Nyírvidék, 1932 (53. évfolyam, 248-271. szám)

1932-11-03 / 248. szám

J^íVíRYIDÉK. 1932. november 3. KöTetendö példa A hivata'os lap rövid hirben s^á­moi'be arról v "hogy Hatyina Gábor, a Nyíregyházi Villamos Társulat főgcpésze be'ügymimSzten enge­déllyel vezetéknevet Megyeri-re vá'toztatta át. Hatyina Gábor, azaz most már Megyeri 'Gábor, megszállott terü­letről költözött Csonkamagyaror­szágra. A régi Magyarországon nem sokat törődtünk azzal, hogy valakinek idegenhangzásu a neve, hiszen testvén egyetértésben él­tünk a nemzetiségekkel, amelyek­nek kebelében sokan akadtak, akik Szivve.-lélekkei >eímagyaro sodtak. Most azonban^ magunkrahagyatotf ságunkban százszorosan tüntet­nünk keU magyar nemzeti mivoi­tunkkai^ még a nevünkben is. Ha­tyina Gábor — és ezt a nevet utol" jlra írjuk igy — átérezte ennek a köte'ess-égnek nagy nemzeterköi­<-si je'entő ségét és magyarrá fett nevében is. Jó volna, ha nemes pél­dája követésre találna. á sebesen mozgó hinta alá került egy 4 éves ovodás kis lány és combjában eltörött a lába Bátori Ju'ianna négy éves nyír­bátori kisleány, az óvódáhan játék­közben a ''sebeSan mozgó hintá­hoz ment s valahogy oly szeren­csétlenül állott eiéje, hogy a hin­ta elkapta és maga aiá Sodorta.; A négy éves gyermeknek a lába combban eltörött, súlyos álla­potban szállították a nyíregyházi Erzsébet közkórházba. A nyomo­zás megindult annak felderítésére hogy kit terhei "a sulyo s szeren­csétlenségért a felelősség. Vitaest e Benczúr-Körben Szombaton este tartotta a Ben­czur-Kör Irodalmi Szakosztálya ezidei első vitaestjét a tagok élénk érdeklődése mellett. A vitaesten Sarlós Ottó Szabó Dezsőről írt tanulmányát, Ego novelláját Országh Ödön, az Írókról Várnai Jenő, míg saját szerzeményű költeményeit dr. Csáky Lajos olvasta fel. Ugy a felolvasott dolgok, mint a megindult vita azzal a remény séggel tölti el a Kör vezetőségét, hogy nem végez hiábavaló mun­kát a vitaesték rendezésével, mert az első est rendezése olyan inspiráló erővel hatott, hogy a további esték még nagyobb ered ményt biztosítanak minden tekin­tetben, s bár olyan kívánság me­rült fel, hogy a Kör minden szombaton este rendezzen vita­estét, egyelőre azonban megma rad a Kör vezetősége eredeti terve mellett s igy minden má­sodik szombaton rendezi meg vitaestjét Mindazoknak, akik felejt­hetetlen drága jó férjem, I elhunyta feletti mélységes bánatomba osztoztak és a temetésen való jelen­létükkel fájdalmamat eny hiteni igyekeztek, ezúton is köszönetet mondok özv, Petiió' Andrásné. Arany-emlékünnepély a Eossnth-reálgimnázinmban Lélekemelő Szép ünnepély kere­tében hódolt a Kossuth-reálgim­názium Bes?enye György önképző­köre vasárnap délelőtt az intézet dísztermében, Arany János ha'áia ötvenéves fordulóján, a nagy ma­gyar költő emlékének. A szép számban megje'ent közönség eíejé­tői végig feszült figyelemmel hall­gatta végig a műsort, amelynek minden száma kiemelkedett abból a mí ieubói, amit a szokványos ís­ko'ai és önképzőköri ülések adni szoktak. Az ünnepélyt a Hiszek­egy vezette be, majd Nagy Vimos ifjúsági áisinök igen szép beszéd­del áldozott Arany János em!é-> kének. Megvilágította a költő egyéniségén keresztül egész köl­tészetét, kiemelte modern egyéni­ségéből azokat a nagy emben vo­násokat, amelyek Arany János vi­lágnézetét alkotva, őt a legnagyob­bak 'közé helyezték. Rámutatott Arany János eszményeire, amelyek minden pesszimisztikus hangu'at­tó', minden nehézségtői feleime'ték és biztató reménységgel eltöltöt­ték. A mélyenszántó megnyitó után Lenkev Zoltán VIII. o. t. Lévay József Arany emlékezete c. költeményét Szavalta ef, azt a költeményt amely a íegköítőibben és amellett a legplasztikusabban, a legigazabban örökíti meg Arany párat'an "értékét. Ha lka Mihály VIII. o. t. Arany népda'okat éne­kelt igen szépen és kellemes hangja hosszantartó tapsokat ka­pott.* Arany János örökség c. ha­.zafias versét Rátz István VIII. o. t. megkapó lelkesedéssel, a 'eg­Szebb .'egméiyebb és egyben a legmaradandóbb Arany verset, a Fiamnak nmüt Nánássy Lajos VIII. o. t. nagy átérzéssel és el­mélyedéssel interpretálta. LukárS Zoltán köri főjegyző, Arany emlé­kezete c. tanúimányávai áldozott a legnagyobb költők egyik ma is éiő szeriemének. Előadásában Arany János egyéniségéből kiin­dulva méltatta irói egyéniségét és párat'an költői 'tulajdonságait. — Rámutatott Arany gazdag képze­letére, epikus vénájára, népies szel lemére és klasszikus természetére. Kiemelte Arany legjel emzőbb tu­lajdonát, lelkiismeretességét s megvilágította azt is, hogy a for­ma és a tartalom mennyire szoro­san összekapcso odott köítőiségé­ben. Majd felvette azt a kérdést, vajon mit je e.it Arany a mának, a mai költészetnek - Visszatekintve arra a fé'századra, ami Arany ha­lába óta elmúlt, azt láthatjuk, hogy Arany János értéke,, költői egyé? nisége csak e melkedett s a lelki;-'' ben rejlő mély, a mával azonos ér­zések csak közelebb hozták az ő költészetét, egyéniségét s szelle­mét is hozzánk, amelyekbői ihle­tet meritem és bizakodást önteni lehet a szebb ,igazabb, magyarabb jövőnek. Az ügyesen összeállított előadás után, ameiv nyelven ek fo­lyamatos szépségéve! is hatott. Gú­nya Miklós VIII. o. t. Arany Já­no .'Siegyik legszebb, de kevésié ismert köiteményét, a Magányban cimüt szavalta helyes készsséggel és a szubjektív hangokat lágy tó­nusával 'érzékeltető előadással. — Arany legszebb és legmodernebb balladája, amely rutinirozott - és igen ügyes szavalást követei meg, a Hídavatás, Szi'ágyi István VIII. o. t. előadásában érzékeltette a nagy baüadairót. Ügyesen, a rész­leteket is kellőkép kidolgozva domborította ki "a nagyvárosi élet rajzát mély emberi látással szem­léitető ballada s/épségeit. Nagy Vilmos ifjúsági alelnök zárósza­vai és a Himnusz eléneklése után dr Vietónsz József c. főigazgató emelkedett szólásra. Kötelességé­nek tartja — úgymond, akkor, amidőn más oldalról mindazt, ami eddig Arany költészetében szá­munkra közkincs volt, ócsárolni és elhomályosítani igyekeznek, hogy kü'ön is hálás köszönetét 'fejezze ki az ifjúságnak és a kör vezető tanárainak ezért a lé'ekemeíő szép ünnepélyért, amely Arany János ér­tékét a mu t tradícióinak tisztelet­ben tartásával "és a tanári munka megbecsülésével domborította ki. Hiszi, "hogy addig, míg ennek az ifjúságnak Aranyról vallott felfo­gása iiyen .'e^z és míg a tanárok a hemzeti értékek i|az megbecsü­lésével vezetik az ifjúságot és an­nak köreit, addig minden túloldali destruáló a nemzet élete el en tö­rő Szándék is megtörik az ifjúság nemzeti érzésén. Szenzációs magyar szabadalom alapján nyomják az nj százpengősöket, amely lehe­tetlenné teszi a bankjegyhamisitást Az elmúlt héten került forga­lomba az uj százpengős bankjegy, amely nyotodat-echnikai szempont­ból is á'talános feltűnést keltett. Az uj száz pengős bankjegy nyom­dai előállítása olyan tökéletes, hogy külső megjelenésévei is fel­veszi a versenyt a világ minden bankjegyévei. Az igazán gyönyörű munka a Nemzeti Bank bankjegynyomdájá­nak oiyan Télkészültségéről tesz bizonyságot, amely az egész vilá­gon ritkítja párját. Emellett ezek­nek a bankjegyeknek az a rendkí­vül nagy előnyük van, hogy Szinte lehetetlenné teszi a nyomdaipar mai áUása szerint a hamisítást. Az uj százpengős bankjegyek nyo­másánál először alka lmazták azt az uj eljárást, amely a bankjegynyom­da műszaki "igazgatójának, dr ing. Heinrich Frigyesnek szabadalma. I Az eljáráshoz szükséges uj fcon­• strukcióju hatalmas nyomdagépek, " viszont a magyar gépipar dicsősé­gét hirdetik, miután ezeket a gé­peket a feltaláló tervei szerint a Ganz-gyár készítette. A Heinrich-fée Szabadalom már régóta ismeretes az egész világon és a külföldi nagy államok jegy­bankjai bankjegynyomdáinak veze­tői egymásután látogatnak ei Bu­dapestre, hogy az uj gépeket és az uj nyomási e'íjárást tanu'mányoz­zák. Ennek a tanulmánynak pedig az az eredménye v hogy a külföldi bankjegynyomdák egyimásután kez­denek tárgyalást a Heínrich-féle szabadalom használati jogának megszerzésére és ezeknek az újfaj­ta bankjegynyomó gépeknek vásár­lására. Az első ilyen gépet éppen a napokban szállították Lengyefor­| DIADAL Luc szs izerda, ciütörtök zy Englisch főszereplésével PflJTÁS­Luc szs ERELEM | Dal, muzsika, riatalsag, baj, szerc­|!em, hínrulat és romantika 11 felv. Filléres helyárak szágba, miután a Lengyei Jegy­bank volt az első, amely ilyen gé­pet rendelt. A hatalmas gép 12 tonna sulyu és a Lengyei Bank 20.000 dollárt fizet érte. Már köz­vetlenül üzletkötés előtt á lanak a francia és a be'ga jegybankkal fo­lyamatban levő tárgyalások, de Ausztria is tárgyai ilyen gépvásár­rói. SPORT I DTE NyÖTSE 2:2 (1:0) Bíró: Schik. Erős Dte támadással kezdődik a mérkőzés, majd mindjobban be­lemelegedik a Nyötse is. Xeamann ront tiszta gólhelyzetben. Pár perccé 1 rá súlyos védelmi hibából ^vezetéshez jut a Dte. Fé idő végéig áüandóan támad a Nyötse, de az eredmény nem változik. A II. fél­időt végig a Nyötse uralja, kapujá­hoz szorítja a kék-sárgákat s már a 10. percben Tomasovszki egyen­lít. Szórványos lefutásokkai "kísér­letezik a Dte s egy íiyen kétes ii-eSeí újból vezetéshez jut. A 35. percbea Wo-'f szabadrúgásból egyenlít. A mérkőzés végén a N vöt se 11 est rug, de Oirnann lö­vését a kapus kiboxolja. Az Iparosok nem valami j-iban (vannak a szerencséve'. Reá is ered­mény 2 3 gó'os Nyötse győze­lem 'ett volna. A Dte-ben a Ro­senfe'd testvérek tűntek ki. A Nyölsében Hegedűs^ Botrágyí, To­masovszky é= O'mann voltak jók. Rózsa lövéseit nem kisérte szeren­cse, míg Balázsi a Dte 12. omr bere volt. Scliik bírót nem a legjobb for­májában ta'álta a,mérkőzés. Nytve—Levente Míll. 3:1. A tartalékos Nytvét alapos próbára tette a íelkas Levente, mely ha legalább egy íövő csatára van, döntetlent is elérhetett volna. Nyötse-Előre Mm. 2:0 (1 .•'.<) A Nyötse ifjúk végig biztosan tar­tották a mérkőzést és ha a játé­kon kivüi az eredményről sem fe­ledkeznek meg ugy a gólarány sokkai nagyobb is lehetne. A gó­lokat Neumann III. rúgta. —. A Nyötse egy 11-est nem tudott ér­tékesíteni. Dkse—Nyötse bajnoki mérkő­zés lesz vasárnap á BujtoSi pá­lyán a mindjobban érdekessé váló bajnokság Során. A Dkse ezidei első nyíregyházi' szereplését külö­nösen nagy érdeklődés előzi meg. Riszu;3 István a Nyötse elhunyt 1 tehetséges fotba'iHájának 'sírját játékostársai "ha'-ottak napján meg­koszorúzták. On ámulni és bámulni fog! Hogy az Olcsó Áruházban milyen potom árban lehet vásárolni oroszka, pulóver, szvetterek, mellények 3 P-től. Uri-, női divat és gyerek cikkekben óriási választék. Vásároljon Ön is ottan!

Next

/
Oldalképek
Tartalom