Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 225-251. szám)

1936-10-01 / 225. szám

Ara 10 fillér. Nyíregyháza, i»í6 október 1 ••/•• /••/ d»anon 17.) „_ É„ OLYA M, 225 „OEA. * CSÍLLORTOK • W^f T r O ^ JNLYIR¥IDEK DZABOLCSI KIRLAF S&arkesztőség és kiadóhivatal Bethlen-utca U Postatakarék! csekkazám 47139. Telefon 77. * POLITIKAI NAPILAP Előfizetés 1 hóra 2'50 P. Negyedévre 7*50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Aranyalap Irta : Písszer János öt évvel ezelőtt letért a pénz aranyalapjáról a Brit világbiroda* lom, utána az amerikai kontinens, az északi jegestengertől a déliig, ezt követöleg az államok egész sora. De kitartott az aranyalap mellett, Franciaországgal az élein, néhány európai állam és az ezek pénzügyi elgondolását helyeslő más konti* nensbeli államok egynéhánya. A két felfogást vallók azóta ver* sengettek egymással és a gyilkos versenyben — ez igazolódott most be — vesztes lett a makacs vezérlő .állam: Franciaország. Feladta a küz* delmet, behódolt. Letért a megrág* zitettinek vélt mértékről, devalválta pénzét. Ma már a fixpont, a fókusz, amelyhez méregették a valutákat, .Svájc is fittyet hányt rögeszméjének és devalvált. Amikor a Brit világbirodalom és .az USA elkövették a devalvációt, akkor ezt „őrületnek" mondták. Ma okos cselekedetnek minősítik a francia frank devalválását, mert et* tői a „gazdasági világbéke" feltárna* dását remélik. Ugyanazok, akik az* előtt .„őrültségnek" nevezték az ér* tékcsökkentést. Most tehát itt áll pucéron a köz* gazdasági „tudomány". Mérje végig és értékelje kiki, ízlése szerint. Franciaország és Svájc kiadták a parancsot, hogy az árakat emelni pedig: szigorúan tilos. A kis nai* vak. Nem tudják talán, hogy ez a recept falrahányt borsó? A hamisak így kísérlik meg a versenyt a maguk javára billenteni. Pedig megtanul* hattátk már „elődeiknél", hogy kár az ilyen „parancsokkal" bíbelődni ée árdrágítókat fogdosni, büntetni. Szórakozásnak és ,,fájdalom*elteie« lesnek" talán jó ez a kis móka, de eredményt azt ugyan nem hozhat. Legfellebb néhány börtöntölteléket produkál. Régi nóta, régi tánc ez már! A francia kis* és nagytőkések, akik pénzüket betétekként kamatoz? tatták, rövidesen arra ébrednek, hogy 30—40 százalékkal kevesebbet ér a pénzecskéjük. A svájciak detto. Ráeszmélnek, hogy a papír nem áll az aranyon, fix bázison. De komikus is ez a játék. Nem: zetközi kereskedelmet közös érték* vonal híjján, alig lehet eredménye* sen folytatni. Az ettől a vonaltól el* ugjrándozás csak időleges eltolódást jelent, amely után a nóta ismét elöl* ről kezdődik. Üjra megindul a közös nevezőre hozott verseny. Így marad ez, a mai tőkés észjárás mellett mindig, amíg egyik a másikat le* győzni kívánja és nem egymás mel* lett kíván működni. A háború előtt a „Millreis" volt a portugál, de igen nagy számokat jelentett valuta. Mégis megvolt a kereskedelmi összeköttetés zavarta* lansága a portugál és más államok között. Senkinek eszébe nem jutott, M szenátus kezében van a francia kormány sorsa A francia lapok állandóan azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy a sze* nátus miiven állást fog elfoglalni a kormány pénzügyi terveivel szem* ben. Az Echo de Paris szerint a döntő pillanat már megtörtént. Ez* zcl szemben a Matin azt írja, hogy a helyzet továbbra is komoly s a szenátus a népfronttal szemben való állásfoglalását a pénzügyi javaslatok tárgyalása során juttatja kifejezésre. A- frank aláértékeléséből szárma* zó helyzet tovább foglalkoztatja Európa államait. Tegnap Rydz Smiglinél a lengyel miniszterelnök es a gazdasági élet vezetői tartottak tanácskozást. A helyzet újabb alakulása az, hogy Angliából megindult az arany* áramlás Amerika felé. Most már nem a valutapánik miatt viszik ki az aranyat, hanem aranypániktól félnek. Attól tartanak, hogy nem számíthatnak az arany áremelkedé* sére s ezért sietnek beváltani az ara* nyat dollárra. Az Egyesült Államok pénzügymi* nisztere, Morgenthall arra hívta fel a világ valamennyi államának fi* .gyeimét, hogy csatlakozzanak az an* gol*francia*amerikai pénzügyi meg 1* állapodáshoz. Párisból jelentik: A szenátus ma délelőtt háromnegyed 10 órakor kezdte meg ülését. A pénzügyi ja* vaslatok tárgyalására kimondták a sürgősséget s nyomban megkezdték azok tárgyalását. A szenátus 1 a kormány 25 javas* lata közül 12*t elutasított vagy meg* változtatva fogadott el. Ha nem si* kerül a két háznak megegyeznie, vi* haros ülésekre van kilátás. II spanyol nemzetiek Madrid elleni haditerve elkészült A spanyol nemzeti csapatok fő* parancsnokává Franco tábornokot nevezték ki. A nemzeti csapatok Madrid elleni támadásának haditer* vét a vezérkar a legapróbb részié* téig kidolgozta s az általános táma* dás megindítása a legrövidebb idő kérdése. A nemzeti csapatok elfoglalták a Madrid és Sikuenza közötti ország* utat. Toledo elfoglalása alkalmával a nemzetiek több mint ezer fegyvert, hat ágyút, sok gépfegyvert zsákmá* nyoltak. A foglyok száma is mégha* ladja az ezret. Toledo utcáin rom* halmaz fogadta a nemzetieket. A vörösök, amikor látták, hogy nem tarthatják a várost, a középületeket és villákat felrobbantották. Az Alcasar hős védői Burgosba mentek, hogy a főhadiszálláson tisz* telegjenek. Toledo áldozatkész polgárai 250 ezer pezetát adtak össze az Alcasar újjáépítésére. A nemzeti csapatok az egyik el* foglalt községbe való bevonulásuk alkalmával 19 asszony és leány holt* testére bukkantak, akiket a vörösök elevenen égettek el. Egy Londonba visszatérő angol állampolgár beszélte el, hogy Spa* nyolországban elegendő az, ha vala* kinél Biblia vagy Szentkép van, nyomban kivégzik. Jugoszláviában beköszöntött a tél Jugoszlávia időjárása egészen té* liesre fordult. Serajevóban te ap egész napon át havazott. Halál a taxiban Ma délelőtt az egyik taxisofőr autójában rosszul lett az utasa. A sofőr a mentőállomásra vitte a ven* dégét, ahol megállapították, hogy az utas szívszélhüdésben meghalt. Az iratok átvizsgálása alkalmával kiderült, hogy a halott egy bécsi gyáros, aki most jött Budapestre. hogy emiatt háborúskodjék gazda* sági téren a portugálokkal. Most, amikor a francia frank és a dollár meg a font között eltolódás volt. mégis hozzásimul ezekhez a vezető valutákhoz a francia és a svájci frank. „Világszenzáció", — írják erre az emberek. Valójában semmi más, mint egy kis korrektúra, amelyet a betétesek fizetnek meg, no meg a bérekért dolgozók addig, amíg hoz* zá nem idomul a bér, az elk'erülhe* tetlen áremelkedésekhez. Az, hogy a francia példa nemcsak Svájcban, hanem másutt is ragadós lesz, az valószínű. Pedig a közgaz* dák erősen küzdenek ellene. Ügy, amint ezt a franciák tették. Ez a küzdelem is meddő lesz. Hogy mi >a frankdevalválás'? Kikü* szöbölése a nagy sztrájkok eredmé* nyezte béremeléseknek. Mert így is lehet korrigálni a bérmozgalmak ha* tását. Ezért ette meg a francia mun* kásság a békát! Majd újabb mozgás lommal megint a munkásság korri* gál. így korrigálnak és reparálnak. Vagyis: letérnek az aranyalapról, hoc- világbéke legyen. Jó vicc! Darányi Kálmán Makóra utazót­Darányi Kálmán h. miniszterelnök ma délelőtt Makóra utazott s este résztvesz a gazdasági egyesület által tiszteletére rendezett vacsorán. A helyettes miniszterelnök csütörtökön avatja fel a makói hagymaházat, majd megtekinti az ipartestületi székházban rendezett gyümölcskiál* lítást. A felvidéki magyar munkásság csatlakozása az egyesült magyar párthoz A felvidéki magyar munkások és földművelők bejelentették, hogy csatlakozni kívánnak az egyesült magyar pártokhoz'. Hangsúlyozzák, hogy a kisebbség sorsát csak a ma* gyarság együttes tevékenysége tud* ja megjavítani. A magyar munkás* ságnak és munkaadóknak ebben a kérdésben egymásra kell találniok. örömmel fogadják az együttműkö* dés gondolatát s készségesen lépnek be a magyar pártok közösségébe. Ungváron cseh gimnáziumot építenek Az ungvári magyar párt évek óta ál.'andóan támogatást kér a cseh kormánytól az ungvári magyar gim* názium kiépítésére. A cseh kormány a magyarság kérését azzal utasítja el, hogy nincs pénz a magyar gim* názium felállítására. Ugyanakkor, amikor a magyarság kérését cluta* sítják, a cseh kormány arról értesí* tette az ungvári hatóságokat, hogy Ungváron cseh tannyelvű gimnáziu* mot állítanak fel s az építkezéseket már a tavasz folyamán megindítják. Coloradóban hóvihar pusztít Coloradoban és a szomszédos ál* lamokban példátlan hevességű hó* vihar dühöng. A hóviharnak eddig 11 halálos áldozata van. Az anyagi kár több mint egymillió dollár. Nagy tüz pusztított Vitnyéden Vitnyéd községben tegnan este óriási tűzvész pusztított. A község* ben egyszerre két helyen keletke* zett tűz. Bár a tűzoltók teljes erő* megfeszítéssel dolgoztak a veszede* lem elfojtásán, 25 ház és sok mellék* épület mégis áldozatául esett a Ián* goknak. Időjárás Élénk északi szél, sok helyen köd, további eső, a magasabb hegyekben havazás, vagy havas eső várható. A hőmérséklet északon nem változik, délen kissé emelkedik. Az éjszaka folyamán a hegyekben több helyen havazott. A Kékesen 6 cm. magas a hóréteg. Hó borítja a Svábhegyet és a Dobogókőt is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom