Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 145-295. szám)

1931-09-06 / 201. szám

1931. sztptemO^r 6, mi tovább leszállítunk! E heti reklámcikkeink: Selyem harisnya minden színben .« r-rr\ Flanell takaró — eddig 210 helyett hitelár 2-— I /II garantált mi.iőség hitelár >V ) / hiba nélkül készpénzár P A * ' ^ P 6'20, készpénzt P ^ ** ' 5769 Férfi öltöny I-a minőségű garantált tiszta gyapjú magyar A„ „ szövetből teljesen készen, választás szerinti szabó- VJ yal 1 mesterrel, hitelár P 110"— készpénzár P A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási-, Termelő- és Értékesítő Szövetkezete ruházati áruháza Nyíregyháza, Bessenyei-tér 7 NYÍREGYHÁZI ÚTMUTATÓ E rovat alatt malv a „Nyírvidék" olcsó reklámakciója — csak 15 szavas hirdetéseket közlünk, naponta 1'50 pengőért Poloskát, svábot, cyángázzat, patkányt szabadalma­zott szerrel felelőséggel irt NANASSY. Patkány és poloskatr­tószer kapható, Kállai-u. 48. 4003 Értesítés. Hölgyeim! Uraim:. Üzletemben jó munkaerőt alkal­maztam- Olcsó és jó kiszolgálás. Diákoknak 10 százalék kedvez­mény. Tisztelettel Fischer József, Kiss Ernő-u. 10. 5628-2 Diadal Étteremben szombat és vasárnap disznótoros vacsora és halestély. Kitünö'zene.,. Reggelig nyitva. 5684-3­500 darab iskolatáskát Olcsón Kiárusítok! SCHWARTZ bácsi játékboltja. 5591 traktorok, víznyomású olajsajtó be­rendezés — étadásra és berhasz­nátatra — továbbá alkafmivételü uj és kevéssé használt gazdasági' gépek legelőnyösebben beszerez­hetők. és cserélhetők: L. Lukács Vilmos gépkereskedésében, Nyír­egyházán. 5783-1 Összes kárpitos áruk legjobb beszerzési forrása: Ladvenszky Rezső, Bencs László­tér 6—7. sz. 5763-4 Kesztyűt Katona keztyüsnéi vegyünk. Saját készítmény. Kesztyűket méret sze­rint is készítek. Divat keztyü kü­lönlegesség. Bethlen-u. 4. 5787 Francia nyelv oktatására és társalgására ajánl­kozik kitűnő eredménnyel vizsgá­zott nyeivmesternő. — Bővebbet: Szántó Ernő könyvkereskedésé­ben. 5782 Az összes diák sapkák a íegoícsóbbaiTDAL LOS P ÉTE R katonai felszerelőnél 'Nyíregyháza, Betliten-utca 5. kaphatók. 5789 Őszi costüme, koppén?, ruhaszükségletét oícsó fazonárak mellett felelőséggel készíti: ENGLER, Szarvas-utca 5. Kép­zett segéd lányok felvétetnek. 5772 Iskolatáskák 2 pengőtői, 'könyvszijjak 3 pengő­tői, aktatáskák 8 pengőtőí, "isko'ai hátizsákok 2.80 pengőtől kapha­tóK HERCZEG böröndö'snéi. Beth­lenu. 4. 5788—1 Mielőtt < antik garnitúrát venne. Okvetlen nézze meg Kardos Zoltánnál", Zrínyi Ilona-utca 9. —, Villamossági udvarban, félemelet; r 5720-1; Két intelligens, óvadékképes szak­képzett üzletvezetőt keres fűszer szakmába hefybeh" szö­vetkezet. Ajánlatokat »Szövetke­zet« jeligére a kiadóba. 57301 Használt deszkát, esetleg egész épületről lebontott összes faanyagokat keresek meg,­véteire. Ajánlatokat kérek »Kész­pénzes vevő« címre az Újság- • boltba. 1789 Eqv hofov sem fog csalódni! Minden hölgy megtalálja nálunk kalapját. Mindenkitől' legolcsób­ban a Párisi Kalapházban, Jókai­utca. 5771-1 Nyíregyháza legforgalmasabb ut­vonalán három utcára néző sarokház üzlethelyiséggel, italmérési jog­folytonossággal eladó vagy kiadó. Cim az Ujságbolban. 1.79S 831—1931. végrh. szám. Árverési hirdetmény A nyiregyházi kir. járásbíróság­nak 1931. P. 30605 számú végzése folytán közhirré teszem, miszerint Goldstein Ignác végrehajtató javá­ra 326 P 14 fillér tőke, ennek végzés szerinti kamatai és eddig összesen 136 P 80 fillérben megál­lapított költségek erejéig 1931. 'évi julius hó 7. napján bíróilag lefog­lalt és n 30 pengőre becsü!t csép-1 tógarnitura, mázsa, hév-ér, stb-bol | álló ingóságok 1931- szeptember hó 10. napján d. e. 9 Órakor kezde­tét veendő és Bököny község hatá­rában a Veszprémi tanyán, adós lakásán megtartandó nyilvános ár­verésen a legtöbbet Ígérőnek, azon­nali készpénzfizetés mellett, szük­ség esetén becsáron alul is el fog­nak adatni. Nagykálló, 1931. iulius hó 30. Alapos megfigyeléseit mutatják, hogy az ipari üzemek világításának racionalizálásé a mun­kateljesítményt 30°lo-al növeli. A munkahelyek káprázásmentes, világítása kimóli szemünket és gazdaságos. Használjunk tehát modern TUNGSRAM GYONGYFENYLAMPAT! 9 . Nyirpazony község elöl­járósága. Hirdetmény. Nyirpazony kö.zségben a belterületen egy uj .furott kútnak a létesítési munká­lataira pályázatot hirdetünk. A pályázatok 1931. szép­tember 10-ig a községházá­nál adandók be. Feltételek az elöljáróságnál megtudha­tók. A munkálathoz cső­anyagot a vállalkozó köteles adni. Nyirpazony, 1931. szep­tember 4. 578!-3 Az Elöljáróság. Minden iskolában használt könyvek féíáron, új könyvek és iskolaszerek min­den mennyiségben kaphatók FÁBIÁN PÁL könyvkereskedésében. 5794-5 :r797-u Lévy:Elemér, bir. végrehajtó. Ipartestületi közlemény. Mint már értesítettük e helyen az ipartestület igen tisztelt tagjait, folyó hó 6-án d. e 10 órakor, határozat­képtelenség esetén folyó hó 1 3-án d. e. 10 órakor rend­kivüli gyűlést tartunk az ipartestületi székház díszter­mében. Ezen gyűlésen az iparos­ságot érdeklő ügyekről lesz szó, miért is arra kérem az ipartestület igen tisztelt tag­jait, hogy a gyűlésen minél nagyobb számban s pontosan megjelenni szíveskedjenek. ifj. Tóth Pál, elnök. Betöra az ágy alatt Ujdombovárról jelentik : Sós Jó­zsef póstatiszt feleségével tegnap este nyugovóra tért. Az asszony re­gényt akart olvasni és lehajolt az éjjeli szekvényhez könyvért. Köz­ben rémülten vette észre, hogy az ágy alatt egy ember bujt meg. Siko'-tozva kiugrott az ágyból, de a betörő revolvert rántott elő, majd az ablakon keresztül elmenekült. Háromszobás lakóház mellékhelyiségeivel együtt november l-ére kiadó. Kö­zép-utca 19. 1803 Kossuth utcában 2 szo­bás utcai lakás mellékhe­lyiségekkel nov- t-re, egy szobás udeari lakás azon. nal lciadó. Cim Ujzágbolt­ban. 1804 Egy szoba-konyhás lakás mellékh lyiséggel 1 ére ki­adó Vay Adám-u. 46. sz. 1805 •Tó helyen három, esetleg kettő szobás bérlakást ke­resek november l-re, lehe­tőleg magános udvaron. — Cim az Ujságboltban. 1806 Meglevő fii szerüzlethez ital, trafik joggal 600— 1000-ig társat keres. Cimet borítékban „Társ" jeligwe Ujságboltba kérik. 1807 1—2 középiskolás tanulót olcsón, teljes ellátással el­fogadok. Bethlen-utca 8. 1808 Kiiadó Pacsirta utca 33. •sz icilatt két szoba, konyha, •a;ónnal.elfoglalható. 1809 Eladó orosi sorompó mel­lett, Örökösföld 4 számú elökertes modern ház 600 öl telekkel és gazdasági épülettel. ' 5796 4 szobás, előszobás lakás kiadó Káli ói u. ií9. 5780 Szarvas-tt. 55. sz. ház eladó. Értekezni ugyanott. 5781 Botstein Erzsébet fűzőt, haskötőt és melltartót ké­szít szakszerűen. Körte~u. 25 szám. 1811 Társulnék vidéki városba intelligens varrónövel, ki nek 500 pengője van. — Ószölő-utca 40 5784 4 és 1 szobás la,kosztá­lyos ház olctón eladó Ke­rekes ügyvédnél. 5785 Intelligens német kis­asszony uri házhoz ajánl­kozik délelőttre vagy dél­utánra, esetleq egész napra. Órákat is ad. Cim az Uj­ságboltban. 1812 Felsöpázsiton Prock ur lnzlalója melleit 4 hold föld azonnal eladó. Érdek­löd ni ugyanott. 1802 Kosztosdiák korrepetálás­sal felvétetik. Bútorozott szoba kiadó. Vécsey-köz 4. Eladó ingatlanok. Adómentes házik, 4 szobis vi la minden mellékheljiség­gel a sís'.ói uton, 3 hold (öld taoyával, 17 h 56 h. kPzvetlen a város alatt. Földbirtokok, birtokbérletek minden nagvs gban. P.-opper Jóisef az O. F. B. által en­gedéizezett iogathtí forga'mí irodája. Nyiregyhása, Luther u'ct 5. — Telefjn 6-15. 5768 Izr főQnnepekre Mtch sorok, imaköjyvek nsgy váiaszíékben kaphatók ReiDÍtz G/ula könyvkeres­kedőiében, Lather utci 5. 5778 Házakat földbirtokokat közvetít Hauberger Ingatlanirois Rákóczi utca 4 szí. .aros­h i;a mellett. 57.7(1—5

Next

/
Oldalképek
Tartalom