Nyírvidék, 1932 (53. évfolyam, 248-271. szám)

1932-11-03 / 248. szám

IJIII évfolyam. 248. sz POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak hely ben és vidéken : hra 2 P 50 f. - Negyedévre 7 P 50 f. Egyes s7/ím ára: hétköznap 10 f., vasárnap 161. SWBHmMHMnmn Alapította: JÓBA ELEK Felelős szerkesztő: VERTSE K. ANDOR imwhiiihiiiiiiiiiiih imm—MiimmMiiiinmim na in Szerkesztőség és kiedóhivatal címe : Széchenyl-út 9. szám. — Telefonszám: 1 39. Hirdetéseket az Ujságboit ls felvesz, Belhlen-u. 2* Angol t. 18 90-19 30 Csehkor 16-91—17-01 Dinár 730-760 Dollár 570-Ü0—57350 Frank 22-30-22J0 Leu 3-40-3-44 Terminvplae Buza 76 kg. 12.05— 12-20 | SOrárpa L 1100-1375 Ura 29-90 -30" 0 Márka 135-70-136-60 Svájci fr.l 10-70-111 40 Norv.kor. 95 30- 96 20 0.schill. 80-454 Zab 1. Tengeri Korpa 8uza /7 kg. 12.20—12 35 Buza78 kg,12 35-12-50 Buza79 kg. 12-30—12-65 Buza 80 kg. 1J &0-12-70 Rozs 7-55—765 Tak, árpa 1. 9 70-1000 . .a 9-7C—980 Hatándisök: Buza márc. 1290—1291 Buza oki 1321-13-23 Buza máj. —" •— Rozs okt —' Rozs márc. 7 65—7-70 1L 10-50- 11-50 1000—1030 9 80- 9-90 7 10-7-25 7 30-7 40 Rozs máj. —• — Teng. jul. 873- 8-75 Teng.aug. —• •— Teng.máj. 8-31-833 Titokzatos gyilkosság Budapestről jelentik: Csepelen meggyilkolva taiá'ták Totorov György bolgárkertész fe'eségét. A nyomozás folyik annak megálla­pítására, hogy ki Tcövette ' ei a borzalmas gyilkosságot. Nyomtalanul eltűnt egy buda pesti egyetemi magántanár Budapestről jelentik : A Siesta­sianatóriumból hirtelen eltűnt Lie­bermann Pál egyetemi magánta­nár, a fiatal, hjirneves biologus. A rendőrség az eltűnés beje'esntése­kor a nyomozást meginditotta. A hozzátartozók aggódnak a fiatal tudósért. Az ugyanis a gyanú, hogy a hírneves bio&gus, aki időközben teljesen megsüketült, elkeseredé­sében öngyilkosságot követett el. Merényletet követtek el Hoover elnök vonata ellen Londonból "jelentik: Vakmerő merényiét híre érkezett Newyork­bóf. Ismeretlen tettesek Ohióban merény'etet követtek ei "Hoover el­nök vonata ellen. Fölszedték a sí­neket egy kis darabon, amit a mozdonyvezető nem vett észre. — Szerencsére azonban nagyobb baj nem történt mert a vonat min­den nagyobb zökkenő nélkül át­haladt rajta. Az ohióí hatóságok erélyes nyomozást indítottak a tet_ tesek kézrekeritésére. Gyorsvonat és villamos karambolja Párisbói jelentik: A dijW gyorsvonat elkapott egy vil-'amost és összeroncsolta. Idáig négy ha­lottról és négy életveszélyes sebe­sülésről érkezett jelentés. IDŐJÁRÁS. A Meteorológiai "Intézet jelenti: Nyugatról a széi gyengülése és ujabb felhőképződés várható. TŐZSDE iA Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai A pengő Zürichben 90 02 és fél Valuták: Eltemették Gaal Gasfonl Budapestről jelentik: Nagy gyászpompával ment végbe vasár­nap Ba atonbogiáron Gaai Gaston kisgazdavezér temetése. A gyász­szertartást Rott Nándor megyés­püspök végezte fényes papi segéd­lettel. A végtis'ztelstadáson meg., jelentek a kormány részérői vitéz Keresztes Fischer Feienc dr bel­ügyminiszter, Darányi Ká m:ín mi­niszterelnökségi' á'lamtitkár, a kép­viselőház részéről Almássv Lás zló házelnök az egységespárt számos tagjával. A független kísgazda­csoport^ Eckhardt Tiborral az élü­kön, teijes számban [megjelent. A gyászbeszédek elliangzása után 'a kisgazdaképvise'ők .vá lukra vélték Gaai Gaston koporsóját és elvitték a Gaai-c'saíád kriptájába. A temetés után a Gaa:-kuriában a függet'enpárti képviselők rög­tönzött értekezletet tartot­tak, melyen elhatározták, hogy a vezér haáá\ai ir.egüiesedett ke.ü­letet fiával Gaal Olivérrel töltik be. Károlyi Gyula gróf volt miniszterelnök lemondott képviselői mandátumáról Homan Bálint dr. kultuszminiszter lesz az ntóda Budapestről jelentik: Tegnap ol­vasta fel Széchenyi főispán Szé­kesfehérvár választóközönsége e'őtl gróf Károlyi Gyula volt minisz­terelnök levelét, melyben bejelen­ti, hogy mivé teljesen vissza akar vonulni a politikai élettől, mandá­tumáról lemond. Hir szerint Szé­kesfehérvár választóközönsége az ilyenképpen megüresedett kerületét Hóman Bálint dr. kultuszminiszter­rel töltené be, s már el is indult egy népes küldöttség a kultuszmi­niszterhez, hogy felkérje a mandá­tum vállalására. Gömbös miniszterelnök meglátogatja Mussolinit Budapestről jelentik: A római lapok hasábokat imak Gömbös Gyu;a miniszterelnök róimai látoga­tásáról. A cikkek kiemelik, hogy a miniszterelnök kifejezetten a Du­ce látogatására jön és ez a látoga­tás — mint írják — előreláthatór­lag november 15-én fog nÉegtörtén­ni. A magyar miniszterelnök láto­gatását az olasz külügyminiszté­rium állajn'itkáia fogja viszonozni. Gömbös Gyua rófmfu látogatásá­val kapcsolatosan az újságírók kérdést intéztek a miniszterelnök­höz ,aki a következőket válaszolta: — Valóban ugy áli a helyzet, hogy Rómába píegyek, Mussolini látogatására, de az időpontban még nan< történt megállapodás. Két embert agyonlőtt, azután önmagával végzett Budapestről jelentik: Vecsésen megrendítő véres revoneres dráma játszódott le, amely három áldoza­tot követelt. Murger József földmi­ves tegnap délelőtt bement az egyik ottani kocsmába , s csendesen iszo­gatni keídett. Az iszsogatásból nem sokára duhajkodás lett. Murger ugyanis olyan nagy mennyiségű bort fogyaszott ei, hogy rövide­sen ugy becsípett, hogy nem tudta mit csinál. Összeszólalkozott az egyik vendéggel, szót szó követett, majd előkapta revolverét és Va­sadi Jánosra lőtt, aki holtan bukott le a székről. Amikor meglátta, hogy mit vitt véghez, e meneküit. Nem­sokára azonban Újból visszatért és megismétlődött az előbbi véres lö­völdözés. Most egy másik, Zubor Gyula nevü földmívesre sütötte fegyverét, akit szintén halálra Seb­zett s mielőtt még megakadályoz­hatták volna, önmagával is végzett. Vecsésen nagy megdöbbenést keltett ez a nem mindennapi tra­gédia. Eckhardt Tibor lett a kis­gazdapárt elnöke Budapestről jelentik: Hétfőn a független kisgazdapárt értekezletet tartott, amelyen a párt elnökévé egyhangúlag Eckhardt Tibort vá­lasztották meg. Farkas Tibor kilépett a kisgazdapártból ? Budapestről jelentik: Az a hir terjedt el, hogy Farkas Tibor, a függet'en kisgazdapárt tagja, né­zeteltérés miatt kilépett a pártból. A kilépést illetékes helyen még nem erősítették meg. A Ny IVE II ik olimpiai napja A Nyíregyházi Torna és Vívó­Egyesület első olimpiai napjának káprázatos sikerének hatása alól még lel sem ocsúdhatott a várme­gye és város s DO rtkedvelő közön­sége s máris ujabb fényes sport­ünnepély küszöbén álunk. Amikor ugyanis első izben érte­sítettük a közönséget a z olimpiko­nok érkezéséről', már akkor közöl­tük volt, hogy a vivó és tornászok bemutatását november 5. és 6-án követni fogja az ökölvívók és bir­kózók bemutatása. A Nyt ve agilis vezetőségétől vet­tük most a hirt, hogy ennek a be­mutató előadásnak immár semmi akadálya nincs s a íervezett előadá­sokat november 5-én este 9, és november 6-án délelőtt 11 órakor teljesen azonos műsor keretében megtartják. Ugy az ökölvívók, va­lamint a birkózók csoportja nov. 5-én este a 7 óra 23 perckor befu­tó gyorsvonattal érkezik Nyíregy­házára, az állomáson ünnepélyes fogadtatás Tesz s a Nytve vezetősé­ge gondoskodni kiváin arról, hogy az első vasutas világbajnok, a 21 éves, zseniális Énekes- István Sze­mélyére tekintettel a fogadtatás­nál a nyíregyházi vasutasok be­kapcsolódására figyelem fordittas­sék. Ugy a birkózók, mint az ökö-vi­vó olimpikonjaink teljes számiban képviselve lesznek. JBemutatásra fog kerülni az ökölvívás, valamint ennek tréningje^ mely utóbbit Énekes István külön mutatja be, úgyszintén a birkózásnak minden válfaja. Ezenkívül a múltkor aka­dályozva volt Soós Géza, a Motes főtitkár érdekes, vetítettképekkei kisért rövid előadást fog tartani a cseh szokoi egyesületekről • ezzel kapcso'atosan bírálja majd és ösz­szehason.'itja a magyar leventeegye stíletekkel". 'Ez az előadás igen sokat igér és mindenki, aki a le­venteintézménnyel foglalkozik, de a közönség is élvezetes előadásban ismer meg o'yan részleteket, ame­lyek ujabb megvilágításba helye­zik az em'itett egyesületeket. — Azonkívül "lepergetik azt a fűmetj amely Kocsis Antal" amszterdami világbajnok világbajnoki mérkőzé­sérői "készült. A vázlatosan adott műsor bizto­sítja a tervbevett 2 előadás sike­rét. amely fényében és látványos­ságában s egyben értékében ís méi tó párja feíz a vivfeS és tornász olimpikonjaink részvéteiévei rende­zet olimpiai ünnepeknek, amelyek­nek a Nytve buzgóságábói a nagy­közönség részege 'ehetett. örömmé- közöljük le végűi azt a hírünket ís x hogy miután ez alka­lomimai a rendezés költségei kiseb­bek, a belépőjegyek árai is jóval olcsóbbak lesznek. Az előadásokat a Városi Színházban fogják bemu­tatni^ a jegyeket pedig a Menet­jegyiroda árusítja hétfőtői kezdve. Ara 10 ííiiér

Next

/
Oldalképek
Tartalom