Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 1-25. szám)

1937-01-01 / 1. szám

2. oldal JÓSA ANDR^ n Nyíregyháza. Ec Postafiók: 57 AS üca 15. onr 3 Z LCS I wí£LAP (Trianon 18.) 1937 január hó 1. ( Ha s»ép és olci* iTŐrmeérum van szüksége — saját érdekében — keresse fel a BERGMANN szücsüzemét Jókai-utca 3. szám. Remekszép bundamodellek olcsón ! Mikecz Tamás frja: Uj utakon a szabolcsi tMánykérdés Az új naptári és termelési év kezdetén vűsszapóMantva az elmúlt esztendőre, meg kelll, hogy állapíts sutk, hogy a sok vajúdó gazdáibajok közt a dahánykérdés az, amely a szabolcsi gazdát Legközelebbről érinti és amelyben a megszervezett* ségre való örvendetes kezdőlépések már az elmúlt esztendőiben megtör* terűtek. A Gazdasági Egylet Molnár Vük* tor báró kezdeményezésére megala* kította dohány,termelési szákosztá* lyát, mely feladatául tűzte ki a nyir* ségii dohánytermelő gazdák megszer* vezését, hogy az együttes fellépési (ben nyilvánvaló erővel és eréllyel tudja képviselni a Dohányjövedák* nél a dohánytermelő gazdáknak úgy a dohánybeváltási árak, mint a be* váltása feltételek újbólá szalbályozá* sára vonatkozó kívánságait, melyek a gazda szempontjából a termelés újibóllii jövedelmezővé tételéit céloz* za. a dohánykertész szempontjából pedig oly egységárakat kíván, hogy az legalább 15 fillér munka*óra}bér* nek feleljen meg, az érdekelt gaz* dák egyöntetű állásfoglalása a Ka* maira megértő támogatása mellett reményt nyújt arra, hogy az a sza* bolcsi dohánytermelés, mely az or* szág termelésének 51% *át teszi ki, minőségileg pedig a legipiaeképe* sebb dohányt szállítja, olyan súllyal lesz képviselve, amely őt megilleti, örömmel kell megállapítani, hogy az idei beváltásnál már a szakosz* tály kívánságai részben érvényesül* tek. De hogy a jövőben fokozottabb Rendkívüli árak 10 dgr. csokoládé —24 10 dgr. mizsoia —18 10 dgr. dióbél '—'26 1o dgr. mandula —-50 Va kgr. kakaó —"96 I kgr. héjas mandula ... — I liter tokaji bor asztali ... -'60 I liter Édes furmin —-60 Vio liter *** konyak ... 2 40 l kgr. Szaloncukor I. o. ... 2 — Batta lestvérek fűszer, csemege és lőtt­vad nagykereskedők Nyíregyháza, Takarékpalota •I I Vay Ádám-utca 2. Teleion ss. 78. Vasárut legolcsóbban, legnagyobb választékbaa Wirtschafter Ármin vaskereskedésében vásárolhat. Nyíregyháza, Vay Ádám-u. 3. Telefon 90. eredményt lehessen elérni, ahhoz az összes termelők szervezettsége és együttes fellépése szükséges. Szabolcs megye gazdasági életé* nek talán egyik legfontosabb ténye* zője a dohánytermelés. Az egész megye lakosságának jólétét a burgo* mya után leginkább a dohámyterme* lés befolyásalja. A hivatalos közlie* ményekbői vett számadatok alapján megállapítható, hogy megyénkben 12.502 kat. holdon termelünk do* hányt, mely még ma is a lecsökken* tett árak mellett is 3.5 millió pengőt hoz a gazdasági vérkeringésbe. A termelés üzemi adatait vizsgál* va azt látjuk, hogy Szabolcsiban az árcsökkentés és területredukció előtt közel 9 millió pengőt hozott a do* hánytermelés, addig mia csak 3.5*öt. Súlyosan érinti ez a kiesés az egész megyei gazdasági életet, elsősorban a termelő gazdát. A gazdát érintő részen felül van a kérdésnek egy. olyan súlyos szociálpolitikai rész.e, amely mellett nem mehet el az ál* lam segítség és beavatkozás nélkül: ez a rész a feles kertészek katasztTO* fális helyzete. Puskás ak. tanár ada* taáit vizsgálva azt látjuk, hogy a sza* bolcsi átlagot véve- 1931»ban 1.60 pengőt keresett egynapi munkájával a feles kertész, ma pedig 65 fillért. Ezzel szemben az előnvösebb féltés telek mellett' termelő körzetekben csak 1.10 pengőre csökkant le a napii kereset. A szabolcsi gazda feladata, hogy kezébe vegye saját soirsa irányítását a jövőben és olyan kérdésben, amely nemcsak neki életkérdés, hanem or* szágos érdek is, mert a jövő a sza* bolcsi 'minőségi termelésé. Feliada* tunk a jövőben az, hogy megszerez* zük a szabolcsi érdekeknek azt a súlyt, amit az ország termalésében számszerűleg és minőségileg képvi* seliilnlk. Kétségtelen, hogy a Buda* pesthez közel lakók olyan helyzeti előnnyel rendelkeznek egy központi szervezetnél, amit mi csak céltuda* tosan és erős akarattal keresztül* vitt szervezettséggel tudunk egyen* súlyba hozni. Az elkövetkező esz* tendő feladata tehát az, hogy a do* hálnykérdéseikben meglevő érdek* képviseleti szervekben (DOHÉ és Dohány Szaktanács) a szabolcsi és környéki érdekek megtalálják a megillető részesedést. Ha a meglévő szervek nem mutatnak megértést ki* vánságainiknak, úgy parciális érdé* keinket csak egy jól megalapozott decentralizálással tudjuk érvényre juttatni. Kétségtelen, igen fontos feladat vár a helyi sajtóra és pediig az ak* tuális kérdések felszínen tartása és a helyes közvélemény kialakítása. Meg kell állapítajnnnk. hogy a helyi sajtó minden közérdekű meglmozdu* Lásira a legjobb akarattal és a legna* gyobb önzetlenséggel reagált. Éppen' ezért akarom a közelmúltban meg* jelent dallá nykérdéssel foglalkozó két oikk állításait a tárgyilagos meg* ítélés szempontjából röviden tag* lakú. Egyik szabolcsi hetilapban nem* rég megjelent cikk a dohányos ker* bész szomorú anyagi helyzetének okát -nem főkép a renitaihiilis terme* lés alapfeltételének hiányában ke* resi, hanem abban, hogy a gazdák nem 50%*os alapon művedtetik a dohányukat. A tényállás a kövat* kező: Szabolcs vármegyében a jó* j váhagyott kertész*szarződések sze* : pint a termés 41.75%*a illeti a do* f hánykertészt. Ez annyit jelent, hogy f a kertészenként! 30 q termést vévén j alapul. 17 q*t kap a gazda és 13 q*t ! a kertész. Az 50%*»t kitevő 15 q*val , szemben kétségtelem 3 q dohánnyal, | illetve ennek 'ellenértékével kap ke* vesebbot a kertész. A különbség el* lenértékét természetbeni szolgálta* tásofcban kapja meg a dohányos ker* tész, melynek pénzértékét 'a staitisz* tik a szabolcsi átlag v iszom y la t ami 257 pengőre teszi. A 257 pengő szolgál* tatás dohányban kifejezve 5.5 q do* hánynak felel meg, tehát a végered* mény így alakul a 30 q dohányból 18.5 q értékét kapja a feles kertész és 11.5 q értéke a termelőé. Ha van* nak gazdaságok, ahol esetleg kiuzso* rázzák a dohányost, igemis közérdek, ha a cikkíró név említésével napvi* Lágra hozza azt, de egy általánosí* tásal csak azt éri el, hogy a tisztes* séges gazdákat is ferde helyzetbe hozza, úgy a dohányosokkal szem* ben, mint a közvélemény előtt. A dohánykertész helyzete azért tartha* tatlan, mert bár a szerződésűnek a feltételei nem változtak, keresete ugyanezen statisztika szerint évi 1040 pengőről 431 pengőre csökkent 1931 óta. E lap hasábjain nemrég megjelent kötelező jégbiztosításról szóló ta* nulmányra vonatkozóan csak azt kell megjegyeznünk, hogy a terve* eetet a Gazdasági Egyesület szak* osztályi gyűlésen megjelent igen te* kintélyes számú érdekelt magáévá tette és ehhez a határozathoz csatía* koztak a legutóbbi kamarai ülésen megjelent gazdák. A cikkíró aggá* lyaiival szemben mérlegelni kell a következőket: A tervezett biztosi* tás egy árubiztosítás, melyet teljesen költségmentesen adminisztrál a jö* vedék, niincs vezérigazgatói fizetés, nincs személyi kiadás, nincs költse* — Vese*, hólyag*, prostata* és végs bélbajoknál reggelenként éhgyomor* ra egy pohár természetes „Ferenc József "^keserű víz kiadós, híg ürülést és kielégítő emésztést eredményes, aminek következménye azután jcA* eső megkönnyebbülés szokott lenni. Az orvosok ajánlják. ges adminisztráció, nincs üzletszer* zési jutalék, ami — mint azt a Baz* tosító Társaságok költségvetéséből láthatjuk — a díjbefizetések mintegy 40% *át teszi kii. Az előirányzott díj* tétel (5%) csak a biztosítási szakeni* berek számításának majdnem maxi* mális bázisa, de minit azt a részletses tervezet mutatja, ez lefelé is száll* hat. Csehországban a dohány jég* biztosítását hasonlóan oldották meg és a díjtétel már 4% aiatt van. Ami pedig a magánféllel kötött ügyiat szilárdságát illeti, ott fel kell húr* nom a cikkíró figyelmét a Phönix* ügyre, ami mindenre alkalmas, csak arra nem, hogy felek bizalmát * biztosítás szilárdságában megerősít* se s ne inkább lássa érdekeit képvi* solve egy olyan önbiztosításiban, mely teljesen költségmentesen lesz adminisztrálva és nem eélja a töke* gyűjtés, hanem a teljes befizetések a kártalanításra llesztaek feJhas z* nálva. Több energiát, fokozódó szakér* felmet, nagyobb szervezettséget vi* gyünk át a jövő esztendőre és akkor azt hiszem, munkánk mag fogja hoE* ni gyümölcsét. Kristálytiszta zamatos bor asztali és rizlig 36-42 fillérért literenként. Kapható: Buza-tér 9. szám (Borpincében) Szilveszteri kalauz A KIOSz. nagy műsoros estje 8 órai kezdettel, a Bocskai*utcai szék* házban. Az Iparosifjak és az Iparosdaiár* da vidám éjszakája este fái 9 órai kezdettel az Ipartestület székháza* ban. Az Izr. Nőegylet Szilveszter*estje a Kereskedők és Gazdák Körében. APOLLO FILMSZÍNHÁZ Az első első előadás mérsékelt helyaraékal Jön az ujeszterd'S Itgnagyobb magyar filmje I Ma,"csütörtökön |utoljára Budapesttel egyidöben! D vidéki orvos (Kanadai ötös ikrek) Az érád legsikerőltebb vígjátéka. Főszerepben : June Lang, Jean Hersholt és a csoda ikrek. Szilveszterkor malac sorsölás. Elfta'i* ••>•• : szerda 5 7 9 ; csütörtök 4 6 8 10 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom