Nyírvidék, 1933 (54. évfolyam, 26-47. szám)

1933-02-18 / 40. szám

« jWlríRYioéic J933- február 18. Mozi Egy kis történelem Szombaton mutatja be először a Városi Mozgóképszínház az idei szezon leghatalmasabb film­alkotását, melynek cselekménye a Krisztus u. 64. évben játszó­dik. Talán érdekelni fogja olva­sóinkat a film történeti háttere. Nero császár 54 ben Krisztus után 17 éves korában lépett a római császári trónra. Uralkodása első öt évében sikerült a nép megelégedését kivívni, sőt azt is megbocsátották neki, hogy öt évvel uralomra jutása után, ha­talomravágyó anyját megölte. Innen kezdődik azonban Nero hatalmi tébolya és féktelen ki­csapongása. 62 ben Oktávia fe­leségét alaptalan vádak alapján kivégezteti és feleségül veszi az erkölcstelen életű Popaea Sabi­nát, akit azután néhány év múlva egy rúgással saját maga öl meg. Nero uralkodása alatt kezdődnek a keresztény üldözések, ezek ki­indulási pontja a Krisztus utáni 04. évben pusztított borzalmas tűzvész volt, melynek alkalmá­val Róma háromnegyede telje­sen elpusztult, hét kerületből pe­dig alig maradt ház, Nero gyúj­tatta fel a várost, hogy nagysza básu városrendezési terveit köny­nyebben végrehajthassa, de mi­dőn a mérhetetlen nyomor és pusztulás miatt a nép haragja ellene fordult, a vétkességet az akkor először feltűnő keresz­tényekre és részben zsidókra tolta, — ami által kezdetét vette a majdnem három évszázadig tartó keresztény üldözés. A tűz vész után Nero az elpusztult te­rületek nagyrészét kisajátította s ezen építette az úgynevezett arany-palotát (Domus Aurea). Féktelen pazarlása, sorozatos gyilkosságai végre a pretoriánu sokat is fellázította, akiknek ve­zére Tigellinus, aki addig leg­hűségesebb szolgája volt, állott a zendülők élére. Nérónak me­nekülni kellett s midőn körül lógták, nem bírván önmagával végezni, egyik szabadosával ölette meg magát 68. junius 9-én, Vele kihalt a Claudius császári ág és érdekes, hogy Nero csak 31 éves volt midőn a nép ha­ragja elsöpörte. Nero nagy énekesnek és köl­tőnek tartotta magát. Két évvel halála előtt átkelt Görögországba és ott nyilvános dalosversenye­ken vett részt és ez a szégyen­teljes szereplése is nagyban hoz­zájárult, hogy a római nép ha­'agja ellene fordult. Tacitus történetíró szerint, aki Anales c. művében írja le Nero császár uralkodását, Nero követ­kező szavakkal halt meg: „Mily művészt veszít el bennem a világ L" álpár Gitta uj filmje tombolé sikert aratott az Apollóban Városunk társadalmának szine java jelent meg tegYlap, Alpár Gitta film premierjén az Appol­lóban. A mozi előtt autók sora­koznak, ömlik a közönség,, s ha­marosan megtelik az Apolló néző tere. Alpár Gitta nevével van tele a város, ez a név az, amely rnmKmmmmmmsm most olyan vonzóerővei bir. A1 pár Gitta kiforrott művészete utólérhetetlen és most uj filmjé­ben a szivek királynőjé-ben egye­nesen hóditó. A film témája új­szerű zenéje fülbemászóan remek. Énekszámat elbüvölőek. Alpár Gitta csengő hangja egy örökös élmény, mit felejteni nem lehet. A film óriási sikerében a többi szereplőknek is nagy részük van így a férfi partner Paul Ottó, egyike a legkedveltebb filmszí­nészeknek. A film kiállítása pazar s annak előállítása egy millió márkát emésztett fel. Alpár Gitta uj filmje, vasárnapig marad műsoron. Február 25-én szombaton este 815-kor lesz a Rádió­élet rejtvényhangversenye A rádiós közönség által annyira kedvelt Rádióélet-rejtvényhangvers.