Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 197-247. szám)

1937-09-01 / 197. szám

2. oldal rn r-mn f ir,,wnTirtr'TT"rT^^iiiMrTí iTTt ííif itéibiíí bit rn ■ SZÁJ BÖLCS! HÍRLAP Női kabát, kosztüm és ruhaszövet újdonságok, intézeti felszerelések leányok és fiuk részére Előírásos sötétkék szövetek, ölíönyszövetek óriási választékban, a legolcsóbb árban FREUND ZSIGNOND cégnél “-tér NAPPAL ÜDÜLÉS, ESTÉ SZÓRAKOZÁS A Letartóztattak, egy hámos könyv ügynököt, aki ellen többen fel felen test tettek Mindennemű cukrászati kü­lönlegességek. C. T. BÁCSI JÓZSEF Telefonszám: 311. Elülte a szetter Tegnap reggel fél 8 érakor könv- nyen végzetessé válható baleset tör­téni rz Árok és Kótaji utca sarkán. Lakatos József szemétfuvarozó sze­kere, az Árok ufcábői fordult be a Kótaji utcába s ott a kúthoz igyekvő Paliiz Mihálynét elütötte. Palitzné két vizes kupával igyekezett a kút­hoz, amikor a Lskatos József sze­kere a Kótaji ntcába főid ült s az úttesten haladó asszonyt elütötte Szerencsére nagyobb baj nem tör­téként, Mert Paiitz M háiyné kisebb horzsolásokkal megúszta a baleseten A rendőri eljárás megirduh. Az utóbbi ai.-aip-Oikb.an több nyug­díjas tett feljelentést egy Hirsch Mór nevű 42 éves budapesti könyv- ügynök -ellen. A feljelentők .pana­szukban előadták, hogy Hirsch, mint minisztériumból kiküldött adatszerző jelentkezett, életrajzot készített-, személyi adato­kat vett fel, majd fényképet kért. Csupán csak ,.hitelesítésű1!“ még egy aláírást kért ráadásul. Amikor ezt is I — Gyomor-, bél-, vese-, máj- és \ epehólyagbetegek szívesein isznak reggelemként egy--egy pohár .termé- [ szet-es „Ferenc József“ keserűvizet, * mert annak hatása gyors és biztos, i igen enyhe s ezért nagyon kellemes, j Az orvosok ajánlják. Amerikai tempóban nyaló hűld tefüSeiets Ipli a fárasmaisrisan a nyiresybázi vásárváros i frissen lőtt foglyokat tegmayassti árban vesszük Batta 7 eslvérek fűszer, cseuiüge és iőtt- vad nagykereskedők Nyíregyháza, Takarékpalota MBH9HUS3B Vay Adaoa-utca 2. Teleíon sz, 78. — A Leánvkálvineum polgári is­kolájában és továbbképző tanfolya­mára a pótbeiratások szépít. 1-én és 2-án lesznek. Javító- és különbözeti vizsgák szcp.t. 3-án, míg a tanév ün­nepélyes megnyitása 4-én délelőtt 10 órakor lesz a ref. templomban, majd az iskola udvarán. A rendes tanítás 6-án, hétfőm kezdődik. Segítő-könyv­tári könyvek kiosztása a tanévnyitó ünnepély után lesz. Igazgató. Alig két -hét választ el a szeptem­ber 11-iki dátumtól a Nyíregyházi Gyümölcsvásár, Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kiállítás napjától, de a Városmajorban már majdnem készen áll az amerikai tempóban ké­szült vásárváros, -amely az iáén kétszer olyan nagy terüle­tet foglal el, mint az elmúlt év­ben. A kiállítás méltóm fogja dokumen­tálni ennek a .haladó városnak em­berfeletti küzdelmét, az élni akarását és a mi méreteinkhez viszonyítva valóságos tündérkertté varázsolják a nyolc hold területet. Alig van itt városát szerető em­ber, aki ne -tekintené szívügyének ezt az ünmepá hetet, amelyre felfi­gyel -az egész