Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1938 (6. évfolyam, 97-144. szám)

1938-05-01 / 97. szám

YERTOEK es i HiRLAF (Trianon 18.) 1938 május hó l! I vitézek Kirac-estiének műsora Szabolcs vármegye Vitézi Széké­nek társadalmi bizottsága 1938 má­jus 6-á.n, pénteken este 8 órád kez­dettel Nyiregyházán, a Városi Szín­háziban szegénysorsú vitéz tagjainak megsegítése javára kuruc-estet ren­dez az alábbi műsorral: 1. Élőkép. 2. Beszédet mond dr. Dómján Elek püspök, a helyi Move, elnöke. 3. Regősök. 4. Melodráma. 5. Magyar tánc. 6. Regősök 7. „Utol­só szárnycsapás.“ Vitéz Somogyváry Gyula dramolettje. 8. Regősök. Jegyek árai: Földszinti és emeleti páholv 8 P, földszinti ülőhelyek: I— Vilii, sor 1.50 P, IX—XVII sor 1 P, I. emeleti erkély I. sor 1 P, II—VI. sor 80 fillér, 11. emeleti erkély 1. sor 50 fillér, 11—IV. sor 30 fillér. Felül- fizet'éseket -— tekintettel a jótékony célra — köszönettel fogadunk. Felvilágosítás kapható Szabolcs vármegyei Vitézi Szék irodájában naponta 9—13 óra között, városháza épület. Telefón: 384. Jegyek naponta délelőtt 10—12 óra között a Menet­jegyiroda melletti trafikban kapha­tók, délután 4—9-ig a színházi pénz­tárnál Rendelet a légoltalmi eszkézikrél A légvédelmi törvény érteiméiben a honvédelmi miniszter most rende­letét adott ki, amelyben meghatá­rozza, hogy a gázvédelmi és légol­talmi eszközöknek milyen műszaki előírásokat kell kielégíteniük. A hi­vatalos lap mai számában megjelent miniszteri rendelet felsor ólja a gáz­védelmi és légoltalmi eszközöket, — pontosan meghatározza, .milyenek­nek kell lenniöik 'és intézkedik arról is, hogy ezeknek az eszközöknek a megvizsgálását a Hadi technikai In­tézet, illetve a Technoi ógiai és Anyagvizsgáló Intézet végezze. A rendelet szerint a gázvéd'elmi és légoltalmi eszközök a követke­zők: gázálarcok, gázvédő kesztyű, gázvédő csizma vagy cipő, önmentő készülékek, óvóhelyszűrők, légoltal­mi célra szolgáló, égést gátló anya­gok, gyakorló gyujtóhombák és -riasztó berendezések. Exportra frissen lőtt őzbakért legmagasabb napi árat fizet JBatta Testvérek fűszer, csemege és lőtt­vad nagykereskedők Nyíregyháza, Takarékpaioía Vay Adáűi-utca 2. Telefonszám 78. ÉRTESÍTÉS. Értesítem az í. t. Vevőközönséget, hogy a HERENDI PORCELLANGYÁR ÉTKE­ZŐ, TEAS, KÁVÉS, MOCCÁS ÉS SÜ­TEMÉNY KÉSZLETEIT — az üzletem­ben kiállított minták alapján — folyó évi május hó I-töl kezdve visszavonásig 12 HAVI RÉ SZLETFIZETÉSRE árusítom. A Herendi Porcellángyár igazgatósága ezen kedvezménnyel módot kíván nyújtani az í. t. Vevő­közönségnek arra, hogy — házaló ügynökök kizá­rásával — az egész ország területére megállapított egységes KÉSZ PÉNZÁRQN de részletfizetésre világhírű, eredeti kézífestésü, ma­gyar porcellánhoz hozzájuthasson. Az érdeklődőknek szívesen áll rendelkezésére WASSERMANN SÁMUEL cég Vay Ádám utca, Takarékpalota. Telefonszám 269. Nagy sikere volt a „Bizalom“ hiteliroda rejtvényversenyének Kik kaptak dijakat A Bizalom Hiteilirod'a ötletes pro­paganda rejtvény versenyt rendezett, amely iránt olyan hatalmas érdeklő­dés nyilvánult meg, hogy a pályázati f határideig 532 pályázat érkezett be. A pártatlan zsűri vizsgálata alapján megállapították, hogy ezek közül 84 volt mindössze teljesen hibátlan, így a díjak kiosztásánál csak ezek a pályázók jöhettek számításba. Csütörtökön délután- 6 órakor osz­tották ki a nyeremény díjakat, az érdeklődők sokaságának jelenlété­iben. A díjkiosztás a nagy nyilvá­nosság ellenőrzése mellett történt mag és a szerencsés nyertesek a kö­vetkezők: Fülei Piroska, Deák Far énem. 38. Tiroli nadrág, kabáttal. Soakovszki Sándorné, Ér-u. 28. 1 pár női cipő.-Bige Bertalanná, Ószőlő-u. 34. 1 óra. Bácskai Gyula, Bácska-u. 4. 1 ruha­anyag. Grosz Margit, Ószőlő-u. 18. 1 -boa. Mih-olecz Juci, Kéz-u. 22. 1 ruhaanyag. Holcze.r Zsuzsa, Luther- u. 21. Í női blúz. Kohn Magda, Ep- reskert-u. 4. 1 nyakkendő. Gábrinyi Sámuel, Kótaj.i-u. 27. 1 tiroli nadrág. Jancsurák Irén, Virág-u. 16. 1 pár selyemharisnya. Dóri Béla, Körte-u. 30. 1 pár selyem ha risnya. Közük Ibolya Árpád-u. 30. 6 darab női zseb­kendő. Szabó Gusztávné, Benes L.- tér 14. 1 íbárányboa. Papp Károly, Hatház-u. 11. 1 piros gyermekszan­dál. Janka Béla, Boeskai-u. 40. 1 női szandál. Nagy Ilonka, Csipke-u. 6. 1 női íretdkül. Blau Sándor, Epres- kert-u. 11. 1 -férfiöv. Mozgai Mária, Szarvas-utca 74. 1 gyermek joppé. Farkas Irén, Hói ló-arte a 65. szám. 1 nyakkendő. Silber Mártonná, Se- lyem-u. 52. 1 női blúz-anyag. Ardai Sándor, Ószőlő-u. 34. 1 női sál. Reich Magda, Kiss-tér 3. 6 darab pohár. Varga Gyula, Kótajá-u. 92. 1 férfi öv. Bocskó Edit, Katona-u. 6. 1 pipere- doboz. Hetey Gábor, Luther-tér 12. 3 darab -férfi zsebkendő. Hartmann Jenő, Nefelejcs-u. 3. 1 női ingnadrág. Gerencsér Józselfné, Kéz-u. 22. 1 muszlin-kendő. Ambrosi Gyula, Kó­— Az agy- és a gerincvelő megbe­tegedéseinek kezelésénél a régóta bevált, tisztán természetes „Ferenc József“ keserű víz — korán reggel egy pohárral hévévé — a tápcsator­nát alaposan kitisztítja, a további ibéLműködést elősegíti, a gyomor- emésztést megjavítja és fokozott anyagcserét eredményez. Kérdezze meg orvosát. taji-u. 34. 1 biciklilámpa. Bodnár Miária, Józsa A.-u. 1. 1 tölcsér, 1 tej­szűrő. Kiss Ferenc, Káilúi-u. 57. 1 -partvis. Lazarovics János, Bethletn- u. 2. 1 gyermek kalap. Irinyi Gábor, Vészi-köz 15. 1 komplett zseblámpa. Dr. Rajki László, Kót-aj. 1 női kalap. iBa-logh Antal, Deák F.-u. 75. Háztar­tási cikkek. Zomborszky Mihály, Kéz-u. 31. 1 komplett zseblámpa. R-ei&mann Sári, Sólyom-u. 2. 1 komp­lett zseblámpa. Grosz Edit, Vay Á.- u. 32. 1 villany csengő, 1 zseblámpa. Dávid Jánosné, Epresker-t-u. 29. 1 írógépszailag, radír, csengő. Kurbely Júlia, Deák F.-u. 197. 1 női harisnya. Bodnár Árpád, Józsa A.-u. 1. 1 író- gépszallag, radír, csengő. Kohn Jó- zs-éfné, Nyíriibrony. 1 kézilámpa, 1 vállánykört-e. Rényi Erzsébet, Vay Á-dám-u. 14. 1 írógépszalag, csengő. Tőrös Ilona, Deák F.-u. 43. 1 zseb­lámpa, Labdavszki 'Margit, Nagykái- ló. 1 villanykörte, 1 csengő. Tiscs- kovszky Jáno9, Bencs L.-tér 7. 1 csengő, 1 kapcsoló, Karfunkel Mag­da, Petőfi-u. 32. 2 darab játék, Dr. Tóth -Sándorné, Nyírfa-u. 3. 100 db. névjegy, Hegvmegi Balázs, Toldi-u. 96. 1 nadrág varrás. Szakács Sándor, K-ert-u. 42. 1 fénykép. Kn-öpfler Bé- lán-é, Vay Á.-u. 5. 2 q ózdi szén. A nyerteseknek a Bizalom Hitel- iroda cégei által felajánlott nyere­mény tárgyakról szóló értesítést kt- kézhesítíik, -amelynek ellenében a díjakat -a Bizalom Hit-eliroda Zrínyi Hona-utca 11. szám alatti központi irodájában a hivatalos órák alatt át­vehetik. Kereskedők részire legjobb beszerzési forrás fű­szer,- gyarmat- és festék­árukban olcsó árak mellett Blau és Reich nagykereskedők Bessenyei-tér 6 Teiefonszám 163 — Gyors- és gépírásórákat ad Nagy Irén győrsirástanámő, Kállay- nica 25. szám. (x) Költözködik: ? Rntorszükségleteit szakembertől vásárolja legolcsóbb árakon Cl I Ul 1% UJj c C 7 bDforcsanokábai jUriPtWCjA Tekintse meg ré- —b——^telkotelezettseg Kedvező fizetési feltételek, nélkül dúsan felszerelt raktáramat. Budapesttel egyidőban ! — Kizárólagos joggal! KoMusiirályfi MARK TWAIN világhirti regénye fimenl — * Főszerpben Errol Flynn S20“ba,tó1 hétfőig az BP0LL0BBN

Next

/
Oldalképek
Tartalom