-; nyek sorozatát nagyarányú és igen értékes hangversennyel folytatja a Rádióélet. Február 25-én, szomba­ton.' este 8.15-kor. Szedő Miklós és a Budapesti Hangverseny Zenekar szereplésével Fridi Frigyes vezény­lete alatt másfélórás hangversenyt közvetít a rádió. A rejtvény verseny dijait a Rádióélet közli. A pályá­zathoz a 7., 8. és 9. sz. Rádióélet szelvényt kell csatolni a számonkiní­vásárlóknak. Az előfizetőknek a megfejtéshez semmit sem kell csa­tolni. — Minden rádiósnak érdeké beni áll a nagyszabású rejtvényver­senyben részt venni. 736-2 6058—1933. vsz. Árverési hirdetmény kivonat A nyíregyházi kir. járásbíróságnak Ke 5624—931. sz. alatt kelt kielé­gítési végrehajtást rendelő végzéss folytán Sorghó Kereskedelmi r t. javára 149 P 24 f. tőke s jár. erejéig 1932. évi december hó 28. napján vegrehajtas utján felülíoglalt és 1207 Pre becsült ingóságok, u. m.: üzleti berendezés, bútorok, stb. a nyíregy házi kir. járásbíróságnak fenti szám alatt keit árverést rendelő végzése köve keztében Nyíregyházán, Bessenyei tér 4. és Hatzeitéren 1933 évi február hó 2 3. napjan d. e. 10 órakor nyilvános birói árverésen el tognak adatni. Nyíregyháza, 1933. jani ár i7. SZÁNTÓ ÁRMIN 745 kir. jbirósági végrehaitó Detektorostól a legnagyobb készülékig kiválaszthatja rádióját legolcsóbban HORYÁTH-nál Bethlen- utca 4. sz. Telefon: 5—62 R éssxlcíf!! Hullámcsapdák. Villamos szerelések, javítások, csillárok, vasalök, főzőedények olcsó beszerzési forrása. — Névre tessék vigyázni 1 IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet ma déli jelentése: Várható időjárás a kö­vetkező 24 órára: változékony hideg idő, kisebb havazások in­kább csak északnyugaton lehet­ségesek Budapesten ma délben a hő­mérséklet minusz 1 fok Celsius volt. A tengerszintre átszámított légnyomás 765 milliméter. Az osztálysorsjáték mai húzása Az osztálysorsjáték mai húzá­sán a következő nagyobb nye­reményeket húzták ki : 5000 pengőt nyert 3376. 3000 „ . 38642. 2000 pengőt nyert 23177,63143 76232, 76907. 1000 pengőt nyert 11637, 22567 48816, 76391, 79490. I A nyíregyházi M. Kit. Ali. TáaitóképzA­a tézet Meteorológiai Állomásának Jelenttw 10S3. febr. hó 18 án !4 Cra 16 áo 21 óra 17-én 7 óra Légnyomás 762 mm 763 mm 766 mm szíraz 2-2 Co -24C0 —4-6 Co M nedves — Co - CO - Co s maxtmnm ­­3 Co <5 X minim am ­- , -5 Co Felhőzet derült derült derült Szélirány és erö DNyl5o szélcsend széleseid JUC S M mennyisig 1 — mm — mm m 3 «9 | alak ­­hó 1 cm. Regények kötése jutányosán a Jóba-nyomdában nyíregyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. rk. 19613—1932. sz. Árverési hirdetmény kivonat Gávai Takarékpénztár r. t. végre­hajtatónak Veréb Jánosné szül. Nagy Maria végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató Kérelme követ­keztében az 1881: LX. t-c. 144, i46. é3 147. §-ai értemében elren­deli a végrehajtási árverést 349 P tőkekövetelés, enneii 1931. évi ok­teber hó 10. napjától járó ll°/o kamata, 12 P 25 f.i eddig megállapí­tott per- és végrehajtási és az árveresi kérvényért ezúttal megállapitoit 12 P 60 f. költség, valamint a csatlako­zoitaknak kimondott özv. Szepesi Jánosne sz. Sinka Anna 57 kor. Kertész Pal 200 P 44 f. tőkeköve­telése és jár, behajtasa végett, a nyiregyházi kir. járásbíróság területén lévő, Buj községben fekvő s a buji 653. sz. tkvi heteiben A. I. 14., 15., 17. 21—22. soraz. 2887., 2969 , 3010., 2087., 2134., hrsz. alatt foglalt Veréb Jánosné sz. Nagy Mária nevén álló a Brcd, Bíróit és Poroshalt m dülőbei tekvó 2 hold 279 •-öl sztnto ingetlanr 1612 P kikiáltási álban, A tkvi hatóság az átverésnek Buj közságházánál megtartására 1933. évi március hó 10. napiának d. e. 10 orajat tűzi ki és az arveré3Í feltételeket az 1881. évi LX. t. c. 150. § a alapjin a következőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ar kétharmadánal ala­csonyabb áron eladni ním lehet. (tö08. X -I. t c. 26. §.) j 2. Az arverelni szándékozók kö­tsieaek banatpénzül a kikiáltási ar 10%-st készpénzben, vagy az 1881 évi LX. t. c 42. §-ában meghatá­rozott árfo'yammal számitolt, óvadék­kepes értékpapiroában a kiküldött­nél letenni vagy a bánatpénznek elő­legesen birói letétbe helyezeseió! kiállított letéti etisme:vényt a kikül­döttnek átadni és az árverési felté­teleket alairni. (1881. LX. t. c, 147 , 150 , 170. § ai. 1908. XLI.. t. c, 21.) Nyíregyháza, 1932. november 4. Dr. Klusch s. k. kir jarasbiró. A kiadmány h teléül: Benedek kiadó. 171 APRÓ HIRDETÉSEK MMetM tij: II tzútg M Mtr, átmérni továtti uó S Mér. ttirdctéwsk «á» értak­MMn úmk vi«MsMiyce tekfiMtee ncSett yábMotonk. „Cim • kiaióbhratafcao" ÉÉMn caak a kMetéwra feWtateteti szám bemondása eMtén aAataak Mlá(«Mt Ogjr sz apré, u»i*t a hirdetések dija a MadiskM­~~ Tií«kr« * oek&Whatő c hirdetés <Uj«. A lap meoele­A. a. M óráig kérjék MeddL Eladó a Vay Adám utca 38 száma öt szoba, meilékhslyíségböl álló szép kertes nri ház. — Cim a kiadóban. 741 D R O a E R I A szakba vágó cikkek beszerzésénél NE FELEDJE EL, HOGY A FÖLDES DROGÉRIA BETHLEN-U. 2. sz. alatt a legrégibb és legjobb beszerzési forrás lelefon 148. f Nagy raktár FÉNYKÉPÉSZETI "cikkekben 734-3 E*y bükkfa háló é» egy frkete ebédlő eladó. Rákcezi út 5. Az udvarban. 733-2 Kényelmei, cserépkályhával ellátott bútorozott szoba egy-két úrnak kiadó* Nyirfa­utca 39. Keresek 2, esetleg 3 szo­bás modern lakást a város belterületén. Cim Pénzügyi palota II. 1. 731-1 Vörös izlandi tojás az allami tenyészetből szár­mazó cagy testű, jó tojó faj­ból keltetétre friss állapot­ban olcsón kapható Mák­utca 18 alatt. Árpaszalma, zabszalma, izéna,lednek takarmányrépa, tengeriszár uegyban és ki. csínyben eladó.Cim Főjegyző Nyirpazony. 735-2 Mindenes főzőnő március l-re felvétetik. Cim az Uj­ságboltlan. )'( Kiadó 3 szobás lakás emeleten, viiv. fürdőszoba, nspos fekvés, Malom-n. 15. 743-5 Perlekt szobalányt kere­sek azonnalra vagy l-re. . Komárominé, Villanytelep. 744-2 Kiadó háromszobás lakás Csillag-atca 30 ; 741 KSlönbejáratu nri szoba l-ére kiadó. Ugyanott prime házikoszt. Kálid u. 7. 727 Kiadó május 1-től 1 szoba konytia és speizból álló ut­cai lakás Baza-u 11 szám alatt. Érdeklődni ugyanott.. E^y szép tágas verandás modern szoba, konyha, spaiz és fáskamarából álló lakás parkírozott odv«rban azon­nal, esetleg május l«től .. kiad). Csillag n. 5. J74Ö-3 lliHllllll!lSBiaHHBiaiilUilllltf Pénztárosi, irodai vagy hasooló állást keres szolid, megbízható, szerény igényű kereskedelmit járt ieáoy, k: megfelelő kaucióval rendel­kezik. Cim a kiadóban. Nyomatott Jóba Eleié laj>tuiajd°no» könyvnyomdájában, Nyíregyházán. . í itLiim

Next

/
Oldalképek
Tartalom