Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 172-198. szám)

1935-08-07 / 179. szám

2 oldal 0„ JNfrÍRVIDÉK ^ OZABOLCSI HÍRLAP 'Trianon '6' 5. augusztus h 7 Nyomdászok városközi találkozója a Sóstón Kedves és hangulatos, családias jellegű városközi találkozót rendez­tek a nyíregyházi nyomdai munká­sok vasárnap a Sóstón. A városközi találkozó célja a szakma művelői közt a testvéries együttérzés kimélyitése volt, amely­nek elérésére minden hivatalos tósz­tozásnál alkalmasabb az ilyen ki­rándulások rendezése. A másik, ta­lán fontosabb cél, az ismeretek bő vitése. Köztudomásu ugyanis, hogy egy szakma művelőinek sincsen oly széleskörű műveltségre szüksége foglalkozásánál, mint a nyomdász­ipar űzőinek. A találkozón a Nyomdász Egye­sület képviseletében Budapestről megjelent Brumiller László, a nyom­dászok lapjának a szerkesztője, Deb recenből pedig mintegy 25 főnyi nyomdai munkás rándult át részben kerékpáron, részben vonaton. Kelle­mesen érintette a debrecenieket, mi­dőn a város megtekintése után a Sóstóra érkeztek, hogy Ajtay Soltész Kornél, a fürdő biztosa, megjelent a kirándulók között és kedves, mint­egy házigazdai szivélyességgel kö szöntve őket, kivánta a kirándulók­nak, hogy jól érezzék magukat a Sóstó-fürdőn. Délben társas ebéd volt a Kovács­vendéglőben, hol ugy az idegen, mint a helyi vendégeket s a hely­beli nyomdatulajdonosokat Schmidt Mihály köszöntötte szellemes és lel­kes hangú pohárköszöntőben. Az üdvözlésre a debreceniek nevében Lengyel és Erdélyi Károly válaszol­tak, tolmácsolva Debrecen város nyomdászságának testvéri üdvözletét. A Nyomdász Egyesület központja nevében Brumiller László tartalmas pohárköszöntő keretében tolmácsolta a magyarországi nyomdai munkás­ság összességének üdvözletét, a ked­ves, közvetlen és a családias otthon melegségét sugárzó találkozót köve­tendő példaként regisztrálta. A fesztelen jó kedvben töltött ta­lálkozóról a késő délutáni és esti órákban távozókhoz Urbán Ferenc intézett lelkesült hangú búcsúsza­vakat. Jólesőleg állapithatjuk meg, hogy a kirándulók — kik között nem egy Európát-járt nyomdásszal találkoz­tunk — a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak a Sóstó szépségéről. Méz helyett marólúgot ivott Berekböszörményben pár nappal ezelőtt marólúgot ivott Kovács Mi­hály 72 éves gazda, aki sérüléseibe a debreceni kórházban 'meghalt. A vizsgálat megállapította, hogy a gazda gyomorbajos, gyengeelméjü volt, akit mézes kenyérrel etettek. A szeren­csétlenség éjszakáján Kovács Mihály mézet akart inni, azonban a mézes bögréje mellett egy hasonló maró lúgos bögre volt, amelyet a gazdál­kodó lánya helyezett gondatlanul oda. A leány ellen gondatlanságból okozott emberölés cimén megindult az eljárás. 11 rendőrség rendet teremt a kerékpárosok között Véget vetnek a vadul, összevissza száguldó kerékpározásnak Végre rendet teremtenek a kerék­párosok között Hiába volt eddig minden figyelmeztetés, rendelet és ellenőrzés, a kerékpározók nagyré­sze teljesen rendszertelenül és vadul vágtatott a gyalogjárókon és az ut­testek szabálytalan oldalán. Csenge­tés nélkül rohannak a pék és egyéb üzemek alkalmazottai a gyalogjáró­kon s a felnőttek is csak az utolsó pillanatban tudják az elgázolást ki­kerülni. Nem tartanak be szabályt, nem alkalmazkodnak a rendhez, ve­szélyeztetik a gyermekek étetét, ezek a lelkiismeretlen kerékpározók leg­nagyobb részt fiatal inasok, akik garázdálkodásainak most drákói szi­gorral véget vet a rendőrség. A mai naptól kezdve minden rendőrőrszem és detektív figyelni fogja a kerékpárosokat és minden • kit leigazoltatnak, hogy meg van-e a fényképes igazolványa, fel van-e szerelve minden kellékkel a kerék­párja, betartja e a közlekedési sza­bályokat. Legszigorúbb Düntetéssel sújtják azokat, akik kihágást követ­nek el, ismétlés esetén szabadság­vesztéssel is sújtják a rendhez al­kalmazkodni nem akaró vadkerék­párosokat. Or. Engel Ilona a 28 hónapi bör­tönbüntetésre ítélt szerencsi orvosnő Nyíregyházán keresztül bevonult büntetése kitöltésére A Kisvasút Bessenyei-téri állomá­sán, egy sápadt, megtört arcú jól öltözött nő váltott jegyet a sátoralja­újhelyi gyorsmotorosra. A kis nesze­szeres utas Dr. Engel Ilona szeren­csi orvosnő volt, akit mint ismeretes magzatelhajtás büntette és emberölés vétsége miatt vont felelőségre a bi róság. A törvényszék az orvosnőt fel­mentette, mig a kir. tábla az első­fokú itélet megsemmisítésével egy évi börtönre és az orvosi gyakorlat tói való eltiltásra Ítélte, mig a kúria 28 hónapi börtönre emelte fel bün­tetését. Dr. Engel Ilonának pénteken ér­kezett meg büntetése megkezdésére a behívó és ma reggel már jelent­keznie kellett az ügyészségen. Csend­ben, minden feltűnés nélkül akart élinduini szomorú útjára és azért jött előbb Nyíregyházára, hogy innen folytassa útját Sátoraljaújhelybe. Engel Ilonát azonban a Sóstóra igyekvő szerencsi vikendezők felis­merték és könnyezve vettek bucsut a magáról megfelejtkezett s bünbe­sodródott orvosnőtől. Eladó vadász fegyver legjobban értékesithotö nálam, ahol használt és uj fegyverek eladása van. Gyárilag késziilf Frommer és Hubertus Rex porral töltött vadászpatronok egységesített ár mellett, minden caliber és sorét nagyságban. Vadász felszerelések, önvédelmi zseb pisztolyok, utazási cikkek, kézi kofferek Ruzsonyi Pál sportüzlete Nyíregyháza, Városház-épület. A Kisvárdai Úszó Egyesület Vándordijas Versenyének részletes eredményei Tegnapi számunkban megemlé­keztünk a KUE vasárnap rendezett uszóversenyéről, amelyen a nyíregy­házi uszógárda is résztvett. A ver­seny részletes eredményei a követ­kezők voltak: 60 m-es gyermek mellúszás. 1. Weinréb, KUE, 59,6 mp., 2. Hand­lovits, KUE, 1 p., 3. Diner, KUE, 63.4 mp. 3x40 m. gyors staféta, városközi verseny. 1. Kisvárda 1 p 15,4 mp., 2. Nyíregyháza 1 p 21.4 mp., 3. Sárospatak 1 p 26 2 mp. 100 m. mellúszás, hölgyverseny, 1. Füredi Lili NyTVE 1 p54.8mp., 2. Neumann, KUE, 2 p 2 mp., 3. Boros, KUE, 2 p 18 mp. 100 m. mellúszás, városközi ver­seny. 1. Domány, NyTVE, 1 p 31.8 Vadászok figyelmébe! Lőtt foglyot legmagasabb napiáron veszünk Batta Testvérek fűszer-, csemege- és vad kereskedők Nyíregyháza, Takarékpalota Teleten 78. mp., 2. Deák, Sárospatak, 1 p 35.8 mp., 3. Gergely, KUE, 1 p 36 mp. 40 m.. gyermekleány mellúszás. 1. Róth Évi, KUE, 43.8 mp„ 2. Kol­lonay Jutka 46 mp. 100 m. hátúszás, városközi. 1. Sándor, NyTVE, 1 p 34,4 mp., 2. Benőcs, KUE, 1 p 45 mp., 3. Vie­tórisz, NyTVE, 1 p 45.6 mp. 60 m. mellúszás leányverseny 1. Miskey Nelly KUE 618 mp. 2—3. Tőrös Nytve és Sándor Nytve 65 mp. 3x40 m. vegyes staféta városközi verseny 1. Kisvárda, 2. Nyíregyháza, 3. Sárospatak. 60 m. gyorsúszás fiuverseny 1. Láger KUE 45'8 mp, 2. Frankó Nykise 48 6 mp, 3. Tálosi Sárospa­tak 49 mp. 400 m. gyorsúszás fő verseny 1. Vida Egri Move 6 p. 13 mp. 2 Gö­möri Nytve 6. p. 48 mp. 3. Juhász Sárospatak 7 p. 32 mp. 100 m. gyorsúszás városkőzi 1. Bogáti KUE 1 p. 15 mp, 2. Gömöri Nytve 1 p. 15 2 mp, 3. Bercsényi 1 p. 15 6 mp. 60 m. gyermek fiu mellúszás 1. Gábor Nykise 53 2 mp, 2. Bírger Nytve 58 mp, 3. Deák Sárospatak 61 mp. A csendrendeletnek még csak a III. szakasza lépett életbe Az országos csendrendelet III. sza­kasza lépett Nyíregyházán életbe A rendelkezés értelmében este 10 órá­tól reggel 6 óráig a mentő és tüz­oltókocsik szirénáján kivül semmi­féle jármű hangjelzést nem használ­hst, A csendrendelet általános része csak november hó elsején lép életbe. Varrodámmal Bocskai-u, 3. szám alól Bojtos-n. 27. szám alá költöztem át. Utcai ruhák már 5 P-től készülnek HEISZLERNÉ DONÁTH BERTA A kiárusítás elmúlt, de az oicsó árakat a hónap végéig fenntartjuk Férfi apacs oxford freskóing P 1.58 1.98 Férfi melles és buretting P 2.40 2.20 1.98 Férfi rumba és fiuingek P 1.98 1.48 Pouplin és pouplinette ing P 3.48 I0~50°|o-ig leszállíto tt árakkal !! Férfi alsónadrág P 1.28 1.48 —88 Selyem harisnya P 1 68 1.48 1.28 Selyem harisnya hibával 98, 76, 48, 20 Férfi zokni P —.56, —.48, —.34 —.24 Női és leányka nadrág P —.98, Gyermek flór zoknik 1 es P Férfi gallérok P — 39 —.20 Férfi nyakkendők p -.66 -.30 -.10 -.60 Szilágyi Barna divatáruházában

Next

/
Oldalképek
Tartalom