Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 173-197. szám)

1934-08-01 / 173. szám

JNyíryidék 2. oldal. m (Trianon 15.) 1934. augusztus hó 1. Nyíri Tibor, a fiatal nyíregyházi író, szerelmi botrány központjában Mi igaz az egész Nyilatkozik maga Lapunk hasábjain már többször irtunk Nyiri Tiborról, a tehetsé­ges nyíregyházi iróról, aki viszon­tagságos élmények után arrivált Budapesten és a Hajsza cimü drámáját a Nemzeti Színház fo­gadta el előadásra, de egy plági­um-bonyodalom miatt darabját visszaadták. A kinos irodalmi bot­rányból Nyiri teljesen tisztázva került ki és darabja az őszi sze­zon elején a Belvárosi Színházban kerül előadásra. Nyiri Tibor írá­sait majd minden fővárosi lapban olvassuk és egyike a legterméke­nyebb novellairóinknak, akigyak ran hallatja magát a mikrofon is. Nyiri Tibor az elmúlt napok­ban egy botrány révén került is­mét a nyári események központ­jába. Nyiri ugyanis egészen fiata­lon, alig húsz éves korában meg­nősült. Feleségével, aki egy tar­cali urileány, Nyíregyházán ismer­kedett meg. A szerelemnek csak­hamar a — szülői ellenzések el­lenére is — házasság lett a vége. A fiatalok boldogan éltek és bi­zony a mézes hetek gondtalan napjai helyett az első napoktól kezdve súlyos napok virradtak, az anyagiakban nélkülöző házaspárra. Nyiri Tibor nappal egy kis bu­dai zöldséges üzletben mérte a szabolcsi burgonyát, éjjel pedig irta szebb nél-szebb novelláit Köz ben gyermeke született. Egy kis fiu. A gyermekkel együtt nőttek a a gondok is, úgyhogy Nyiriné néhány hónappal azelőtt haza ment szüleihez, várva a jobb idők el­jövetelét, hogy aztán gondtalanul boldogan élhessék tovább — a súlyos anyagi gondok miátt — megzavart házas életüket. A fővárosi lapok a napokban bőven foglalkoztak Nyiri Tibor­nak egy állítólagos botrányával, aki az éjszakai élet egyik előkelő lokáljában egy dúsgazdag pesti nővel jelent meg, ott botrányt inscenált, csak azért, hogy arról tudomást szerezzen, most éppen Nyíregyházán lévő felesége és igy kényszerítse bele őt, hogy egyezzék bele elválásukba, hogy a dúsgazdag pesti hölggyel köt­hessen házasságot. Nyíri Tibor egy napig itt tar­tózkodott városunkban, ahol mun­katársunknak a róla terjesztett bot­rányokról a következőket mon­dotta : — ízlésem ellen való irodal­mon kívül nyilvánosság előtt sze­repelni, a rólam elterjedt botrány­hírek azonban felmentenek ez alól. — Az egész botrányból egy szó sem igaz, nemcsak hogy nem rendeztem botrányt, de az állító­lagos botrány színhelyét hetek botrányból ? Nyiri Tibor óta nem is láttam. — Nem indítottam feleségem ellén válópert, — Egyáltalán nincsenek gazdag hölgyismerőseim és csak a leg­romantikusabb képzeletben szü­lethetik meg az a mese, hogy gazdag leányok szegény fiatal Írók­hoz akarnak feleségül menni s végül: hogy lehet elképzelni ró­lam, hogyha én mégegyszer az életben nőtlen lennék, hajlandó volnék újra megnősülni? Nyiri Tibor csak azért jött le Nyíregyházára, hogy mindezeket élőszóval elmondja feleségének is. Nyiri Tiborné most már megnyu­godva, csak nyári kacsának tartja férje egész szerelmi botrányát. — Igaza van, boldogok akik hisznek. Ma: Filléres vacsora a Sóstón Utána tánc esti táncos, filléres vacsora nagyszerű hangulat és nagy ér­deklődés mellett fog lezajlani a Sóstón. Az utolsó villamos éj­jel 1 órakor jón be, de ha megfelelő számú vendég ma­radni akar még, különvonatot is állítanak be éjjel 2 órakor. "" " le­A nagysikerű kedd esti va­csorák divatba jöttek Nyíregy­házán Olcsó és kitűnő szóra­kozást nyújtanak — fillérekért. Ma este sz kely- és bográcsgu Ivás van vacsorára. Egy nagy adag 60 fillér Utána kitűnő te­pertős turóscsusza 30 fillérért. A meleg idő is kedvező s igy bizonyosra vesszük, hogy a ma Asztalok telefonon előre is foglalhatók. Az utóbbi évek legnagyobb társadalmi eseménye, amelyre felfigyel az egész ország népe Az ország mindn nagyobb vá­rosa lebonyolította már az ország f'gyelmét magára irányító ünnepi hetét. Nyíregyháza lemaradt ebből a nemes versengésből. De ez még nem jelenti azt, hogy mi nem tudunk vagy nem akarunk olyant alkotni, amely a többi vá­rosokkal méltó versenytársakká tenne. Mi csak egy napra akarunk ki­menni az ország szine elé, hogy egy nap 24 órája alatt mintegy szines kaleidoszkóp megmutassuk azt, hogy tudunk alkotni, hogy tudunk teremteni és Nyíregyháza épp olyan kulturemporium a szabolcsi végváron, mint a haj­dúság fővárosa Debrecen, vagy mint Szeged, Kecskemét vagy Miskolc. Szeptember 2-án ide fog irá­nyulni az egész ország figyelme. Az éther hulláma Nyíregyháza ne­vét fogja széjjelsugározni és a Filléres Gyorsok fogják a főváros és vidék ezreit ide szállítani. Hogy mi lesz ennek a napnak a prog­ramja, azt most tárgyalják, most vitatják, az érdekeltek, hogy a közeli napokban egy nagyszabású kész programmal jöjjenek ki a nyilvánosság elé. Gyönyörű mezőnyben szép sporteredménnyel végződött a Nyíregyházi Lawn Tenniszclub nemzetközi teniszversenye Szombaton és vasárnap tartotta meg a Nyíregyházi Lawn Tennisz Club a kitűnő erdei pályáján szo­kásos évi nemzetközi teniszver­senyét, amely alkalommal került eldöntésre a Fráter Ernő és Rónay Jenő emlékserlegek sorsa. A ver­seny a közönség hatalmas érdek­VÁROSI MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ Ma kedden utoljára 16 éven felülieknek! Gyilkol a mult izgalmas bűnügyi dráma. Főszereplők: Ellet) Richter, Elga Bruck, Fritz Kampers és a fényes kisérő műsor. A terem, dacára a hőségnek, kellemesen hűtve! Előadások hétköznap 6 és 9 órakor. Iődése mellett folyt le és egész szombaton és vasárnap délután valóságos autópark jelezte a nagy­jelentőségű sporteseményt. A kö­zönség körében ott láttuk egész Szabolcsot és Nyíregyházát. A verseny vasárnap a késő délutáni órákban ért véget és ak­kor hirdették ki a sport szem­pontjából is értékes eredményeket. A verseny eredményei: Férfi egyes: 1. Staub Elek. 2. Mankvvich Emil (Ungvár) 3. br. Vay Miklós. Uri egyes: 1. Okolicsányiné 2. báró Perényi Katalin 3. Kubinyi Magda. Vegyes páros: 1. br. Vay—Okolicsányiné 2. Staub Elek—Kubinyi Magda 3. Majoros I.—Mikeczné. ifj. férfi egyes! 1. Mankovich E. 2. Klekner T. 3. Kálmán A. Férfi páros: 1. Staub E.—Majoros I. 2. báró Vay--Mankovich 3. Füiep S.—BakffyD. A verseny után a résztvevő vendégek és a rendező egyesület vezetősége a Sóstón baráti vacso­rára gyűlt össze. ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS Lapunk, a Nyirvidék-Szabolcsi Hirlap, Szabolcs és a vele ideig­lenesen egyesitett Ung várme­gye egyetlen napilapja augusz­tus 1-től új előfizetést nyit. A nyaralási évad alatt kettőzötten éreztük az objektíven ítélő vár­megyénk, városunk, községeink, érdekeit szivén viselő olvasó­közönségünk ragaszkodó sze­retetét abban, hogy bárhol is töltik nyári üdülésük idejét, lapjukat, az otthon üzenetét és tükrét, a Nyirvidék-Szabolcsi Hírlapot maguk után küldeiik. Az olvasók mind szélesebb tá­borának szeretete csak meg­erősít bennünket azon az uton, amelyen főcélunknak, a pontos, minden helyi, vármegyei, városi eseményről tárgyilagos hírszol­gáltatást tekintjük. Amikor itt ismételten köszönetet mondunk olvasóinknak, kérjük szives tá­mogatásukat továbbra is. Fel­kérjük olvasóinkat, hogy elő­fizetésüket megújítva, a mel­lékelt csekken, a helybeliek pedig a szokásos módon a kezükhöz juttatott nyugták el­lenében megküldeni szívesked­jenek, hogy lapunk pontos kül­dése fennakadást ne szenved­jen. Tisztelettel Nyirvidék-Szabolcsi Hirlap kiadóhivatala. a i i i i i i i i i i i i | Egy nagy adag 60 fillér. JAZZ-ZENE! Ma kedden Filléres bogrács-gulyás a Sós t ó ii Tepertős turóscsusza 30 fillér. TÁNC I HANGULAT I

Next

/
Oldalképek
Tartalom