Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 252-275. szám)

1936-11-03 / 252. szám

•"•Jljlf Ara 10 fülét. Nyiregyna»a, nrce novemDer ó jy « / (Irtanon 17.) ] y. éI)olT1>m >252 iiom * AeClCl Jforkesztőség és kiadóhivatal Bethlen-utca I. P^ssatakarékí csekkazám 47139. Telefon 77. * POLITIKAI HAPlLiP * Előfizetés I hóra 2'50 P. Negyedévre 7*50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény A békét keressük A magyar közvéleménynek tisztás ban kell lennie a jelenlegi külpoliti* kai helyzettel. Ez aninál is inkább fontos, mert a legnagyobb jelentő* séigű problémáink szerves összefügg gésben vannak a külföldi relációkkal s bennünket a fenhálló békeszerző* dése'k értelmében gyszólván minden nagyobb elhatározásunkban megkö* töttségek akadályoznak. Olyatn meP* kötöttségek, amelyek még mindig magukon viselik a gyűlölet légköréi ben létrejött megtorló szellemet. A világ közhangulata tagadhatat* lanul sokat változott a háború utáni idők óta, de meg mindig olv nagy iga zságta lamság ok, m éltán vta 1 an sá * gok és megkülönböztetések állanak fenn az egyes nemzetek között, hogy a torlaszok elhordása még hosszú időbe telik. Kánya Kálmán külügyminiszter legutóbbi beszéde, amelyben a képviselőház külügyi bi* zottságából informálta az ország közvéleményét a jelenlegi külpoliti* kai helyzetről, nagymértékben hoz* zá járul ainnak a békés szellemnek kialakításához, amelyre mi oly őszin* ten törekszünk. Kánya Kálmán nyu* godt lelkiismerettel állíthatta külpo* litikai tájékoztatójában, hogy „ez az ország 16 év óta állandóan a búikét keresi". Ezt a törekvését .néhány ha* talmas külföldi állammal aranyira tudta fejleszteni, hogy velük a béke szellemén túlmenően ma már szoros barátságot hozott létre. Ezt a baráti szellemet óhajtja ápolni továbbra is a Darányi*kormány s miként azt a miniszterelnök parlamenti bemutat* kozó beszédében kifejtette, külpoli* tikáruk irányán a legcsekélyebb vál* tozás sem fog történni. A barátaink* kai való jóviszony ápolása azonban nem jelenti azt, hogy el akarjuk vágni magunkat a más államolkkai való korrekt kapcsolatoktól, erre annál kevésbé törekedtünk, mert Magyarország nyugodtan elmond* hatja: senkivel szemben sem viselte* tünk ellenséges érzülettel. Az a tény, hogy vannak elintézetlen ügye* ink, békés törekvéseinken nem vál* toztat, mert mindazt, amit el aka* runk érni, békés eszközökkel szor* galmazzuk. Vonatkozik ez a kis* antantra is, amely államoknak előbb* utóbb be kell látlniok, hogy a jó* szomszédi viszony legfőbb feltétele a téljes egyenjogúság. Ha ez létre* jön, amiben bíznunk kell, meg van vetve egyik legfőbb alapja a dunai államok gazdasági együttműködéséi nek, ami idővel politikai kooperáció* ban is megmutatkozhat. Nem mon* dunk le tehát arról a reményünkről, hogy a másik oldalon is felül fog ke* rekedni a jó belátás szelleme s ezál* tal lehetővé válhatik a gazdasági és politikai érdekek kölcsönös elisme* rése mellett a, mindnyájunk által ki* vánt kibékülés. Mussolini vasárnapi beszédében Magyarország jogos követelései mellett foglalt állást A Marcia su Roma 15*ik évfordu* lója alkalmával Mussolini Mi látóban 25Ü.O00 főnyi hatalmas tömeg előtt nagy beszédet mondott Olaszország jövőben követendő politikájáról. A beszédet a magyar rádió is közvetí* tette. A beszédnek Magyarországra vo* natkozó részéből kiemelkedik az, amelyben ezeket mondotta: „Talán már a közeljövőben üinne* pélyes alkalom nyílik arra, hogy az olasz nép megkaipó formában jut* tassa kifejezésre OTSzág*világ előtt a magyar igazsághoz való ragaszkodá* sát." Egészen természetes, hogy a Duce beszéde nemcsak Magyarországban, hanem szerte a világon nagy figyel* meí váltott kd. Párisban bizonyos tartózkodással fogadták a beszédet s csupán anny rit állapítanak meg a lapotk, hogy a Duce nem mondott olyasmit, ami az olasz*framcia együttműködésit ki* zárná. A francia sajtó megállapítja azt is, ho'gv Mussolini reálpolitikát hirdet és minden félreértést kizáróan jut* tatta kifejezésre Olaszország külpo* litikai irányát. Az angol sajtó a beszédből különö* sen a Magyarországra vonatkozó részt emeli ki. A Daily Mail különösen hangsú* lyozza, hogy Mussolini amellett a revízió mellett kötötte le magát, me* lyet Anglia már 10 év óta hirdet. Az angol nép legnagyobb megérté* sére és támogatására számíthat te* hát Mussolini törekvése, mert az an* gol népnek is az a célja, hogy meg* segítse azt a nemzetet, amelvet gya* lázatos módon fosztottak meg jogai* tói. Mussolini beszéde kétségtelenül összefüggésben áll azzal a találkozó* val, amely a római egyezményt alá* író három államférfi között a közel jövőben Bécsben megtörténik. A beszéd Magyarországon osztat* lan örömet keltett, mert Mussolini kétséget kizáróan kifejezésre juttat* ta. hogy Közép*Európában mindad* dig nem lehet rend és béke, míg Ma* gyaror9zágnak igazságot nem szol* gáltatnak. Mussolinii beszédét Amerikában is nagy figyelemmel kísérték. 11 román király holnap visszatér Bukarestbe Károly román király csehországi látogatásai során tegnap Pozsonyban tartózkodott. Üt jár a elkísérték Be* nes és Hodzsa. Pozsonyba 20.000 embert szállítottak, hogy a román királyt minél nagyobb ünneplésben részesíthessék. Tiszteletére nagyi ka* tonai parádét is rendeztek. Károly király holnap tér vissza Bukarestbe. Bukarestben nagyszabá* sú fogadtatást rendeznek tisztele* tére. Védőrséget szervez a cseh kormány A cseh kormány rendeletet adott ki államvédelmi őrség szervezésérc. Az őrség a határ mentén teljesít .1 szolgálatot. Kiirtotta a családját Penkátán Szabó István 65 éves gazdálkodó (fejszével agyonverte á feleségét, majd megölte két kis uno* káját 9 utána öngyilkosságot köve* tett el. Szabó tettét elmezavarában követte el. Matuska védője perfelvételért folyamodott Matuska Szilveszter védője a mai napon kérvényt nyújtott be, amely* ben perújrafelvételért folyamodik. A kérelem szerint Matuska t teljesen elborította az elmezavar. Olaszország abesszíniai igényeinek elismerése Londoni jelentés szerint Ausztria a közeli napokban elismeri Olaszor* szág abesszíniai császári felségjogait. Ebben a lépésbefn követni fogja Ma* gyarország és Albánia is. Hír szerint az angol kormány is hajlandó most már elismerni Olaszország abesszí* niai igényeit. Lezuhant egy utasszállító repülőgép A Berlin és Majna*Frankfurt kö* zött közlekedő repülőgép ma reggel a na,gy ködben eltévesztette az irányt s a thüringiai erdőben a föld* be ütközött. A gép három főnyi sze* mélyzete és 7 utasa meghalt, a többi utas súlyosan megsebesült. Országosan köröznek egy rablógyilkost Pestszenterzsébet egyik borozójá* ban szombaton ismeretlen tettes agyonlőtte Bakos János műegyetemi hallgatót s a nála levő 17 Dengőt el* rabolta. A merénylő kézrekerítése érdekében a rendőrség országos kö* rözést rendelt el. Eddig csak annyi nyom van, hogy a merénvlő állítólag piros kerékpáron menekült el. Ma reggel el is fogtak egy piroskerékpá* ros fiatalembert, aki azonban tagad* ja, hogv a gyilkossághoz valami köze is lenne. A rendőrség a fővárosban és a környékén az elmúlt éjszaka nagy razziát tartott s hét embert fogtak el, akiknek az al'bijét most igyekeznek megállapítani. Megölte a felrobbant film A tóvárosi mozgóképszínházban felrobbant a film s a gépesít meg* ölte. B madridi kormány Kataioniába menekül A spanyol nemzeti baink vala* mennyi aranykészletét elszállították Madridból. A kormány tagjai is el* hagyták a fővárost s most Kataló* niában akarják megszervezni az el* lenállást a nemzetiekkel Szemben. Romániában nagy árviz pusztít A napokig tartó esőzések követ* keztében Romániában, különösen r, dig Oltineában a patakok folyókká .gadtak s az utakat elöntötték. A v íjovai országutat három kilométer hosszúságban méteres víz borítja. Az áradás miatt beszüntették a bukarest—temesvári vasút forgal* mát is. Kikötőmunkások sztrájkja •Newyorki jelentés szerint a ikikö* tő.munkások és tengerészek körében egyre nagyobb méreteket ölt a sztrájkmozgalom. Amerika nyugati partvidékein teljes a sztrájk s kele* ten is csak alig tudjáik lebonyolítani a forgalmat. A munkások ezzel akar* ják kikényszeríteni követeléseik tel* jesítését. időjárás Mérsékelt nyugati, majd észak* nyugati szél, több helyen, kivált északon zivataros eső; a hegyekben hó várható. A hőmérséklet kissé csökken. Budapesten ma délben a hőmérséklet 2 Celsius fok volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom