Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 124-149. szám)

1933-08-06 / 129. szám

6. oldal. frjaOLCSIHIBL JLP 1933 augusztus hó 6. Heti krónika A rádió azt jelenti, Hogy hőhullám közeleg, Izzadni fog a cívilnép Valamint a hadsereg... Jobb volna ha jelentenéd Igen tisztelt rádió A pénzhullám itt minálunk Mik Órára várható ? A szerkesztő ismerősöm Esetéről beszélek, Azt kérdezte jövő módja Mi az írok igének ? Futuiumban az, hogy „írok" Ugy "gondolom — rendhagyó, lövőmodja „ülni fogok" így tudja ezt nagyapó. A héten most két ízben ís Szép Tátráról álmodtam, Csorbatőnak néztem tükrét S Tarpataknál ailottam, Felébredtem s annyit szóltam : Alom, alom, de mela — így tudja el nyaralását Minálunk a p®éta, Azt beszélik, hogy a strandon Krokodilus harapott, Még pediglen ojy testrészen, Mely nem visel kalapot, Dehat ennek kí van téve Minálunk a strandegyén, Node kérem mélyebb seb is Begyógyul a vármegyén. A napokban a vármegye Egyik deli legénye Jo motoros kerekpáron Indul Süatmárcsekére S üzemanyag kell amikor Hosszabb útra indulunk, így hat mindjárt Klein Jakabnál Benzint vett fel Tiborunk. Berci bátyánk a volt csárdás Tervet főzött agyába', Aktuális a részérni Uj tejcsarnok nyitása, Híres csárdás eképen lesz Turónábob, tejkíraly A főnektar tejecske lesz Tarokknál és kuglinál. A nagy angol parlamentben Szövétnek gyul s fellobog... Feszítsd bátran láncaidat Ősígazság, ösí jog! Szentbeszéd az: hogy bitorlás Az eszmének nem ura! Feltárnád a történelem S gyűrni fog a kultura! Bíztatott és hithez emelt A vezérnek szózata, Legyen hát itt egy igazság És egy szív mint egy Hazai Egység kell és összefogás így lesz kemény mell s ököl! S így zeng jövők orgonája S ősi csillag tündököl! Újra kitört a föld lángja Szép erdélyben Medgyesen, A főid mélye sem türí már A vadoláht csendesen! A láng-átok pirosától Ég a boltos láthatár, Ugy nyugszik meg csak az Ósföld, Ha a Turul odaszáll! HOMÉR-ROSSZ. A KIOSZ versenyre hívja fel Nyíregyháza két győztes dalárdáját A Kiosz sokszor tanújelét adta a magyar dalkultusz támo­gatásának. Most, amikor Nyír­egyháza két győzelmes dalárdája, a Városi Dalárda és a Tiszt­viselő Dalkör az országos ver­senyen olyan szép eredménnyel vett részt, a Kiosz is megakarja jutalmazni a két dalárda közül azt, amelyik a Nyíregyháza leg­jobb Dalárdája címét egy tár­gyilagos zsűri megítélése szerint megérdemli. A terv értesü.ésünk szerint élénk rokonszenvvel ta­lálkozik mindkét dalegyesület körében és mind a két dalárda kész a \ ersenyre. A Kiosz egyik budapesti ötvösművésszel gyö­nyörű serleget terveztet és ké­szíttet az első dijra méltó da­lárdának, A versenyen értesü­lésünk szerint elő kell adni a Budapesten énekelt müdalt és még két tetszésszerinti dalt kell énekelni. A Kiosz versennyel kapcso­latban értesülünklannak a nagy­szabású dalversenynek híréről is, amelyet a tavasszal Tesléry Károly dr. kir. tanfelügyelő ren­dez. Ezen a vármegyei nagy dalosversenyen a szabolcsi köz­ségek dalárdái mérik össze ere­jűket. A népszerű ember Az alkotásai, a közösség ügyéért való életmunkája tették népszerűvé. Nem ak­kor sugárzik reflekíorsze­rüen ez a népszerűség, mi­kor hatalma, hivatalos ün­nepeltetése, felsőbb helyről érkező elismerés babérko­szorújának átnyújtása az ünneptltetés magasságába állítja. Ilyenkor az emberek tartózkodók. Mindenkit meg korbácsolt az élet, az em­berek idegzete megromlott, életkedve megsavanyodott. Mindenki beteg egy kicsit. Mindenki morózusabb, meg­szólásra, gyanakvásra, kis hibák felhívására, káröröm­re hajlamosabb. A szelíd, csöndes, megbékélt polgá­rokat a bajusz alatt doho­gó, dünnyögő elégedetlen­nek érezzük. Minden em­ber kristály. Sok oldala vau. Ideges, beteg korban