Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 273-293. szám)

1934-12-01 / 274. szám

Halálos bün, fegyházi vezeklés, holtigtartő szerelem Mészáros János és Kiss And­rás laskodi lakosok háborús sze­relme, bűnös szerelem volt. Az asszony férje az olasz harctér poklát járta, amikor jómódú, gond­talanul élő felesége belegabalyo­dott Kiss Andrásba, aki cselédje volt. — Mi lesz velünk ? — kér­dezte Kiss András, — amikor Mészáros János hazajött Doberdó mellől. — Kend a férfi! _ ez volt az asszony felelete. — Találjon ki valami okosat. Hetek múlva született meg a szörnyű elhatározás: elteszik láb alól a gazdát, aki utjukban áll parázsló szerelmüknek. Kié volt az első gyilkos gon­dolat, nem derült ki azóta sem, de megállapodtak, hogy Kiss And rás leüti a mezőn foglalatoskodó Mészárost. A terv kivitele hosszú időig hú­zódott. — Szégyelje magát, gyáva! — korholta az asszony. Ekkor megtette Kiss Andráb. Leütötte a háborúból visszatért gazdát. A törvényszék annak idején az asszonyt 6 évi az embert 8 évi fegyházra itélte, de a tábla mind­kettőjük büntetését életfogytiglanra változtatta át. Ezt a Kúria is jó­váhagyta. Kiss Vácra került a fegyházba, Mészárosné Márianosztrára, a ha­' lálos bünü asszonyok közé. Tizenötesztendőt ültek le mind­ketten, amikor — mert jól visel­ték magukat — feltételesen sza­badlábra helyezték a megtört, meg­öregedett szerelmes párt. Mészárosné ért előbb haza. A lányához ment. — Maradjon csak nálad min­dea vagyon, az is, ami az enyém volt. Nekem semmi sem kell többé és csak egyet kérek: adjatok ne­kem egy kis szobát ahol meghúz­hatom magam és egy kis kenye­ret, hogy el ne pusztuljak. Nem tudta még akkor, hogy Kiss András is a napokat szám­lálja már Vácott és elsárgult, amikor meglátta jönni abban a ruhában, amit ő vett neki éppen akkor, amikor vége volt a háború­nak. De megöregedett a jóvágású mokány Kiss András ! Fehér volt a haja, ráncos az arca és szükség volt a botra, amit a kezében vitt, nem dísznek hordta. Ettől kezdve naponta találko­zott, hol itt, holott a két megtért, vezekelő bűnös. Pár szót váltot­tak csak mindig, kezet sem fogtak, de a másnapi viszontlátásig nem lelték nyugalmukat — Mi lenne ha mindig együtt maradnánk? — kérdezte az asz­szony. Halk volt a szava és félénken várta a választ. — Lehetséges. — Kiss András csak ennyit felelt. Pár nap múlva esküvő lesz a kis szabolcsi faluban, amilyen talán még nem volt soha. 2. Az ingatlanok sem az árveré­sen, sem az esetleges ujabb árve­résen 4845 arany pengőnél alacso­nyabb áron el nem adhatók. 3. Az árverezni kivánók tartoz­nak a kikiáltási ár 10 százalékát készpé ízben a kiküldöttnél letenni és az árverési feltételeket aláirni. Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet igérni senki sem akar, köteles bánatpénzét nyomban az általa igért ár 10 százalékáig "ki­egésziteni. A bánatpénz lefizetésé­nek kötelezettsége alól a kir. kincstár és a Magyar Földhitel­intézetek Országos Szövetsége fel van mentve. 4. A kikiáltási ár és a vételár a 4560—1931. M. E. számú ren­delete alapján arany pengőben van megállapítva, minélfogva a a vevő a vételárat a 4600—1931. M. E. számú rendelet értelmében a fizetés napjára megállapított egyenértékben lesz köteles követ­kezőkben kiegyenlíteni: a) Az árverés jogerőre emelke­désétől számított tizenöt nap alatt köteles a vevő a vételár egyhar­madrészét, a birói árfelosztási tárgyalást be nem várva, közvet­lenül a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetségénél Budapest V., Nádor utca 32. lefizetni és ugyanakkor a Magyar Földhitel­intézetek Országos Szövetsége zá­loglevélkölcsönének az eredeti kötelezvény szerinti folytatólagos törlesztésre átvállalása iránt meg­egyezni. E megegyezésnek és az intézeti záloglevélKölcsön járadék­hátralékok, valamint a járulékok megtörtént kiegyen ütésének a Ma­gyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége által kiállított nyilat­kozattal való igazolása esetére az átvállalt, illetve kifizetett összeg vevő javára vételártartozásának törlesztésére be fog számíttatni. b) Az árverés jogerőre emelke­désétől számított 30 nap alatt köteles a vételárnak a teljesített részletfizetéssel, a bánatpénzzel és a kölcsőnátváítással a Magyar Földhitelintézetek Országos Szö­vetségének számlája szerint ki­egyenlített részén felüli összegét a Magyar Földhitelintézetek Or­szágos Szövetsége követelése ere­jéig közvetlenül a Magyar Föld­hitelintézetek Országos Szövetsé­génél, ezt meghaladó részét pe­dig a telekkönyvi hatóságnál le­fizetni. Nyíregyháza, 1934. aug. 30. Dr. Jánky sk. kir. jbíró. A kiadmány hiteléül 5485 Benedek, irodaigazgató. 3812—1934. vrh. sz. Árverési hirdetmény A nagykállói kir. járásbíró­ságnak 6331-931. és 5139-931. sz- végzése következtében dr: Feny\es Ignác debreceni ügy­véd által képviselt Pénzintéze­tek Országos Biztosító r. t ja* vára 66 meg 72 P s jár. ere­jéig 1934. évi április hó 5 én foganatosított kieléyitési végre­hajtás utján felülfoglalt és 1768 P-re becsült ingóságokra a nvir­egvházi kir. járásbíróságnak Pk. 21245—934 sz. végzése folytán hátr. 113 P tőkekövetelés, en­nek végzés szerint járó 8 szá­zalékos kamatai és a jelen ár­verési hirdetés 5 P 20 fillér dijával együtt összesen 55 P 32 fillérben megállapított költségek erejéig az árverés elrendeltet­vén, annak Gáva községben le­endő megtartására határidőül 1934. évi december hó 21-ik napjának délutáni 2 és fél órája kitüzetik, amikor a bíróilag fe­lülfoglalt szobai bútor, zongora el fognak adatni. Nyíregyháza, 1934. nov. 20. Labay Antal 5491 kir. jb. vhajtó. LAPUNKAT PÁRTOLJA, HA A „NYIRVIDÉK-SZABOLCSI HIRLAP'-BAN HIRDETŐ CÉ­GEKNÉL SZERZI BE SZÜK­SÉGLETEIT Express hirdetések Patkányirtást, lakások ciánozását felelősséggel vállalom. Nánássy, Kállói-utca 50. szám. Biztos sikerrel járó patkányirtószer kapható. .Művészies kivitelben készülnek a legújabb képkeretek filléres árakon Levelezőlap keretek 50 fillértől. Fischer Tükörgyár és Kép­keretező vállalata Kálvin-tér 2. Telefon 558. Üzlet Horthy Miklós tér 9. szám. 3 Apróhirdetések iO szóig 80 fillér, minden további ssó 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fillér Csődört a 3-iki nyireayházi vásárom megvételre keresek. Cim a Kiadóba*. 5471—4 Szivógázmotort keresek bérbe, vagy megvételre. Auspitz Debrecen, Veres­utca 22. 5473—3 Eladó középtermetre sötétkék öltöny Vay Ádám utca 57. 5474—4 A város kőzpöntjában, Bocskai- útca 17. sz. alatt 2 szobá^-konyhas udvari lakás azonnalra olcsón kiadó. Ériekeznt ugyanott. 5506-2 Prima egy éves mangalica nehéz zsirseriések eladók. Ujszólő-utca 116. Barcsik István. 5504-2 Egy mindenesleányt vagy asszonyt, ki főképen a takarításban gyakorlott azonnalra kéresek. Karolyi-tér 5. 5511 Keresek egy perjekt, minden munká­hoz értő bejárónőt vagy bentlakót. Cim a kiadóban. 5510 Cserépkályhás, csinosan bútorozott szoba különbejárattal magános urnák kiadó., Kótaji-utca 10. 5512 Perfekt szobaleány felvétetik azon­nal. Dessewffy-tér 18. 5)13 Egyszerűbb józan életű idősebb em­ber állandó alkalmazást nyerhet. Könnyű munka, percenles kereset. Nyugdíjas vasutasnak kivalóan alkalmas. Cim az Ujságboltban. 5x A szerkesztésért felelős: Dr. GARAY OVULA A kiadásért felelős; a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Batéti Társaság, Kovách B. és Túrta­fctadótulajdooos. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Nyomatott a ,M«r«ur" nyomdaban Nyíregyházán, Beresónyi-u. 3 97. A nyíregyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. 16637-1934. Tk. sz. Árverési hirdetmény kivonat A Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége, végrehajta­tónak Oláh András és neje Szűcs Johanna nagyhalászi végrehajtást szenvedők elleni végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a budapesti kir. törvényszék 39411/ 1934. számú megkeresése alap­ján elrendeli, hogy a telek­könyvi iroda a nagyhalászi 906. és a tiszarádi 430. sz. telekkönyvi betétekben, telekjegyzőkönvvek ben foglalt ingatlanokra a 14748/ 1930. számú végzéssel beke­belezett jelzálogjogra 'a kölcsön­tőke után eddig lejárt részletek fejében, még pedig : az 1931. május 1-én lejárt já­radék fejében 41 "23 ar. dollár, az 1931. november 1-én lejárt járadék fejében 41 '23 ar. dollár, az 1932. május 1-én lejárt já­radék fejében 41 23 ar. dollár, az 1932. november 1-én lejárt járadék fejében 41'23 ar. dollár, az 1933. május 1-én lejárt já­radék fejében 41 23 ar. dollár, az 1933. november 1-én lejárt járadék fejében 4123 ar. dollár, a végleges kiegyenlítés nap jáig lejárt járadékok uián az egyes járadékok lejáratától a tényleges kifizetésig számítandó 8 százalé­kos késedelmi kamat, végül 43 P eddig megállapított, valamint a később felmerülendő költségek erejéig a végrehajtási jogot je­gyezze fel. Egyben ugyanezen követelés behajtása végett a végrehajtási árverést elrendeli, az elrendelés nek a fent hivatkozott telekkönyvi betétekben, telekjegyzőkönyvek ben való feljegyzését a telek­könyvi irodának meghagyja, az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében, Bocskai­utca 2. sz., 31. ajtó leendő meg­tartására 1934. évi december hó 28. napjának d. e. 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket a következőkben állapítja meg: 1. Árverés alá bocsáttatnak az alábbi ingatlanok azon kiterjedés­ben és mindazon tartozékkal együtt, amint azokat az eddigi, tulajdonosok bírták, a Magyar Földhitelintézetek Országos Szö vétségé által ezen ingatlanokra adott kölcsön engedélyezésekor megállapított becsértékkel, mint kikiáltási árral, még pedig: a tiszarádi 430. sz. telekkönyvi betétben A. 1. 1—2. sor 895/7. és 895/52. hrsz, 3 hold 1070 négy. négyszögöl szántó Szőlővölgy dű­lőben inga lan 2420 ar. pengő kikiáltási árban, a nagyhalászi 906, sz. betét­ben A + 2. I 1—3, II. 1—2. sor 3395/1, 2578 23. 2578/31, 2579/18, 2502/13, 2502/14. hrsz. szántó a B. Nagyhalász, Hajóho­mok, Telek és Koczoba lápok dűlőben 7 hold 76 négvszöJöl területű ingatlan 4847 P 56 fül. kikiáltási árban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom