Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 73-97. szám)

1934-04-01 / 73. szám

2 oldal. ^ IKBOLCSI HIB UjP —w—•—•naManniiii •wimwii—w— 1934. április bó 1 a világ legjobb keseriivize! Legfontosabb szervünk, beleink és gyomrunk, Néha napján hasznos, fél pohár Igmándi, ha nem működnek jól, csak ,,Igmándi"-t igyunk. gyomrot-belet tisztit, s a vért felírissiti. Figyelem! Az Igmándi keserűvíz kis, három és fél decís üvegekben is kapható! Szól a kakas már.,, Mikor virrad mar ?.. Március 15-én is magyar nép­dalról beszélgettünk Lukács Bé­lával. az áll. tanítóképző igaz­gatójával, Szóba került Bartók Bélának és még másoknak az az érdekes kutató munkája, amellyel egy-egy nóta vándor­útjára igyekszenek fényt derí­teni. Eszembe jutott egy dal, ame­lyet gyerekkorom óta ismerek és amely mostanában — mint kuruc nóta — gyakran ismét­lődő műsorszáma a rádiónak. Szól a kakas már . .. igy kez­dődik. Igen, ismerem, szolt a nagy­képzettségű igazgató... Magam is átdolgoztam férfikarra... Hát nem kuruc dal ez?... Lehet, hogy kurucok is éne­kelték — szóltam, — de a lel­kemben él egy bájos történet, amely a messze múltban, a tá­vol keleten találja meg ennek a nótának a gyökerét. És elmondtam . Már 40 évvel ezelőtt halot­tam a Dunántulon ezt a méla­bús, bánatosan reménykedő dalt. Nem volt zsidó lakodalom, ba­ráti összejövetel, ahol fel nem hangzott volna. A vigság köze­pette egyszerre csak elcsitult a zaj, a meghitt beszélgetés is egész halkra fordult, vagy egé­szen megszakadt, mert megfogta, magával ragadta a lelkeket a „kállói szent" nótája : »Szól a kakas már...* Mert az övé volt ez a dal, a legendáshírű zsidó papé... Csodálatos ember volt ez. Nem a világtól elvonuló remete. Nagy tudós, az életet a bölcs szemével mérlegelő lélek. A legnemesebb szív, amely minden teremtményben megérezte a mé­lyen alvó isteni szikrát is. Hogy a dalt szerette: csak természetes. És itt szövődik szavaimba a bájos legenda. A kállai határban történt. A szent rabbi különösen kora ta­vasszal örömmel járta a réteket, ahol a zsendülő élet — mint a természet nagy himnusza, ma­gával ragadta a lelkét. Egyszer csak furulyaszó üti meg a fülét. Megáll. A dal, amilven egyszerű, annyira lenyűgöző szépségű. A „kállai" lehorgasztott fejjel fi­gyel és a sziveben valami meg­foghatatlan érzés ébred, amely a múltba visz és a jövőbe ra­gad. Bús visszaemlékezés, bizakodó remény. Révedező szemmel el­múlt századok mélvébe lát a rabbi és babiloni füzek árnyá­ban hazátlan léviták hárfáján ugyanez a dal száll a magasba... Várj rózsám várj... Te csak mindig várj... Ha az Isten néked rendelt, Tiéd leszek már... De az elragadott lélek csakha­mar újra itt van és meglátja a pásztorfiut, aki a fa tövében ülve, furujázík... Közelebb megy hozzá. Rá­tekint mélytüzű szemével és lankadtan ereszkednek le a fiu kezei, szemei lezárulnak és mély álomba merül--. Mire felébredt, elfeledte a dalt... Rabbi Eisik Taub szombat délutánjának alkonvatán uj dalra tanította meg híveit... Neumann Albert. Köszönetnyilvánítás Nyíregyháza megyei város és Szabolcs­vármegye nemesszivü társadalmának Tanügyi munkásságom egyik igen nagy feladatát és gondját képezi a teljesen szegény isko lásgyermekek testi táplálásának biztosítása. Tankeröletem ve­zetésének átvétele óta arra tő­rekedtem, hogy ezek a sokat nélkülöző gyermekek a téli hó napok alatt legalább naponta egyszer meleg táplálékhoz jus sanak. Ezt a törekvésemet már kél éven keresztül a legáldáso­sabb siker koronázta, mert az eredmény várakozáson felüli lett. Amikor az idei ebédeltetési és tejakcióm eredményéről adok számot, elsőrangú köteles-égem és szivem által sugalt kivánsá gom is, hogy a gazdag ered­ményért a leghálásabb köszö­netemet nyilvánítsam az igazán fenköltlelkü Társadalmunknak, amely Társadalom lehetővé tette törekvéseim gyümölcsének megtermését és áldozatos szív­vel vállalta a nemes munka túlnyomó részét azzal, hogy újból kinyitotta — megindult érzéssel és biztató mosollyal ­boldogabb tűzhelyének ajtaját egy egy d dergő, a nélkülözés­től oly sokat szenvedő magyar gyermek előtt, azért, hogy ezt a fejlődő emberpalántát a min­dennapi táplálással erősítse s ezzel — talán nem is sejtett — MEGNYÍLT Beregi Irén francia és angol divatszalonja Kossuth-tér 11. szám. (Róm. kath. templom mellett.) szolgálatot hozzon a magyar jövendőért. Fizesse meg Istenünk ezt a fajunkért hozott áldozatkészsé­get és a Ilusvétí feltámadás gondolata hassa át ezeket a nemes magyar családokat, áradjon szét e családok lelké ben az igazán jólvégzett munka tudatának boldogító érzése, amely szép ajándékot meggyő­ződésem szerint minden bi zonnyal meg is érdemel Nyír­egyháza város és Szabolcsvár megye Társadalma, valamint e Nemes Társadalom Vezető­sége is. Gyönyörködjék ez a Társa­dalom a munkásságáról adott rövid, de minden szönál töb bet jelentő alábbi adatokban : A vendéglátó családoknál az elmúlt tél folyamán 496 min dennapi tanköteles gyermek ré szére 126 nap alatt 54329 déli ebéd, az iskolákban pedig 756 gyermek részére 90 nap alatt 67940 adag tejebéd osztatott ki. Ez a rövid statisztikai adat a legfényesebb bizonyítéka a megértésnek és a jószivv®! ho­zott áldozatkészségnek! Fajunk jobb jövőjébe vetett rendíthetetlen hittel köszöntöm ismételten Nyíregyháza város és Szabolcsvármegye Társa­dalmát. Nyíregyháza, 1934. évi már­cius hő 30. hazafias tisztelettel: Dr. Tesléry Károly, v. kir. tanfelügyelő. NEM áprilisi tréfa az, hogy az ápr. 1-én a Márton trafikban megvett sorsjegyek szeren­csések lesznek- Nyitva 1-én d. e. l-ig. Kossuth-tér 11. Műsoros est Húsvét másodnapján, hétfőn este 8 órai kezdettel rendezi a Nyíregyházi 1. ker. Fooiball Club Mill. csapatának műkedvelő cso­portja nagy műsoros estéjét az Iparos Székház dísztermében. Be­mutatásra kerülnek bohózatok, tréfák, ének és zeneszámok. A műsort Kiss István egyesületi el­nök beszéddel nyitja meg. Egy Hacsek és Sajó tréfa is bemuta­tásra kerül, főszerepben Schack Miklós és Gellért Tiborral. A Lux c. bohózatot Palitz István, Mer­kóvszky Pál, Podreczky András, Szekeres Jucika és Merkószki Zsuzsanna játszák. A műsor egyik szenzációja Gellért Tibor ének­száma lesz. Bemutatják még az „Üldöznek a nők* c. bohóza­tot is. Konferálni Schack Miklós fog. Az előadást reggelig tartó tánc követi. Fizessen elő a Szabolcsi Hírlapra. VÁROSI MOZGÓ Szombat, vasárnap Az első szines rövid íilm Nyíregyházán elöszöi Noé bárkája Három császárvadász Hétfőn, kedden szerdán ÉJFÉLI VALLOMÁS Előadások 5, 7, 9, vasárnap 2-4-6-8-10 órakor. Kuhare kerékpár, varrógép, fegyver, lőszer és mőszaki kereskedését a Nyirviz-palotából Zrínyí Ilona-u* 8* sz. alá helyezte át. (Kaszinóval szemben.) Telefon 476. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom