Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 252-275. szám)

1936-11-03 / 252. szám

4. oldal JSÍYÍRVIDÉK .SZABOLCSI HIE SZ. HIRLAP (Trianon 17.) 1936 november 4. Lebovitsná l I ! Őszi és téli valódi angol és tiszta gyapjú Brammer-féle maradékok érkeztek és igen olcsó árban beszerezhető Zria yi iiona-utca 11. szam. Telefon 124. Két rádióbeszéd Tegnap két rádióbeszéd hainig* zott be a magyar otthonokba. Az egyiket Mussolini mondotta iMiilánóbain. Kemény, határozott, az ágazság tudatában a gúny .nyi* lait röppentő szavaira mintha a viihar zúgott volnia fel, kitörő lelkesedés adott visszhangot Mi* lánóban kétszázötvenezer hall* gató ajakáról. De éppen ilyen lelkes és meleg visszhang kelt a szívünkbein is, hiszen az olasz minisztereimök igazságait, ame* lyek sok helyütt egyenesen hoz; zánk szóltak, mi is valljuk. •Mekkora erő, milyen félelmetes hatalom, milyen ellenállhatatlan együttakarás dübörgött a Duce szavaiban. És hallottunk egy másik rádióbeszédet is. A pozso* <nyi rádió magyar bemondójá* nak mézes-mázos helyszíni köz* vetítését Carol látogatásáról. Sze* menszedett talptnyalás szavai csepegtek a iműméztől, amikor festeni óhajtotta azt a jelenetet, hogy Carol átvette a pozsonyi ezredtulajdonos! tisztségét. Mennyire nem illett magyar szájba .a hízelgő szó, a gyűlölt ellenségnek, a hazugságnak való hóddlás. Milyen ellentét van a két világ, a két rádiószózat ikü* zött. Az egyik egy feltörő világ* történelmi akarat diadalmas ereje, a másik egy hazugságban fogant álihatalom cifraságát fes­teni óhajtó kegyencnyafog ás. Két világ, két szöges ellentétű megnyilatkozás. Borzalmas volt a szép magyar nyelven hallani a Carol áradozást. Mussolini be* széde alatt a rádióba dörgött az lOtlasz erő és az igazság viharos ereje, a Carol hízelgésnél nem hallgattuk szegény pozsonyi (testvéreinket, de jól hallottuk íl élekb en m egb otr ánkozásuk at azon, hogy az ősi koronázó vá* rosban az oláh szellemnek hó* dol a cseh. Már mi csak Milá* ;nóra hallgatunk. Innen kél fel a mi napunk. Uj összeállításban mutatkozik be Vágó urilinyok zenekara a Korona kávéházban Ma este bemutatkozik a Korona* kávéházban az új Vágó úrileányok zenekara. A kitűnő zenekarban há* rom új női tag 1 foglal helyet. A zene* kar két férfi és öt hölgytagból áll. A zenekar kitűnő. A vezetést ismét Vágó karmester vette át, aki hosz* szas betegség után teljes egészség* ben, nagy ambícióval átszervezte és betanította új zenekarát, amellyel már Budapesten nagy sikert aratott. A Vágó*zenekar ma esti bemutat* kozását a közönség nagy érdeklődé* se kíséri s bizonyosra vesszük, hogy a zenekar nyíregyházi vendégszerep* lése nagy sikert fog hozni. Vasárnap orgonahangverseny lesz az ev. templomban A nyíregyházi Ev. Nőegylet va* sárnap délután 6 órakor nagyszabású orgonahangversenyt rendez az ev. templomban. A hangversenven' Peskó Zoltán orgonaművészen kívül ének* karok, szólóénekesek és hegedűszó* listák szerepelnek. A hangversenyen előadásra kerülő művek szerzői: Bach, Liszt, Antalffy —Zsiros Dezső, Rode, Haydn, Vi* kár Sándor, Krecsák László. A hangversenyre belépődíj nincs. A hangverseny műsora az ev. lelké* szi hivatalban vagy a hangverseny előtt a templomban váltható. Az ev. egyházon kívül álló testüle* tek részére jelentkezés esetén he* iyet tart fenn a rendezőség. Budapest—Salgótarjáni Gépgyár kályhái és tűzhelyei nagy választékban gyári áron Wirtschafier Ármin cégnél Vay Ádám-utca 3. szám. Telefon 90. II nyíregyházi véres szerelmi dráma a debreceni tábla előtt Jóváhagyták a gyilkos tinánc nyolc esztendei fegyházbüntetését Megrendítő szerelmi dráma ját* szódott le ezév április 20*án a nyir* egyházi országos vásáron. A véres vásár előzményei még a múlt évre nyúlnak vissza, amikor Gyurka Fe* renc pénzügyőri vigyázó megismer* kedett Kralovác Saroltával. A pénz* ügyőr szerelmes lett a szép leányba, ajándékokkal halmozta el. amiket a leány mindig elfogadott. Ezév elején azonban Gyurka Fe* renc azt tapasztalta, hogy Kralovác Sári elhidegül tőle. A pénzügyőr még ekkor is kitartott mellette, sőt sürgette, hogy legyen a felesége. A leány azonban visszauta* sította. Gyurka Ferenc ennek elle* nére a húsvéti ünnepek előtt több* szőr meglátogatta