Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 197-247. szám)

1937-09-01 / 197. szám

(Trianon 18.) 1937 szeptember 1. jZAbolcsi mirLAr 3. oldal Üzletünket szeptember hó 15-tői a a ■ ■ e Zrínyi Hona-utca 4. szám alá helyeztük át. Divatbundák! Prémezések! Olcsó árak! SZŰCS Luther-utca 5. szám. fi szőke leány harca a barna hölggyel „9 rúgás kSzvetlea sks a kutya vsSí... Két elegáns hölgy került a járás- bíróság elé. Egyik — szőke fiatal leány — volt a sértett, a másik — barna asszony — volt .a vádlott. A szőke azért jelentette fel a barnát, mert állítólag minden különösebb ok nélkül belerúgott. — Én kérem nem rúgtam, — mon­dotta a vádlott. — Miért rúgtam volna bele? Nem felel meg a való­ságnak. — Mondja el kérem, hogy történt — fordult a bíró a sértett leányhoz, aki indignálódva hallgatta a vádlott tagadását. — Van nekem, kérem, egy ku­tyám — vallotta a szőke hölgy — és ez a kutya volt a rúgás közvetlen oka. Észrevettem, hogy a vádlott, aki velem egy (folyosón lakik, nem szíveli a kutyámat és ha elmegy mellette, belerúg ... Üzentem neki, hogy ne rugdossa a kutyámat, nem vétett ez neki semmit. A kérdéses napon kint ültem a folyosón és a kutyámat simogattam . .. Akkor jött arra a vádlott és amikor mellettem elhaladt, belémrúgott... — Megrúgta önt? — kérdezte a bíró. — Igen, kérem, határozottan be- lémrúgott, ha meg tetszik engedni, azt is megmutatom, hogy miképpen. Ezzel a sértett felhúzta egy kissé a szoknyát, hogy ne akadályozza a lendületben és hatalmasat rúgott a levegőbe. — így rúgott belém, kérem és az­tán még neki állott feljebb. Elém ál­lott és azt kiáltozta, hogy üssem meg, ha merem. — Egy szó sem igaz az egészből! — felelte a vallomásra a vádlott. Tanúkat hallgattak ki, akik attól függőleg, hogy melyik hölgyhöz tar­toztak — a vádlott vagy a sértett mellett tettek vallomást. Az egyik AáAááááAiááiá j I uradalmi pincészetében (Vay Ádám-utca 7. szám) saját termésű tisztán kezeit tokaj- tolcsva-i borokat kaphat kihor­dásra alanti árakon: 1936. évi Hárslevelű asztali 1 liter ... —’70 fillér 1935. évi Szentvér pe­csenye 1 liter ... —'90 fillér 1933. évi Boszorkány szomorodni 1 liter 1*10 fillér 1931. Kincsem 1 liter 1'30 filléi 1934. évi Burgundi vörös (gyógybor)... 1*30 fillér Ezenkívül édes szomorodni és aszú áll a t. vevőközönség rendelkezésére. Iskolai cip ók! fiú ÓS leánykák részére óriási vá­lasztékban olcsó árban Lichtenbergnél Szabolcsvármegye legnagyobb és legszebb cipőüzletében Kát. bérpalota. Telefon 351. Amikor a tüsszentés vezeti nyomra a vonaton razziázó detektiveket Lelepleztek egy nyolc tagú csempésztársaságot, amelynek élén egy nyíregyházi kereskedösegéd állott Csütörtökön este a nyíregyházi pénzügyi nyomozócsoport detektív- jei a vásárosnamenyi vasúton raz- ziáztak. Amikor az egyik harmadik osztályú kocsin keresztülmentek, fel­tűnt nekik, hogy az utasoknak vala­mi erős szag csavarja az orrát, ami­től egymásután tüsszentenek. Ha­marosan megálllapították, hogy bors­szag terjeng. Amikor a vonat a vá­sártéri állomásra befutott, egy fia­tal házaspár szállt ki a vonatból, öt terebélyes csomaggal. Az állomáson már kocsi várt rájuk. A detektívek követték őket és a Nyírfa-utcán megállásra kényszerítették a kocsit. Amikor a csomagokat átvizsgálták, kiderült, hogy 100 kiló csempészett feketebor­sot szállítanak. Igazolásuk során megállapították azt is, hogy a fiatal pár Fischmann An­dor vajai lakos és a felesége, akik a borsot Kohn Jenő nyíregyházi ke­reskedősegéd Lakására akarták szál­lítani. Fischmannt és a feleségét elő­állították és megkezdték kihallga­tásukat. A kihallgatás meglepő ered­ménnyel végződött, mert kide­rült, hogy egy csempésztársaság került hurokra, amely már hosszú hónapok óta űzi bűnös üzelmeit és saját beismerésük szerint több mint tíz métermázsa borsot csempésztek. A csempész- társaság valósággal láncos alapon volt berendezkedve, amelynek feje az elfogott Fischmann Andor apósa Böhm József pék volt. ö adott meg­bízást Szerényi Bertalan községi es­küdt, h'eregdaróci lakosnak, aki a kalandos vállalkozás kivitelezését két fiatalkorúra bízta, akik naponta szállították át a határon a fekete­borsot, amit azután Csah János fu­varossal szállítottak el Kafrz Lajosné napkori asszonynak, aki Kohn Jenő segítségével értékesítette azt. A detektívek a vallomás alapján valósággal felgöngyölítették az egész csempésztársaságot és ma dólelőtt már mind a nyolc embert átszállították az ügyészségre. Katzné és Szörényi Bertalan már is­mert csempészek, akik számos alka­lommal voltak büntetve. További sorsukról ezután döntenek. Mereskedőlt résiére legjobb beszerzési forrás fű­szer,- gyarmat- és festék­árukban olcsó árak mellett Blau és Reich nagykereskedők Bessenyeidét 6 Teiefonszám 163 F@i!íi¥ás | atoesksdä lansncok sseirafására jj A kereskedő tanonciskolában a behatásokat szeptember 1-én és 2- án, szerdán és csütörtökön délután 3— 5 óráig végezzük a központi ev. elemi iskolában, Beiratkozni köteles minden alkalmazott, akit munka­adója szakismeretek elsajátítása vé­gett szerződtetett tekintet nélkül arra, hogy az alkalmazott milyen né­ven (gyakornok, kifutó stb.) szerev pel. A beiratkozás alkalmával az I. félévre tandíj és tanszerdíj címéin 10 pengő fizetendő. Ennek ellené­ben a szükséges tankönyvekkel és írószerekkel az iskola látja el a ta- noncokat. A beiratkozás elmulasztása vagy késedelmes teljesítése az 1922. évi XII. te. 128. §-a szerint büntetendő kihágást képez. A megnyitó, amelyen minden ke­reskedőtanonc megjelenni tartozik, szeptember 3-án, pénteken délután 4 órakor lesz. (x) Tarnay, igazgató JUNG ARIA I FILMSZÍNHÁZ g Ezelőtt: Városi Filmszínház § Teleíoszám : 503, Augusztus 31—szept. 1. Kedd. szerda ® m A fümszezon legelső nagysikerű g látványos táncos revüje jssm xssm mrnjm&sm® TS n SZEPTEMBER 1—4. Szerdától szombatig i FILMSZÍNHÁZ ITELEFQN 1L F) MA, kedden utolsó nap Az utolsó kaland Budapesttel egyidőben! Rabszolgahajói az idény első hatalmas filmsikere. A főszerepekben ^ ELISABET ALLAN, WARNER BAXTER és • WALLACE BEERY • Előadások mindennap 5, 7, 9 órakor tanú, fiatal leány, terhelőén vallott a vádlottra. Kijelentette, hogy saját szemével látta egy ablakon keresz­tül a rúgást. — Ez a tanú érdekelt, — jegyezte meg a vádlott — a sértett cselédje. — Kérem, én nem vagyok cseléd, én házilány vagyok. Évek óta a sér­! tettnél lakom, tőle kapok ruhát, ! kosztot, lakást és még némi pénzt [is — felelte. A bíróság végül is megállapította a vádlott bűnösségét és húsz pengő j pénzbüntetésre ítélte, de az ítélet j végrehajtását próbaidőre felfüggesz­tette. Az ítélet jogerős.

Next

/
Oldalképek
Tartalom