a kristály homályosabb lap­jait nézegetik. Nem a fé­nyeset. Hát még azok, akik­nek lényegük, hogy a ve­zérré emeltek, az előlhala­dók minden gyarlóságából bogárgyűjteményt készítse­nek. A hivatásos megszó­lok, cséphadaróval püfölök, akik azt hiszik, hogy ha ők jutnának az elsők helyébe, egyszerre a tökéletesség ( csillagképébe fordulna a vi­lág... A népszerű ember tehát ma éppen akkor legke­vésbbé népszerű, mikor ün­nepi szónokok fűzik rózsa­koszoruba érdemeit... De más a helyzet, mihelyt komoly bántalom éri az élen haladót. Ha illetékte­len, hívatlan, kegyetlen ^tá­madás éri. Egyszerre, mint egy tábor, 'egy ember éb­red a kritikus, a kedvet­len, a morózus közönség. A bántás idején tűnik ki a népszerűség egész mély­ségében, egész méreteiben. Egy élet fáradozását, küz­delmeit, az örök épités ked­vének idegőrlő lázát, a tet­tek energia fogyasztását a bántás pillanata jutalmazza legédesebben. Akkor látja a népszerű ember a hűség, a szeretet, a hála próba­tevéseit. Amikor ellenfelek­ből is védők, kritikusokból is elismerők lesznek. És eb­ben a mögéjesorakozásban látja a népszerű ember éle­tének koronáját. A földre akarták verni és a föld erőt ad. Szigetváron a templom­ban van egy régi kép. Azt ábrázolja, hogy Zrínyit egy török derékon kapva fel­mmiMmmtmmmttmMMMH Öszi takarításhoz 1 doboz legprímább minőségű IDEÁL > LINÓLEUM ? a Luther-u. 6. Kapható kizárólag * ^ Telefon 2-45 IZSAY KÁROLY íestéküzletében 2523? J I Bezzeghy Béla m. kir. földmivelésügyi mi­niszter által eng. ingatlanforg. irodája Bethlen-u. 30. szám. • Megbízásaim vannak a vá­ros legjobb helyein 3 4—5 szobás lakóházakra, minden­féle bérletre, valamint 15-500 holdig terjedő földbirtokokra, i Aki venni és eladni szán­J dékozik, forduljon bizalom­í mai irodámhoz. 2238-10 emeli és egy másik így öli meg. Mert ha a földön áll, olyan erőt kap, amelyen nem fog a halál. Ez a kép mondát illusztrál. De min­den monda mélyén sark­igazságok rejlenek. A közösség emberének ereje a föld, amelybe egész életének erejét sugározta. És ez a föld, amelytől el­szakítottan talán halandóvá lenne, — a polgártársak egységbe forró ezreinek hűsége. A köz emberét er­ről a földről nem emelheti fel senki. Hozzá van nőve. És igy meg nem ölheti földi halandó. Ez a népszerű em­ber erejének titka. Forrás' 4 címmel uj szépirodalmi folyóirat jelent meg Nyíregyházán Az irodalmi élet intenzív fej­lesztése és propagálása céljából uj szépirodalmi folyóirat indult meg Nyíregyházán „Forrás" cimmel Mariss József szerkesz­tésében. A lap augusztusi szá­mát Mariss József „Vidék" c. irása vezeti be, majd Walter Ede erőteljes, modern hang­szerelésü verse következik. Sarlós Ottótól „Béla egyedül marad" cimmel élénk jellem­rajzokkal tarkított novella, — Lyachovits István, a most fel­tűnt kiváló fiatal költő tollából „Ha fekete zsoltárra zendül" c, értékes, mély gondolatokban gazdag költemény jelent meg. Szűcs Jenő „Bécsi levél" cimü írásában erős megfigyelőképes­ségről tanúskodó reminiscen­ciáit eleveníti meg. A lap további része Mariss és Walter Ede „Ujitók" cimü szatirikus . irását közli. Bálint Mihály „Élet, irodalom, művé­szet" cimü tanulmánnyal szere­pel, melyben az irodalom és a művészet nemzetek határait szét­feszítő hatásáról, értékeiről és szépségeiről értekezik. Áz uj szépirodalmi folyóirat félévi előfizetési dija 1 pengő 50 fillér. Fizessen elő a Szabolcsi Hírlapra. Erzsébet királyné-szálló Budapest, IV., Egyetem-utca 5. ^JpontjábTro pinc c 60 éve a fővárosi és vidéki uri közép­osztály találkozó helye, 100 modern, kényelmes szoba. Az étterem és kávéházban cigány­zene. Leszállított árak! Az Erzsébet­főváros legszebb sörözője. SZABÓ IMRE tulajdonos-

Next

/
Oldalképek
Tartalom