Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 1-25. szám)

1937-01-01 / 1. szám

Nyíregyháza, ,937 január 1 ri " / 7 /7./ I V. éTt 0i yam i3oo , I4 m. Jrentek 3|C Sscíkesztőség és kiadóhivatal Bethlen-utca 1. Poacatakarékí csekkszám 47139. Telefon 77. * POLITIKAI NAPILAP Előfizetés 1 hóra 2'50 P. Negyedévre 7*50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Esztendőváltozás Elmúlt ez is, ;mint annyi szürke testvére sas, örökkévalóságban. El* múlt és nem történt semmi, a letűnt esztendő új fej fa csapán a magyiar remények nagy temetőjében. Az olaszoknak Abes9zíniát, a tös rököknek Dardanellákig, a némes tebnek Rajnasvidéket, az osztrákok= nak hadsereget. Egyiptomnaik füg* getlenséget adott. Csak nekünk, nem hozott semmiit! Széles e világon népek és nemzes tok önmagukért, igazságukért nagy felzendiiléssel bátran megindulnak és önmagukba vetett győzhetetlen hittel céljuk felé törnek. Csak más íunk nem mozdul semmi sem, — semmi sem . .. Fényes ünnepségek, ragyogó, csilla logórakétás szép szavak, önmagukba visszatérő, önmagukért lelkendező frázisos magyarok mindenütt a kis esd hazának szűkreszabott földjein. Egymás állásáért, egymás vallás eáérf 'egymásra haragvó rossz ma* gyarok vagyunk! Apró sérelmekért nagy felhorkanással, égig érő ször* nyű csatazajjal egymásnak zudus lünk, de a Kárpátokért, kincses Kos lozsvárért, bácskai síkságért nem történik semmi! Három világrészből tüzelnek a lángok, de mi a magunk tüzecskéit inkább csitítgatjuk, inkább oltogat; juk. Azt gondoljuk talán, hogyha körüliöittünk égni kezd talán a világ, nagy jámborságunkért jutalmul megkapjuk tűz* és vérmentesen a határtágítást?!... A letűnt esztendő bölcsőjénél áll* va, sok szívben ujjongott a boldog .reménység: hátha ez lesz a betelj es sült álmok várvasvárt esztendeje. Hátha ez könnyíti majd a nyögve hordozott keserves keresztet. — az egymást nem értés ezeréves átkát; hátha ez meghozza sorsunk javulás sát, barázdás arcokon ráncok sdimus lésát. Hátha ez >a rég várt bolldog újesztendő! De nem az volt. Elmúlt nyomtalanul, áldás nélkül. Elmúlt és nem történt semmi. Eltemettük csendbon, részvétlen, zord szívvel... Ám újra éledő bizalommal hódos lurik előtted nagy ígéreteknek büsz* ke harsonása, időtlen időknek sötét* Bégéből ránk köszöntő hajnal: dia* da'imas újév! Vártunk, mert benned Teméljük boldogtalan sorsunk jobbs rafordulá9át. Benned 'újra bízunk, földrefordult fáradt fejünket újra felemeljük, kialvó szemünkben új életkedv csillan: hátha te vagy az a boldog újesztendő, amelyre milliók epekedve várnak! Hozd, óh hozd el nekünk, amit tőled várunk: Istennek áldását erre a hazára, ennek a hazás nak minden lakójára. Nappalaid napja egymássail megbékélt, egy cél* ra törekvő magyarokra süssön! Éj* szakáid árnya pihentető álmok nyus galmáit takarja! Zengő kikelettel, teltkalászú nyárs ral, gyümölcstermő ősznek bő gaz* dagságával, gyermeknevetéssel; ifjú lányok ajkán felcsendülő dallal, ün* II kisantant nem szívesen fogadja a holgár-jugoszláv szerződés megkötését A nemzetközi poditákai élet nagy érdeklődéssel figyelj a bulgársjugo* szláv szerződés megkötésével kaps csolatos híreket. A szerződés szövés gét belgrádi hírek szerint rövidesen nyilvánosságra hozzák. Az angol las pok különösen nagy jelentőséget tus lajdonítanak a megegyezésnek s fon* tos erőátcsopoirtosítást várnak tőle. A Daily Telegraph szeirint a szer* ződésnek nagy hatása ilesz a Balkán Szövetségre, sőt magára egész Eurós páira is. Bulgária mindeddig vonakos dott alismerni jelenlegi határait. A jelenlegi helyzetben kész megbékéli ni Jugoszláviával s ettől a békétől nagyobb gazdaságii előnyöket, lúgos szláviéban lövő véremelk jobb bánáss módját várja. A macedón kisebbség egyelőre nem ellenzi a Jugoszlláviás vaá való egyezmény megkötését. Ezzel szemben a kisantant — mint a Daiily Telegraph írja — egyáltas Iáiban nem lelkesedik az egyezménys ért. A romián kormány csak azzal a feltétellel hajlandó elismer™ a iboJ* gársjugo&zLáv egyezményt, ha Jugos szilávia szavatolja, hogy nem (irányul Románia ellen. Az egyezményt el* lenzii Görögország is. Csehszlovákia is bizalmatlansággal fogadja az egyezmény megkötését. A Morning Post szóifiai levelezője cáfolja azokat a híreket, mintha Buls gáráa az egyezmény következményes képpen belépne a Balkán*szövet* séghe. Bulgária továbbra ás sérels mesnek itartja jelenlegi hat áradt s nem mond le az Égfci tengerre vezető útra vonatkozó igényéről sem. Frigyes főherceget kedden délelőtt temetik Frigyes főherceg holttestét ma délelőtt bdbalzsaimózták és átszállí* tották a magyar óvári plébánias templomba, ahol felravatalozták. A család a hivatalos közegekkel együtt megállapította a temetés időpontját. A főherceget január 5sén, kedden délelőtt 11 órakor temeti Serédi Jusztinián hercegprímás. A temetés sen megjelenik a kormányzó felesés gével, a kormány tagjai, a katonai és polgári hatóságok képviselői s a hadsereg valamennyi fegyvernemés nak képviselői. Budapestről Magyaróvárra szállíts ják Izabella főhercegnő holttestét is, Frigyes főherceg feleségét tudvales vőlleg ideiglenesen a budavári koros názó főtemplom kriptájában helyezs ték el nyugalomra. Németország és Olaszország Spanyolország integritásának helyreállítását követelik A be nem avatkozás megszigorít tására vonatkozó jegyzékre a né* met és az olasz kormány holnap nyújtja át a választ. Hír szerint mindkét kormány elvben elfogadja a javaslatot, azonban megismétli azokat a fentartásokat, amelyeket már korábban is hangoztatott. A Stefainii hírszolgálata ügynökség közlése szerint Olaszország és Né* metország álláspontját a spanyol kérdésben Cdano külügyminiszter már októberben világosan körvonas lazta Münohenben. Ezek szerint Olaszország és Németország Spas nyolországnak és gyarmataiinak ins tegritását követeld. Ennek az integritásnak az érdekés ben nem hajlandók eltűrni, hogy a bolsovizmus akár csak Katalániát, vagy esetleg az egész Spanycilorszás got is hatalmába kerítse .9 innen irás nyítsa hadjáratát a nyugati művelts ség ellen. Időjárás Gyenge légáramlás, sok helyen köd és zúzmara, néhány helyen, ins kább csak nyugaton hószállamgózás. A hideg kissé csökken. Budapesten ma délben a hőmérséklet —2 Cels sius fok volt, a légnyomás 780 mm, gyengén süllyedő. —• 1 neplő harangok zúgó ércszavával, Kárpátoksövezte régi, szép országs gal, NagysMagyarországgá 1, oh jöjj el már végre diadalmas újév! ... DunasTiszia táján elárvult mas gyarok sóhajtása szárnyán szálls száll az imádság: — oh, adj Urams isten ennek a népnek bőséggel megs áldott boldog újesztendőt! harmath A pápa állapota javul Vatikán városiból érkező jelentés szerint XI. Pius pápa állapotában némi javulás mutatkozik. A vérkes ringéS'i zavarok múlóban vannak, a fájdalmaik csökkentek. Kezelő orvo* sai ahban az esetiben, ha a javulás több inapon át tart még, megianges dik, hogy a pápa egy külön erre a célra készített karosszékben napons ta in ahány órán át fent legyen. Madridban a helyzet tarthatatlan A spanyol vörösök táborából ér* kező jel öntések szerint a nemzetközi csapatok körében nagy az elkeseres dés, mert a vörös hadvezetőség már többízban hiábavaló támadást rens delit el s ezek során a nemzetközi csaipa'tok több ezer halottat vesztet; tek. A helyzet Madridban is napiról napra rosszabbodik. A lakosságot ismételten is felszólították, hogy hagyja el a várost, mert nem lehet a várost élelmezni. Minden élelmi* szert a katonaság részére foglaltak le s ezek is kizárólag orosz konzier* ven élnek. Madridban feszült a helyzet a kommunisták és az anarchisták kö* zött IÍS. A két csoport között napi* renden van az összetűzés. A Valenciáiból ideérkezett hímek szerint Caballera Largo kormánya jutaSimat tűzött ki olyan szőke vés nyék számára, akik a nemzeti csapas tok kötelékéiből szöknek á\t. Ottó uralkodói programot adott Ausztriának Bécsi jelentés szerint Ottó királys fi az újév alkalmával ahhoz az 1500 osztrák községhez, amely őt díszpol* gárrá választotta, valóságos uralko* dói programot liinitézett. Azt írja többek között.újévi levelében, hogy a haza hívja, mert a hazának szűk* sége van reá. Az idő intését nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert amit egyszer elmulasztunk, az soha többé vissza nem tér. Szívből örül annak, hogy Auszitria visszaállította a honvédelmi kötelezettséget. Végül arra figyelmeztet, hogy Ausztria miiwdetn alattvalójának uralkodója kíván lenni. A szovjet németellenes lépései iMoszkvad jelentés szerint a szov* jetkormány tovább folytatja a né* metek ellenii lépéseit. Ismét újabb letartóztatások történtek s ezzel a fogságban levő németek száma 38sra erfielkedetfe. Öngyilkos tanár Bukaresti jelentés szeriinií Targo* visteban agyonlőtte magát Renies Károly tanár, mert egy diákja arcul ütötte. Ámbár a diáikot kicsapták az iskolából, Benes, úgy^ítsaik nem tud* ta elviselni a szégyent.

Next

/
Oldalképek
Tartalom