Kralovác Saroltát a nyirszőlősi tanyán s csak akkor maradt el a háztól, amikor a leány mostohaapja kérte, hogy ne zaklas* sa látogatásaival a családot. Ez na* gyon elkeserítette, de ekkor nem gondolt semmiféle végzetes cseleke* detre. Április 20*án Gyurka Ferenc az országos vásáron teljesített szolgála* tot civilruhában. A vásárra bejött Kralovác Sarolta is szüleivel és a disznóvásárban árultak. Gyurka Fe* renc, mikor meglátta a leányt, elsza* kadt társától azzal az ürüggyel, hogy csempészt vett észre, megkerülte a leányt s orozva, hátulról, mintegy két lépésnyi távolságból rálőtt. A leány. hangtalanul, holtan esett össze. A menekülő Gyurkát két rendőr tartóztatta fel, akiknek ezt kiáltotta: Szerettem! Agyonlőttem! Biztos úr, tartóztassanak le! A véres szerelmi drámát a nyir* egyházi törvényszék tárgyalta, amely Gyurka Ferencet szándé* kos emberölés bűntettéért 8 évi fegyházra ítélte. Fellebbezés folytán került az ügy a debreceni ítélőtáblához. Gyurka Fe* rencet két szuronyos fegyőr kísérte a tárgyalóterembe. Az iratok ismer* tetése után kihallgatták Gyurkát. — Magamat akartam megölni, — vallotta elcsukló hangon. — Mikor kirántottam a revolvert, elsötétült minden előttem. Nem tudom, mi •történt. Gúnyosan rámnevetett Sa* rolta, talán ezért történt. Nem lát* tam, hogy összeesik. Nem tudtam magamról. A védőbeszédek után az utolsó szó jogán megkérdezték újból a vádlottat. — Az édesapám a világháborúban november 13*án halt meg. Elhatá* roztam, hogy éin is ezen a .napon végzek magammal, — mondotta sí* rástól meg>brics<akló hangon. Hosszú tanácskozás után hirdették ki az ítélőtábla 'határozatát, amely szerint — mivel sem gondatlanság* ból okozott súlyos testisértés, sem APOLLO FILMSZÍNHÁZ Kiss-tér 9. Hétfőn kedden utoljára. KAY FRANCIS FEHÉR ANGYAL APOLLO FILMSZÍNHÁZ Kiss-tér 9. Gombos Gyula müncheni temetése Előadások 5-7-9 órakor. Az első etőadás mérsékelt helyárral. BHHIIHMIMIIIIIMMlHflli az erős felindulás nem volt megál* lapítható, helybenhagyta a törvényszék ál* tal kiszabott nyolcévi fegyházat. Gyurka Ferenc az elnök azon kérdé* sére, hogy megnyugszik*e vagy fel* lebbez az ítéletben, kijelentette, hogy „inkább a halált" választja. Végül is a védővel együtt semmi* ségi panaszt jeleintettek be s ígv a megdöbbentő szereimii drámában a kúria fog ítéletet mondani. — Gyomor* és bélbántalmak, ihas* üregbeli vérpangás, izgékonyság, migrén, kimerültség, szédülés, szív* szorulás, rémes álmok, ijedősség, általános rosszullét, a mufnkaképes* ség csökkenése sok esetben rövidé* sen megszűnnek, ha a beteg néhány napon át reggel éhgyomorra egy po* hár természetes ,,Ferenc József"* keserűvizet iszik. „4 halászó macska utcája" a Bessenyei Körben A Bessenyei Kör irodalmi szak* osztálya kedden délután 6 órakor a városháza tanácstermében irodalmi délutánt tart, amelynek keretében dr. Belohorszky Ferenc a Kossuth reálgimnázium tanára ismerteti Föl* des Jolán „A halászó macska utcája" című regényét. Az- előadás iránt — amelyre az érdeklődőket ezúton is hívják — igen nagy érdeklődés mu* tatkozik. Szivén szúrtak egy legényt a táncmulatságon Penésziek községben szombaton este táncmulatságot rendezett a gö* rögkatolikus ifjúság. A jótékonycélú bál igen jól sikerült és a legjobb hangulatban a hajnali órákban ért véget. A bál után egy társaság a Szilágyi*féle nagyvendéglőbe ment, hogy folytassa a mulatozást, amely* nek azután szomorú vége lett. A tár* saságban levő Szarvas István gazdái* kodó és Mária László terménykeres* kedő összeszólalkoztak. Az össze* szólalikozásiból verekedés támadt és a szorongatott helyzetben levő Mária László üivérei rárohantak Szarvas Istvánra és agyba*főbe ver* ték. Amikor Szarvas magatehetetle* nül összeesett, Mária László és Mudra József a szerencsétlen embert szíven* szúrták, úgyhogy holtan maradt a kocsma padlózatán. A halálos szurkálás tetteseit nyom* ban letartóztatták és még a tegnapi nap folyamán beszállították a nyir* egyházi ügyészség fogházába. ­— Burgonyapiac Kisvárdán. A burgonyapiac kínálata közepes. Az egyes burgonyafajták árai: rózsa, nyári 6.50, őszá .50-^.00, Ella 3.30, sárga 3.00—3.25, fehér 2.55, Wolt* marrn és Krüger 3.55 pengő q*ként.

Next

/
Oldalképek
Tartalom