szopkó Dezső Vay Ádám utca gyógyszertár szolgáltatja ki a gyógyszereket. A gyógyszertárak reggel 8-tól este 7 óráig, az éjjel szolgáiatott teljesítő gyógy­szertárak este 9 óráig vannak nyitva, A 260,500/1934. B. M. rendelet értelmében este 9 órától reggel 7 óráig vénykészités- nél 25 százalék, kézieladásnál 50 fillér pótdij jár. A város* gőz- és kádfürdő nyitva. — Áthelyezés. A vallás- és köz­oktatásügyi miniszter Cserepes Gyulát, a kisvárdai Bessernyci-gim- názium tanárát Budapestre, a Köl- csey-gimnáziumihoz helyezte át. — A KIOSz. ifjúsági csoportja e hó 28-án este 8 órai kezdettel a KIO.Sz. székhazában Iványi István ifj. tagjának szerzői estjét tartja meg, melyre a mélyen tisztelt ér­deklődőket szeretettel hívja és vár­ja a rendezőség. — Elrendelték az ipari tisztvise­lők legkisebb munkabérének megál­lapítását az egész országra kiter­jedő hatállyal. Már kinevezték a műnk ahé r ine gál la p í t ó bizottsá g tag­jait is. A rendelet már meg is jelent a .hivatalos lapban. — Halálozás, özv. Klingler Hugó- iié szül. Schmied Gizella e hó 21-én Szolnokon elhunyt. Az elhunytban vitéz Szodoray Frigyes huszárőr­nagy édesanyját, Wack Károly ny. á. huszárezredes anyósát gyászolja. (Minden külön értesítés helyett.) — Augusztus 20-ig féláru kedvez­ni nyes utazás Budapestre. A Szent István jubileumi év alkalmából a Máv. a vidékről felutazók részére augusztus 20-ig bezárólag 50 százalé­kos menetdíj kedvezményt engedé­lyezett. A kedvezményes igazolvá­nyok 2.50-es árban a Menet jegyiro­dában válthatók. GYÁR.BUDAPEST, Xl.tENKE-UT U7 — Versenytárgyalás. A nyíregy­házi m. kir. államépítészeti hivatal a m. kir. rendőrség határszéli kiren­deltsége részére Záhonyban létesí­tendő lakóépület építési munkálatai­ra nyilvános versenytárgyalást hir­det. A munka megkezdésének ideje 1938 június 20 és az augusztus 20-ig befejezendő. Az ajánlatokat június 13-án 10 óráig kell benyújtani a nyír­egyházi államépítészeti hivatalhoz. Az ajánlatokat ugyanazon nap dél­előtt 11 órakor bontják fel. CSODASÓ a4. ú. n. glaubersó, amely igen nagy mennyiségben található a, jászkara* jenői Mira keserű vízben. íze nem kellemetlen, hatása gyors, de görcs* mentes és nemcsak hajt, hanem gyógyítja is a krónikus emésztési zavarokat. 2 — Gyors- és gépírásórákat «d Nagy Irén gyorsírástanárnő, Kállay- utca 25. saá»L (x) — Anyakönyvi hírek. Május 24. Születés: Kosa Tibor ref., Bagdi Er­zsébet ág. h. ev., Lithvinyi Tibor r. kát., Nonev Dimitra Kiranna leány gör. kel., Róka halvaszületett, Já­kob Agnes izr., Szakái Erzsébet gór. kát., Nagy Erzsébet ref., Kocsis Ist­ván ág. h. ev. Halálozás: özv. Maich- rics Györgyn'é Andrási Mobrina g. kát. 70 éves, Gyureskó Zsuzsámra r. kát. 33 éves, Haluska Mihály gör. ka.t. 16 éves, Miskolczi Károly rám. kát. 7 napos, Njémeth András r. kát. 74 éves, Kelemen László izr. 25 éves, Csengeti Zoltán ref. 3 éves. — Az áll. tanítóképző képesítő- vizsgálatainak miniszteri biztosául vitéz Bessenyei Lajos kir. főigazga­tót küldötte ki a kultuszminiszter. — Az eucharisztikus kongresszus­ra holnap ismét különvonatok in­dulnak Nyíregyházáról. A budapesti eucharisztikus kongresszus ünnep­ségeire holnap ismét két különvo.nat indul Nyíregyházáról. A két zarán­dokvonat mintegy kétezer hívőt visz Szabolcsból. A kedden este el­indult három külön von at utasai ma, pénteken este érkeznek haza Nyír­egyházára. — Katonai, pénzügyőri, csendőr­ség, rendőrség és a vasúti alkalma­zottak egyenruházati cikkei legol­csóbban beszerezhető Papp Dénes cégnél, Luther-utca 6. (1) — A gyomorbajok nagyrésze a hiányos emésztésre, ez pedig a 'be­teg fogazatra vezethető vissza. Év­tizedes tapasztalat szerint a fogak épségét legjobb eredménnyel az Öve na 11 fogkrém biztosítja. Kis tu­bus 60, nagy tubus 90 fillér. RÁDIÖ PÉNTEK, május 27. 9.10: Hírek. 9.30: Keleti szertartású főpapi szent­mise a keresztények újraegyesülésé­ért a Szent István Bazilikából. 10.45: Felolvasás. 4.00: A Nemzetközi Eu­charisztikus kongresszus második nyilvános ülésének közvetítése. 5.00: A rádió szalonzenekara. 5.35: Elő­adás. 6.30: Előadás. 7.00: Ráez Zsiga és cigányzenekara muzsikál. 7.20: „Helyes magyarság.“ 7.50: Az Opc- raház előadásának ismertetése, majd' az előadás közvetítése. „Don Pas- quale.“ Opera 3 felv. 10.00: Hírek, idő járásjelentés. 10.25: Szalónötös. : 11.20: Hírek angol és francia nyel- j ven. 11.30: Éjféli szentmise és a fér- ; fiák közös szentáldozása a Hősök : terén. \ | Budapest II. 4.00: A Nemzetközi ; Eucharisztikus Kongresszus második I nyilvános ülésének közvetítése. 6.30: \ Ráez Zsiga és cigányzenekara mu­zsikál. 7.25: Gyorsírástanfölyam. 8.00: Előadás. 8.30: Hírek. 8.55: Le­mezek. ! SZOMBAT, május 28. 4.00: A j, Nemzetközi Eucharisztikus Kong- ! resszus harmadik nyilvános ülésének közvetítése a városligeti ünnepi csar- * inakból. 5.00: Pázmány György zon­gorázik. 5-35: Előadás. 5.55: „Helyes magyarság.“ 6.00: Kurina Süni és ci­gányzenekara muzsikál. 7.20: Elbe­szélés. 7.50: Az Operaház előadásá­nak ismertetése, majd az előadás közvetítése az Eucharisztikus Kong- : resszus tiszteletére. 1. Pápai him­nusz. 2. Magyar himnusz. 3. „Krisz- ! tus.“ Liszt Ferenc oratóriuma. 9.15: Hírek, időjár ás jelentés. 9.45: Hang­lemezek. 10.05: A magyar-«német vá­logatott tenniszmérkőzes közvetíté­se a margitszigeti pályáról. (Viasz- felvétel.) 10.40: A Budapesti Hang­versenyzenekar műsora. 11.00: Hírek német és olasz nyelven. 12-05: H. Állandó műsor: 6.45: Torna. Utá­na; Lemezek. 7.20: Étrend. 10.00: Hí­rek. 10.20, 10.45: Felolvasás. 11.10: Vízállás. 12-00: Harangszó, időjárás. 12.05: Hangverseny. 12.30: Hírek. 1.15: Időjelzés, időjárás. 1.30: Hang­verseny. 2.40: Hírek, árak. 4.45: Idő- 1 jelzés, idő jár ás jelentés, hírek. Gépj a. vitásokhoz szüséges S. K. F. márkás csapágyak, csapágy fémek, Böhler és magyar dobsinek Wirtschafter Ármin Tel. 90 olcsón beszerezhetők. — Wolfner (éie qépszijak lerakata Időjárás jelentése 1938. május 26. reggel 0‘33-tól május 27. 6*33-ig Hőmérséklet: maximum 16 0 Hőmérséklet: minimum 6 0 Talajmentén 3 8. . Szél erőssége, iránya (0—ÍZ] 6. Északi—lökéses. Felhőzet (0—10) 9. Változó felhőzet. Csapadék millimeterekDen reggel 7- tői reggel 7-ig 0. Légnyomás: 762. Emelkedő, jegyzetek: Látás 50 km. — Érettségi vizsgálóbizottságok az ev. gimnáziumokban. A júniusi szóbeli érettségi vizsgálatokon a nyíregyházi ev. Kossuth gimnázium­ban az elnöki tisztet dr. Dómján Elek püspök, az ev. Leánygimná­ziumban pedig Pass László debrece­ni ev. lelkész, esperes tölti be. A vallás- és közoktatásügyi miniszter kormánykép viselőül a Kossuth-gim- náziumba dr. Hankiss János egye­temi ny. r. tanárt, a leánygimnázi­umba pedig dr. Benigny Gyula deb­receni egy. c. nyilv. rkv. tanárt küld­te ki. A szóbeli érettségi vizsgála­tok az ev. Kossuth-gimnáziumban június 3-án kezdődnek. Férfi divatöv, nadrágtartó, nyakkendő a legszebb kivitelben FEUEP-nál Városhazepüiet. „Bízásom* hitel. — Rendőrkézre juttattak egy ál- gyüjtő fiatalembert. Az elmúlt na­pokban több helyen megjelent egy jólöltözött 'fiatalember, aki hamis gyüjtőívvel jótékonycélra könvör- adamányokat gyűjtött. Az egyik helyen gyanúsnak találták a gyűjtő- ívet, rendőrt hívtak és a 1 eigazolta - tásnál kiderült, hogy Grosz László debreceni állásnélküli péksegéd ha­misított íven saját céljaira használja fel a jótékony célzattal kizsarolt pénzeiket. Grosz azzal védekezik, hogy őt egy Blitzer Tivadar nevű férfi bízta meg, jutalékos alapon. Groszt a rendőrség őrizetbe vette. — Nem kell angol szövet, Ahhoz, hagy kifogástalan legyen, a ruha, ma már nem kell angol szövetet vásá­rolni . A T runkh ahn -p osztóg yár gyártmányai felveszik a versenyt a világhírű angol szövetekkel, hiszen szintén színgyapjúból készülnek. A Trunlkhahn- posztógyár közvetlen a fogyasztóinak is ad el szövetboltjai­ban Budapesten, IV., Prohászka Ot- tokár-utca 8. és II., Teréz-körút 8. szöveteket). Vidékre kérje a minta- kollekció bér-mentes küldését. (3)

Next

/
Oldalképek
Tartalom