Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1938 (6. évfolyam, 1-47. szám)

1938-01-13 / 9. szám

4. oldal JZÄBQLÖS.I HtRLAP WBR>3H»WBSStaaaK9S*C*WBS UI (Trianon 18.) 1938 január hó 13. *ffr.«aC. «tftenaan gyón a magyar élet minden vonatko­zásában. ■Most értesülésünk szerint a vá­rosi tisztviselők és alkalmazottaik között is mozgalom .indult meg ab­ból a célból, hogy kérjék a képvi­selőtestülettől az orvosi segélyben való részesítést olyan mértékben, amiként a vármegyei tisztviselők ré­szesülnek. Siirgftsen takarítsák ei a havat az utcákról és terekről, ■ért sem lehet közlekedni Nyíregyházán a leesett és olva­dásnak indult hó. amely tudvalevő leg nagyon árt az aszfalt s kőkoc- kaourkoiatnak is, úgyhogy Budapes­ten főként eme romlási kár megta­karítása érdekében mindjárt az első percben beállították a munkások ezer jét, érintetlevül állt még kedden is. A forgalmat nagy mértékben aka dályozták a hó és sártömegek, amelyek az utcákon és tereken fel torlódtak. Az átvezető utakat nem szórták fel homokkal, úgyhogy az emberek úgy jártak, mint a holtra- vált betegek. Több baleset is tör­tént. Sokan elestek a síkos járdán. Volt olyan, akit meg kellett röntge nezteíni. A rendőrség erélyesen kö­vetelte a házak előtti utak eltakart fását és a Kisvasutak is homokkal szóratta fel a megállók helyeit, dt az átvezető utakon és tereken még sikos az ut. Kövessük más városok példáját és takaritassuk a havat az ínségmunkások igénybevételével. A mezőgazdasági mukásbiztisitás áll az érdeklődés homlokterében. Hatszázhuszonötezerre lehet tömni azoknak: a mezőgazdasági munkások­nak a számát, akik az öregségi bizto­sításba bevonhatók. Ezen felül mind­járt kezdetben körülbelül 48.000 lesz az öregségi járadékra jogosultak szá­ma. A javaslat számat vet azzal, hogy a biztosítási kötelezettség ne terhelje a mezőgazdasági munkások keresetét és megélhetését és ne koc­káztassa a mezőgazdák termelésének jövedelmezőségét. A további kérdés pedig az lesz, hogy az öregségi biz­tosítás körébe idővel bevonják a mezőgazdasági munkásnőket és a já­radékosok özvegyeit is. A mezőgaz­dasági társadalombiztosítási ág szol­gáltatása az öregségi járadék és a haláleseti segély lesz. Gazdásági bér­munkával kapcsolatban legalább 15 hétre kell leróni a biztosítási járulé­kot ahhoz, hogy az öregségi jára­dékra való igényi ogosultságot meg­szerezzék. A járadéktörzs összege évi 60 pengő. Az 1 pengő 50 fillért kitevő járadék'törzspótlékra a bizto­sítottak csak azok után az évek után szerezhetnek jogigényt, melyek­ben utánuk legalább 25 hétre rótták le a járulékot. A halál eseti segély­alap összege 30 pengő és évenként 2 pengővel 60 pengőig emelkedhetik. A járad'ékszolgáltatás a 65-iik életév betöltése után következik, a javaslat *a»i> JMi PHILIPS I RÁDIÓ újdonságok JBiczák műszerésznél Bethlen ulca 27, Kedvező részlet fizetés. azonban figyelemmel van azokra, akik már most 65 évesek, vagy ha ennél fiatalabbak, oly magas az élet­koruk, hogy a biztosítás szolgáltatá­sára való igényjogosultságot megsze­rezni nem tudják, viszont egész éle­tüket mezőgazdasági bérmunkában töltötték. A biztosítás pénzügyi fe­dezetét a munkavállalók .hetenként A hadrakeit seregek sebesültjei és betegei helyzetének javítása