Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 225-251. szám)

1936-10-01 / 225. szám

8. oldal 0 NYÍRVIDÉK _ SZABOLCSI HIRLAF HIRLAP (Trianon 17.) 1936 október 1. A SZABOLCSI HÉT alkalmából I—üli—IMlUHnT 1^! H>lll!flW~Tf'nnHinWWWri»iii szep'ember 26-tól október 5 ig propaganda árusi­tást rendez. IZSAY KÁROLY festék üzlete, Luther-utca 6. szám. Már 2 PENGŐN felüli vásárlásnál 5 SZAZALEK ENGEDMENYT ad. A cég reklámja 1DEAL LINÓLEUM kg. 1 96 IparifetoY&bbképzö tanfolyam a [férfiszabó ipartan Több alkalommal megemlékeztünk már arról, hogy a m. kir. iparügyi minisztérium kézműiparosságunk szakmai képzettségének fejlesztése és fokozása céljából szerte az or* szagban továbbképző tanfolyamot szervezett. Városunkban az első ilyen tan fos lyam f. évi augusztus hó 24*én kez* dődött a férfiszabóipari szakosztály kebelében, amelynek összesen 22 hallgatója van. Az Ipari Tanfolyam mok Országos Vezetősége a szaki rajz tanítására Támedly Gyula szaki előadót küldte ki. míg az elméleti tárgyak előadását dr. Bálint István ipartestületi ügyész, dr. Kusnyerik János orvos, Kovács Béla iparosta* nonciskolai igazgató és a Nyiregy* házi Villamossági Rt. mérnöke vál* Halták. A 100 óra szaktárgy előadása e hó 19*én befejeztetvén, a tanfolyam hallgatói az iparostanonciskola he* lyiségében záróünnepélyt rendeztek, amelyen dr. Müller Pál min. taná* csos és az Ipartestület, valamint a szakosztály vezetősége is megjelent. A miniszteri kiküldött a legnagyobb elismeréisét fejezte ki a tanfolyamon elért eredmények felett, akit az Ipartestület nevében Huray János elnök meleg szavakkal köszöntött. A záróünnepélyt az ipartestületi székházban a szakelőadók tisztelem tére rendezett társasvacsora követ* te, amelyen az Ipartestület vezető* sége is csaknem teljes számban meg* jelent. A vacsorán Pilinszky András szakosztályi alelnök a hallgatók, Jobbágy Pál szakoszt. elnök pedig a szakosztály nevében üdvözölte Tá* medly Gyula szakelőadót és a ven* degefcet, Magéra József ipartestületi jegyző, mint a tanfolyam helyi veze* tője Bornemisza Géza iparügyi mi* násztert, dr. Müller Pál min. taná* csost, Szohor Pál polgármestert és Huray János ipartestületi . elnököt köszöntötte, akik -részben pénzbeli, részben pedig természetbeni hozzá* j árulásaikkal segítették elő ezen nagyfontosságú első tanfolyam meg* rendezését. Támedly Gyula ugyancsak az iparügyi miniszternek és dr. Müller Pál miniszteri tanácsosnak, továbbá az Ipartestület és a szakosztály ve* zetőségének, Magéra József tanfo* lyaimi helyi vezetőnek és Fekete Pál iparos tanonciskolái tanárnak mon* dott köszönetet a hathatós támoga* tásért. Biró László felszólalása után Fekete Pál tanár pedig azt hangsú* lyozta ki, miszerint ő azért vett részt, mint hallgató a tanfolvamon, hogy az ott tapasztaltakat az iparos tanoncok javára értékesíthesse. Ezután Huray János ipartestületi elnök emelkedett szólásra, aki hatal* inas -és gondolatokban gazdag be* szédében elsősorban is Bornemisza Géza iparügyi minisztert köszön* tötte, aki tetemes anyagi áldozato* kat hoz az iparosság tanítására és szakmai tudásának fejlesztésére, majd összefogásra, szeretetre és egy* I ségre hívta fel az iparosságot, mond* ' ván, hogy csak egy tanítómestere Volt az emberiségnek: Krisztus s ezért legyünk valamennyien igaz testvérek és hű fiai városunknak és hazánknak. A jólsiikerült összejövetel az Or* szagos vezetőség, Huray János el* nök és az előadók lelkes éljenzésével ért véget. APOLLO FILMSZÍNHÁZ Kiss-tér 9. Ma, szerdán utoljára gg^ y| ^g§jj||ggj APOLLO FILMSZÍNHÁZ Kiss-tér 9. Csütörtökön premier Circii futárja APOLLO FILMSZÍNHÁZ Kiss-tér 9. Az első előadások mérsékelt helyárakkal. Előadások hétköznapokon 5-7-9, .Vasárnap és ünnepnap : 3-5-7 és 9 órakor. A berlini olimpiász magyar hőseit fhuráiszky Pál főispán üdvözli szombat este 9 órakor a Színházban Szohor Pál polgármester a megérkezésnél fogadja az olimpikonokat Vármegyeszerte nagy érdeklődés* s-e' várják olimpiai bajnokainkat, akik szombat este 8 órakor érkéz* nek Nyíregyházára s az ünnepsége* ket rendező Nyíregyházi Torna* és Vívó*Egyesület gondoskodik ünne* pélyes fogadtatásukról. Megérkezésükkor Szohor Pál pol* gármester, a NyTVE társelnöke üd* vözli a Berlinben világraszóló sikert aratott magyar fiúkat s tolmácsolja a városnak irántuk érzett meleg sze* retetét. Az esti műsort vasárnap délelőtt 10 órakor teljes egészében mégis* métlik, s így alkalmat adnak a vi* déknek, hogy délelőtt kivehessék ré* szűket az ünnepségből, majd dél* után megnézhessék a repülőnap ese* ményeit. Nagy nemzetiszínű plakátok hir* detik a szereplőket: Elek Ilona, Vargha Ilus, Kabos, Gerev.ioh, Raj* csáinyi, dr. Rajczy, Kovács, Ber* czelly, te-hát a teljes olimpi-ai vívó* gárda, Kárpáti, Zombory, Lőrincz, Keresztes, Matúra pedig a birkózók részéről jelennek meg a színpadon. A vívószámokat női és gyermek* tornászok fogják tarkítani. Nagyon érdekesnek Ígérkezik a legnagyobb magvar veterán vívó, Fiiótás Ferenc ny. huszárezredes, a Vívó Szövetség ügyvezető elnökének asszója Kabos Endrével, a kardví* vás egyéni olimpiai bajnokával. És mit mondjunk Pluhár István szerepléséről? Végre szemtől szem* ben láthatjuk azt a remek előadású szpíkert, aki bemondásaival annyi* szor dobogtatta már meg szívünket és annyi könnyet fakasztott ki sze* meinkből. De nem kisebb az érdeklődés bir* kozóink iránt sem. A világ legjobb* jai között is a legjobbak voltak ők. A közönség szíves figyelmét fel* hívjuk, hogy akár az esti, akár a délelőtti ünnepélyen kívánnak részt venni, jegyeiket jó előre váltsák ki a Korona dohánytőzsdében, mert nemcsak olcsóbbak, de a színház­befogadóképessége miatt az elkéset* tek nem juthatnak majd el a be* mutatóra. R MOSZ szüreti táncmulatsága A Keresztény Iparosok Országos Szövetségének nyíregyházi csoport* ja a Szabolcsi Héttel kapcsolatosan október 3=án, szombaton este fél 9 órai kezdettel az Ipartestületi Szék* ház nagytermében szigorúan zárt* körű nagy szüreti táncmulatságot rendez. A táncmulatságra szóló személy* jegy ára 1 pengő, család jegy 3 sze* mélyre 2.50 pengő. A rendezőbizottság széleskörű programot dolgozott ki, hogy a szü* reti mulatságnak minél nagyobb si* kere legyen. A szüreti mulatság méltóan sorakozik majd a KIOSz. hagyományos mulatságaihoz. hogy férfi és fiu­ruha csak ugy jó, ha Székely, Győri és Morváitól való Uriszabóság Szigorúan szabott árak. Takarékosság tagja. Telepek: Miskolc, Győr, Debrecen, Nyíregyháza. Telefon 3-92. Kiváló erős iskolacipők és cserkészcipők garantált minőségben Őszi divatcipő újdonságok remek szép választékban Cipőáraházban, Zrínyi Ilona-utca 1, szám

Next

/
Oldalképek
Tartalom