Nyírvidék, 1933 (54. évfolyam, 26-47. szám)

1933-02-01 / 26. szám

Nyíregyháza, 1933, február 1, # Szerda C»1V. évfolyam 26. Sz Bányay Jenő nagyprépost köszöntötte Gömbös Gyula miniszterelnököt a Koronában rendezett ünnepi banketten A gazdaszervezetek memorandumot nyújtottak át a kormányelnöknek Gömbös Gyu'a (miniszterelnök nyíregyházi látogatása szuggesztív erö\-el olvasztotta a közös nagy érzések és eszmék egységébe, egyet fen hatalmas táborba Szabolcs társadalmát. A miniszterelnök zászlóbontó szózatának propagativ erejét fokozta a vitézek, fronthar­cosok. rokkantak gyü'é sén salú megje.enése. A harcok veteránjai és még mindig nagy tettekre kész férfiai rajongó szeretettel vették körül a \ ezért, akit revisaiyei Re­viczky László ny. altábornagy, vi­tézi széktartó üdvözölt a hűség és büszke bizalom szárnyaló igéi­vel. Gömbös 'Gyula a nemzeti gon-t dolat_ élni-halni kész hőseinek hó­doló üdvözlését gyújtó hat ás u be­szédben köszönte meg és biztosí­totta a had\ise'teket, hogy miként eddig is első kötelessége Volt az ő sors ukon va!ó könnyítés, ezután is tettekkel mutat példát arra, hogy egy életie és diadalmas történetei szerepre hivatott nemzetnek még szegénységében is gondoskodnia kell leghívebb fiairól. Jelentős mozzanata volt a s zinte percenként uj programmot adó, eseményekben gazdag napnak a szabolcsi "gazdaszervezetek kül­döttségének megjelenése Gambös Gyula miniszterelnök e ott. A kor­mányefnök a várimegyeházán fo­gadta az impozáns küldöttséget, amelynek élén Jármy Menyhért kir. gazdasági főtanácsos, a Szbolcsi Gazdasági Egyesület elnöke a gaz­daközönség minden panaszát fel­táró, izzó hazafiul" érzéstől átha­tott, mély szociális kóte.'ességtu­dásról tanúskodó beszéd kíséreté­ben átadta a miniszterelnöknek a gazdák kívánságait és kéréseit fef­táró memorandumokat. Az egyik memorandum az általá­nos gazdapanaszokat tartalmazza, amelyek itt a Tiszántúlon á'itak elő, a másik a dóhányterfmelő gaz ­dák memoranduma. Gömbös Gyula figyelemmel és megértéssel hallgatta meg a sza­bolcsi gazdák áJtai ismertetett ké­relmeket, amelyeknek beható mér­legelését és a legmesszebbmenő kielégítését ígérte meg a küldött­ségen; fogadásában résztvevő Kál­lay Miklós dr földmű elésügyi mi­niszterrel együtt. A bankét Délután két órára járt a z idő, amikor a Korona nemzetiszínű drapériáéi, zászlókká', címerek­kel, virágokkal és pálmákkai di- I szitett nagytermében Hácz Mard ! nagyszerű zenekara rázendített a Rákóczi indulóra és kezdetét vette a felejthetetlenü 1 impozáns bankét, amelven Gömbös Gvuli miniszter­elnököt és Kál'ay Miklós dr föld­mive ésügyi'mii i-ztert, SzaboXrs büszke érzéssel körülvett nagy fiát százak és Százak tüntető szeretetei tel és bizalommal "vettek körül. A Korona nagytermében, ahol nem rég még a forrón lelkes és viharos zászlóbontó gyűlés volt, most tü­körfényes és ünnepi minden s ezért a boszorkányos gyorsaságért elis­meréssel keh adóznunk papp La­jos vendéglősnek, munkás gárdá­jának. Bleuer Márton főpincérnek és a teremrendezésért Propper Edének is . Minden talpalatnyi helyet el­foglalt a vidékről és Nyíregyházá­ról beözönlő vendégserég, ame lyeknek soraiban ott láttuk a ha­zafiasán gondolkodó polgárság minden számottevő i eprezentánsit. Zugó éljen hangzott fel, amikor Gömbös Gyula, Káiay Miklós dr. Mikecz Ödön dr főispán s a miniszterelnök kísérete a terembe lépett. A. miniszterelnök az asz­talfőn Geduíy Henrik püspök és Mikecz Ödön főispán között he­lyezkedett el. A bankéten Rácz Marci mesteri vonója a magyar nótában élő nem­zeti 'lélek szárnyát bontotta a szi­vekre áradó s a bankét ősi áldo­zattevés volt a nemzeti gondolat oltárán. Az egyszerű s kitűnő me­nü a következő volt: Husieves csigatésztával Egyveleg sült nemzeti módra körítve és salátával Vegyes sütemények Bor Nyírségi "Riz mg, Szénsavas víz A diszebéden az első pohárkö­szöntőt Mikecz Ödön dr főispán mondotta. — Sok 'milliós nemzet fiai — mondotta — megenged­hetik maguknak a széthúzást, ne­künk magyaroknak össze keVfqg­nunk ( ha éfni akarunk. Ennek a nemzeti szolidaritásnak sarkcsü­íag-i a Horthy Miklós kormány­zó fenkölt személye, akire a szi­vek háromszoros éljenét köszönti­Felzúg a hűség és szeretet min" denen átható három magyar él­jene. majd a nemies magyar pap, Bányay Jenő nagyprépost, prelá­tus ^kanonok emelkedett szólásra la^aKaBras^mmKeeeaBiaE és a miniszterelnököt köszönti a következő szavakkal: Nagyméltóságú Miniszterelnök Url Mélyen tiszteit Asztaltársaság! Az elmúlt és a fo'yó évben két oly