Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 273-293. szám)

1934-12-01 / 274. szám

(Trianon 15 ) m->4. december i\o 1. a^J^YÍRYIÜÉK. SlmOlggHlÉL&P 5 oldal. HÍREK AZ ANDRÁS NAPI ólomöntés is már csak a mult emléke• Hol vannak az ólom­öntők ? Hol vannak azok a fia­tal leányok, akik babonás szen­timentalizmusból az eljövendő mesebeli lovag kezdőbetűjét les­tek, arcukon az izgalom pírjá­val- A szentimentalizmus kora elmúlt, mesebeli lovagok ma már nincsenek. A lányok épp oly robotosai az életnek, mint a férfiak. Ma már a kenyér, a mindennapi megélhetés gondja elfelejtetik velük az ólomöntés örömeit. •• Ma már a szenti­mentalizmust megölte a szomo­rú, a rideg valóság — az élet. Vaj ki tudja visszajön-e még az ólomálmok ideje. NAPIREND. December 1. Szombat. Róm­kat. Elegy. Gór kat. Nahum. Prot. Elza. Izr. Khan. kezd. A nap kél 7 óra 26 perckor, nyugszik 4 óra; 12 perckor. A hold kél 1 óra 21 perckor, nyugszik 1 óra 8 perckor. Magyar napirend: A nap vilá­gító, eltetö sugara a legsűrűbb ködön is áttör. Bármennyire is igyekeztek mesterseges ködöt tá­masztani a marseillei merénylet kapcsán körülöttünk, az igazság világító sugarai mégis csak szét­oszlatták a sürü ködíeihőket s egyre erősebben világítanak reá nemcsak Marseille-re, a szerb vádakra, hanem Trianonra is. Ezen a napon született Vörös­marty Mihály 1800 ban. -- A történelem egy napja: Be« tábornokot az eidelyi hatlak fővezérévé nevezik ki (1848-ban). A gyulafehérvári román nem­zetgyűlés kimondja az elszakadást Magyarországtól 1918 ban. Megnyílik a magyar rádió-leadó állomás 1925 ben. E héten a következő gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgálatot: Szopkó, Gonda (Nyirvíz-palota), Török A városi gőz- és kádfürdő nyitva. A szerkesztőség délután 3-tól 6-ig fogad. — A Jóbarátok Asztaltár­sasága december 2 án,' vasarnap este 6 órai kezdettel az Abbázia kávéház külön termében halva­csorával kapcsolatos kötelező ösz­szejövetelt tart. Az összejövetel egyetlen tárgya a karácsonyi fel­ruházást akció lebonyolításának a megbeszélése. Erre vaió tekintet­tel a tagok teljes számú megjele­nését kéri az elnökség. — A Reí. Nőegylet által szombaton délután 5 órára ter­vezett előadást közbejött okok miatt a következő szombatra ha­lasztották. Ellenben a vasárnap dílután 5 órára meghirdetett val­lásos e télyt megtartják. — A kecskeméti cserkész­kerület vezetősége lépéseket tett, hogy kerületi cserkész székkáz céljaira megkapja a várostól Ka­tona József szülőházát. A város, mely eiedetileg muzeumot akart létesíteni az épületben, a cserké­szek kérelmét - hir szerint — mérlegelés tárgyává tette. — Egy nyíregyházi diák irodalmi sikere. A magyar ze­nei és irodalmi társaság pályáza­tán mélió feltűnést ;keltetiek a ,,Sándordiák" jelige alatt beérke­zett versek és novellák. A jelige felbontásánál derült ki, hogy Sándordiák nem más, mint Gold­berger Sándor a Kossuth reálgim názium hetedik osztályú tanulója, akinek irodalmi munkássága már több folyóiratban látott napvilágot. A dr. József Ferenc főherceg védnöksége alatt mfiködő zsűri elismerő oklevéllel tüntette ki a tehetséges diákot, akinek pálya­nyertes müvét a zeneakadémián megrendezendő est keretében be is mutatják. — A fűszer és vegyes kis­kereskedők egyesülete decem­ber 6-án saját székházának nagy­termében (Kossuth u. 30) kultur­estét rendez. A vita előadás ke­retében Hoffmann Mihály: A régi kereskedelemről, Dr. Hetei László a hitelkérdésről és Holczberger Andor : A modern kalkulációról tart előadást. Az előadás iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg. Valódi magyar sonkapác és vadhuspác legjobb beszerzési forrás a Földes Drogéria Bethlen-utca 2. — Tíz napos evangélizációt tart Szikszai Béni utazótitkár a Bethánia Egylet Virág-utca 80. sz. helyiségében f. hó 2-ától, vasár­naptól kezdve minden este 7 óra­kor. Akiket napjaink legégetőbb kérdései érdekelnek, azokat sze retettel meghívja az egyesület ezen előadássororozatra, melynek tárgya 2 án Zuhanó világrendszer 3-án Melyik a legnagyobb bűn ? 4-én Ellenség a kuliszák mögött, 5-én A XX, század legnagyobb csodája, 6 án Ami kimaradt a számításból, 7-én Az élet leg­nagyobb katasztrófája, 8-án Miért van szenvedés?, 9-én Éhezők, szomjazok jöjjetek, 10-én Ron­gyos örökösök, 11-én Az uj világ. Az előadásokra belépődíj nincsen. Epebajos! Az epe, máj, lépbajok páratlan, természetes gyógyszere a MiRA glaubersós gyógyvíz, meg orvosát! Kérdezze mmmmmmummmmm — A Nyíregyházi Refor­mátus Nőegylet dec. hó 2 án vasárnap délután 5 órakor ugyan­csak az elemi iskola dísztermében vallásos estét rendez, melyre egyházunk tagjait szeretettel meg­hívja. Belépő nincs. Önkéntes perselyadományokat a szegény gyermekek felruházására hálásan fogad. Amikor a Református Nő­egylet a múlthoz hasonló ügy­buzgalommal fáradozik azon, hogy az éhező és didergő gyermekeken segítsen, reméli, hogy nem a hi­deg közöny, hanem a meleg szivfi megértés által kiváltott érdeklő­dés kiséri és koronázza jó szán­dékát. Az elnökség. 2 — Mosott rongyot bármi lyen mennyiségben vesz a Merkúr könyvnyomda. ••••••••••••••••••••••••a — Műsoros előadás. A Róm. Kat. Legényegylet december 2 án, vasárnap délután 5 órai kezdet­tel műsoros előadást tart a köz­ponti róm. kat. elemi iskola dísz­termében. Műsor megváltás 30 fillér. — Legszebb ajándék kará­csonyra egy fénykép RÓNA fotóművésztől. Zrínyi Ilona­utca 5. szám. 1 — A Pajor Szanatórium (Budapest, Vas-u. 17.) uj olcsó kórházi osztálya. A Vas utcai dr. Pajor szanatórium a gazda­sági helyzethez alkalmazkodva, kórházi osztályt nyitott, szanató­riumi ellátással, napi 8 pengő ápolási dijjal. A különszobák árait is lényegesen leszállította. Külön­leges gyógytényezöi: rádiumkeze­lések, "bélfürdők (enterocleaner, Darmbad) szívbetegeknek kiemelő és pihenőkurák (elektrocardio­graph) szénsavfürdők stb. Nagy­szabású vizgyógy, zander és or­topédgyógyermek, asthmaszobák, sebészeti osztály elsőrangúan fel­szerelt műtermeivel, plasztikai sebészet, emlőplasztika, orrko" ció, arcmegfiatalítás, (ránct.tün­tetés) stb. urológiai osztályán a legmodernebb berendezés és ké­szülékek. Szülészeti osztály 10 napi legmérsékeltebb átalányárban stb. Tájékoztatást nyújt szíves­ségből a Gonda gyógyszertár Nyíregyháza, Nyirvizpalota. — Praktikus Mikulás aján­dék : gummiszivacs Mikulás tolltörlő Aktuális, olcsó, prak­tikus. Kapható az Ujságboltban. Ügyvéd urak figyemébe ! Értesítjük az ügyvéd urakat, hogy az Arvprpsi fpltpfplpk cimü b,ankettak i­VCIC31 leiieitricft adóhivatalunkban állandóan beszerezhető. — Tisztelettel a Myirvidék-5zabolcsi fiirlap kiad6hivalal a Bethlen-utca 1. Városház-épület. Telefon 77. Péntektől vasárnapig Nagv premier műsor! Ha én szabad volnék Ezt megelőzi KEN MAYRAND FEHÉR ÖRDÖG Irene Dunne Nils Aster Clive Brook együttes szereplésével Leszállított helyárak Előadások hétköznap 5-7-9 órakor. Vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. — Anyakönyvi hírek XI 29. Halálozás. Hankószki Jolán ág. ev. 2 hó. Bleuer Jenő izr. 52 év. Máté János g. k. 5 hó. özv. Ro­mánszki Károlyné Kubicskó Mária r. kat. 74 éves. Szmolár Julianna Katalin ág. ev. 2 hónapos. Szü­letés. Kresztyankó Ilona . ág. ev. Zsidai Aranka ref. Rácz László r. kat. — Bágyadt, levert, dolgozni képtelen egyéneknél reggel éh­gyomorra egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz a bélmozgást csakhamar megélénkíti, az emésztőcsatornában összegyűlt salakot kiüríti, a vérkeringést sza­baddá teszi és a gondolkodó, és munkaképességet emeli. — Palatáblával fejbesuj­totta iskolatársát. A vámos­pércsi elemi iskola első osztályá­ban Csendes István a padon hagy­ta palavesszőjét. Szünet közben a palavesszőt Vince Sándor elvette tőle. Csendes kérlelni kezdte Vin­cét, hogy adja vissza a palavesz­szőt, mire Vince palatáblájával fejbesujtotta Csendes Imrét. Á kis fiút elborította a vér és a pala­tábla egyik darabja a homloka feletii koponyarészbe fúródott, ugy hogy súlyos sérüléseivel a debre­ceni klinikára kellett szállítani, ahol azonnal műtétet végeztek rajta. •••nBaB^nHaaii^^Mi Elsőrendű fekete szén! Kitűnő minőségű fa legolcsóbban beszerezhető ALTÉR BERNÁT fa és szén­kereskedőnél Bujtos utca 1. szám. Rendőrségi palótával szemben. — Telefon 114. ""mozi Városi Mozi: Puskin hatalmas drámájának filmváltozatát játssza mától kezdve három napon át a Városi Mozgó. A Lángol a Volga, az orosz hó­mezők, Szibéria, a cári udvar, a niuzsiKok nyomorúsága képeiből tevődik össze. Természetesen a történet hátterében egy orosz cári tisztnek és szerelmesének roman­tikus élete áll. Lázas, fegyveres összetűzések, árulások, idegizgal­mak temperamentuma fűtik a fil­met. A nagyszerű film mellett a közkedvelt híradók egészítik ki a műsort.

Next

/
Oldalképek
Tartalom