érdeké­ben Genfben 1929 ben létrejött egyezmény rendelkezéseinek végre­hajtása tekintetében a genfi nemzet- Közi vöröskereszlbizottság a sze­mélyazonosság igazolására uj sze­mélyazonossági iegy rend szeres i lését Határozta el. A belügyminiszter ezért elrendelte, hogy január 10-től kezdődően az állami anyakönyvekből kiállított min­den születési anyakönyvi kivonatnál és értesítésnél a címfelirat felett fel Zilahy Péter ipari főfelügyelő, aiki — mint ismeretes — az iparügyi mi­nisztériumban az ipar-szervezésiügy­osztályba nyert beosztást, de aki ma is hetenként többször le-ut ázik Nyír­egyházára fontos iparügyi kérdések intézése céljából, most elérkezett régi tervének döntő fordulatához. Ez a terv, a szabolcsi és nyíregyházi állástalanokon való reális segítés: a szeszgyár vezetői tanfolyam felállí­tása most már valóság, mert hosszú, küzdelmes, fáradságos utánjárás után, amelynek útja sokszor már a jelentős ügy holtpontra jutásával fenyegetett, sikerült a Nyíregyhá­zán megszervezendő tanfolyam ér­dekéiben a leghat,hatósab-b támoga­tást. az ifjúsági kérdések iránt min­dig lelkes szeretettel viseltető Bor­nemisza Géza iparügyi miniszter tá­mogatását megnyerni. Bornemisza Géza miniszter, aiki kezdettől élénk és szociális érzéktől vezetett figyelemmel foglalkozott az ifjúság elhelyezkedésének problé­májával is, a nyíregyházi tanfolyam ügyéiben érintkezésbe lépett Zilahi Péter főfelügyelő 'jelentése során Marschall Ferenc dr. földművelés- ügyii államtitkárral, aki biztosította a tanfolyam megfelelő pénzügyi tá­mogatását, amivel a kultuszminisz­ter támogatását is figyelembe .véve, lehetővé vált a nagyjelentőségű tan- foh •am megszervezése. Munkatársunknak alkalma volt beszélgetni a Nyíregyházán időző Zilahi Péter iparkerületi főfelügye­lővel, aki érdeklődésünkre a tanfo­lyamszervezésről a következőket mondotta: — Hála a minisztériumok, külö­nösen pedig Bornemisza Géza mi­niszter lelkes támogatásának, a nyír­egyházi tanfolyamot már ennek a hónapnak a végén vagy pedig feb­ruár elején megnyithatjuk. A tanfo­lyamra negyven szabolcsi, illetőleg nyíregyházi állástalan érettségizett 20 filléres járuleka, tekintet nélkül a héten munkában töltött napok számára, továbbá a földadót fizető ingatlanok tulaj dánosainak, vala­mint az államnak és a törvényható­ságoknak hozzájárulása adja. Az öregségi biztosítás lebonyolítását az > Országos Mezőgazdasági Biztosító S Intézet fogja ellátni. kell tüntetni a gyermek azonossági számát. Az azonosság! szám tiz számjegyből áll. Az első négy szám­jegy az anyakönyvi kerület sorszá­ma, a következő két szám a gyér mek születési bejegyzését tartalmazó nyakönyv évfolyamának két utolsó számjegye, az utolsó négy számjegyé üietési "anyakönyvi bejegyzés száma. Ezek a számok esetleges háború esetén a „halál cédulák“ alapjául szolgálnak a nyíregyházi szfile’ésü katonáknál. fllma, szilva, kajszi (gutaütésnek elíentálló szilva alanyon és vadtör­zsön), birs oltványok, dió (Milotay, Sebeshelyi, Fran- quetfe) ribizli, málna stb. viszontelárusitói áron I. osz­tályú minőségben. -- Dísz­fák, cserjék, évelőkből nagy készlet. DINER Faiskola, Kisvárda. szeszgyár vezetői oki e.vel e t. —i Abban a helyzetben vagyok a szeszgyárosok megértő támogatása segítségével, hogy a végzettek közül a legkiválóbb húsz fiatalembert azonnal cl is helyezzük. Bizonyos azonban, hogy a többi hallgató is elhelyezést talál, mert szeszgyáraink kapva-kapnak azokon a fiatal erőkön, akiket a tanfolya­mon az iparfelügyelőség oktató, ve­zető kiképző közreműködésé veil igen szép ismeretekhez és ügyességekhez juttatja. Ezeknek felkarolása annál inkább várható és remélhető, mert a gyárosokat az a szempont is ve­zérelni fogja, hogy minél hatásosab­ban közreműködjenek az állástalan ifjúság elhelyezése terén. A tanfolyam helyéről és a pályá­zatról értesíteni fogjuk az ifjúságot. Szobor Pál polgármester úr kezdet­től megértő érdeklődéssel és az ifjú­ság támogatásának készségével fog­lalkozik az állástalanok számára ren­dezendő tanfolyam ügyével, meg­ígérte, hogy a város helyiség nyújtá­sával szíves készséggel támogatja a tanfolyamat. * Ezeket mondotta a közeli időben megnyíló tanfolyamról Zffl'ahy Pér tér főfelügyelő, aki mindenkor ne­mes szociális érzéssel gondolkodott az állástalanok helyzetének megol­dásában valamelyes megoldásáról és nem nyugodott meg az első lépések sikertelensége láttára sem. Az ő ne­mes példája mutatja, hogy ötlettel és ügybuzgalommal elő lehet segí­teni a magyar ifjúság gazdasági pá­lyákon való elhelyezése ügyét, mely ma az ország egyik 'életkérdése. A tanfolyamról annakidfején tájékoz­tatjuk az ifjúságot. Tűzifa szükségletéi legolcsóbban a Gottesmann Fatelepen szerezheti be. Árak: Tölgyfa erdei méterenként 135 m. magasra kirakva (cca 6 q) házhoz szállítva ............................. 20‘— P Ug yanez a Jalapári tanyán (Ambrózy urad.) átvéve 15*— P Fa faragvány (forgács) 130x130x150 méretben ki­rakva, a Jalapári tanyán átvéve kuponként 15'-— P I. oszt. bükkhasáb tűzifa q ként ............................. 4'— P Ko csikészítők és cipőfelsőrész készítők figyelmébe! Juhar és kőris deszka minden méretben kapható. Bővebb felvilágosítást ad és rendeléseket felvesz Gottesmann Herman fakereskedő, Nyíregyháza. Telefon 179. Szabályozzák a szabolcsi „halál­cédulák“ kiállításának alapiát B belügyminiszter rendelete a szüleiéiül gyermekek személy azenességl számáról Bornemisza Géza miniszter támogatásával megnyílik a . nyíregyházi szeszgyárvezetői tanfolyam, amelyre érettségizel!, tanítói oklevéllel rendelkezi és más állás tálán diplomásokat vesznek fel ifjat terjesztünk felvételre a kultusz­miniszter úrhoz, aki a felvételi tár­gyában végső fokodi dönteni fog. Azok, akiket a nyíregyházi szesz­gyárvezetői tanfolyamra felvesznek, díjtalanul végezhetik a kurzust, me­lyet négy hétre tervezünk. Az anyag, amelyet el kell az ifjaknak végezniük, tekintve, hogy itt érettsé­gizett if jakról, vagy tanítói oklevél­lel vagy más diplomával rendelkező fiatalemberekről van szó, akik a fi­zika, kémia és más szükséges .isme­retek alapelemeivel tisztában van­nak, reggel nyolctól estig tartó elő­adások segítségével négy hét alatt feldolgozható lesz. Az elméleti is­meretek mellett szemléltető hely­színi szesz<gyártanu!imá.nnyal is fog­lalkoztatjuk a hallgatókat. A tanfo­lyam végeztével a vezfet őjelöltek vizsgát tesznek, amelynek sikere esetén még egy évi gyakorlatot kell felmutatni ok s ekkor elnyerik a

Next

/
Oldalképek
Tartalom