Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1938 (6. évfolyam, 1-47. szám)

1938-01-13 / 9. szám

(Trianon 18.) 1938 január hó 13. _ , f NYtRVIDÉK _ oZÄBOlcs! HÍRLAP Január hó 24-én kezdődik a téli kiárusítás Minden szakma részi vehet a kiárusításban A Kereskedelmi és Iparkamara debreceni .kerülete 571—1938. sz. át­iratában értesíti a nyíregyházi keres­kedőket és iparosokat, hogy az id'ei téli kiárusítás időpontja Nyíregy­házán január 24-től január 31-ig tart. Ezen idő alatt a kereskedők és iparo­sok minden cikkből kiárusítást ren­delhetnek. Az idei kiárusítás érde­* hességc az. hogy az eddigi szokástól eltérően nincs kötve cg vés szakmák­hoz. hanem azon mindenki résztvehet, aki kiárusítani akar! A debreceni Kereskedelmi és Ipar­kamara lapunk útján is értesíti Nyír­egyháza város kereskedő és iparos társadalmát, hogy az évi szokásos téli kiárusításon mindenki résztve­het. A kiárusítási hirdetéseket az Ipar­kamara engedélye alapján a kiárusí­tási időpontot öt nappal megelőzve, már a január 19-iki számban lehet közölni. Tekintettel arra, hogy a ke­reskedők és iparosok téli raktára meglehetősen nagy, bizonyosra vesz- szüik, hogy a téli kiárusítás ideje alatt a közönség nagyon olcsó árért vás ároliha t N y i regvh á zá n. Vajay Károly dr. főispán és Mitrnvics a vasárnapi Megírta a Nyír vidék-Szabolcsi Hír­lap, hogy vasárnap, január 16-án, délelőtt 11 órakor Szabolcs'vármegye tanügyi szervezetei egvüttes erővel megalakítják a Nép. tiszántúli szer­vezeteinek szabolcsi csoportját. A szervező nagygyűlés Nyíregyházán, a vármegyeháza nagytermében lesz. Az alakuló gyűlés meghívója most jelent meg. A meghívót dr. vajai Va­jay Károly főispán, a Nemzeti Egy­ség vármegyei elnöke és Mitrovics Gyula dr. egyetemi ny. r. tanár, a tiszántúli tankerületi főcsoport el­nöke írták alá. A gyűlés meghívója a következőket mondja: A Nemzeti Egység tanügyi szerve­zete szabolcsvármegvei csoportja ez év január hó 16-án, vasárnap délelőtt 11 órakor Nyíregyházán, a várme­gyeháza nagytermében alakuló köz­gyűlést tart, amelyre Szabolcs vár­megye összes tanárait, tanítóit, óvó­nőt magyar testvéri szeretettel meg­hívjuk és kérjük pontos megjelené­süket. >A Szabolcsi Tanügyi Szervezet cél­ja a nevelés-oktatásügy, továbbá a köznevelői rend érdekeinek védelme Gyula egyetemi tanár írták alá tanügyi gyűlés megkíván és az egységbe tömörülésben rejlő nagy erkölcsi erővel való hathatós előbbrevitele. Ma az iskolaügy igaz­gatásának egységes szellemben tör­tént megszervezése idején, halasztha­tatlan a nevelésügy valamennyi mun­kásának zárt egységbe sora.kozása, a köznevelői rend egységes céljainak elérésére. Ennek az egységes célkitűzésnek zászlóját bontja ki a Nemzeti Bgy­<DI Hz álarcasbálra: Álarcok különböző színekben P —'60-tél 110-ig Hernyó selyem harisnya kis ....... P 3'90 ség tanügyi szervezetének szab öles- vármegyei csoportja, amelynek zász­lóbontásán vegyünk részt szív vei - •1 él ekbe 1 v a 1 ámen n y i en. LA közgyűlés után köz ebéd n.em lesz, ellenben a vidékiek, illetve ven­dégek, valamint .a helybeliek közül részfcvanni szándékozók részére a Korona-szálló 'éttermében 1.20 pen­gős menü (ital nélkül) biztosítva lesz. Errevonatkozólag nyomtat­ványt csatolnak a meghívókhoz. Ezt a nyomtatványt 2 filléres bélyeggel ellátva, megfelelően kitöltve Doha- nics János kir. áll. tanítóképzőinté­zeti igazgató címére küldjük be. • § | Tt | jpí \ Január 12-13-14. Szerda, cstitörtük, péntek 2 « !\ fi Iliit \ Budapesttel egyidőbe t! j Mr. Deeds I ; filmszínház 1 2 TELEFON ti. SZ. i ▼ (Miszter Dldsz) Előadások mindkét napon 3, 5, 7 és 9 J órakor. • Egy anya megdöbbentő ideg drámája Karjai között meghalt a kórházból kiczem- pé szett gyermeke, akivel tévdésböl Ingott itatott hibával A maga nőmében szinte párját kító eset játszódott le tegnap dél­előtt a kisvárdai kórházban. A kora reggeli órákban egy jaj ve székelő anya állított be és sírva könyörgött, hogy Szaniszló Imre nevű 1 éves kisfiának életét mentsék meg, mert a szerencsétlen gyermeknek víz he­lyett véletlenül oldott lúgkövet adott. Az orvosok nyomban hozzáláttak a kisgyermek életének a megmenté­séhez. Amíg a kisgyermek a műtő­ben volt, a kétségbeesett anya a fo­HUNGÁRIA FILMSZÍNHÁZ Ettlftt: Városi FHssziftMz Telefoizám: 503. Január 12-13-14. Szerda, csütörtök, péntek Rökk Marika legnagyobb filmje GA SPARONE V Millöcker világhírű operettje. Rer.dezle: Georg Jakoby. Előadások mindhárom napon 3. 5, 7 és 9 órakor. lyosón jajveszékelt és szívszorongva várta a kiszűrődő híreket. Egy izgalmakkal teli negyedóra Gyermekek önként kérik a hashajtót, ha egyszer Darmolt kaptak. A Darmol Ize kitűnő és tájdalom nélkül hat. Ezért szereti a gytnnsfe múlva felpattant az ajtó és a halál­lal vívódó kisgyermeket bevitték a kórterembe, ahol az egyik beteg­ágyon helyezték el. Az anyát, aki egyre (izgatottá bban viselkedett, igyekeztek távoltartani, hogy a töb­bi betegek nyugalmát ne zavarja. Egy óvatlan pillanatban azonban Szaniszló I^ásztlóné belop óz ott a kór­terembe és a gyermekét ölbevéve, ki osont a kórházból. Mint egy eszelős rohant... hogy hova, talán maga sem tudta. Ami­kor már a .fáradtságtól máj dinem ösz- szerogyott, megállótt és a téli nagy- kendőbe burkolt kisfiát megnézte. A gyermek arca hófehér volt, a szí­ve már nem dobogott. Rázni kezdte, de minden hiábavaló volt, a kisgyer­mek karjai között ki szenvedett. Szaniszlóné a szörnyű fölfedezés után hazament gégényi otthonába és rögtönzött ravatalra fék tette egyet­len kisfiát. Közben a kórház értesí­tette a csendőrséget, akik a szeren­csétlen asszonyt -— aki nyilván meg- hibbant a szomorú események hatá­sa alatt — előállították. Kihallgatása után — nehogy kárt tegyen magá­ban — a saját érdekében őrizetbe vették és az esetről jelentést tettek a nyíregyházi ügyészségnek. Január 22-én lesz a „Szakaiét Vnztr B. E.“ ditztibnruzisa A Nyíregyházi Egyetemi és Főis­kolai Hallgatók „Szabolcs Vezér“ Bajtársi Egyesülete f. hó 22-én reu- dezi meg ezidei hagyományos disz- táborozását a Korona száltó termei­ben, amely iránt nemcsak Nyíregy­házán, hanem egész Szabolcsban is általános érdeklődés nyilvánul meg. Ilyen disztáborozást évenkint miud. összg egyszer szokott rendezni az. egyesület s talán ennek tudható be az a széles körökben jelentkező ér­deklődés, amely az idei disztáboro­zást, vagy mint általában emlegetni szokták, jogászbált kiséri. Természe­tesen a bajtársakat már muga az a tény is kötelezi, hogy a régi tradí­ciókon felépülő, hagyományos sze ­lem legyen uralkodó és jellemző vonása ennek a aisztáborozásnak is. A rendezői gárda lelkes odaadó munkával fáradozik a bálelőkészités rendezése körül s minden tekintet­ben arra törekszik, hogy az idei disztáborozás mindeiiképen méltó folytatása legyen az előző évieknek. Rövid, velős műsort, uj szint, uj öt­leteket kívánnak az egyetemisták az idei bál keretében felsorakoztatni, a gondterhes hétköznapokat elfeled­tetni és a régi békeévek hangulatát visszavarázsolni ezen a nagysikerű­nek ígérkező disztáborozáson. A disz- táborra még visszatérünk. Meghívó igénylések az Egyesület hivatalos helyiségében (Luther- u. 13 ) délután 3—7 óráig eszközölhetek. I városi tisztviselők is kérik az orvosi ellátást A Nyiirvidék-Szabolcsi Hírlap kö­zölte dr. Borbély Sándor alispán mély szociális szellemben fogant rendeletét a vármegyei alkalmazot­tak orvosi ellátásáról, illetve a ren­delkezésre álló alap határai között orvosi és gyógyszersegélyben való részesüléséről. Ez a rendelkezés nagy megnyugvást keltett az érde­kelt tisztviselők és egyéb alkaimra- zottak körében és különösen a leg­jobban részoruló kisemberek életé­ben jelent nagy megkönnyebbülést. A vármegye intézkedése összhang­ban van azzal a szociális szellemmel, amely ma irányató kell, hogy le­Aszabolcsmsgysiek Budapesten a Metropoleban találkoznak. Rákóczi ut W Pompás uj kávéháza, János-vitéz sörözője, gyönyörű télikertje a fővá­ros látványossága. Olcsó, kényeim«« szobák, előnyös penzióárak. Cigány szegedi Farkas Jóska. Jazz-tánc Virány swing orchestra. Próbálja meg egyozor Ön is a METROPOLE-t.

Next

/
Oldalképek
Tartalom