nevezetes esemény történt vár­megyénkben és városunkban, ame­1 lyekre mindig nagy le ki örömmel fogunk visszaemlékezni. Az elmúlt évben ugyanis meglá­togatott minket Magyarország bí­boros hercegprímása, aki vallásos és hazafias szózataivei lángra lob­bantotta híveiben a hitnek és po'gánársaiban a hazaszeretetnek izzó tüzét. A folyó évben, a mai napon pe­dig megje'ent közöttünk Magyaror szág miniszterelnöke, Gijjnbös Gyula Öexcel enciája, hogy a mai rendkívül válságos gazdasági, pénz­ügyi és politikai viszonyok között kitartásra buzdítson minket és felkünkbe öntse a reménynek, biza­lomnak és bátorságnak nemes "ér­zelmeit. . A kormányerők ur őnagytméltó­ságának ez a z intenciója megnyil­vánul az ő nagyjelentőségű po­litikai "beszédeiben és a nemzethez intézett rádiószózatában is. így a rádiószózat a többi között a követ­kező fontos kije'entéseket foglalja magában. »Megingathatat'an a hi­tem. hogy önfegy e'emmel, erős akarattal és nemzeti ~ öntudattól áthatott kötelességteljesitéssei fel­tétlenül meg tudjuk áUitam a gaz­dasági válság romboló hu'Iámfaits Továbbá: »A nemzet távol van a végszükségtől és élő hitem szennt ebbe nem is kerülhet, míg £rzi történelmi elhivatottságát« _! Tagadhatatlan, hogy ezek a ki­1, jelentések reményt, bizalmat és bá­torságot öntenek a csüggedő, kéfi kedő és aggódó lelkekbe. Mélyen tisztelt asztaltársaság 1, hogy mai beszédemben, összekap­csoltam a politikai momentumokat a vallási momentumokkal, ennek az a magyarázata és indokolása, hogy épp a közelmúltban a kor­mányelnök ur őnagyméltsóága is ugyanezt tette, amikor székesfehér­vári beszédében ezeket a szavaka* hangoztatta: xCsak annak a ma-| gyarnak van biztosivá a jövője, aki alázatos lécekkel imádja az Istent, mert aki eltér ezektől a nagy eszméktől, az nem alkalmas arra .hogy nemzetéért küzdjön. Ezek a szavak kétséget kizárólag azt jelen tik, hogy csak az a poli­| tikai irányzat lehet jogosult, he­lyes és célravezető, amely "karoljve jár a vallásos szellemmel . Mélyen tisz e:t Asztaltársaság! A Nemzeti Munkatervből és annak 95 pontjából mindnyájan ismerjük a kormányelnök ur Önagyméltósá­gának politikai irányelveit, amelyek kiterjednek a közé'et minden ágaza­tára. De ismerjük önagyméltósága politikájának célkitűzéseit is, mefy nem egyéb, mint a béloerevizáó alapján fölépíteni a függet'en, ön­célú magyar nemzeti államot. Kövessék Ömagyméltsóágának nagy gonddal és szaktudással ösz­szeállitott politikai irányelveit, fog­junk össze mindnyájan együttes erővel és összetar tással és akkor Isten segélyével remélhetjük, hogy azok a vészteljes felhők, melyek ma hazánk politikai egét beborítják, rövid időn belül elvonulnak és az igazi békességnek és megelégedés­nek boldogító érzése fogja áthatni a magyar nemzetet. Nagyméltóságú Miniszterelnök Ur! Mélyen tisztelt Asztaltársaság! Nekem jutott osztályrészül az a megtisztelő feladat, hogy a mai napcn mély tisztelettel és hazafias szeretettel üdvözöljem Nagymé'tó­ságodat- Naagyméltóságod ismétel­| ten hangoztatta politikai beszédei­;' ben, hogy minden programm any­! nyit ér, amennyit abból megvaUfr­| sitanak. Midőn tehát ezalkalom­' mai poharamat emelem Nagymé ;­tóságodért, azt hiszem: jobbat, kedvesebbet nem kívánhatok, mint azt, hogy az Egek Ura segítse, tá­mogassa mindenható erejével Nagy méltóságodat, hogy száz százalé­kig megvalósíthassa politikai prog­rammját. De ezzel kapcsolatban ki­áltsuk mindnyájan egy szívvel, egy lélekkel v hogy Magyarország mimisz terelnökét az Úristen nagyon sokáig éltesse. Oeduly Henrik püspök íCillay niiviisztert köszönti Percekig ünneplik a miniszterel­nököt az elhangzó köszöntő nyo­mán. Ezután Geduly Henrik püs­pök, a kiváló szónok mond len­dületes köszöntőt, amelyben Göm­bös Gyulát, a keresztény gondo­lat harcosát és Kálíay Miklós dr földmivelésügyi minisztert aposztro­fálja a következőkben: Igen tisztelt ' Uraim I Senki se fogja rossznéven venni tőlem, ha Nyíregyháza társadalmának ezen az örömünnepén, amidőn — élükön az ország lámglelkü miniszterelnö­kével — körében tisztelheti és ha­zafias lelkesedéssel ünnepelheti a nemzeti közélet annyi kimagasló vezérférfiát, ón, hivatásomhoz hí­ven, mégis tartózkodom mindenne­mű egyoldalú pártpolitikai megnyi­latkozás ól s nagyra becs ült vendé­geinket a magam részéről nem any­nyira és nemcsák mint a nemzetei egység pártjának zászlóvivőit, ha­nem egyúttal és főként mint a nemzeti közélet kimagasló értékeit köszöntöm. Ara ÍO íillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom