Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 172-198. szám)

1935-08-07 / 179. szám

á ru 10 fillér. Nyíregyháza. i»35. augusztus 7, (Trianon 16). m ÓTfolya m 179 (7231 azám * Szerda YÍRVIDÉK OLCSI HIRLAP «wrk®»stő»ég é« kltótíóh<»»tai Bethlen-u. 1, a«»*!:atekftrékl c«ekka*ára Telefon 77. * POLITIKAI NAPILAP * Előfizetés 1 hóra 2'50 P, Negyedévre 7'50 f KtiztluztirUetökiiek 20 százalék engedmén? Lazulnak az erkölcsök Az általános gazdasági nyo­morúság, a nagymérvű mun­kanélküliség egészen termé­szetszerűleg hozza magával az erkölcsi érzés sülyedését. So­kak lelkében meglazul a ma­gántulajdon iránt tartozó, tör­vényszabta kötelességérzet s az idegen tulajdonhoz nyúl­nak. Ha nem is engedhető meg, az ember sokszor ön­maga előtt meg tudja magya­rázni egy-egy lopás elköveté­sét, amikor a nyomor kerget valakit a bűnbe, de fájdalmas jelenségként kell megállapítani, hogy nem egy tolvajt nem a nélkülözés hajt bűnözésre. Ezek valóságos professzionis­táivá lesznek a bűnnek s lop­nak azért, hogy igy könnyebb végét fogják meg az életnek s jobb életlehetőséget biztosít­sanak maguknak. Városunk határában any­nyira elharapózott ez a tolvaj­lás, hogy kezd aggasztó mére­teket ölteni. Már az a veszély kezdi fenyegetni gazdáinkat, kisebb termelőinket, hogy amit sok anyagi gonddal és fizikai fáradsággal megélhetésül ter­meltek s amit a különböző elemi csapások után még meg­hagyott számukra a föld táp­láló ereje, egyik napról a má­sikra virradóra elveszítik, mert a tulajdont nem tisztelők s el­sősorban azok, akik üzletet csinálnak a tolvajlásból, egy éjszaka elcipelik földjükről a termés javarészét. Gazdálkodóink már nem tudják tétlenül nézni az egyre nagyobb méreteket öltő tol­vajlásokat s szervezkednek, sőt hivatalos helyen oltalmat kérnek a hivatásos és egyéb tolvajok ellen. Tenni is kell valamit. Vala­hogy meg kell szorítani a meg­lazult erkölcsöket, mert ha már most, a nehéz viszonyo­kat mégis csak könnyebben viselhető időben egyre sűrűb­bek a panaszok, mit várha­tunk a téltől, amikor az élel­miszer gond mellett a ruház­kodás és fűtés gondja is nyomja majd az emberek lel­két. Azokkal szemben pedig, akik nem annyira a nyomorú­ság miatt, mint inkább a köny­Véres tüntetések Páris és Touion utcáin A touloni rendőrség támogatta a tüntetőket Csendőrséget vezényeltek ki a tüntetés szétverésére Párisból jelentik. Tegnap délután és az elmúlt éjszaka Franciaország egész területén véres események ját­szódtak le. A szélső jobboldaliak és baloldaliak közötti ellentét egyre sű­rűbb fegyveres összetűzésben robban ki s ma már annyira elmérgesedett a helyzet, hogy áldozatokat is köve­tel. Tegnap különösen Toulonban volt aggasztó a heiyzet. A tüntetést az arzenál munkásai rendezték. A tün­tetők az utcára vonultak, megtámad­ták a kávéházakat, mozgóképszinhá zakat s utjukban törtek zúztak. A tüntetők megszálltak több középüle­tet is és kitűzték ormukra a vörös zászlót. A rend helyreállítására rend őröket vezényeltek ki, akik fegyve­rüket használták. A kifejlődött tűz­harcban 6 rendőr súlyosan megse besült. A tüntetés lefolyása arra enged következtetni, hogy alaposan meg­szervezték. Még súlyosabbá tette a helyzetet az, hogy a rendőrség egy­része a zavargók mellé állott s hall­gatagon tűrte a rombolásokat. Körülbelül 2000 főnyi munkás in­dult el az arzenálból a bérfizetés felvétele után, akikhez azután az utca söpredéke is csatlakozott s megkez­dődött a rombolás, íosztogatás. Az egyik kávéházban megtámadták a tiszteket, A rendőrség magatartása következtében csendőrséget vezé­nyeltek ki a tüntetők leverésére. Hasonló tüntetés folyt le, csak ki­sebb méretekben, Páris utcáin is. A jobb oldali ifjúsági szervezetek gyű­lést tartottak. A kommunisták meg­támadták a gyűlésen résztvevőket. Csakhamar előkerült a revolver is s a rendőrség beavatkozása vetett vé­get a zavargásnak. 62 kommunistát letartóztattak A budapesti rendőrség politikai osztálya ujabb kommunista szervez­kedést leplezett le. Még junius fo­lyamán tudomására jutott a rend­őrségnek, hogy a kommunisták ujabb szervezkedést kezdtek a fővárosban s a szervezkedésnek az volt a célja, hogy augusztus elsején kimennek az utcára. Akkor 40 embert vettek őrizetbe, akik között két olyan egyén is volt, aki Oroszországból jött vissza a szervezkedés irányítása cél­jából. Az őrizetben levők kihallgatása során a rendőrség a szervezkedés mindeR részletét felderítette s ennek alapján ma reggel 67 egyént vettek vettek őrizetbe, akik ellen megindult az eljárás. A várpalotai minisztertanács A kormány tagjai ma reggel 9 órakor folytatták a várpalotai kincs tári erdőben megkezdett tanácskozá sukat, Fabinyi Tihamér a gazda adós ságok'rendezésére vonatkozó törvény javaslat tervezetet nyojtotta bé. A ja vaslat tárgyalása az egész napot igénybe veszi. A jövő Héten ül össze a háromhatalmi értekezlet Londoni jelentés szerint az an­gol—francia—olasz értekezlet tagjai hétfőn, vagy kedden ülnek össze Párisban, vagy valamelyik pátiskör­nyéki helyen, hogy az aktuális po­litikai kérdéseket megbeszéljék. Lelőtték a vadászafon Kömlőn vadászat volt. Barta Jó­zsef hajtó egy kissé elmaradt társai­tól. A vadászok közül valaki azt hitte, hogy a háta megett vad van, arra lőtt s Bartát találta el, akit sú­lyos sérüléssel szállítottak kórházba. Fogadásból emberhalál Tápiószelén a legények egymással évődtek s Kovács András 19 éves egyházaskátai legény fogadásból fel­mászott a magasfeszültségű villamos vezeték póznáján és a drótot meg­érintette. Az áram a szerencsétlen legényt nyomban agyonsújtotta. nyebb élet céljából vetemed­nek rendszeresen a tolvajlásra, nem lehet elegendő az ellen­őrzés, vagy a törvény szabta minimális büntetés, erélyesebb rendszabályokat kell alkal­mazni, nehogy az a meggyő­ződés érlelődjék meg bennük, hogy lopni okkal, vagy anél­kül szabad és lehet. Lezuhant egy francia repülőgép Mintegy két évvel ezelőtt egy kü­lönleges repülőgép szerkesztéséhez fogtak Párisban, amelynek az lett volna a rendeltetése, "hogy a sztra­toszférát kémleljék ki általa, A re­pülőgép felszállása tegnap meg is történt. Maga a konstruktőr ült a gépbe s 9000 méter magasságra fel is emelkedett. Hogy a magasban mi történt, nem lehet tudni. Minden valószínűség szerint a gép pilótája elvesztette eszméletét, a gép zuhanni kezdett, majd benzintankja kigyulladt s a gép és vezetője elégett. Megjelent a IX. olasz mozgó­sítási parancs Ma délelőtt megjelent a IX. számú olasz mozgósítási parancs, amelynek értelmében ujabb 2 hadosztályt ren­deltek ki a keleti hadszintérre. A hadosztályok pótlásáról uj pótkeretek felállításával gondoskodtak, ezenkívül egy hadosztályt létesítettek a kül­földről hazatérő olasz fascista ifjúság számára is. A kiképzést a világhá­borúban résztvett és rokkanttá vált tisztek végzik. Fedák Sári gyásza Ma reggel Pestszentlőrincen, 85 éves korában meghalt özvegy Fedák Istvánné, Fedák Sári édesanyja. Te­metése holnap délután lesz. Időjárás Több helyen zápor, vagy zivataros eső várható élénkebb északi .széllel. A hőmérséklet átmenetileg keleten is csökken.

Next

/
Oldalképek
Tartalom