Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1938 (6. évfolyam, 97-144. szám)

1938-05-12 / 106. szám

JLa Q 7 J jU jNyírvidék ABOlcsi HU3 hirLAP ■ \» ■—ni iiimniiwiii (Trianon 18.) 1938 május hó 12. Május 15-én megnyílik a Séslén a kádfürdő és a fedett uszoda Napról-napra lázas izgalommal figyeljük a meteorológia időjőslatatt, vájjon mikor lesz már itt a várva várt tavasz. Ami késik azonban nem múlik. A fejlődést nem lehet meg­állapítani a m8ga útjában. A nyári fürdők lassankint megnyitják kapui­kat. Örömmel jelentjük, hogy május 15-én, vasárnap reggel a Sóstón is megnyílik a kádfürdő és a fedett uszoda. A Sóstó megnyitása bizonyára széleskörben örömöt fog kelteni és a közönség a város áldozatkészségét méltányolva azt a rossz idő esetén is igénybe veszi, annyival is inkább, mert a villanyos összeköttetés igen künnyen megközelitheiővé teszi a tavaszi szépségében pompázó Sóstó. Kiadó íakás Augusztus 1-re kiadó 5 szoba, hall, fürdő­szoba összes mellékhe­lyiséggel, különálló ház, autógarázs, mosó­konyha, parkírozott ud­var. Jósa András u. 9. Érdeklődni : Szarvas u. 27. Miskolc város elismerése Sebestyén Mihálynak Az a nagy-értékű ‘kultúr munka, melyet Sebestyén Mihállyal az élén a miskolci színház prózai és operett- együttese — az egész társulat — eb­iben a szezonban is kifejtett, meg­érdemelt elismerésre talált úgy a kritika, mint a közönség részéről. Egyértelmű megítélés szerint a mis­kolci színház éppen az idei, minden eddiginél nehezebb szezonban tett hitvallást amellett, hogy színésznek lenni, „komédiázni“ — nemcsupán foglalkozás, de hivatás, melyhez ak­kor kell a leghűségesebbnek bizo­nyulni, mikor a legnagyobb a koc­kázat: színházat vezetni; s amikor a leghatalmasabb erőpróba: színésznek lenni. Sebestyén Mihály színigazgató pá­lyafutásának az idei szezon mutatja fel legjobb erkölcsi mérlegét. A da­rabok színrehozása — kiállítás, elő­adás s az ebben megnyilatkozó fe­gyelem annak a.z elmélyülő komoly munkának a fokmérője, mely a ku­lisszák mögött folyik, amíg egy da­rab eljut a bemutatóig. A legutóbbi eredeti bemutató s ann’ak rádióköz­vetítése, a sorozatos vendégjátékok mind azt bizonyítják, hogy Sebes­tyén 'Mihály és társulata a mai hely­zetben is hivatása magaslatán áll. Ezt tanúsítja a színügyi bizottság elismerése is, melyet Fekete Berta­lan dr. polgármester .a következő átiratban hozott a színigazgató tu­domására : „Miskolc thjf. város polgármes­terétől. 11.443—ki. 1938. sz. Ngs. Uj lakatos is kút- fc fúró üzem I nyílt Epreskert utca 5. 9 szám alatt. Vállal kisebb r és méiyvizü ku'furást, va 9 lamint szivattyúk javitá- I sát, lakatos munkák szak szerű készítését jótállással I; Qelberger Sándor ( Sebestyén Mihály színigazgató úr­nak, Helyben. A színügyi szakbi­zottság f. évi április hó 8-án tar­tott ülésében, Zsedényi Béla szín- ügyi bizottsági tag indítványára elhatározta, hogy a miskolci Nem­zeti Színház élén több éven át a magyar kultúra érdekében kifej­tett nagy és eredményes kulturá­lis és művészi teljesítményeiért úgy Színigazgató úrnak, mint a színiház egész művészi társulatá­nak a legteljesebb elismerését és köszönetét fejezi ki. Amikor a színiibizottság ezen egyhangú hatá­rozatát Színigazgató úr szíves tu­domására hozom, felkérem, hogy ezt társulata tagjaival is közölni szíveskedjék. Miskolc 1938 ápr. 11. Dr. Fekete sk. polgármester.“ A nyíregyházi rendőrség bűnügyi osztályának nyomozása ismét ered­ményre vezetett. Sikerült egy vesze­delmes betörőt ártalmatlanná tenni, aki az utóbbi napokban három be­törést követett el egymásután. A neve Borbély Pál 19 éves foglalko­zásnélküli csavargó, nyíregyházi la­kos. A báró Waldbott-féle italmérés Vay Ádám utcai helyiségébe két szer tört be, az első „munkája“ eredménytelen volt, az elmúlt héten azonban megismételte „látogatását“ és akkor sikerült is az italmérés « örömtől lázas dobogással ver J most Nyíregyháza római katolikus | társadalmának szíve abban a mun- - kában, mely e hó 15-éci lefolyó Eucharisztikus nap ünnepének fé­nyét van hivatva növelni. Fühérszárnyú galambok rajaként röppennek szerte a hírvivő, a buz- ! dító, a mámoros örömtől telt gondo­latok: Jertek, vegyétek ki részete­ket az el nem fogyható örömből, jöjjetek és hozzátok el szíveteket, léiket eket arra a nagy ünnepre, melyben az Ür hív, vár és szívébe zár mindenkit, ki iga.z hittel, szere­tettel, hozzá vágyó reménységgel borul le elébe! Vár téged, testvér, ki mindig hí­ven kitartottál mellette, talán akkor is, midőn az élet nemcsak a sugár- özöntös. meleg napjait juttatta szá­modra, midőn a csalóka percei, ne­héz órái s talán fájdalmas napjai zúdultak rád. Ó, hány gyönge perce van az élet­nek, melyben meginoghatunk, talán a csábító eszmék délibáb képein. A polgármester átiratát a szín­igazgató az alábbi hirdetménnyel továbbította társulata részére: Boldog örömmel továbbítom tár­sulatomnak ezt a gyönyörű elis­merést. Ebben a nagy sikerben és örömben nem feledkezbetem meg a kiváló zenekarról és derék mű­szaki személyzetünkről, akik ve­lünk együttérez ve, tehetségükkel és önfeláldozásukkal hozzásegítet­tek bennünket az elérhető legna­gyobb kitüntetéshez. Kollégiális szeretettel és üdvözlettel Sebestyén Mihály, a miskolci Nemzeti Színház igazgatója pénztárát kiäriteni. Mindkét esetben az udvarról hatolt be a tetőn ke­resztül az üzlethelyiségbe és ugyan­ott távozott is. A Luther-házban a B^c^ik-féle cukrászdában követett el betörést Borbély Pál, aki itt is pénzt és sü­teményt vitt el. Ugyancsak a Lulher- házban lévő Szikszay r vendéglőben is járt a fiatal tolvaj. Álkuíccsal ha­tolt be és kifeszitette a kézipénztárt. Borbély Pál mindhárom betörést beismerte. A rendőrség a nyomozás lefolytatása után áíkisérte az ügyész­ség fogházába. hazug mosolyok varázsán; hány ne­héz órát küzdünk át, midőn már fogytán az erő, lankad a kitartás s mintha reménytelen volna a továb­bi erőfeszítés; hány fájdalmas napot kell túlélnünk, midőn a jólvégzett munka gyümölcse megy semmivé, midőn sötét gyász borítja be amúgy is szürke napjainkat. Vár téged, te hűséges ember, hogy megerősítsen. Hív téged is, ki a gyötrődések, a tépelődések kínos börtönében szen­vedsz, hogy határozott irányt ad­jon, biztos célt mutasson. Mert az út csak őhozzá vezet, melyen az egyik előreszegezett, bátor tekin­tettel halad, míg a másik tétovázó, révedező szemmel keresi az utat. S míg az egyik sebzett lábbal, vérző szívvel, de boldogan ér a célhoz, addig a másik töviseket, éles kavi­csokat s a meredek sziklákat kerül­getve útja tőled messze elvezette s az est beálltával kétségbeesve rémül rá a rettentő ma gá nos® ágra. És te, embertársam, aki alattomos, — Az emésztőszervek megbetege­déseinek kezelésénél reggel éhgyo­morra félpohár természetes „Ferenc József* keserű víz abszolút megbíz - ható hashajtó, amelynek hatása igen kellemes. Kérdezze meg orvosát. vagy szikrázó, vad tekintettel for­dítod el sötét arcod tőle s ha hívó szavára nem fordulsz feléje: ki an­nak az oka? Ő, ki az éhezők ezreit táplálta? ki a nyomorgók szenvedé­seit enyhítette? kínjaiktól megsza­badította? ... Hisz most is azt akar­ja! És hogy elfordultál: könnyebb lett az élete? Próbáld meg csak egy­szer kiűzött szíved vérét, bűnbánó könnyeid' sebére önteni. Meglásd, « te szived sebe gyógyul tőle és bé­kesség száll majd szenvedő lelkedre. Várja hát az őt keresőt, hívja a kétségbeesőt, hogy szívébe zárja mindkettőt. Legyen ez a nap a léleké, melybe* a szív és a lélek egymásra találva egy feledhetetlen nappal gazdagítsa boldog emlékeinket! A viszontlátásra! Ju—La Tízezer pengd államsegélyt ad a kultuszminisz­ter a nyíregyházi kereskedelmi iskola tornacsarnokának felépítésére Nyíregyháza város szakosztályai­nak együttes ülése foglalkozott a városi Széchenyi István gróif felső­kereskedelmi iskola tornacsarnoká­nak ügyével. Nyíregyháza iskolái kö­zül csak néhánynak van tornacsar­noka és így a testnevelés ügyének jelentős eseményként üdvözölhetjük azt a tervet, hogy a Széchenyi keres­kedelmi iskola tornacsarnokot kap. A tormacsarnok ügyével foglalkozó szakosztályi ülésen Polinszkv Pál dr. tanácsnok ismertette az ügyet. A kereskedelmi iskola eddig, amiként az áll. tanítóképző ifjúsága is a Gaz­dák önben levő tornacsarnokot -bé­relte, de ezt a bérletet a Gazdák fel­mondották. Most a kultuszminiszter kilátásba helyezte, hogy amennyiben .a város a tornacsarnok felépítését elhatározza, 10.000 pengő államse­gélyt ad az építkezéshez. A polgár­mester javasolja a képviselőtestület­nek a tornacsarnok megépítését, amri összesen 25.000 pengőbe kerül­őé. Ebből 15.000 pengőt a város a törzsvagyoniból fedez. De mrvcl a kereskedelminek 12.000 pengő költ­ségvetési megtakarítása van, a vá­rosnak voltaképpen nem kerül töb­be az építkezés 3000 pengőméi. A felszerelésről is gondoskodik az is­kola. így rövidesem új tornacsarno­ka lesz Nyíregyházának, mely csar­nokot egyelőre az áll. tanítóképző is használhatja. Olcsó és jé szálloda Pesten a í METROPOLE, a Rákóczi utón. 150 kényelmes szoba 4 pengőtől, teljeä penzióval 9 pengőtől. Az Étteremben szegedi Farkas Jóska muzsikál, a télikertben délután és este a Virány-jazz játszik a tánc­hoz. Halgassa meg mindkét ze­nekart rádión. Adjon barátainak találkozót hivjameg|^gfrQQ|j|f).|jg őket vacsorára a% — Gyors- és gépírásórákat ad Nagy Irén gyorsfréstanámő, Kállay- atca 26. mám. (x) Szabolcs szive hiv az eucharisztikus napra R nyíregyházi összvasutasság zástlószen- telési ünnepsége pünkösd másodnapján Június 6-án. pünkösd másodnap- j ján a nyíregyházi ossz vasutassá«, a | nyugdíjasokat is beleértve, nagysza- ] bású zászlószentelési ünnepséget rendez. Az ünnepségen felavatják a ] vasutasok új pazarszépségű zász.la- i ját, amelynek elkészítése több mint ; 600 pengőbe került. A zászló szem te- * lesi iinepség fő védnökségét az üzlet- ! vezetőség vállalta és részt vesz azon ' a debreceni vasutasok 30 tagú fű- 1 v ószenek ara is. A zászl őszen te l'ési ünnepség a Hősök szobra előtt lesz, utána n ag ysz aibású n ép ünn ep cl y t tartanak a Sóstón. Az ünnepség egyik szenzációja a Gyöngyös bok­réta szereplése lesz. Felvonulnak a mezőkövesdiek is panorámás szép­ségű „matyó“-ruhákban. A vasutasok ünnepségének részle­tes programjáról a legközelebb be­számolunk. Veszedelmes betörőt fogott el a nyíregyházi rendőrség ő báró Waldbau féle ilalmérés, a Bácsik cukrászda és a Szikszay vendénlő betőrrőie kérőit kézre

Next

/
Oldalképek
Tartalom