ország szeme. A keres­kedők körében erőteljes akció in­dult meg, hogy miméi számosabban vegyenek részt a kiállításon, az ipa- rospavillón már majdnem megtelt, a kiállítás leglátványosahb részének, a gyümölcskiállításnak az anyaga már a napokban együtt 1-esz. Az előjelek­ből ítélve, méltó formában, ünnepi köntös­ben és megtisztelő keretben akarja ez a város fogadni az or­szág népét, amely tíz napon át ide fog seregleni. Az ünnepi hét programja a várme­gye lakosságának tízezreit fogja -ide vonzani, azért alaposan és jól fel Bisíea iskoiáhaz r«BIÁN könyvkereskedésében Beíhlen-uica 5. Telefon 121* Kamukkal lnsve?ls %z sírásra fesriile fcraásy?, hogy többet nyercjon Springer Sándor Buja-téri ter­ménykereskedő feljelentést tett is­meretlen tettes elien a nyíregyházi rendőrkapitányság bűnügyi osztályán, hogy a hetipiacon homokkal súlyos­bított terményt adtak el neki. Felje­lentésében a terménykereskedő el­mondja, hogy egy ismeretlen egyén néhány zsák terményt hozott be hozzá eladásra, amit ő rendben ki is fizetett. Amikor a terményt kiürí­tették, akkor látták, hogy a termény erősen homokozva van. Legalább 15—20 százalékban homok volt a zsákokban és igy öt súlyos károso­dás érte. A nem mindennapi csalás ügyében a nyomozás megindult. Zongora és elméleti melléktanszakainak tanítását valamint akadémiai vizsgáztatásokat vállal Grünfeld Panni Báthory-utca 4, szám. a A legkitűnőbb, különböző minőségű Szén és tűzifa előnyös fizetési feltételek WBMBBme^ett beszerezhető a Nemzeti Hitelintézet (Nyirmspalota) raegkapita, akkor jelentkezett azzal hogy adjanak előleget, mert 'egy al maia.achot kapnak. Amikor már a; aláírás megvolt, akkor állt elő azzal hogy megrendelést írtak alá és az: visszavonni nem lehet. Hirsch tagadta a szélhámosságot de a feljelentők 'ellene vallottak. A rendőrség Hirschet most át kísérte az ügyészségre. —OOG— kell készülnünk, hogy maradék nél­kül mindenki jól érezze magát. Minden napnak meg lesz a ma­ga nagy eseménye, ■amelynek sikerén éjt-nappallá téve dolgozik a rendezőség. A vásáriroda tegnaptól kezdve már a vásár terü­letén dolgozik. A siker árnyékát veti előre az a hatalmas nyüzsgés, ami itt van. Óráról órára újabb kiállítók je­lentkeznek, azért mindazok, akik még részt akarnak venni a kiállításon, saját érdekükben jól teszik, ha mielőbb jelentkeznek, mert a közeli napok­ban kikerül a vásáriroda ajtajára a tábla, hogy minden kiállítási hely elkelt. A vásárépítkezés zaja egyre hango­sabb. naponta 100 embert foglalkoz­tatnak. .akik f ünnaik-faragnak a ha­talmas pavilion okon, amelynek me­re/;?! meglepetést fognak kelteni mindenki számára. — Évnyitás az ev. leánygimná­ziumban. Az ev. leánygimnáziumban a vizsgálatokat a következő sor­rendben tartjuk: Augusztus 30-án javító, 30—31-én írásbeli és szóbeli magán-, különbözeti és felvételi vizsgák. Beiratások aug. 30-tól szep­tember 2-ig. Tanévnyitás szeptember 3-án. A rendes tanítás kezdete szep­tember 4. A vizsgálatok és a rendes tanítás kezdete reggel 8-kor. Wei- szer Gy. igazgató. (x)

Next

/
Oldalképek
Tartalom