Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 124-149. szám)

1933-08-06 / 129. szám

1933 augusztus hó 6. SlPOlCSIHIBUf 7. oldal. Vasárnap délután I órakor kezdődik a Honsz népünnepélye a Sóstón Vasárnap délelőtt 11 órakor érkezik meg a vadember, aki a város főútvonalain 4 szamár kíséretében be fog mutatkozni városunk közönségének. Nagy­szabású lesz a 80 tagból álló hölgygárda bemutatkozása a Sós­tón. akik levelezőlap, szerpen­tin, konfetti, hólapda árusítással fogják a megjelenő közönséget szórakoztatni. Vasárnap d. u. 1 órakor meg­jelennek a léggömbök városunk felett, amelyek fel fogják hívni a hazafias társadalmat, hogy minden épkéz-láb ember jelen­jen meg a HONSz nagyszabású népünnepélyén. Nyíregyháza város hölgykö­zönsége nagy érdeklődést mutat a Sóstó nágylermében tartandó táncmulatság iránt, amely a 26 számból álló hatalmas tűzijáték után lesz megtartva. PNEU Világmárkád autó és motor­kerékpár autóalkatrészek amerikai kocsikhoz. Citroen összes typasaííioz. felszerelési cikkek logol­csóbb beszerzési forrása! Saját érdekében kérjen árajánlatot. *t t r n automobil siak­Nagy József e-j-*­34. Tel. Aut. 221-97. 285-63. SPORT A NyTVE Nyírbátorban A NyTVE vasárnap a rend­kívül megerősödött NyAFE-val vivjá Nyírbátorban a Rother­mere Kupa döntő mérkőzését. A Kupa védője a NyTVE s reméljük, hogy a gyönyörű ezüst serleg gazdája ebben az évben is a nyíregyházi csapat lesz. A mérkőzésre autóbuszon utazik át a NyTVE csapata. Indulás 2 és fél 3 óra között a bujtosi sporttelepről. Viteldíj 1 pengő 50 f. A Nyale—Nytve Rothermere kupa döntőn a Nyötsét és a bizottságot dr. Klár András és Sikorszky István ipari fő­felügyelő képviselik Nagy előkészületeket tesz az agilis nyírbátori egyesület a kupa döntőre. Meg kell állapi­tanunk, hogy a vándordíj ala­pítása óta ő az, mely elsőnek értette meg az alapító Nyötse elgondolását és a revíziós gon­dolathoz méltó külsőségek közt rendezi meg a mérkőzést, mely iránt épen a jó előkészítés foly­tán Nyírbátorban még nem ta­pasztalt hatalmas érdeklődés nyilvánul meg. A Nyötse, il­letve a kupabizottság dr. Klár András elnök, Sikorszky Ist­ván társelnök utján képvisel­teti magát a mérkőzésen, kik üdvözölni fogják a csapatokat és átadják a ritka szép Rother­mere kupát a győztesnek. A csónakversenyre, valamint a szamárversenyre előjegyzése­ket elfogad Kovács II. János hadirokkant bajtárs, lakik Bán­ság u. 1. A footballverseny d. u. 3 óra­kor kezdődik, erre minden foot­ballistának ott kell lenni, mert értékes ajándékok lesznek ki­osztva. Szombaton este megjelenik a Nyíregyházán, még sosem látott dobd meg Sárit, aki szépséges mutatványokat fog már vasár­nap d. e. 10 órától bemutatni városunk közönségének. Hatalmas érdeklődés mutat­kozik a HONSz nagyszabású népünnnpélye iránt, legyen ott mindenki, hogy ezzel is mutas­sák meg pártfogásukat és támo­gatásukat e szerencsétlen tábor­ral szemben. MOZI Az Apolló hirei. A vasárnapra meghirdetett Zoro-' Huru film helyett technikai okok­ból műsor változás állott elő. A változás a közönségre nézve sok­kal előnyösebb, mert egy olyan film kerül bemutatásra, amely a főszezonnak is díszére válna. A film 18 sztár parádés filmje, amit a fővárosi nagy mozik hete­ken át tartottak egyfolytában műsorukon. A „fenség mulat" a címe ennek a gyönyörű Jbübá­jos revü filmnek, főszerepben Halmay Tibor, Tasnádi Fekete Mária, a magyar szépség királynő, Paul Hörbiger és a kedves Vere­bes Ernő. A nagynevű film mel­lett még egy elsőrangú kisérő film is van. 24 A tarka labda, szabad délután, FRUTTI cukorkával, ez kell a diáknak a boldogsághoz. Tehát: Tudod mit? Együnk j^íJty-tl Gyártja: STLIHMER FRIGYES R. T. BUDAPEST Számla-blanketta kapható a kiadóhivatalban Kik tömörülnek a Buda­pesti Burgonyaelosztó Szervezetben? A szabolcsi burgonyának meg­felelő árat biztosító Budapesti Burgonyaelosztó Szervezetről — helytelenül — egyesek ugy nyi­latkoznak, mintha az kartell volna. Erről szó sincs. Arról, hogy kik tömörülnek az uj szervezetben, a tervezet a következőket mondja: A szervben a burgonyakeres­kedők a kereskedelmi törvénynek az alkalmi egyesülésre vonatkozó irányelvei mellett tömörülnének, de maga a szerv, csak az ellá­tásra szükséges burgonyamennyi­séget vásárolná meg a vidéki hi­vatásos burgonyanagykereskedők utján, a részükre megállapítandó költségmegtérités és jutalék mel­lett meghatározandó termelői ára­kon, s ez a szerv osztaná szét az igy megvásárolt burgonya mennyi­ségeket meghatározott áron a ta­gok között. Igy tehát a szerv a maga részére haszonhajtó üzleti tevékenységet nem fejtene ki és kizárólag csak a fenntartásával járó költségeket — ellenőrzés mellett — biztosítaná magának. A budapesti közigazgatási terü­let ellátására szükséges évi kb. 10000 (tízezer) vagon burgonya figyelembe vételével az egy hétre eső kb. 180 vagon burgonya ér­Intézetí felszerelések! Fehérnemüek, paplanok, matracok törülközők, harisnyák, zsebkendők, előírásos sötétkék szövetek leányok részére, fluszövetek. Elő­írásos egyenruhák, fel­sőkabátok, blousok, mér­ték után készítve, nagy választékban, legolcsóbb áron szerezhetők be: Ungár Lipót áruházában Nyíregyházán, Luther-utca 4. szám. Telefon 63. — Alapítási év 1871. tékének megfelelő összeget 10000 pengő biztosítékot a tagok leten­nék és ennek ellenében a szerv tagként belépő „Mezőgazdasági Termelők Egyesült Szövetkezete" mint az 0. K. H. tagja biztosí­taná a szükséglet megvásárlására szolgáló pénzellátást. A szervezet gondoskodna arról, hogy a székesfőváros környéké­nek burgonya ellátása is bizto­sítva legyen s a szerv tagjai arról is gondoskodnának, hogy a téli tárolásra szükséges mennyisége­ket a szerv utján beszerezzék. A szervezett csak készpénz el­lenében vásárolna. Bizományi árut értékesítésre el nem fogadhatna és tagjainak is csak készpénz el­lenében adná át az igénylésük alapján általuk megvett burgonya­mennyiségeket. A beadvány elgondolása sze­rint a földmivelésügyi miniszté­rium által kijelölendő intézmény hívná felfőz érdekelteket a szervbe való belépésre s a belépni szán­dékozók jogosultságát a) Földmivelésügyi Minisztérium b) Orsz. Mezőgazdasági Kamara c) Burgonyakereskedők Orsz. Egyesülete által delegált egy-egy tagból álló bizottsága bírálná el s határozna végérvényesen a tagfel­vétel tárgyában. A kozmetika fejlődés legtö­kéletesebb eredménye a Hug Gearlin Párisi Gyár RADTA púdere és kölnivize. A púder lehelletszerü finom­sága rendkívüli tapadó ké­pességénél fogva különösen érzékeny arcbőrüek részére nélkülözhetetlen. Odit, szépit, fiatalit. Kapható az Aranykorona Hlatszertárban Uj helyiségünk cime Zrínyi Ilona-u. 3. (Sándor Rezső ékszerész mellett.) Kérjen ingyen mintát. — Az Angolkisasszonyok nyíregyházi intézete bérlet utján kedvezőbb elhelyezést nyert. A kor kívánalmainak megfelelő kényelemmel berendezett tágasabb helyiségek, szépen gondozott kert és tenniszpálya várják a nagyobb számban felvehető internátusi nö­vendékeket. Egyházak részére adófőkönyv nyom­tatvány kapható lapunk kiadóhivatalában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom